Microsoft Word muhazire 5 ve 6-yeni docxYüklə 87,44 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.03.2018
ölçüsü87,44 Kb.
#30423


40 

 

MÜHAZİRƏ – 5 və 6 Nanomaterialların alınma texnologiyaları: 

«yuxarıdan-aşağıya» və «aşağıdan-yuxarıya» konsepsiyaları.  

Litoqrafiya və epitaksiya üsulları.   

Birölçülü, ikiölçülü və üçölçülü nanoquruluşların alınmasında istifadə             

olunan digər üsullar 

 

Real şəraitdə (açıq sistemlərdə) nanoquruluşların əmələ gəlmə prosesi qeyri-tarazlıq halında gedir. Bu o deməkdir ki, nanoölçülü quruluş əmələ gələn sistemlə 

ətraf mühit arasında daim enerji, informasiya mübadiləsi baş verir. Məhz bu 

faktorlar nanoquruluşun forma, ölçü və xassələrinə öz təsirini göstərir. Hətta  ən 

kiçik faktorlar, məsələn, təzyiq, konsentrasiya, temperatur bir çox xassələrin 

formalaşmasında və ya itirilməsində mühüm rol oynayır. 

Nanozərrəciyi alan zaman mütləq ilk növbədə onun yüksək reaksiya 

qabiliyyəti və qeyri-stabilliyi nəzərə alınmalıdır.  Əgər bunlar nəzərə alınmazsa, 

nanozərrəciklər  ətraf mühitlə qarşılıqlı  təsirə girərək, mühüm xassələrini itirərlər 

və aqreqasiyaya uğrayarlar. Bundan başqa, nanoquruluşların bir sıra xassələri və 

stabilliyi onun alınma üsulundan da birbaşa asılıdır. Ona görə də nanomaterialları 

almaq üçün aşağıdakı faktorlar mütləq surətdə nəzərə alınmalıdır: 

1.

 Sistemin qeyri-tarazlılığı. Praktik olaraq bütün nanosistemlər 

termodinamik baxımdan qeyri-dayanıqlı olduqları üçün və onların alınması 

tarazlıq halında aparılmadığı üçün üsulun seçilməsində bu faktor ilk növbədə 

nəzərə alınmalıdır; 

2.

 

Nanozərrəciyin bircinsliliyi. Materialın kimyəvi bircinsliyinə o vaxt nail olunur ki, sintez prosesində komponentlərin bölünməsi baş verməsin. Ona 

görə də elə optimal üsuldan istifadə edilməlidir ki, bölünmə baş versə belə o, 

mühüm xassələrə təsir göstərməsin. 

3.

 Nanozərrəciklərin monodispersliyi. Nanozərrəciyin xassələri onun 

ölçülərindən birbaşa asılıdır. Ona görə  də yaxşı, qeyri-adi xassələrə malik 

nano material almaq üçün ölçülərinə görə az fərqlənən zərrəciklərdən 

istifadə etmək lazımdır.     Nanoquruluşların alınması 2 konsepsiya üzərində qurulur. Bunlardan biri 

«aşağıdan-yuxarıya»  (kondensasiya olunma; atom, ion, molekulların birləşməsi), 

digəri isə «yuxarıdan-aşağıya» (dispergiləşmə; kiçildilmə) konsepsiyalarıdır. «Aşağıdan-yuxarıya» konsepsiyası  fərdi (ayrı-ayrı) atomların birləşərək 

nizamlı quruluşun yaradılması deməkdir. Bunu öz-özünə qablaşma və ya katalitik 

kimyəvi reaksiyaların bəzi ardıcıllıqla aparılması nəticəsində həyata keçirmək olar. 

Belə proseslər bioloji sistemlərdə çox geniş yayılmışdır və demək olar ki, canlı 

təbiətin yaşaması üçün an-baan baş verən təbii haldır. Məsələn, fermentlər adlanan 

bioloji katalizatorlar amin turşularını elə ardıcıllıqla yığırlar ki, bunun nəticəsində 

canlı toxuma formalaşır.  41 

 

«Yuxarıdan-aşağıya» konsepsiyası isə iri makroölçülü obyektin və ya 

quruluşun tədricən ölçülərinin azalması ilə nanoquruluşların yaradılması deməkdir.  

Nanoquruluşların alınmasında istifadə olunan üsullar şərti olaraq kimyəvi 

(nanozərrəciklər kimyəvi reaksiyalar vasitəsilə alınır) və  fiziki (fiziki proseslə 

alınma) üsullara bölünür. Lakin hər hansı bir üsulu fiziki və ya kimyəvi 

adlandırmaq çox çətindir, çünki əksər hallarda fiziki proseslər və kimyəvi 

reaksiyalar eyni vaxtda baş verir. 

Nanoquruluşların və nanomaterialların alınma üsullarını ümumi halda aşağıdakı 

kimi təsnif etmək olar: bunun üçün üsullar şərti olaraq 5 qrupa bölünür 

1.

 

Yüksək enerjili üsullar: bu üsullarda aqreqasiya prosesi və  əmələgələn zərrəciklərin ölçülərinin böyüməsi baş vermir. Çünki bu üsullar buxarın tez 

kondensasiyaya uğranası şəraitində gedir. 

2.

 

Mexano-kimyəvi üsullar: bu üsullarda nanokompozitlərin alınması aşağıdakı kimi; a) “dəyirmanlarda” bir-biri ilə qarışmayan komponentlərin 

birgə üyüdülməsi ilə, və b) bərk məhlulların mexaniki gərginlik altında 

parçalanması nəticəsində yeni fazaların əmələ gəlməsi ilə baş verir. 

3.

 Fəza-məhdudiyyətli sistemlərdən – nanoreaktorlardan  (damcılardan, 

təbəqələrdən) istifadə edilməsinə əsaslanan üsullar. Burada 

nanoquruluşlar,  əsasən, Lenqmür-Blocet təbəqələrindən və adsorbsiya 

olunmuş laylardan sintez olunur. Bu üsullar bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olan 

nanodispers nanozərrəciklərin birbaşa kompozitdə alınmasına imkan yaradır. 

Bura həmçinin, biotəlqid və bir sıra bioloji üsulları aid etmək olar. Bu halda 

nanoreaktor rolunu biomolekullar yerinə yetirəcək. 

4.

 

Məhlullarda ultramikrodispers kolloid zərrəciklərin formalaşmasına əsaslanan üsullar

5.

 Yüksək məsaməlik dərəcəli və kiçik dispers quruluşların kimyəvi 

üsullarla alınması. Bu üsullara kristallaşma və ion implantasiyası üsullarını 

da aid etmək olar.     

Litoqrafiya üsulu  

Hal-hazırda litoqrafiya üsulu elektronikada nanoquruluşların alınmasında geniş 

istifadə olunan üsul hesab olunur. Bu üsul «yuxarıdan-aşağıya»  konsepsiyasına 

əsaslanır.    Litoqrafiya – şüalanmaya həssas olan nümunənin  şüalanması, sonra 

şüalanan qatın oradan təcrid edilməsi və müxtəlif kimyəvi emal nəticəsində 

nanoquruluşun formalaşması deməkdir.  

Litoqrafiya iki yunan sözlərinin – “litos” (daş) və “qrafo” (yazıram) 

sözbirləşmələrindən  əmələ  gəlib, “daş üzərində yazıram” mənasını verir. 

Litoqrafiya bərk cisimlər üzərində nanoquruluşlar yaratmağa imkan verir. Bu üsul, 

əsasən, bir neçə mərhələdə gedir. Bunlardan 3-ü vacib hesab olunur: 

1-ci mərhələ: bərk cismin səthinə fotorezistis layı çəkilir. 

Fotorezistis  –  şüalanmanın təsiri altında çəkildiyi səthin quruluşunu dəyişə 

bilən işığa həssas maddədir.  
42 

 

2-ci mərhələ: səth üzərinə yaratmaq istədiyimiz quruluşun şablonu qoyulur. 3-cü mərhə:  bu mərhələ  eksponiləşmə (yəni lazım olan şəklin alınması) 

mərhələsi adlanır.  Bu zaman səth lampa və ya lazerlə optik şüalanmaya məruz 

qalır.  Fotorezistisin təsiri nəticəsində  şablondan keçən  şüa səthin dəyişməsinə 

səbəb olur. Səthi aşılamaqla onun müəyyən hissəsi çıxarılır. Litoqrafiya hal-hazırda mikrosxemlərin yaradılmasında istifadə olunan ən 

əsas üsullardan biri hesab edilir. 

Litoqrafiya üsulları istifadə olunan optik sistemlərdən, fotorezistis 

materialından və təsir sxemindən asılı olaraq aşağıdakı kimi təsnif edilir: 

1.

 Optik litoqrafiya 

2.

 Elektron-şüa litoqrafiyası 

3.

 İon-şüa litoqrafiyası 

4.

 Şüa istifadə olunmayan litoqrafiya (çap litoqrafiyası). 

 

Bu litoqrafiya üsulları arasında ən çox yayılmışı optik litoqrafiya hesab olunur. Bu üsul, dalğa uzunluğu 1

÷100 nm tərtibində olan işıq kvantları ilə rezistin 

şüalanmasına əsaslanır. Optik litoqrafiya şüalanmanın enerji diapazonuna görə: 

a)

 Dalğa uzunluğu 400 nm-dən böyük olan optik diapazonlu litoqrafiya 

b)

 UB oblastlı litoqrafiya (395-436 nm) 

c)

 Dərin UB-şüalanmalı litoqrafiya (190-250 nm) 

d)

 Vakuumlu UB-şüalanmalı litoqrafiya (150-190 nm) 

e)

 Sərt UB litoqrafiya (10-15 nm) 

f)

 Rentgen litoqrafiya (

< 10 nm) üsullarına, 

işıqlanma sxeminə görə isə  kontaktlı, kontaktsız və proyeksiyalanmış litoqrafiya üsullarına bölünür.  

Kontaktlı optik litoqrafiya üsulu.  Burada  şablon rezistis ilə birbaşa 

kontaktda olur (a).  

          

 43 

 

Şablon və fotorezisit bu cür yerləşdikdə işıqlanan oblastın minimal ölçüləri 

√ ·


λ

-ya 


mütənasib olur, burada d-rezistin qalınlığı, 

λ-istifadə olunan şüalanmanın dalğa 

uzunluğudur. Lakin eyni şablondan çoxlu 

sayda istifadə etdikdə onun keyfiyyəti 

dəyişir - pisləşir. Bu çatışmamazlıq 

kontaktsız optik litoqrafiya ilə aradan 

qaldırılır. Bu halda rezists və şablon arasında 

boşluq olur. Bu isə  şablonun ömrünü 

uzatmağa, yəni ondan dəfələrlə istifadə 

etməyə imkan verir. Lakin buna 

baxmayaraq, kontaktsız optik litoqrafiya 

üsulunun da öz çatışmamazlığı var. Bu 

üsulda litoqrafik sxemin şüaburaxma 

qabiliyyəti azalır. Çünki, bu halda işıqlanan 

oblastın minimal ölçüləri  

g ·

λ

 ilə mütənasib olur, burada g- rezistis və şablon arasındakı boşluqdur. Məsələn, 400 nm dalğa uzunluqlu, 1 mkm qalınlıqlı 

rezistisli kontaktlı litoqrafiyanın  şüaburaxma qabiliyyəti (və ya ayırdetmə 

qabiliyyəti) 600 nm olduğu halda, fotorezistis ilə şablon arasında məsafə 10 mkm 

olduqda, bu göstərici 2 mkm-ə qədər pisləşir. 

Qeyd olunan çatışmamazlıqların hər ikisi proyeksiyalanmış litoqrafiya ilə 

aradan qaldırılır. Bu üsulda şəkil rezistis üzərinə  şablonun altlıq üzərindəki 

qaraltısına  əsasən deyil, rezistis üzərinə birbaşa optik sistemdən fokuslaşaraq 

düşməsi nəticəsində alınır. 

Elektron-şüa və ion-şüa litoqrafiya üsulları. Altlıq və rezististin üzərini 

modifikasiya etmək üçün istifadə olunan yüklü zərrəciklərə  (elektronlar və ya 

ionlar) uyğun olaraq bu litoqrafiyalar elektron-şüa və ion-şüa litoqrafiyaları 

adlanır. Elektron-şüa litoqrafiya üsulunun optik litoqrafiya üsulundan üstünlüyü 

ayırdetmə qabiliyyətinin yüksək olması ilə  (

∼ 1 nm), çatışmamazlığı isə 

elektronların çox dərin girməsi nəticəsində alınan  şəklin aydın olmaması ilə 

bağlıdır (eksponirə olunmuş hissə qarmaqarışıq olur). 

İon-şüa litoqrafiyasında isə qeyd edilən çatışmamazlıq ionların çox da dərinə 

girməməsi ilə aradan götürülə bilir. 

Şüa istifadə olunmayan litoqrafiya (çap litoqrafiyası) haqqında isə zond 

mikroskopları bölməsində məlumar veriləcək. 

 

Epitaksiya üsulu  

“Aşağıdan-yuxarıya” texnologiyası imkan verir ki, ayrı-ayrı atom və 

molekullardan nanoölçülü obyektlər yığılsın.  Çox vaxt bu texnologiyada 

kondensasiya hadisəsindən istifadə edirlər. 
44 

 

Kondensasiya (yunanca “condenso”-sıxlaşdırıram, qatılaşdırıram 

mənasını verir)  maddənin soyudularaq, və ya sıxılaraq qaz halından maye, və ya 

bərk halına keçməsi deməkdir.  

Yağış, qar, şeh və s. təbiət hadisələri kondensasiyanın nəticəsidir. 

Məlumdur ki, kondensasiya və ona əks olan proses, yəni buxarlanma 

maddənin faza keçidləri nəticəsində mümkün olur.  

Faza keçidləri müəyyən kiçik zaman ərzində baş verir və prosesin ilkin 

mərhələsində nanozərrəciklər  əmələ  gəlir. Sonradan bu zərrəciklər böyüyərək 

mikroskopik obyektlərə çevrilir. Məhz ilkin mərhələdə faza keçidlərini 

“dondurmaqla” nanozərrəciklər almaq mümkündür.  

Füllerenləri, karbon nanoborularını, nanoklasterləri də kondensasiya hadisəsi 

ilə almaq olar.  

Bu cür texnologiya epitaksiya adlanır. 

Epitaksiya  (yunanca “epi”-üzərində və “taxis”-yerləşmək, ardıcıllıq) bir 

kristal üzərində digər kristalın istiqamətlənmiş (nizamlanmış) ardıcıl olaraq 

yığılması, çökdürülməsi deməkdir. 

Epitaksiya prosesini həyata keçirən  ən müasir üsul molekulyar-şüa epitaksiyası  hesab olunur. Bu üsul ilə öncədən hazırlanmış və təmizlənmiş altlıq 

üzərinə ayrı-ayrı atomlar seli yönəldilir. Atomlar selinin sürəti isə bir-birindən asılı 

olmadan tənzimlənir. Altlığın  səthinə çatan atomlar müxtəlif cür və müəyyən 

qayda ilə düzülərək (nizamlanaraq), bizə lazım olan quruluşlar yaradır. 

Molekulyar-şüa epitaksiyasında buxar selinin sürətini aşağıdakı  tənliklə 

hesablamaq olar: 

2

 

Burada pe

-buxarın tarazlıq təzyiqi, S

e

-selin çıxdığı deşiyin sahəsidir. Beləliklə, çökdürülmüş komponentlərin sayını ancaq bir parametri – temperaturu dəyişməklə 

tənzimləmək olar. 

Lazım olan atomların epitaksiyasını həm maye, həm də qaz fazasında yerinə 

yetirmək mümkündür. Epitaksiya prosesi, əsasən, ayrı-ayrı kristalların bir-birinə 

birləşməsi və sonda bütöv səthin əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. Müasir epitaksiya 

metodları bir neçə (hətta bir!) atom qalınlığında laylar almağa imkan verir.  

Epitaksiya üsulundan mikroelektronikada, kvant elektronikasında və 

hesablama texnikasında geniş istifadə edirlər.  

Məhz müəyyən qanunauyğunluqla sadədən mürəkkəb quruluşun yaranma 

prosesi  öz-özünə    qablanma  və ya yığılma  adlanır. Bu termini elmə ilk olaraq 

alman alimi Herman Hakan gətirmiş və ona belə tərif vermişdir: 

Öz-özünə qablanma və ya yığılma  açıq sistemlərdə çoxlu sayda müxtəlif 

elementlərin öz aralarında qarşılıqlı uyğunlaşması  nəticəsində nizamlanması 

prosesinə deyilir. 

  

Göründüyü kimi, öz-özünə qablanma ilkin quruluşdan daha mürəkkəb quruluşun formalaşması ilə bağlı olan prosesdir. Fizika və kimyada öz-özünə 


45 

 

qablanma atom və molekulların qeyri-nizamlı  hərəkətindən nizamlı quruluşa keçidini göstərir. 

Öz-özünə qablanma sistemlərindən bəhs edən elm isə sinerqetika adlanır. 

Yunanca  sinergetike – birgə  təsir, birgə  hərəkət  mənasını verir. 

Sinerqetikanın əsas ideyası nizamsızlıq və xaosdan öz-özünə qablanma nəticəsində 

nizamlılığın mümkünlüyü deməkdir.  

Öz-özünə qablanma təbiətdə  ən geniş yayılmış prosesdir.Heyvanlar 

aləmində buna ən gözəl misal olaraq arılar tərəfindən altıbucaqlı özəklərin 

tikilməsini, qarışqaların kollektiv hərəkətini və s., canlı sistemlərdə isə DNT 

molekulunu göstərmək olar. 

 

Birölçülü, ikiölçülü və üçölçülü nanoquruluşların alınma üsulları 

Hal-hazırda elektron texnikasında istifadə edilən yarımkeçirici nanonaqillərə 

və nanosəthlərə, maqnit yazı qurğularında istifadə olunan maqnit nanonaqillərə və 

nanosəthlərə ehtiyac həddindən artıqdır. 

Qeyd etdiyimiz kiminanonaqillər (nanomillər, nanoiplər və kvant 

naqilləri) ölçüləri nano diapazonda olan birölçülü nanomateriallar, 

nanosəthlər (nanolaylar və ya nanoörtüklər) isə ikiölçülü nanomateriallar 

adlanır

Birölşülü nanoquruluşların, xüsusilə nanonaqillərin alınma texnologiyasının 

tədbiqinə 1960-cı illərdə başlanılmışdır. Bu texnologiya sapşəkilli kristalların 

(kristal bığların və ya viskerlərin) alınması prosesi üzərində qurulur və  buxar-maye-kristal (BMK) mexanizmi ilə  həyata keçir. BMK mexanizminə  əsaslanan 

texnologiyaların sonrakı inkişafı müxtəlif materiallardan ibarət müxtəlif ölçülü 

nanonaqillərin yaranmasına təkan verdi. 1990-cı ildən etibarən nanonaqillər lazer 

ablyasiyası üsulu ilə yaradılır. 

  

Visker tipli yarımkeçirici nanonaqilləri də almaq üçün buxar-maye-kristal (BMK) mexanizminə  əsaslanan texnologiyadan istifadə olunur. Bu proses 

haqqında aydın təsəvvür yaratmaq üçün aşağıdakı misalı nəzərdən keçirək. 

       Fərz edək ki, silisium nanokristallik altlıq üzərində  qızıl zərrəciyi vardır. 

Qızdırıldıqda (

∼370°S tərtibində) bu zərrəcik altlıqla birgə əriyərək, ərinti-məhlul 

damcısı    əmələ    gətirir.  Qaz  fazasında

 

bu damcı üzərinə reaksiya qabiliyyətli qarışıq yeritsək (məsələn, H

2

+SiCl4

), bu qarışığın molekulları damcı səthi üzərində 

adsorbsiya edəcək və  nəticədə Si ayrılaraq altlığın sərhəddində      çökəcək.        Bu     

prosesi davam etdirməklə 

diametri damcı tərtibində 

olan (


∼ 100 nm) Si 

sütunu 


əmələ 

gəlir. 


Aşağıdakı  şəkildə Si 

viskerləri təsvir edilib. 

Viskerlərin artımı 

müəyyən qanunauyğun-

luqla baş verir. Belə ki, viskerlərin böyümə sürəti damcı diametrindən düz 

mütənasib asılıdır.  Şəkildə Si viskerləri  təsvir edilib.Viskerlərin ucu nə  qədər 
46 

 

nazik olsa, ondan istifadə edilmə dairəsi daha geniş olur. İti uclu viskerlər, əsasən, kimyəvi üsullarla yaradılır. Belə ki, əvvəlcə aşağıda göstərilən şəklə  uyğun  papaq  

əmələ    gəlir,  sonra  papaq düşərək   (termokimyəvi      emal    nəticəsində)   ultra   

nazik ucluq    yaranır    (ucun    başı   1   atomdan    ibarət    olur və  onun  əyrilik   

radiusu  

∼  2 – 3   nm   tərtibini   aşmır). Termokimyəvi üsulla diametri 5 nm 

tərtibində olan Si nanonaqilləri almaq olar ki, onlarda kvant effektləri çox güclü 

hiss olunur. Si ucluqlaından AQM-ları üçün zondların hazırlanmasında istifadə 

edirlər. 

 

 

Nanonaqillərin yaranmasında istifadə edilən digər üsul lazer ablyasiyası 

adlanır. Bu üsulu da Si nanonaqilinin alınması timsalında nəzərdən keçirək.     

Güclü lazer şüasının təsiri nəticəsində  Si

0,9

Fe

0,1 birləşməsi buxarlanır;  Si və 

Fe-dan ibarət isti sıx buxar yaranır; bu buxar bufer qazı olan arqonun atomları ilə 

toqquşaraq soyuyur; Si-Fe ərintili maye nano damcısına kondensə olunur. Ərinti 

soyumağa başladığı andan ondan nanonaqil əmələ gəlməyə başlayır. Nanonaqilin 

böyüməsi maye damcı yox olana qədər, yəni damcının davamlı olması üçün ona 

buxarlanan Si atomlarının gəlməsi kəsilənə qədər davam edir. 

    

 

 Nanonaqili ucundakı damcı ilə birgə soyuducuya salmaqla da, nanonaqilin 

böyüməsinin qarşısını almaq mümkündür. Bu üsulla alınan nanonaqillərin diametri 

3 ÷ 20 nm, uzunluğu isə 1 ÷ 30 mkm tərtibində ola bilir.  

 

Nanosəthlət praktikada, əsasən, epitaksiya üsulu ilə alınır. Üsulun  2 növünü ayırd edirlər: 

1)

 Homoepitaksiya (burada həm səthin materialı, həm də altlıq identikdirlər); 

2)

 Heteroepitaksiya  (burada səthin materialı ilə altlıq müxtəlif materiallardır, 

yəni qetri-cinsdilər). 

 47 

 

Mürəkkəb  şəraitdə  işləyən qurğuların səthlərini qorumaq məqsədi ilə işlədilən almazabənzər və keramik nanosəthlər daha çox perspektivli hesab olunur. 

Bunlar içərisində xassələrinin spesifikliyi və alınma texnologiyası ilə digərlərindən 

fərqlənən Lenqmür-Blocet səthlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır.  

Əvvəlki mühazirəmizdə Lenqmür-Blocet səthləri haqqında məlumat 

vermişdik. Bu səthlər bir materialdan ibarət altlıq üzərinə digər materialın 

çökdürülməsi vasitəsilə alınır ki, bunun da 3 variantı mövcuddur, yəni bu proses 3 

rejimdə aparılır: 

1.

 Frank-Van-der-Merve rejimi; bu rejimdə bütöv təbəqə hissə-hissə (lay-

lay) yaradılır ki, buna ikiölçülü artım deyirlər.  

2.

 

Volmer-Veber rejimi; bu rejimdə “adacıqlar” böyüyür (üçölçülü artım). 3.

 

Stranski-Krastanov rejimi; bu kombinə olunmuş rejimdir. Burada əvvəlcə 

laylı, sonra isə “adacıqlı” artım formalaşır.  

 

 Lenqmür-Blocet texnologiyasında istifadə edilən amfifil molekulları xüsusi 

(fərqli) quruluşları ilə  səciyyələnirlər: molekulun bir ucu hidrofil

1

 olduğu üçün suya batmış olur, digər ucu isə hidrofob

2

 olduğu üçün havada (və ya qeyri-polyar həlledicidə) olur. Ona görə  də bu cür molekullar hava-su, yağ-su sərhəddində 

yerləşməyə üstünlük verir, yəni özlərini səthi-fəal maddələr kimi aparır. 

 Monolayların hava-su sərhəddindən bərk altlıq üzərinə çökdürülməsi prosesi 

2 üsulla yerinə yetirilir. Bu üsullar içərisində ən çox yayılmış və daha geniş şəkildə 

istifadə olunan üsul – şaquli çökdürülmə adlanır. Burada amfifil maddənin 

monolayı hava-su sərhəddindən altlıq üzərinə şaquli aparılır. 

 

 

                                                            1

  

Monolayları su ilə qarşılıqlı  təsirə girən (suda həll olan), şişən və LB-texnologiya ilə çökdürülən maddələr hidrofil maddələr adlanır.

 

2   

Su ilə qarşılıqlı təsirə girməyən (suda həll olmayan), şişməyən maddələr isə hidrofob maddələr 

adlanır.

 48 

 

  

 

 

 

Stranski-Krastanov 

rejimində təbəqənin əmələ 

gəlməsinin quruluş sxemi: 

а, б – layların əmələ 

gəlməsi; в – adacıqların 

əmələ gələsi; 

г – polikristallik təbəqə; 1 – 

altlıq; 

2 – monolay örtük; 3 – 

adacıqlar 

 

 

 

 

 

 LB-texnologiya 

ilə çoxlaylı quruluşların yaradılmasında istifadə edilən digər 

üsul 1938-ci ildə Lenqmür və Şayfer tərəfindən yaradılmış horizontal üsul adlanır. 

Şayfer üsulundan əsasən bərk (sərt) layların çökdürülməsində (yaradılmasında) 

istifadə edirlər. Bu üsulla əvvəlcə su-hava sərhəddində sıxılmış monolay formalaşır 

(şəkildə 1 vəziyyəti). Sonra müstəvi altlıq monolay üzərinə horizontal yerləşdirilir 

(2 və 3 vəziyyətlər). Altlıq qaldırıldıqda və su sıthindən aralandıqda, monolay 

altlıq üzərinə “yapışmış” olur (4 vəziyyəti). 

 

      

 

  

 

LB-texnologiyası ilə səthlərin şaquli formalaşma sxemi: a) mayeyə ilk 

batırılma; b) mayedən ilk 

qaldırılma; v) ikinci batırılma; q) 

ikinci qaldırılma. 

 

  

 

  

 

  


49 

 

Epitaksial layların formalaşması qeyr-tarazlıq şəraitində getdiyi üçün onları tədqiq etmək və enerjiyə görə interpretasiya etmək çox çətindir. 

 

  

Lenqmür-Şayfer üsulu səthlərin formalaşması 

 

 

İndi isə üçölçülü nanomateriallardan füllerenlərin və karbon nanodorularının yaranma üsullarını nəzərdən keçirək.  

Keçən  əsrin elmi nəşrlərində klasterlər haqqında məlumatlarda deyilir ki, hətta 

3000 – 4000 K temperaturunda bərk faza ilə tarazlıqda olan karbon qazı, əsasən, C

n

 klasterlərindən ibarət olur və bu klasterlər içərisində əsas yeri C

15

 klasterləri tutur. Bu deyilənlərdən aydın olur ki, əgər biz karbon atomlarından ibarət buxar yarada 

bilsək, sonra yüksək temperatur və  təzyiq  şəraitində onun asta-asta kondensasiya 

etməsinə imkan versək, onda mütləq sferik formalı füllerenlər yaratmış olarıq”. 

Elm dairələri arasında füllerenlərin müxtəlif yaranma modelləri irəli sürülür 

ki, bunlardan biri kimi C

10

 halqasına ardıcıl olaraq dayanıqlı  C2

 –nin birləşməsi 

nəzərdə tutulur. Aşağıdakı şəkildə halqalardan C

60

 və C70

 füllerenlərinin yaranma 

modeli göstərilmişdir.  50 

 

“Halqalardan yığılma” modeli əsasında C60

 füllereninin yaranma sxemi

 

 P.E.Smolli Nobel mükafatı alan zaman etdiyi məruzəsində də qeyd etmişdir 

ki, “T


>1000 K temperaturunda, digər elementlərdən fərqli olaraq, karbon qazı 

klaster quruluşundan ibarət olur; burada C

÷ C


10

 klasterləri xətti zəncir, C

15 

÷ C


40

 

klasterləri halqa, C28

  və daha yüksək tərtib karbonlar isə fülleren quruluşuna 

malikdirlər.  

  

Həm füllerenlərin, həm də karbon nanoborularının alınma üsullarını 2 istiqamət üzrə təsnif etmək olar.     

1)

 yüksək temperaturlu ; və 2) orta temperaturlu. 

     Yüksək temperaturlu üsullar qrafitin bu və ya digər yolla, məsələn, lazer və ya 

qövsvari  boşalma ilə buxarlanmasına əsaslanır.  

     Yüksək temperaturlu üsullarda qrafitin buxarlanması 3200 

°S-də baş verir. Bu 

üsullar özləri də 2 qrupa bölünür: qrafit elekrodları arasında  qövsvari boşalma və 

impuls lazeri ilə buxarlanma. Hər 2 üsulun sxemi verilib.  

 

  

Qövsvari kontaktlı boşalma təcrübəsinin sxemi 

1.

 Qrafit elektrodları; 

2.

 Su ilə soyudulmuş mis təbəqələr; 

3.

 Su ilə soyudulmuş səth (məhz bunun üzərində 

alınmış füllürenlər yığılır; 

4.

 Yay. 


51 

 

 Qrafitin lazerlə buxarlanması üsulunun sxemi 

 

Qövsvari boşalma üsulunda qrafit elektodlarından birində (anodda) katalizator rolunu Fe, Ni, Co elementlərindən ibarət zərrəciklər oynayır. Qövsvari 

boşalma yaradan reaktor diametri 30 sm, uzunluğu 1 m olan silindrdən ibarətdir. 

Əvvəlcə reaktordan hava sovrulur, sonra onun içi təzyiqi 

∼ 600 mbar olan təsirsiz 

qazla doldurulur. Daha sonra isə oraya 60 A cərəyan verilərək  qrafit “yandırılır”. 

       2-ci  üsulla  füllerenlərin  əmələ  gəlmə sxemi yuxarıdakı  şəkildə verilib. 

Füllerenlərin yaranması üçün istifadə olunan 10 atmosfer təzyiqli helium 

∼ 10


-3

 san 


müddətində impulslar vasitəsilə verilir. Lazer təqribən helium qazının verilmə 

müddətinin ortasında, yəni 

λ = 532 nm, τ = 5 nsan və 30-40 mC-a uyğun 

göstəricilərdə isə düşür. Buxarlanan material helium seli tərəfindən tutulur, onunla 

qarışır və soyuyur, son mərhələdə klasterlərə kondensə olunma prosesi baş verir. 

Klasterləşmə dərəcəsi qaz təzyiqinin dəyişməsi, lazer impulsunun isə düşmə vaxtı, 

və  həmçinin, kanalın uzunluğu və  həndəsi göstəriciləri ilə  tənzimlənə (dəyişə) 

bilər. 


 Karbon 

nanoborularının alınma üsullaı içərisində isə qrafitin lazerlə 

buxarlanma üsulu daha optimal hesab edilir. Bu üsulla KNB-ı lazer katalizatorlu 

qrafit elektrodunun təsirsiz qaz seli ilə buxarlanması  nəticəsində alınır. Bu halda 

KNB su ilə soyudulmuş mis təbəqələr üzərinə yığılır. Prosesin özü 

∼ 700÷900 °S 

temperaturunda aparılır.  

    


Temperaturdan  və istifadə edilən katalizatordan asılı olaraq KNB-nun 

xassələri fərqli olur. Tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, nanoboruların ucu bütün 

proses boyu açıq olur və carbon atomları məhz açıq uc tərəfdən birləşir.  

 

 KNB-nun böyümə mexanizminin sxemi (ağ şarlarla carbon atomları, qara şarlarla isə C2 

dimerləri, yəni 2 carbon atomu və C3 trimerləri, 3 karbon atomu göstərilib. Açıq uc 

tərəfindən  C2 və C3 udularaq nanoborunun böyüməsi baş verir. 

Yüklə 87,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə