Mehmet Ali akben başkan Sayı : 4049440-730. 02-E. 28/03/2016 KonuYüklə 390,89 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.06.2018
ölçüsü390,89 Kb.
#52232


Mehmet Ali AKBEN

Başkan

Sayı  : 24049440-730.02-E.1

28/03/2016Konu :

Kredi riski standart yaklaşıma ilişkin

açıklamalar

 

 

GENELGE

2016/1

 

Bilindiği üzere, Basel-II düzenlemelerinin uygulamasına ilişkin örnekler ve açıklamalara ilişkinolarak, 17/06/2013 tarihli Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Değerlendirilmesine ve Ölçülmesine ilişkin

Yönetmelik ve Tebliğleri Hakkında 1 Sayılı Genelge (SYR: 2013/1) yayımlanmıştır.

 

Basel standartlarının ülkemizde uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, Basel Komite tarafındangerçekleştirilen Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory Consistency Assessment

Programme)  kapsamında gözden geçirilmiştir. Bu kapsamda güncellenen ve 23/10/2015 tarih ve 29511

sayılı Resmi Gazete’de yeniden yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer taraftan, 20/1/2016

tarih ve 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile söz konusu

Yönetmelik’te bazı değişiklikler yapılmıştır. 

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde, bankaların kredi riski standart yaklaşımkapsamında hesaplamaları gereken risk ağırlıklı varlık tutarının belirlenmesine ilişkin olarak uygulamada

yaşanabilecek tereddütleri gidermek amacıyla ekte yer alan açıklamaların yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

 

2013/1 Sayılı Genelge’nin ekte yer alan açıklamalar ile değiştirilmemiş olan hükümleri BankalarınSermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak

şartıyla geçerlidir.

 

Tebliğ olunur. 

 

  

Ek: Açıklamalar                               

 

                                           

T.C.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU


 

 BANKALARCA KREDİ RİSKİ STANDART YAKLAŞIM KAPSAMINDA 

YAPILACAK HESAPLAMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

Bu  genelgede  yer  alan  Yönetmelik  ifadesi;  20/1/2016  tarih  ve  29599  sayılı  Resmi Gazete’de 

yayımlanan 

“Bankaların 

Sermaye 


Yeterliliğinin 

Ölçülmesine 

ve 

Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile revize edilen ve 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan, 23/10/2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 

İlişkin Yönetmeliği,  

 

1  Sayılı  Genelge  ise;  Basel  II  düzenlemelerinin  uygulamasına  ilişkin  örnekler  ve açıklamalar  hakkında  17/6/2013  tarihinde  yayımlanan  Bankaların  Sermaye  Yeterliliğinin 

Değerlendirilmesine  ve  Ölçülmesine  ilişkin  Yönetmelik  ve  Tebliğleri  Hakkında  1  Sayılı 

Genelge’yi ifade eder.  

 

1. 

Yönetmelik’te “muadil denetleme ve düzenleme yapısına sahip ülke” ibaresi kaldırılmış 

olup, bu ibare yerine, ilgili hükümlerde belirtilen uygulamanın ülke bazında Kurul tarafından 

sınırlandırılabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

(Kurul)’nun 6651 sayı ve 07/1/2016 tarihli Kararının 4 ve 5 inci paragraflarında hangi ülkeler 

bazında  uygulamanın  sınırlandırılacağı  belirlenmiştir.  Bu  çerçevede,  daha  önce  1  Sayılı 

Genelge ile getirilmiş olan “Muadil Denetleme ve Düzenleme Yapısına Sahip Ülkeler” başlıklı 

paragrafın uygulaması bu paragraflar ile değiştirilmiştir. 

 

2.

 

Yönetmelik EK-1’in kırk altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde getirilen şartların, 2015 

yılı için yapılan veri toplama çalışmasında sağlanmış olduğu görülmüş olup, 2016 yılı için fıkra 

uygulamasında  %50  risk  ağırlığının  kullanılması  uygun  bulunmuştur.  Bundan  sonraki  yıllar 

için farklı bir risk ağırlığının kullanılması gerektiğine ilişkin  Kurum tarafından bir açıklama 

yapılmaması veya aksi bir uygulamaya ilişkin düzenleyici işlem tesis edilmemesi halinde (a) 

ve  (b)  bentlerindeki  şartların  o  yıla  ilişkin  olarak  sağlandığı  varsayılacak  ve  fıkra 

uygulamasında %50 risk ağırlığı kullanılacaktır. 

 

3.

 

Merkezi  yönetim  kapsamına  girecek  kuruluşlar,  yerel  yönetimler  ile  diğer  kamu 

kuruluşlarının  belirlenmesine  ilişkin  olarak  1  Sayılı  Genelge’nin  “2.  Yönetmeliğin  6  ncı 

Maddesine  İlişkin  Açıklamalar”  başlıklı  paragrafında  yer  alan  sınıflandırma,  Yönetmelik 

uygulaması için de geçerli olacaktır. Bu kapsamda yer alan sınıflandırmada merkezi yönetim 

kapsamına girmesi gerektiği belirtilen “devlet tüzel kişiliği”ni haiz kuruluşlar için Yönetmelik 

EK-1 bir ilâ sekizinci fıkralarda belirtilen hükümler esas alınacaktır.  

 

4. 

Yönetmelik EK-1 dokuzuncu fıkra kapsamında yerel yönetimler, merkezi yönetimlerle 

aynı risk ağırlığına tabi tutulacaktır. Ancak, bankaların yerel yönetimlerden olan alacakları için 

risk değerlendirmesi yapması ve bunların merkezi yönetimlerden daha riskli olup olmadığına 

ilişkin değerlendirmeleri denetime hazır bulundurmaları gerekmektedir. Bankaların söz konusu 

değerlendirmelerini Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci 

Hakkında  Yönetmelik  kapsamında  içsel  sermaye  yeterliliği  düzeylerini  belirlerken  dikkate 

almaları beklenmektedir.  

 

  

5. 

Yönetmelik  EK-1  kırk  bir  ilâ  elli  dördüncü  fıkralarda  risk  ağırlıklandırma  yöntemi 

açıklanan  gayrimenkul  ipoteğiyle  teminatlandırılmış  alacaklar  için  uygulama  örneklerine 

aşağıda yer verilmektedir.  

 

Örnek 1: İkamet amaçlı gayrimenkul ile teminat altına alınmış alacaklara ilişkin örnek 

 

Bu örnekte bir kişinin 100 TL değerinde bir eve sahip olduğu ve 30 TL, 40 TL ve 20 TL tutarında  üç  farklı  bankada  bu  konut  ile  teminat  altına  alınmış  risk  tutarlarının  bulunduğu 

varsayılmaktadır.  

 

Bu durumda tam teminatlı tutarı belirlemek için öncelikle aşağıdaki formülü kullanarak gayrimenkule ilişkin kabul  edilebilir teminat tutarının her bir banka  açısından hesaplanması 

gerekmektedir.  

 

i

i

i

n

GKD

KTOİpotekTuta

GKETT;

min1

 

 Birinci bankanın 50 TL değerinden birinci derecede ipotek aldığını, ikinci bankanın 60 

TL  değerinde  ikinci  derece  ipotek,  üçüncü  bankanın  ise  40  TL  değerinde  üçüncü  derece 

ipoteğinin olduğu varsayılmaktadır. Örnek için diğer bir varsayım ise bu derecelerde bankaların 

ipotek haklarını başka bir tarafla paylaşmıyor olmasıdır, diğer bir ifadeyle aynı derecede başka 

bir ipotek bulunmamasıdır.  

 

Yönetmelik  hükümleri  gereğince  formülde  kullanılacak  KTO1

  =75%  KTO

2

=50%  ve KTO

3

=50% olacaktır.  

Her  bir  banka  açısından  formülü  açarak  GKETT  değerleri  aşağıdaki  gibi 

hesaplanabilecektir. 

 

Birinci banka için

 

Bu banka sadece birinci sırada ipoteğe sahip olduğundan formüldeki n değeri 1’dir.  

Birinci derecedeki ipotek için GKD

100 TL (%100*100) olacaktır. (Bu derecede sadece birinci bankanın ipoteği olduğundan %100 ile çarpılmıştır.) 

 

Birinci banka için hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır:  TL

TL

TL

GKETT

50

10075

;%

50min 

 Bankanın  kullandırdığı  kredi  tutarı  olan  30  TL  ile  GKETT  değeri  olan  50  TL 

kıyaslandığında  kullandırılan  kredi  tutarından  daha  büyük  bir  GKETT  oluştuğu  için  30  TL 

tutarındaki kredinin ikamet amaçlı konut ipoteği ile tam olarak teminatlandırıldığı kabul edilir 

ve krediye %35 risk ağırlığı uygulanır. 

 

  

İkinci banka için; 

 

İkinci  bankanın  elindeki  en  düşük  dereceli  ipotek  2.  Derece  olduğu  için  n=2’dir. Bankanın birinci derece ipoteği olmadığından ikinci banka açısından GKD

1

; sıfırdır.  

İkinci derecedeki ipotek için GKD

2

; 50 TL (%100*(100 – 50)) olacaktır. Burada ikinci bankanın sahip olduğu ikinci derece ipotekten önce birinci banka birinci derecede bir ipotek 

almıştır.  Bu  durumda  ikinci  banka  açısından  gayrimenkulün  değerinin  bir  kısmı,  birinci 

bankanın  riskini  teminat  altına  almak  üzere  tahsis  edilmiştir.  Dolayısıyla,  ikinci  banka  bu 

gayrimenkulden kendine kalan değer olan 50 TL kadar faydalanabilecektir.  

 

İkinci banka açısından formülde kullanılacak parametreler:  

İpotekTutarı

1

=0  (İkinci bankanın birinci derece bir ipoteği yoktur.)  İpotekTutarı

2

=60 (İkinci banka 60 TL tutarında ikinci derece ipotek tesis ettirmiştir.)  

İkinci banka açısında GKETT formülü aşağıdaki gibi açılabilecektir: 

 

i

i

i

GKD

KTOİpotekTuta

GKETT;

min2

1

 TL

TL

TL

GKETT

25

5050

;%

60min

100


75

;%

0min

 

 

İkinci bankanın kullandırmış olduğu kredi tutarı 40 TL; GKETT değeri olan 25 TL’den büyük olduğu için kredinin ikamet amaçlı konut ipoteği ile tam olarak teminatlandırılmadığı 

kabul edilecektir. Dolayısıyla 40 TL tutarındaki alacağın tamamı için ya da alacağın 25 TL’lik 

kısmı için %35 risk ağırlığının uygulanması mümkün değildir. Başka bir teminat bulunmadığı 

durumda,  40  TL  tutarındaki  alacağın  tamamı  için  tek  bir  risk  ağırlığının  uygulanması 

gerekmektedir.  

 

Üçüncü banka için; 

 

Üçüncü  bankanın  elindeki  en  düşük  dereceli  ipotek  3.  Derece  olduğu  için  n=3’tür. Bankanın söz konusu gayrimenkul üzerinde birinci ve ikinci derece ipoteği olmaması nedeni 

ile ilk iki derece için ipotek tutarları formülde sıfır olarak kullanılır. 

 

İpotekTutarı1

 =0 


İpotekTutarı

2

=0 İpotekTutarı

3

=40 GKD

1

=0%*100 = 0 TL GKD

2

=0%*(100-50) =0 TL  

GKD


ise  üçüncü  banka  açısından  hesaplanmaktadır.  Üçüncü  bankadan  önce  aynı 

gayrimenkul üzerinde ipotek tesis etmiş iki farklı banka daha vardır. Bu bankaların tesis ettikleri 

tutarlar gayrimenkul değerinden düşülecektir.  Bu durumda, GKD

3

; - 10 TL (%100*(100-50- 60)) olacaktır. Dolayısıyla, üçüncü banka bu teminattan herhangi bir fayda sağlayamayacaktır.  

  

i

i

i

GKD

KTOİpotekTuta

GKETT;

min2

1

 TL

TL

x

TL

TL

GKETT

5

1050

;%

40min

0

50;%

0

min100

75

;%0

min


  

Üçüncü  bankanın  bu  gayrimenkulün  üçüncü  derece  ipoteğini  teminat  alarak 

kullandırdığı 40 TL alacak tutarı GKETT değeri olan -5’den büyük olduğu için alacak tutarına 

%35 risk ağırlığı uygulanması mümkün değildir.  

 

Örnek 2 : Ticari gayrimenkul ile teminat altına alınmış alacaklara ilişkin örnek 

 

Bu örnekte, bir ticari işletmenin üç farklı bankada aynı gayrimenkulün farklı derecedeki ticari  gayrimenkul  ipoteklerini  teminat  olarak  vererek  kullandığı  30  TL,  40  TL  ve  20  TL 

tutarında üç adet kredisinin olduğu, söz konusu ticari gayrimenkulün değerinin 100 TL olduğu, 

ve bankaların tesis ettirdiği ipotek tutarlarının da sırasıyla bir, iki ve üçüncü derece olmak üzere 

50  TL,  60  TL  ve  40  TL  olduğu  varsayılmaktadır.  Örnek  için  diğer  bir  varsayım  ise  bu 

derecelerde  bankaların  ipotek  haklarını  başka  bir  tarafla  paylaşmıyor  olmasıdır,  diğer  bir 

ifadeyle aynı derecede başka bir ipotek bulunmamasıdır. 

 

Ticari  gayrimenkul  ipotekleri  için  Yönetmelik  EK-1’de  yer  alan  aşağıdaki  formül kullanılacaktır.  

 

n

i

i

iİpotekTuta

İTKD

GKDİpotekTuta

İTKD

GKD

2

11

1

;40

;%

34%

min


;

60

;%50

%

min 

İTKD değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak kredi teminatlandırma sınırı EK-1’de 

%85 olarak açıklanmıştır.   

 

Birinci banka için; 

 

Birinci bankanın sadece söz konusu gayrimenkul üzerine tesis ettirdiği 50 TL tutarında birinci derece ipoteği ve ticari işletmeye kullandırdığı 30 TL alacağı mevcuttur. Bu durumda 

n=1  olduğu  için  formülün  ikinci  kısmı  kullanılamaz.  Formülün  birinci  kısmı  kullanılarak 

GKETT aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 

 

 11

1

;60

;%

50%

min
İpotekTuta

İTKD

GKD

GKETT 

 İpotekTutarı

1

= 50 TL’dir İTKD

1

= %85xGKD1

’dir. 


GKD

1

=%100x100 TL’dir. Bu durumda İTKD1

=85TL olacaktır. 

 

 

TL

TL

TL

TL

GKETT

50

50;

85

60;%

100


50

%

min

 

 Formül ile hesaplanan 50 TL GKETT değeri, 30 TL olan alacak tutarından büyüktür. 

2016 yılı için Kurum tarafından Ticari Gayrimenkul İpotekleri ile teminat altına alınan kredilere 

%50 risk ağırlığı uygulanabileceği belirtildiğinden 2016 yılında yapılacak hesaplamalarda 30 

TL’lik alacağın tamamına %50 risk ağırlığı uygulanabilecektir.  


 

İkinci banka için; 

 

Ticari  işletmeye  kullandırdığı  40  TL  kredisi  olan  ikinci  bankanın  sadece  söz  konusu gayrimenkul üzerine tesis ettirdiği 60 TL tutarında ikinci derece ipoteği olduğundan n=2’dir.  

 

İpotekTutarı1

= 0 TL’dir 

İpotekTutarı

2

= 60 TL’dir  

GKD


1

; 0 TL (%0x100) ve bu durumda İTKD

1

; 0 TL olacaktır. İkinci derecedeki ipotek için GKD

2

; 50 TL  (%100*(100  – 50)) olacaktır.  Burada ikinci  bankanın  sahip  olduğu ikinci derece  ipotekten  önce  birinci  banka  birinci  derecede  bir  ipotek  almıştır.  Bu  durumda  ikinci 

banka  açısından  gayrimenkulün  değerinin  bir  kısmı,  birinci  bankanın  riskini  teminat  altına 

almak üzere tahsis edilmiştir. Dolayısıyla, ikinci banka bu gayrimenkulden kendine kalan değer 

olan 50 TL kadar faydalanabilecektir. Bu çerçevede, İTKD

2

; 42,5TL (50x%85) olacaktır.  

Formülde bu değerler yerleştirildiğinde ise;  

 TLTL

TL

TLx

TL

TL

TL

TL

GKETT

17

60;

50

85%

40

;%50

34

%min

0

;0

60

;%0

50

%min

 Formül ile hesaplanan GKETT olan 17TL, kredi  tutarı  olan 40 TL’den  küçüktür.  Bu 

kredinin  17  TL’lik  kısmı  ticari  gayrimenkul  ile  tam  teminatlı  kabul  edilecektir.  Kurum 

tarafından 2016 yılı için Ticari Gayrimenkul İpotekleri ile teminat altına alınan kredilerin tam 

teminatlı  kısımlarına  %50  risk  ağırlığı  uygulanabileceği  açıklandığından,  2016  yılında 

yapılacak hesaplamalarda 40 TL’lik tutarın 17 TL’lik tam teminatlı kısmına %50 risk ağırlığı, 

23 TL’lik tutarına ise %100 risk ağırlığı uygulanacaktır.  

Üçüncü banka için; 

 

Ticari işletmeye kullandırdığı 20 TL tutarında kredisi bulunan üçüncü bankanın sadece söz konusu gayrimenkul üzerine tesis ettirdiği 40 TL tutarında ikinci derece ipoteği olduğundan 

n=3’tür.  

 

İpotekTutarı1

= 0 TL’dir. 

İpotekTutarı

2

= 0 TL’dir. İpotekTutarı

3

= 40 TL’dir.  

GKD


1

; 0 TL (%0x100) ve bu durumda İTKD

1

=0 TL olacaktır. GKD2

; 0 TL %0x(100-

50)  ve  bu  durumda  İTKD

2

=0  TL  olacaktır.  GKD3

;  -10  TL  (%100x(100  –  50  -  60))  ve  bu 

durumda İTKD

3

; -8,5TL (-10 x %85) olacaktır.  

Bu çerçevede, GKETT aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.  

 

TL

TL

TL

TLx

TL

GKETT

5

,3

40

;10

85

%40

;%

1034

%

min0

;

0;

0

min0

;

0;

0

min

 

  

Formül ile hesaplanan GKETT negatif olduğu için, söz konusu teminatın kredinin risk ağırlığının  belirlenmesinde  etkisi  bulunmamaktadır.  Bu  ipotekle  teminatlandırılan  alacağa 

%100 risk ağırlığı uygulanması gerekecektir. 6.

 

 Daha önce Yönetmelik EK-1’in kırk üçüncü fıkrasında  yer alan, “Malik gerçek veya tüzel kişinin ya da intifa hakkı sahibinin ikamet ettiği veya edeceği ya da kiraya verdiği veya 

vereceği  inşa  halindekiler  dahil  ikamet  amaçlı  gayrimenkullerin  tümü  üzerinde  tesis  edilen 

ipotekle  tamamı  veya  bir  kısmı  teminatlandırılan  alacakların  tam  teminatlı  kısımları” 

şeklindeki hüküm, “Borçlusunun maliki olduğu ve ikamet edilen veya edilecek olan ya da kiraya verilen ikamet amaçlı gayrimenkullerin tümü üzerinde tesis edilen ipotekle tamamı kırk beşinci 

fıkranın  (c)  bendi  kapsamında  tam  teminatlandırılmış  alacaklar”  olarak  değiştirilmiştir.  Bu 

kapsamda getirilen değişiklikle, borçlunun “malik olma” kuralı yeni olarak eklenmiştir. Ayrıca, 

inşa  halindeki  ikamet  amaçlı  gayrimenkuller,  bu  fıkra  uygulamasında  “ikamet  edilecek 

gayrimenkul” olarak değerlendirilebilecektir.    

 

7. 

Yönetmelik  EK-1  kırk  üç  ila  kırk  beşinci  fıkralarda  yer  alan  “İkamet  amaçlı 

gayrimenkul  ipoteği  ile  teminatlandırılan  alacaklar”  sınıfına  ilişkin  olarak  bahsi  geçen 

gayrimenkul ipoteği türü “konut ipotekleri”dir. Konut ipoteği ile teminat altına alınan alacağa 

%35 risk ağırlığının uygulanması  için gerekli şartın sağlanamaması  durumunda, söz konusu 

risk  tutarı  Yönetmelik’te  yer  alan  ilgili  şartlarının  sağlanması  kaydıyla  perakende  alacaklar 

sınıfına dahil edilebilecektir. 

 

8. 

Yönetmelik’in  6  ncı  maddesinin  ikinci  fıkrası  kapsamında  perakende  alacak  sınıfına 

dahil edilecek risk tutarları belirlenirken üç ana kriter dikkate alınmıştır. Bunlar anılan fıkranın 

(a) alt bendinde yer alan karşı taraf kriteri, (b) ve (c) alt bentlerinde yer alan tutar kriteri ve (ç) 

alt bendinde yer alan ürün kriteridir. Alacakların perakende olarak sınıflandırılmasında bu üç 

kriterin  de sağlanıyor olması  şartı  aranmaktadır.  Ürün kriteri sayılırken bireylerin kullandığı 

krediler ve KOBİ’lerin kullandığı kredilere genel olarak atıfta bulunulmuştur. Ürün isimleri ve 

türleri uygulamada banka bazında farklılık göstereceği için bireysel kredilere örnekler verilerek 

bu  tür  ürünlerin  dikkate  alınabileceği  vurgulanmıştır.  Diğer  taraftan,  perakende  alacaklar 

sınıfına  KOBİ’lerden  olan  alacaklar  da  gireceği  için  ürün  kriteri  olarak  “KOBİ  Kredileri” 

eklenmiştir. KOBİ kredileri 5411 sayılı kanun kapsamında kredi tanımına uyan ve karşı tarafı 

Yönetmelik’te yer alan tanım kapsamında KOBİ olan risk tutarlarını ifade etmektedir.  

 

9.

 

Yönetmelik’in  5  inci  maddesinin  iki  ve  üçüncü  fıkraları  kapsamında,  gayri  nakdi 

krediler  ve  taahhütler  için  belirtilen  ilkeler  doğrultusunda  aşağıdaki  yer  alan  ürün  türleri 

bazındaki sınıflandırma örnek olarak kullanılabilecektir. 

 

a) Yüksek riskli gayrinakdi krediler ve taahhütler; 

1) Nakit temini için verilen garanti ve kefaletler (Lehdarın üstlendiği bir finansal yükümlülüğün 

teminatı olarak verilen garanti ve kefaletler), 

2) Aval verilen kabul kredileri, 

3) Gayri kabili rücu garanti (teminat) akreditifleri ile teyitli ihracat akreditifleri, 

4) Ciro zincirinde herhangi bir bankanın yer almadığı cirolar, 

5) Faktoring garantileri

6) Teminat mektupsuz prefinansman kredilerine verilen garantiler, 

7) Banka aktif değerleri ile ilgili geri alım taahhüdüyle yapılan satış işlemleri, 

8) Yurt dışından temin edilen nakdi krediler için verilen garantiler, 

9) Vadeli aktif değerler alım taahhütleri, 

10) Vadeli mevduat satım taahhütleri, 
 

11) İştirak ve bağlı ortaklıkların sermayesine iştirak taahhütleri12) Kredi türevleri, 

 

b) Orta riskli gayrinakdi krediler ve taahhütler; 

1) Nakit temini amacıyla verilenler dışında kalan diğer garanti ve kefaletler, 

2) Menkul kıymet ihracında satın alma garantileri, 

3) Kullandırma garantili bir yıldan uzun vadeli kredi tahsis taahhütleri

4) Menkul kıymet ihracına aracılık taahhütleri, 

5) Düşük, orta/düşük ve yüksek riskli olarak sınıflandırılanlar dışındaki akreditifler,  

c) Orta/düşük riskli gayrinakdi krediler ve taahhütler; 

1) Çekler için ödeme taahhütleri, 

2) Teminatı ihraç veya ithal edilecek malın kendisi olan bir yıldan kısa vadeli ithalat ve ihracat 

akreditifleri, 

3) Düşük riskli olanlar dışında kalan cayılabilir taahhütler, 

4) (a), (b) ve (ç) bendi kapsamında yer almayan cayılamaz taahhütler, 

5) Kullandırma garantili bir yıl ve daha kısa vadeli kredi tahsis taahhütleri 

 

ç) Düşük riskli gayrinakdi krediler ve taahhütler; 

1) Aval verilmemiş kabul kredileri, 

2) Lehdar adına ödeme yükümlülüğü bulunmayan akreditifler, 

3) Ciro zincirinde herhangi bir banka bulunan cirolar

4) İki güne kadar valörlü döviz alım satım taahhütleri, 

5) Aktif değerler satım taahhütleri ve vadeli mevduat alım taahhütleri, 

6) Herhangi bir şarta ve ihbara bağlı olmaksızın cayılabilen ya da borçlunun kredi kalitesindeki 

bozulmadan dolayı otomatik olarak iptali mümkün olan cayılabilir taahhütler  

 

10.

 

Yönetmelik’in  5  inci  maddesinin  üçüncü  fıkrası  kapsamında  risk  tutarlarının 

hesaplanmasında  “kredi  kartı  harcama  limiti  taahhütleri  ile  kredili  mevduat  hesabı  limit 

taahhütleri”, söz konusu fıkranın (a) bendi kapsamında bankaca “herhangi bir anda bir şarta bağlı olmaksızın banka tarafından ön bilgilendirme yapmadan iptal edilebilen veya borçlunun 

kredi  değerliliğindeki  bozulmadan dolayı etkin bir  şekilde otomatik iptali yapılan bir  tutar” 

olarak  değerlendirilmesi  halinde  %0  dönüşüm  oranı  uygulanabilecektir.  Ancak  bankalarca 

yapılacak bu değerlendirmede, sadece sözleşmesel hükümler üzerinde durulmaması, müşteri ile 

olan uzun süreli ilişkiler, itibar riski gibi hususların da göz önünde bulundurularak bankanın 

geçmişteki  uygulama  ve  politikaları  çerçevesinde  karar  verilmesi  beklenmektedir.  Kurul 

tarafından söz konusu fıkra kapsamında dönüştürme oranlarının uygulanacağı ürün türleri veya 

kalemlerine ilişkin ilave bir belirleme yapılmadığı sürece bu uygulama geçerli olacaktır.  

 

11. 

Merkezi  yönetimlerin  risk  ağırlıklandırılmasında  Yönetmelik  uygulanmasında 

derecelendirme notlarının kullanımına ilişkin olarak 07/01/2016 tarihinde Kurumumuz internet 

sitesinde  yayımlanan  6651  sayılı  Kurul  Kararı  esas  alınacaktır.  Bu  Kurul  Kararının  birinci 

maddesinde yer alan hüküm gereğince, sermaye yeterliliği hesaplamasında OECD notlarının 

kullanılabilmesi için söz konusu Kurul  Kararı ekinde  yer verilen derecelendirme kuruluşları 

tarafından  ilgili  ülke  merkezi  yönetimi  ve  merkez  bankasından  alacaklar  için  verilmiş  bir 

derecelendirmenin  bulunmaması  gerekmektedir.  Ancak  böyle  bir  durumda  OECD  notlarına 

başvurulması ve Yönetmelik EK-1 yedinci fıkra çerçevesinde işlem yapılabilmesi mümkündür. 

Bir bankanın merkezi yönetim ve merkez bankalardan alacaklar için bir KDK tayin etmemiş 

olması  ancak  Kurul  Kararı  ekinde  yer  alan  derecelendirme  kuruluşları  tarafından  merkezi 

yönetime  ilişkin  bir  derecenin  verilmiş  olması  durumunda,  söz  konusu  merkezi  yönetim 
 

Yönetmelik EK-1 birinci fıkra kapsamında derecesiz sayılacağı için %100 risk ağırlığına tabi tutulacaktır. 

 

12. 

Kredi  Riski  Azaltım  Tekniklerine  İlişkin  Tebliğ  uyarınca,  bankaların  kendileri 

tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarını kredi riski azaltımında kullanabilmeleri için, bu 

araçların söz konusu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir KDK 

tarafından derecelendirilmeleri ve Yönetmelik Ek-1 kapsamında kredi kalitesi kademelerinin 

üç ya da daha üstün olması; bir KDK tarafından derecelendirilmemiş olanların ise Tebliğin 9 

uncu  maddesinin  dördüncü  fıkrasında  belirtilen  koşulları  sağlaması  gerekmektedir.  Bu 

borçlanma  araçlarının  Tebliğ’in  9  uncu  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendinde  belirtilen 

nakit benzeri kıymet olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 

 

13. 

1 Sayılı Genelge’de 12/7/2012 tarihli ve 4834 sayılı Kurul Kararı ve 06/12/2012 tarihli 

ve 5068 sayılı Kurul Kararına yapılan atıflar, 07/1/2016 tarihli ve 6651 sayılı Kurul Kararına 

yapılmış sayılacaktır.  

 

Yüklə 390,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə