Karar Sayısı : 6/3788Yüklə 31,14 Kb.
tarix19.07.2018
ölçüsü31,14 Kb.
#57287

Karar Sayısı : 6/3788

Plânlama Merkez Teşkilâtınca hazırlanıp, Yüksek Plânlama Ku­rulu tarafından incelendikten sonra adı geçen Kurulun 1/9/1964 tarihli ve 1964-1 sayılı raporuyla Bakanlar Kuruluna sunulan ilişik «Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1965 Yılı Programı» nin 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre kabulü ve sözü geçen Yıllık Programın uygulama esaslarına ait ilişik kararla birlikte yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 13/10/1964 tarihinde kararlaştırılmıştır.

CUMHURBAŞKANI C GÜRSEL


Başbakan /. İNÖNÜ

Devlet Bakam ve

Başb. Yardımcısı

K. SATIR

Devlet Bakamı /. S- OM AY

Devlet Bakanı V-N. YETKtN


Devlet Bakanı N. YETKİN

Adalet Bakanı S. ÇUMRALİ

Millî Sa. Bakanı /. SANCAR

içişleri Bakanı O- ÖZTRAK -
Dışişleri Bakanı F. C ERKİN

Maliye Bakanı F. MELEN

Millî Eğit- Bakam /. ÖKTEM

Ba/ymdırlık Bakanı A. H. ONAT
Ticaret Balkanı F. İSLİ M YELİ

Sag. ve Sos- Y. Balkanı Güm., ve Te'k. Bakanı Tarım Bakam


K. DEMİR M. YÜCELER T. ŞAHİN


Ulaştırma Bakanı F. ALPİSKENDER

Çalışma Bakanı B. ECEVİT

Sanayi Bakanı M. ERTEN

En, ve Ta- Kay. Bakanı H. ORAL
Turizm ve Tanıtma Balkanı A. İ. GÖĞÜS

İmar ve iskân Bakanı C. ÜZERKöy işleri Bakanı L. YURDOĞLU

1965 Yılı Programının Uygulama Esaslarına ait Karar

  1. 1965 yılında kamu sektörü ve özel sektörce yapılacak yatırım­lar, yeniden düzenleme konularında ve sektör programlarının uygulan­ması bakımından alınacak tedbirler ve bunlarla ilgili diğer esaslar, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki hedef ve ilkelere uygun olarak, 1965 Yılı Programı metninde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

  2. Programda kendilerine görev verilen kamu kuruluşları Prog­ramın başarıyla uygulanabilmesi ve hedeflerinin gerçekleşebilmesi ba­kımından, birer çalışma programı hazırlayacaklar ve bu programa göre gerekli bütün çalışmaları eksiksiz olarak yapacaklardır. Diğer kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılması gereken durumlarda bu işbirliği

•öncelikle gerçekleştirilecektir.

Çalışma programlarının hazırlanması ile ilgili çalışmalara ve prog­ramın uygulanmasiyle ilgili koordinasyon çalışmalarına, gerektiğinde Devlet Plânlama Teşkilâtı da katılacaktır.

  1. 1964 yılı içinde yapılması gereken fakat yıl içinde tamamlan­mamış olan yatırımlara 1965 yılı Programında yer verilmemiştir. Bu yatırımların öncelikle tamamlanması esastır. Gerekli finansman 1965 yılı yatırımlarından sağlanacak normal tasarruf ve gerekirse üretken, olmayan yatırımlardan, yapılacak kısıntılardan sağlanacaktır.

  2. 1963 ve 1964 yılı Programlarında yer alan ve devamlı nitelikte olan tedbirlerin uygulanmasına devam olunacaktır. Süreleri içinde ye­rine getirilememiş ve 1965 yılında öngörülen tedbirlerle kaldırılmamış-tedbirlerin bu yıl içinde yerine getirilmesi esastır.

  3. Kamu sektörü yatırımlarının finansmanı; genel ve katma büt­çeli daireler, döner sermayeli idareler ve mahallî idarelerde kendi büt­çeleriyle; İktisadi Devlet Teşekküllerinde, bu kuruluşların öz kaynakları,, genel bütçede öngörülen ödenekler, sağlanmış ve sağlanacak kredilerle karşılanacaktır. Her çeşit hizmet ve yatırımların gerçekleştirilmesinde, kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve Program hedeflerine en az harcama gerektirecek şekilde ve öngörülen sürelerle ulaşılması esas­tır.

  4. Sektörler ve bölgelerarası dengelerin gerçekleşmesi gözönünde tutularak hasırlanmış bulunan programın tam olarak uygulanması, ön­görülen tedbirlerin zamanında alınması ve yatırımların bütçeler ile iş programlarında değişiklik ve aktarma yapılmasını gerektirmeyecek şe­kilde ve öngörülen sürelerde gerçekleştirilmesi, Plân hedeflerine ulaşa­bilmek bakımından, esastır. Bununla birlikte, harcama programlarında yıl içinde değişiklik ya-pmak zorunluğunda kalınırsa aşağıdaki usul uy­gulanacaktır.

a. Genel ve katma bütçeli dairelerin yatırım ve gelişme harcama­
larında değişiklik yapılması, ilgili kanunlar hükümlerine tabidir. Ancak,.,
yatırım harcamalarıyla ilgili olarak bölümler arasında aktarma yapıl­
ması, ek veya olağanüstü ödenek verilmesiyle ilgili kanun tasarılarının
hazırlanmasında, ön tasarılar önce Plânlama Merkez Teşkilâtına sevke-
dilecek, Yüksek Plânlama Kurulunda incelendikten sonra Bakanlar Ku­
rulunda karara bağlanacaktır.

b. Yatırım ödeneklerinin toplu olarak verildiği hallerde projeler


arasında zorunlu değişiklikler, toplu ödeneğin yüzde 10 unu aşmamak:
kaydiyle yürürlükteki usul çerçevesinde ilgili kuruluşlar tarafından yapı­
labilecek; bunun üstündeki değişiklikler Yüksek Plânlama Kurulunda
incelendikten sonra Bakanlar Kurulunca karara bağlanacaktır.

c. İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımlarında :

(1) İktisadi Devlet Teşekkülleri, yatırım programlarında öngörü­len toplam yatırım harcaması içinde kalmak ve genel yatırım program­larının yüzde 10 unu aşmamak kaydiyle, projeler arasında zorunlu gör­dükleri aktarmaları yapabilirler. Ancak bu yolla, programda yer alma­mış projelere harcama yapılmaz veya üretimle doğrudan doğruya ilgili. olmayan yatırımlara öncelik verilmez.

2

(2) Teşekküllerin yatırım ve finansman programlarının yürütüle­bilmesi için zorunlu olan değişiklikler, iktisadi Devlet Teşekkülleri top­lam yatırımlarım azaltmamak ve programında değişiklik yapılacak te­şekküllerin yatırımlarının yüzde 10 unu geçmemek kaydıyla, ilgili Ba­kanlığın teklifi üzerine Devlet Plânlama Teşkilâtının mütalâası alınarak Maliye Bakanlığınca yapılabilir. Bunun üstündeki değişiklikler Yüksek Plânlama Kurulunca incelendikten sonra Bakanlar Kurulunca karara bağlanacaktır.

!(3) İktisadi Devlet Teşekküllerinin, programın hazırlanmasından sonra yapılan çalışmalarla elde edilen fazla kaynakları; yapılmaması halinde kuruluşun verimli olarak çalışmasını aksatacak nitelikteki yeni­leme ve idame yatırımlarında veya ihracata müteveccih yatırımlarda ku­rumun karan ile; aynı nitelikteki ve proje maliyeti 5 milyon lirayı aş­mayan tamamlama ve 'ihracat yatırımlarında veya daha önce programa bağlanmış olup da herhangi bir mücbir sebeple zamanında yürütülemi-yen yatırımlarda kurumun teklifi ilgili Bakanlığın onayı ile kullanı­labilir.

d. Mahallî idarelerin programlarındaki değişiklikler bu idarelerin bütçe usullerine; döner sermayeli idarelerin programlarındaki değişiklik­ler de (fo) bendindeki hükümlere tabidir.

Kesin projesi Devlet Plânlama Teşkilâtınca incelenmeden progra­ma alınmış olan yatırımlardan, proje tutarları 15 milyon lirayı aşanların kesin projeleri Devlet Plânlama Teşkilâtınca Plân ve program esasları bakımından incelendikten sonra uygulanmaya geçilecektir. Bu çeşit projeler programın uygulanmaya başlayacağı tarih, beklenmeden Devlet Plânlama Teşkilâtına gönderilecektir.

7. Koordinasyon kurullarının görevi, kamu kuruluşlarının 1965 Programına göre o ilde yapmaları öngörülmüş bulunan yatırımların Plân ve Program ilkelerine uygun şekilde ve belirtilen süre içinde ger­çekleştirilmesi için gerekli işbirliği ve kordinasyonu sağlamak ve Prog­ram uygulamasını il seviyesinde izlemektir.

ildeki yatırımların Plân ve Programdaki ilkelere uygun şekilde ve belirtilen süre içinde gerçekleştirilmesi konusunda gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanabilmesi için yatırımcı dairelerin :

a. O yıl için programlanmış yatırımlardan, o ile isabet edenlerle


ilgili çalışma programlarını hemen hazırlayarak 11 koordinasyon kuru­
luna vermeleri,

b. Koordinasyon ve işbirliğini gerektirecek meseleleri kurula ge­


tirmeleri, -,

c. Yatırımların uygulanması sırasında ortaya çıkan ve aksamağa


sebep olabilecek problemleri kurula bildirmeleri,

gereklidir. Kurul kendisine getirilen konular üzerinde çözümleme ve yardım yolları arayacak, çözemediği konuları üst makamlara iletecektir. Böylece, Kalkınma Plânının hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere, yatırımcı daire ve kuruluşlar arasmda ve valinin başkanlığındaki bu kurul aracılığiyle, devamlı ve sıkı bir işbirliği ve koordinasyonun gerçekleş­tirilmesi ve uygulama sırasında çıkabilecek bir takım güçlüklerin ilk kademede bu yetki ve imkânlar içinde çözümlenmesi sağlanacaktır.3

  1. Programın uygulanması il seviyesinde, «il Koordinasyon Ku­rulları» yardımıyla valiler tarafından izlenecektir. Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıkların gecikilmeden bu seviyede giderilmesi esas olacaktır.

  2. Programda kendilerine görev verilen kamu kuruluşları progra­mın kendileriyle ilgili bölümlerinin uygulanmasını, Devlet Plânlama Teşkilâtı da programın tümünün uygulanmasını aşağıdaki esaslar çer­çevesinde izleyecektir.

a. Her bakanlık, kendisine bağlı daire, idare ve İktisadi. Devlet
Teşekküllerinin Programla ilgili çalışmalarını elde edilen sonuçları ve
karşılaşılan güçlükleri üçer aylık dönem raporlariyle Devlet Plânlama
Teşkilâtına bildirecektir.

b. Rapor dönemleri 1 Ocak - 31 Mart, 1 Nisan - 30 Haziran, 1


Temmuz - 30 Eylül ve 1 Ekim - 31 Aralık olarak tesbit edilmiştir. Genel
ve katma bütçeli dairelerin birinci dönem raporlarında bir önceki malî
yıl ile yeni malî yıla ait uygulama durumu ayrı ayrı gösterilecektir.

c. Raporlar, Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanacak örneğe


uygun olarak,

ı(l) Programa ekli proje listesindeki yer alış sırasiyle yatırımı projelerinin dönem sonuna göre, nakit harcama ve fiziki yatırım olarak gerçekleşme miktar ve oranlarını,

(2) İcra planındaki sıraya göre 1964 Programında yer alan ve 1963 Programında öngörülüp de sonuçlandırılamamış tedbirlerle 'ilgili çalışmalar hakkında açık ve ayrıntılı bilgileri,

(3) İktisadi Devlet Teşekkülleriyle döner sermayeli idarelerin iş­letme faaliyeti sonuçlarını, içine alacaktır.

d. Raporlar dönem sonunu izleyen en geç 15 gün içinde Devlet
Plânlama Teşkilâtına gönderilmiş olacaktır.

10. Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.4
Yüklə 31,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə