İstehsalin texnoloji Əsaslari (Yeyinti hissə)


Elementar kətan liflərinin uzunluğu nə qədər olur?Yüklə 1,11 Mb.
səhifə3/3
tarix14.05.2018
ölçüsü1,11 Mb.
#44010
1   2   3

96. Elementar kətan liflərinin uzunluğu nə qədər olur?

A) 10-26 mm


B﴿ 12-25 mm

C﴿ 15-25 mmD﴿ 15-26 mm

E) 10-20 mm


97. Texniki liflər nədən əmələ gəlir?


A) Gövdədən ayrılan elementar lif dəstəsindən

B﴿ Bitkinin gövdəsindən

C﴿ Gövdənin qabığından

D) Lif dəstəsindən

E) Ayrı-ayrı elementar liflərdən
98. Texniki liflərin uzunluğu nə qədər olur?

A) 170-250mm

B) 50-80mm

C) 50-100mm

D) 150-200mm

E) 150-30mm

99. Çox huceyrəli yun liflərinin tərkibi nədən ibarətdir?

A) keratin zülalından

B) fibroindən

C) sellülozadan

D) aşağı molekulyar birləşmələrdən

E) yağ-piy maddələrindən


100. Çox huceyrəli yun lifləri neçə qatdan ibarətdir?

A) 3 qatdan

B﴿ 2 qatdan

C) 1 qatdan

D) 4 qatdan

E) 5 qatdan


101. Quruluş xarakterinə görə yun lifləri neçə tipə bölünür?

A) 4 tipə

B) 2 tipə

C) 3 tipə

D) 1 tipə

E) 5 tipə

102. Sənaye əhəmiyyətli ipək hansı ağacın yarpağından alınır?

A) tut


B) palıd

C) qoz çinar

D) armud

E) hayva
103. İpəkqurdu (baramaqurdu) öz inkişafında neçə mərhələdən keçir?

A) 4 mərhələdən

B) 3 mərhələdən

C) 2 mərhələdən

D) 5 mərhələdən

E) 6 mərhələdən
104. Təbii ipəyin tərkibi nədən ibarətdir?

A) sellülozadan

B) zülaldan

C) keratindən

D) fibroin və serisindən

E) keratin zülalından


105. Tırtıl əmələ gətirdiyi sapı öz ətrafında dolayaraq nə əmələ gətirir?

A) barama

B) pup

C) kəpənəkD) tırtıl

E) ipək qurdu


106. İplik necə alınır?

A) burulma ilə birləşmiş məhdud uzunluqlu liflərdən

B) bir neçə elementar sapın birləşməsindən

C) bir sapdan

D) bir-birinə yapışdırılmış liflərdən

E) burulma yolu ilə birləşdirilmiş saplardan


107. Lif kütləsindən ipliyin əmələ gəlməsi hansı proseslə həyata keçirilir?

A) əyirmə

B) toxunma

C) hörülmə

D) burulma

E) yapışdırma


108. Əyirmə prosesi neçə üsuldan ibarətdir?

A) 3 üsuldan

B) 2 üsuldan

C) 1 üsuldan

D) 4 üsuldan

E) 5 üsuldan


109. Kard ipliyi hansı liflərdən istehsal olunur?

A) orta lifli pambıq və kimyəvi liflərdən

B) qısa lifli pambıqdan

C) uzun lifli pambıq və kətan liflərindən

D) pambıq, kətan, yun liflərindən

E) qısa lifli pambıq, kətan və kimyəvi liflərindən


110. Kard əyirmə prosesi hansı əməliyyatlardan ibarətdir?

A) didmə, çırpma, daraq darama, düzləndirmə, dartma , ilkin əyirmə və əyirmə

B) didmə, çırpma, daraq darama, düzləndirmə, dartma

C) didmə, çırpma, dartma, ilkin əyirmə və əyirmə

D) çırpma,darama,düzləndirmə, dartma, əyirmə

E) didmə, çırpma, daraq darama, darama, dartma və əyirmə


111. Daraq ipliyi hansı liflərdən istehsal olunur?

A) uzun lifli pambıq, kətan, nazik, kobud və yarım kobud yun və ipək

B) orta lifli pambıq və kimyəvi liflərdən

C) kətan, yun və kimyəvi liflərindən

D) kobud yun, kətan və pambıq liflərindən

E) ipək, qısa pambıq və yun liflərindən


112. Apparat ipliyi hansı liflərdən istehsal olunur?

A) orta lifli pambıq, yun və kimyəvi liflərin qarışığı

B) qısa lifli pambıq, yun

C) uzun lifli pambıq, kətan, yun

D) kimyəvi liflər və kətan

E) orta lifli pambıq və kimyəvi liflər


113. Lif tərkibinə görə iplik neçə cür olur?

A) 2 cür


B) 1 cür

C) 3 cür


D) 4 cür

E) 5 cür
114. İpliklər quruluşuna görə neçə cür olur?

A) 3 cür

B) 2 cür


C) 1 cür

D) 4 cür


E) 5 cür
115. Bir burumlu iplik neçə sapdan alınır?

A) iki və ya üç sapın eyni uzunluqlu burulması ilə

B) bir sapın burulmasi ilə

C) üç sapın burulması ilə

D) üç və daha artıq sapın burulması ilə

E) iki sapın burulması ilə


116. Sapların cütlənməsi neçə sapdan alınır?

A) iki və daha artıq sapdan

B) iki sapdan

C) bir sapdan

D) iki sapın burulması ilə

E) üç sapdan

117. Z (sağ) və S (sol) burulma ilə hansi iplik alınır?

A) bir saplı iplik

B) cütlənmiş saplar

C) burulmuş iplik

D) bir burumli iplik

E) çoxburumlu iplik

118. Kompleks sap necə alınır?

A) bir neçə elementar sapın burulma və ya yapışqanla birləşməsindən

B) liflərin burulması ilə birləşməsindən

C) bir sapdan

D) iki sapın burulmasından

E) bir neçə elementar lifin yapışdırılmasından

119. Kompleks saplar burulmasına görə neçə cür olur?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
120. İki sistem sapın qarşılıqlı hörmələnməsi nəticəsində əmələ gələn material necə adlanır?

A) parça

B) trikota

C) toxunmayan polotno

D) iplik


E) bəzək mareialı
121. Toxuculuqda məqsəd nəyin alınmasıdır?

A) parca


B) trikotaj

C) İpliklər

D) monosaplar

E) liflər


122. Toxunmanın növündən asılı olaraq parçalar neçə sinfə bölünür?

A) 4 sinifə

B) 3 sinifə

C) 2 sinifə

D) 5 sinifə

E) 6 sininfə


123. Sadə (baş) toxunmalı parçalara hansılar auddir?

A) Polotno , sarja, atlas

B) İkiüzlü, xovlu

C) Reps, krep

D) Pike,ajur

E) relyef, şəffaf


124. Polotno toxunmalı parçalara hansı parçalar auddir?

A) çit, bez

B) xovlu, ikiqatlı

C) pike, tiftikli

D) triko

E) satin, krepdeşin


125. İrinaxışlı toxunmalı parçalar neçə cürdür?

A) 2 cür


B) 1 cür

C) 3 cür


D) 4 cüe

E) 5 cür
126. Lif tərkibinə görə parçalar neçə cür olur?

A) 3 cür

B) 2 cür


C) 1 cür

D) 4 cür


E) 5 cür
127. Qarışıq liflərdən hazırlanan parçalar quruluşuna görə neçə cür olur?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5
128. Xırda naxışlı toxunmalı parçalar neçə yarım sinfə bölünür?

A) 2 yarımsinifə

B) 1 yarımsinifə

C) 3 yarımsinifə

D) 4 yarımsinifə

E) 5 yarımsinifə
129. Bir sapın hörülmə yolu ilə bir-birinin içərisindən keçərək ilmə əmələ gətirməsi yolu ilə alınan material necə adlanır?

A) trikotaj

B) toxunmayan polotno

C) İplik


D) parça

E) lent
130. Alınma üsuluna görə trikotaj neçə cür olur?

A) 2 cür

B) 1 cür


C) 3 cür

D) 4 cür


E) 5 cür
131. Eninə hörülmüş trikotajda bir ilmə cərgəsinin bütün ilmələri neçə sapdan əmələ gəlir?

A) bir sapdan

B) iki sapdan

C) üç sapdan

D) on sapdan

E) dörd sapdan


132. Üfiqi yerləşmiş ilmələr nə əmələ gətirir?

A) ilmə cərgəsi

B) İlmə çubuqları

C) ilmə addımı

D) İlmə sütunu

E) İlmə bağları


133. Şaqulu yerləşmiş ilmələr nə əmələ gətirir?

A) ilmə sütunu

B) İlmə cərgəsi

C) İlmə çubuqları

D) İlmə bağları

E) ilmə addımı

134. İlmə əmələ gətirmə prosesi neçə əməliyyatdan ibarətdir?

A) 1 əməliyyat

B) 4 əməliyyat

C) 5 əməliyyat

D) 8 əməliyyat

E) 2 əməliyyat


135. Trikotaj maşınları iynədanının quruluşuna görə neçə cür olur?

A) 2 cür


B) 1 cür

C) 3 cür


D) 4 cür

E) 5 cür
136. Tamamlama əməliyyatında məqsəd nədir?

A) ilməni iynənin gövdəsinə keçirmək

B) köhnə ilməni iynənin qarmağında olan sapla birləşdirmək və toxundurmaq

C) sapı iynənin qarmağı altına keçirmək

D) köhnə ilməni iynənin qarmağından tullamaq

E) yeni ilməni iynəyə perpendikulyar istiqamətdə çevirmək
137. Mürəkkəb tikişlərə hansı tikişlər daxildir?

A) ilgək və bənd tikişi

B) birləşdirici tikişlər

C) sırıq tikişləri

D) çərçivə tikişləri

E) zəncirvari tikiş


138. İlmə əmələgətirmə prosesi neçə üsulla yerinə yetirilə bilər?

A) 2 üsulla

B) 1 üsulla

C) 3 üsulla

D) 4 üsulla

E) 5 üsulla

139. Ttikotaj hörülmələri neçə sinfə bölünür?

A) 4 sinifə

B) 2 sinifə

C) 3 sinifə

D) 1 sinifə

E) 5 sinifə


140. Eninə hörülmüş trikotajın baş hörülmələrinə hansı hörülmələr aiddir?

A) saya lastik

B) zəncir, atlas, saya

C) lastik,triko,interlok

D) şarme, triko, lastik

E) ajur, lastik, triko


141. Əriş trikotajın baş hörülmələri hansılardır?

A) zəncir, triko, atlas

B) saya, triko lastik

C) atlas, lastik, törəmə, saya

D) fley, triko, zəncir

E) fier, sukno,şarme


142. Törəmə hörmələrə hansı hörmələr aiddir?

A) interlok, törəmə, saya,sukno, şarme

B) zəncir, interlok, şarme

C) törəmə, saya, triko, interlok

D) lastik, sukno,şarme

E) interlok, plyuş fiter


143. Trikotajın baş hörülmələrinə hansı hörülmələr aiddir?

A) zəncir,triko,atlas

B) lastik,triko, şarme

C) saya,zəncir, interlok

D) pike,lastik, atlas

E) jakkard, saya zəncir


144. Hansı hörülmələrə naxışlı hörmələr aiddir?

A) jakkard,örtüklü, fiter

B) zəncir,interlok,ajur

C) triko,fley,ikiastarlı trikotaj

D﴿ atlas,plastik,ajur

E) interlok, ananas,şarme


145. Sukno və şarme hansı baş hörmənin törəməsindən alınır?

A) triko


B) atlas

C) lastik

D) zəncir

E) saya
146. İnterlok hörülməsi hansı hörülmənin əsasında alınır?

A) lastik

B) zəncir

C) saya

D) atlas


E) tiko
147. Ajur hörülməli trikotaj necə alınır?

A) ayrı-ayrı ilmələrin qonşu ilmə sütunundakı ilmələrə keçirilməsi ilə

B) iynələrin verilən naxışa uyğun seçilərək işə salınması ilə

C) sapın iki iynədən bir çəkilməsi ilə

D) qonşu ilmə sütunları arasında əlaqənin olmaması yolu ilə

E) astar tərəfdə əsasın fiter sapı ilə hörülməsi yolu ilə


148. İlmə addımı nəyə deyilir?

A) iki qonşu ilmə cərgəsi arasındakı məsafəyə

B) bir ilmə cərgəsindəki iki qonşu ilmənin oxları arasındakı məsafəyə

C) vahid sahədəki ilmələrin sayına

D) vahid uzunluqdakı ilmə sütunlarının sayına

E) ilmədəki sapın uzunluğuna


149. Quruluş elementi müxtəlif üsullarla birləşdirilən bir və ya bir neçə qat toxuculuq materialından hazırlanan toxuculuq məmulatı necə adlanır?

A) toxunmayan polotno

B) parça

C) trikotaj

D) iplik

E) kompleks saplar


150. Birləşmə üsuluna görə toxunmayan polotnolar neçə sinifə bölünür?

A) 3 sinifə

B) 2 sinifə

C) 1 sinifə

D) 4 sinifə

E) 5 sinifə


151. Toxunmayan polotnoların hazırlanmasının texnoloji prosesi neçə mərhələdə aparılır?

A) 2 mərhələdə

B) 1 mərhələdə

C) 3 mərhələdə

D) 4 mərhələdə

E) 5 mərhələdə


152. Mexaniki üsullada tifdikin yığılma istiqamətindən asılı olaraq onda olan liflər necə vəziyyətdə ola bilər?

A) 3 vəziyyətdə

B) 2 vəziyyətdə

C) 1 vəziyyətdə

D) 4 vəziyyətdə

E) 5 vəziyyətdə


153. Toxunmayan polotnolarda əsasın quruluş elementləri neçə üsulla birləşdirilir.(yapışdırılır).

A) 3 üsulla

B) 2 üsulla

C) 1 üsulla

D) 4 üsulla

E) 5 üsulla


154. Mexaniki texnologiyalı birləşdirmədə neçə üsuldan istifadə olunur?

A) 3 üsul

B) 2 üsul

C) 1 üsul

D) 4 üsul

E) 5 üsul


155. Üz tərəfində ilmə sütunları astar tərəfində isə ziqzaq şəkilli qollardan hansı toxunmayan polotnolar alınır?

A) xolst tikməli

B) sap tikməli

C) karkas tikməli

D) flizelin

E) proklamilin


156. Sap tikməli toxunmayan polotno neçə sistem sapdan ibarət olur?

A) 3 sistem

B) 2 sistem

C) 1 sistem

D) 4 sistem

E) 5 sistem


157. Karkas (parça) tikməli toxunmayan polotno neçə cür ola bilər?

A) 2 cür


B) 1 cür

C) 3 cür


D) 4 cür

E) 5 cür
158. Yapışdırıcı maddə kimi neçə tip polimerlərdən istifadə olunur?

A) 3 tip

B) 2 tip


C) 1 tip

D) 4 tip


E) 5 tip
159. Termoplastik yapışdırıcı polimerlərə hansılar aiddir?

A) polietilen, poliuretan

B) fenolformaldehidlər

C) epoksid qətranları

D) poliefir qətranları

E) təbii qətranlar


160. Yapışqanlı toxunmayan polotnolardan harada istifadə olunur ?

A) paltolarda araqatı materialı kimi

B) çimərlik, idman geyimlərində

C) geyimlərdə əsas material kimi

D) don və bluzkalarda

E) geyimlərdə astarlıq material kimi


161. Daraq əyirmə sistemi hansı əməliyyatlardan ibarətdir?

A) çırpma, karddarama, daraq darama, düzləndirmə dartma, ilkin əyirmə və

əyirmə

B) orta lifli və kimyəvi liflərdənC) kətan, yun və kimyəvi liflərdən

D) kobud yun və kətan, pambıq liflər

E) ipək,qısa pambıq və yun liflərdən
162. Apparat əyirmə sistemi hansı əməliyyatlardan ibarətdir?

A) didmə, darama,əyirmə

B) orta lifli və kimyəvi liflərdən

C) kətan, yun və kimyəvi liflərdən

D) kobud yun və kətan, pambıq liflər

E) ipək,qısa pambıq və yun liflərdən

163. Bir saplı iplik nədən alınır?

A) elementar liflərin burulmasından

B) iki sapın burulmasından

C) bir neçə elementar lifin yapışdırılmasından

D) bir neçə sapın burulması ilə yapışdırılmasından

E) bir sapın burulması ilə


164. Eninə horülən trikotaj necə adlanır?

A) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr eyni sapdan alınır

B) ilmə cərgəsini təşkil edən ilmələr müxtəlif saplardan alınır

C) 2 sapdan alınır

D) 3 sapdan alınlr

E) 10 sapdan alınır


165. Yunun növləri hansılardır?

A) zərif, yarımzərif, yarımkobud, kobud

B) zərif, yarımzərif, yarımkobud

C) yarımzərif, yarımkobud, kobud

D) zərif, yarımzərif

E) yarımkobud, kobud


166. Sadə parçalara hansılar aiddir?

A) qumaş, sarja, atlas

B) qırış sarja, gücləndirilmiş satin, krep

C) krep

D) jakkard

E) raqojka


167. Trikotaj məmulatları əsas neçə növ üzrə qruplaşır?
A) 5 B) 2 C) 1 D) 10 E) 6
168. Trikotaj məmulatlarının əsas növləri hansı qruplarda birləşir?

A) corab, alt və üst trikotaj, əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar

B) corab, alt və üst trikotaj, əlcək

C) corab, alt və üst trikotaj

D) əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar

E) alt və üst trikotaj, əlcək, müxtəlif ədədi məmulatlar


169. Parçadan hansı tikiş məmulatları alınır?

A) uşaqlar, böyüklər, qadın və kişilər üçün üst geyimlər

B) qadın və kişilər üçün alt geyimlər

C) uşaqlar, böyüklər, qadın və kişilər üçün corab məmulatları

D) uşaqlar və böyüklər üçün geyim və əlcək

E) böyüklər üçün geyim və əlcək


170. Detalların biçilməsində neçə növ tullantılar əmələ gələr?

A) 3 növ


B) 2 növ

C) 1 növ


D) 4 növ

E) 5 növ


171. Şablonlar arası tullantıların miqdarına hansı amillər təsir göstərir?

A) detalların konfiqurasiyası

B) biçilmiş detalların sahəsi

C) dərinin sahəsi

D) kənar tullantıların sahəsi

E) dərinin növü


172. Ayaqqabının üzlük detallarının düzülüş faizi neçə üsulla müəyyən edilir?

A) 2 üsulla

B) 3 üsulla

C) 1 üsulla

D) 4 üsulla

E) 6 üsulla


173. Detalların düzülüş faizini təyin etmək üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

A) paroleloqram üsulu

B) kvadrat üsulu

C) üçbucaq üsulu

D) romb üsulu

E) trapesiya üsulu


174. Ayaqqabıların üst detalları neçə yerə bölünür?

A) 2 yerə

B) 3 yerə

C) 4 yerə

D) 5 yerə

E) 8 yerə


175. Ayaqqabı üstü üçün məsul detal hansıdir?

A) dilcik

B) birləşdirici

C) topuqluq

D) böyük

E) arxalıq


176. Ayaqqabının üstü üçün istifadə olunan dərilər neçə növdə istehsal olunur?

A) 7 növdə

B) 4 növdə

C) 2 növdə

D) 5 növdə

E) 3 növdə


177. Ayaqqabının altı üçün istifadə olunan gönlər neçə kateqoriyada istehsal olunur?

A) 5 kateqoriyada

B) 4 kateqoriyada

C) 3 kateqoriyada

D) 6 kateqoriyada

E) 7 kateqoriyada


178. Hansı texnoloji prosesdə bıçaq üsulundan istifadə edilir?

A) frezləmə

B) nəmlənə

C) formalaşma

D) zonma

E) cilalama

179. Hansı texnoloji prosesdə mişar üsulu ilə kəsmədən istifadə edilir?

A) yonma


B) frezləmə

C) doğrama

D) cilalama

E) nəmləmə


180. Ayaqqabının üstü üçün istifadə olunan gönlərin biçilməsində hansı maşınlardan istifadə edilir?

A) PVQ-8-2-0

B) 332 s

C) 330 / 8 s

D) PTQ

E) POTQ
181. Ayaqqabı istehsalında toxunma materialların biçilməsində hansı maşınlardan istifadə edilir?A) PVQ – 14

B) PVQ - 8 - 2 - 0

C) PVQ – 18 – 2 – 0

D) PVQ – 12

E) POTQ – 20 – 160
182. Ayaqqabının alt detallarının doğranmasında hansı maşınlardan istifadə edilir?

A) PPQ – 4

B) PVQ – 20

C) PVQ – 18

D) POTQ – 24

E) PVQ – 18 – 1 – 0

183. Detalların preslərdə biçilməsi üçün kəsici alət kimi nədən istifadə olunur?

A) kəsgidən

B) qayçıdan

C) bıçaqdan

D) mişardan

E) frezdən


184. Hərəkətdə olan bıçaqla material biçildikdə daimi lentin qalınlığı nə qədər olmalıdır?

A) 0,8 mm

B) 1,4 mm

C) 1,2 mm

D) 0,46 mm

E) 0,75 mm


185. Daimi lent bıçaqlarının itilənmə bucaqları nə qədər olmalıdır?

A) 14 – 200

B) 20 -250

C) 30 – 350

D) 35 – 400

E) 18 - 230


186. Ayaqqabı istehsalında altlığın frezlənməsi üçün hansı maşınlardan istifadə olunur?

A) FUP – 2 – 0

B) FUK– 3 – 0

C) MŞK– 0

D) MVK – 2 – 0

E) 330 / 8 S

187. Ayaqqabı istehsalında dabanlıqların frezlənməsi üçün hansı maşınlardan istifadə olunur?

A) FUP – 3 – 0

B) FUP – 2 – 0

C) MVK – 0

D) MŞK – 0

E) FKP – 0


188. Altlıq dəstini frezləmək üçün hansı maşınlardan istıifadə edilir?

A﴿ FKP – 0

B) FUP – 2 – 0

C) FUP – 3 – 0

D) OKB - 0

E) ZNK – 0


189. Frez bıçaqları hansı markalı poladdan hazırlanır?

A) c 10 – 15 – 20

B) c 25 – 30 – 35

C) c 35 – 40 – 45

D) c 32 – 42 – 45

E) c 28 – 30 – 33


190. Cilalama prosesini yerinə yetirmək üçün hansı maşınlardan istifadə olunur?

A) MŞK – 1

B) ZNK – 1

C) ZPK – 3

D) PVQ – 18

E) PVQ – 8 – 2


191. Cilalama prosesində cilalayıcı material kimi nədən istifadə olunur?

A) sumbata kağızından

B) frezdən

C) bıçaqdan

D) dəridən

E) toxunma materialdan

192. Ayaqqabı istehsalında nahamaretmə prosesi hansı maşınlarda yerinə yetirilir?

A) MVK – 0

B) 3 PK – 2

C) PQB – 8

D) 3 ZNK – 2 – 0

E) MŞK – 0


193. Nahamar etmə prosesi hansı alətlə yerinə yetirilir?

A) metal fırça

B ) sumbata kağızı

C) dəri

D) keçə

E) rezin fırça


194. Materialla nəmlik arasında neçə əlaqə mövcuddur?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 1
195. Ayaqqabı istehsalında neçə növ nəmləmədən istifadə edilir?


A) 3; B) 1; C) 2; D) 4; E) 5.

196. Qurutma prosesində materiallardan nəmin xaric edilməsi üçün neçə üsul tətbiq edilir?


A) 5; B) 2; C) 3; D) 4; E) 1.
197. Aaqqabı üzlüklərinin formalaşması neçə üsulla həyata keçirilir?
A) 3; B) 5; C) 2; D) 4; E) 6.
198. Formalaşma prosesində dartma prosesi hansı maşınlarda aparılır?

A) OM – 4 M

B) OK – 0

C) 3 NK – 2

D)3ПK – 3

E) NP – 3


199. Ayaqqabı altlığının üzlüyə birləşdirilməsi metodları əsasən neçə yerə bölünür?
A) 2; B) 4; C) 6; D) 5; E) 8.
200. Ayaqqabı altlıqlarını mismarla birləşdirmək üçün hansı maşınlardan istifadə olunur?

A) ASQ – 19

B) 3 PK – 0

C) 3 NK – 0

D) HK – 3

E) MZP – 4


201. Ayaqqabı altlıqları üzlüyə neçə növ tikişlə birləşdirilir?
A) 2; B) 1; C) 3; D) 5; E) 6.
202. Doperbirləşdirmə metodunda hansı maşından istifadə olunur?

A) SPR-O

B) ZPK-3

C) ZQK – 2

D) ZHK-2

E) NP-2
203. Kantlı birləşdirmə metodunda hansı kantdan istifadə olunur?

A) daşıyıcı kant

B) bəzər kantı

C) qermetik kant

D) rezin kant

E) karton kant
204. Kimyəvi birləşdirmə metodları neçə yerə bölünür?
A) 3; B)4; C)2; D)6; E)8.
205. İsti vulkanlaşdırma metodu ilə ayaqqabı istehsalında altlıq üçün hansı materialdan istifadə olunur?

A) rezin

B) dəri

C) PVX


D) P/Y

E) kojadan


206. Vulkanlaşdırma prosesi hansı temperaturda gedir?
A) 170-1800 C; B) 100-1200 C; C) 190-2000 C;
D) 200- 2100 C; E) 210-240C.
207. Təzyiqlə tokmə üsulu ilə ayaqqabı istehsalatında altlıq materialı kimi hansı materiallardan istifadə olunur?

A) PVX ﴾polivinilxlorid﴿

B) dəri

C) toxunma materialı

D) poietilen

E) polupropilen

208. Ayaqqabı istehsalında son tamamlama işləri neçə yerə bölünür?
A) 2; B) 1; C) 4; D) 5; E) 8
209. Altlığın işlək səthinin bəzəldilməsi üçün hansı maşından istifadə edilir?

A) XPP-3


B) ZNK-3

C) ZQГ


D) NK-3

E) 332 sm


210. 97-As maşında yağlama prosesi necə yerinə yetirilir ?

A) mərkəzləşdirilimiş üsulla

B) avtomatik

C) xüsusi qurğu ilə

D) aparatla

E) əl ilə


211. Tikişin alınmasına görə xüsusi maşınlar hansı qruplara bölünür ?

A) məkikli və zəncirvari tikiş maşınları

B) düz tikiş tikən maşınlar

C) ziq – zaq maşınlar

D) zəncirvari tikiş tikən maşınlar

E) məkik maşınları


212. Üst geyimlərdə əsas hissələr hansılardır ?

A) ətək , kürək

B) ciblər , astar

C) ətək , qol

D) yaxalıq , kurək

E) ciblər

213. Parça kipləri nə ilə örtülür?

A) “forniz” örtük və ya su keçirməyən materiallarla

B) polietilen materiallarla

C) karton materialları ilə

D) kağız materialları ilə

E) bez qrup parçalarla


214. Tikiş fabrikləri neçə növ ülgü üzrə işləyir?

A) 3 növ


B) 2 növ

C) 4 növ


D) 6 növ

E) 5 növ
215. Ülgülər yerləşdirilərkən (parça üzərində) əsas nəzərə alınmalıdır:

A) ülgülər arası minimal itki

B) parçaların qalınlığı

C) parçaların toxunuşu

D) parçaların quruluşu

E) parçaların bəzəyi
216. 525-A sinif məkikli ziqzaq tikişli yarımavtomat maşının baş valının dövrlər sayı nə qədərdir?

A) 2800 -dövr/dəqiqə

B) 3000- dövr/dəqiqə

C) 4500- dövr/dəqiqə

D) 4000-dövr/dəqiqə

E) 500-dövr/dəqiqə


217. Tikiş maşınlarının iynələrinin əsas vəzifəsini göstərin.

A) materialı deşmək, sapı onun qatlarından keçirmək, ilmə əmələ gətirməkdən

B) materialı deşməkdən

C) ilmə əmələ gətirməkdən

D) materialı sürüşdürməkdən

E) sapdartıcıdan gələn sapı tutmaqdan


218. Geyim nədir?

A) insan bədənini xarici təsirlərdən qoruyan, insan məişətinin ayrılmaz hissəsidir

B) ayaqqabıdır

C) modadır

D﴿ stildir

E) paltodur


219. Sapı tikiş üçün seçərkən onun hansı xassələrinə fikir vermək lazımdır?

A) buruğunun istiqamətinə

B) qalınlığına

C) uzunluğuna

D) keyfiyyətinə

E) nömrəsinə


220. Detallarda köməkçi xətləri çəkməkdə məqsəd nədir?

A) cib, ilgək, düymə, qıırçın, relyef yerini qeyd etmək

B) tikişlərin yerini qeyd etmək

C) qatlamaları qeyd etmək

D) cib yerlərini qeyd etmək

E) tikişləri tikmək üçün


221. Nəmlənib-isidilmə əməliyyatı nə üçün aparılır?

A) məmulata istənilən forma vermək, onun görünüş və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün

B) məmulatın hissələrini ütüləmək üçün

C) yarımfabrikatları ütüləmək üçün

D) yarımfabrikatlara forma vermək üçün

E) məmulatın keyfiyyətini yüksəltmək üçün


222. Əl ilə ütülədikdə parçaya düşən təzyiq nə qədər olur?

A) 150 q/ sm2

B) 100 q/ sm2

C) 110 q/ sm2

D) 120 q sm2

E) 160 q/ sm2


223. Drap paltoda qabaq hissədə 35-40% deformasiya almaq üçün təzyiq və vaxt nə qədər götürülür?

A) 0,8 -1,0 kq/sm2 təzyiq 25 san vaxt

B) 0,5-0,6 kq/sm2 təzyiq 30 san vaxt

C) 0,7-0,7kq/sm2 təzyiq 20 san vaxt

D) 0,3-0,4kq/sm2 təzyiq 20 san vaxt

E) 1,0-1,2kq/sm2 təzyiq 35 san vaxt


224. Nəmlənib isidilmə əməliyyatı zamanı hissələr neçə % nəmləndirilir?

A) 7,5-15 %

B) 6,2-10 %

C) 6,8-12 %

D) 7,0-13%

E) 8,5-20%


225. Buxar ütülərinin altı neçə zonaya bölünür?

A) 3 zonaya

B) 4 zonaya

C) 2 zonaya

D) zonalara bölünmür

E) 5 zonaya


226. Hazırlıq- biçim istehsalı özündə hansı növ işləri birləşdirir?

A) parçanın qəbulu, yoxlanılması, saxlanılması, biçimə hazırlanması

B) parçanın sərfiyyat normasını təyin etmək

C) parçanın komplektləşdirilməsi

D) parçanın sərfinin normalaşdırılması

E) parçanın biçimə hazırlanması


227. Parçanın üzərində ülgüləri yerləşdirərkən ülgülər parçanın hansı istiqamətində qoyulur?

A) parçanın uzununa

B) parçanın eninə

C) parçanın çəpinə

D) parçanın eninə paralel

E) parçanın eninə perpendikulyar


228. PŞ – 2 yarınavtomat aparatda üst geyimlərin hansı hissəsi yığılır?

A) kürəkdə şlisi

B) ətək

C) qol


D) ətəkaltı

E) xiştək


229. Kütləvi istehsalatda parçalar neçə cür sərilir?

A) üzü aşağı, üzü yuxarı, üz - üzə

B) üz – üzə

C) üzü aşağı

D) üzü yuxarı

E) qeyri – bərabər


230. Hazırlıq sexinin əsas vəzifəsi nədir?

A) biçim sexini ardıcıl olaraq parça ilə təmin etmək

B) modellərin sayını müəyyənləşdirmək

C) axınların sayını dəqiqləşdirmək

D) fəhlələrin sayını təyin etmək

E) buraxılışın sayını dəqiqləşdirmək


231. Hazırlıq sexində açıcı bölmənin sahəsi hansı düsturla təyin edilir?

A) Fsax =B) Fsax =


C) Fsax =
D) Fsax =
E) Fsax =
232. Maşın iynələri nə üçün tətbiq edilir?

A) materialı deşmək, sapı onun qatlarından keçirmək ilmə əmələ gətirmək üçün.

B) parçanı deşmək üçün.

C) materialı biçmək üçün.

D) materialın hissələrini birləşdirmək üçün.

E) materialın kənarını hörmək üçü


233. Tikiş istehsalatında ixtisaslaşma neçə əsas istiqamətdə aparılır?

A) 3


B) 9

C) 2


D) 6

E) 4
234. Ciddi ritmli formalı axınlardan hansı növ axınlarda istifadə edilir?

A) Konveyerli axınlarda

B) aqreqat qruplu axınlarda

C) aqreqat axınlarda

D) sinxron axınlarda

E) konveyersiz axınlarda
235. Texnoloji proseslərin daim təkrarlanmasına nə deyilir ?

A) dövrilik

B) ritmlik

C) sinxronluq

D) paralel

E) ardıcıl


236. Tikiş sexində ardıcıl çeşiddə buraxılış zamanı bir növbənin davamiyyəti nə qədərdir?

A) 29520 saniyə

B) 28800 saniyə

C) 29800 saniyə

D) 29340 saniyə

E) 28500 saniyə


237. Parçanın formalaşdlrılmasında tempetatur nə qədər olmalıdır?

A) 90-1000S

B) 110-1200S

C) 120-1300S

D) 70-800S

E) 150-2000S


238. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi hansı düsturla təyin edilir ?

A) ƏMY = ∆T

B) ƏMY = (T1 - ∆T) ∙ 100

C) ƏMY = 100/ ∆T

D) ƏMY = (T1 - ∆T) / 100

E) ƏMY = 100 / (T1 - ∆T)

239. Parçanın eni neçə metrdən bir nə ilə ölçülür?

A) 3 metrdən bir eninə xətkeşlə

B) 6 metrdən bir aparatla

C) 4 metrdən bir avtomatik qurğu ilə

D) 8 metrdən bir ölçü lenti ilə

E) 10 metrdən bir əl ilə


240. Fəhlələrin yüklənmə qrafiki hansı göstərici üzrə qurulur?

A) təşkilati əməliyyatlar üzrə

B) texnoloji əməliyyatlar üzrə

C) yüklənmə əmsalı üzrə

D) maşın və əl işləri üzrə

E) bölünməz əməliyyatlar üzrə

241. Tikiş axınlarını güc əlamətinə görə neçə qrupa ayırırlar?

A) 3 qrupa

B) 4 qrupa

C) 5 qrupa

D) 2 qrupa

E) 6 qrupa


242. Qaynaq tikişi nədir?

A) təzyiqsiz istiliyin təsiri ilə birləşmədir

B) hissələrin cərəyanla birləşməsidir

C) hissələrin elektrodla birləşməsidir

D) cib qapaqlarının hazırlanmasıdır

E) manjetin hazırlanmasıdır


243. Nəmlənib-isidilmə prosesi hansılardır?

A) ütüləmə, presləmə, pardaqlama

B) ütüləmə, nəmləndirmə

C) buxarlanma, hava vurma

D) presləmə

E) hava vurma, presləmə


244. Təsir qüvvəsinə görə pnevmatik preslər neçə cür olur?

A) 3 cür


B) 5 cür

C) 2 cür


D) 4 cür

E) 6 cür

245. Gön ayaqqabıların istehsalında üzlük material kimi nədən istifadə olunur?

A) təbii, süni,sentetik gönlər və parçalardan

B) sintetik parçalardan

C) sintetik gönlərdən

D) təbii gönlərdən

E) təbii parçalardan


246. Alt detalların hazırlanmasında göstərilənlərdən hansı tətbiq edilir?

A) təbii gön,rezin,plastik gön, poliuretan,keçə

B) yalnız rezin

C) poliuretan

D) plastik materiallar

E) keçə və rezin


247. Sınaq sexinin tutduğu sahəni hesablaqyın: avadanlığın tutduğu ümumi sahə

Sav = 771,1 m2 sahədən istifadə əmsalı M = 0,4, məhlul buraxılışı M = 380 ədəd?

A) 678 m2

B) 702 m2

C) 680 m2

D) 620 m2

E) 735 m2
248. Hər bir ölçü – uzunluq üzrə neçə ülgü komplekti hazırlanır?

A) 1 – 2 ədəd

B) 2 – 3 ədəd

C) 3 – 4 ədəd

D) 3 – 5 ədəd

E) 3 – 6 ədəd


249. Sınaq sexində ülgülərin xarici konturunu kəsmək üçün hansı markalı maşından istifadə edilir?

A) VAH – 1Z

B) OM – 3

C) KLS – 2

D) 265 S

E) VLO – 5


250. Tikişin addımı nədir?

A) iki ardıcıl deçim arasındakı məsafə

B) tikişin uzunluğu

C) tikişin eni

D) ilmənin eni

E) ilmənin uzunluğu

251.Tikiş sənayesində neçə nömrəli maşın iynələrindən istifadə olunur?

A) 100-dən 180№liyə qədər

B) 30- dan 70№liyə qədər

C) 50- dən 80№liyə qədər

D) 60- dan 120№liyə qədər

E) 90- dan 70№liyə qədər


252.Tikiş üçün sap hansı xassəsinə görə seçilir?

A) buruğunun istiqamətinə

B) qalınlığına

C) uzunluğuna

D) keyfiyyətinə

E) nömrəsinə


253.Detallarda köməkçi xətlər nə üçün çəkilir?

A) cib, ilgək, düymə, qırçın, relyef yerini qeyd etmək üçün

B) tikişlərin yerini qeyd etmək üçün

C) qatlamaları qeyd etmək üçün

D) cib yerlərini qeyd etmək üçün

E) tikişləri tikmək üçün


254.Biçim nə üçün nömrələnir?

A) yığım zamanı hissələri qarışıq salmamaq üçün

B) məmulatın hissələrini ayırmaq üçün

C) hissələri bir-birindən fərqləndirmək üçün

D) biçimi komplektləşdirmək üçün

E) üst,astar hissələri seçmək üçün


255.Trafaretlər hansı materialdan hazırlanır?

A) KBM-170 və KM-179 markalı kağızdan

B) kartondan

C) plastik lövhədən

D) KM-200 markalı kağızdan

E) dəmir lövhələrdən


256.EZM biçici maşının çəkisi nə qədərdir?

A) 13 kq


B) 20 kq

C) 30 kq


D) 11 kq

E) 15 kq
257.CS-530 maşını hansı qalınlıqda parçaları biçir?

A) 130-160 mm

B) 110-120 mm

C) 100-150 mm

D) 150-160 mm

E) 160-180 mm
258.EZDM-3 biçici maşının baş valının dövrlər sayı nə qədərdir?

A) 1500 dövr/dəq

B) 1000 dövr/dəq

C) 1800 dövr/dəq

D) 2000 dövr/dəq

E) 1900 dövr/dəq


259.EZDM-3 biçici maşının bıcağı hansı formadadır?

A) disk şəkilli

B) oval şəkilli

C) uzunsovdur

D) itiucludur

E) ellips şəkillidir


260.Anbarda parçaların saxlanması üçün nəmlik və temperatur nə qədər olmalıdır?

A) nəmlik 60-65%, temperatur 15-180S

B) nəmlik 70%, temperatur 200S

C) nəmlik 75%, temperatur 220S

D) nəmlik 80%, temperatur 250S

E) nəmlik 85%, temperatur 280S


261.97-A sinif maşında tikiləcək materialın qalınlığı nə qədər olmalıdır?

A) 4 mm


B) 6 mm

C) 8 mm


D) 9 mm

E) 10 mm
262. Sınaq sexində parça norması kimlər tərəfindən müəyyən edilir?

A) normalaşdırıcılar-yerləşdiricilər tərəfindən

B) laborantlar tərəfindən

C) modelçilər tərəfindən

D) ülgüçülər tərəfindən

E) tikişçilər tərəfindən

263. 8300 sinif “Ptaff” maşını ilə qaynaq etdikdə qaynaq sürəti nə qədər olur?

A) 90-160 sm/dəq

B) 50-60 sm/dəq

C) 70-160 sm/dəq

D) 80-170 sm/dəq

E) 60-150 sm/dəq
264. Hissələr yapışqanla birləşdirildikdə hansı proseslər ardıcıl gedir?

A) kromkanın qoyulması, plyonkanın yapışdırılması

B) kromkanın qoyulması, tikilməsi

C) bortun tikilməsi

D) hissələrin yapışdırılması

E) bortun yapışdırılması


265. dьsturunda formulu nəyi gцstərir?

A) ülgülərin sahəsini

B) ülgülərin uzunluğunu

C) ülgülərin qalınlığını

D) ülgülərin sayını

E) ülgünün materialını


266. dьsturu nəyi təyin edir?

A) seriyadakı geyimlərin sayını

B) seriyadakı döşəmənin hündürlüyünü

C) seriyadakı döşəmənin sayını

D) seriyadakı döşəmənin uzunluğunu

E) seriyadakı döşəmənin enini


267. Hansı parçaları biçərkən bicici bıcağın sürəti 25-30% aşağı salınır?

A) sintetik parçaları

B) bez parçaları

C) pambıq parçaları

D) yun parçaları

E) çit parçaları


268. Ülgülərin sahəsi hansı sexdə hesablanır?

A) modalar evi və sınaq sexində

B) fabrikin laboratoriyasında

C) hazırlıq sexində

D) tikiş sexində

E) biçim sexində

269. dьsturu ilə nəyin sahəsi tapэlэr?

A) ьlgьlərin sahəsi

B) həndəsi fiqurun rəsmi

C) parзanэn sahəsi

D) karton lцvhənin sahəsi

E) ьlgьlərin kьtləsi


270. Ayaqqabının estetik qiyməti asılıdır:

A) ayaqqabının təyinatı və istismar şəraitindən

B) ayaqqabının materialından

C) ayaqqabının möhkəmliyindən

D) ayaqqabının modasından

E) ayaqqabıya olan tələbatdan


271. Məişət ayaqqabıları istehsal olunan bütün ayaqqabıların neçə faizini təşkil edir?

A) 20 %-ni

B) 30%-ni

C) 40%-ni

D) 70%-ni

E) 80%-ni


272. Ayaqqabının hazırlanmasının texnoloji proseslərini göstərin

A) altlığın hazırlanması, üstlüyün hazırlanması, alt və üstlüyün birləşdirilməsi

B) üstlüyün hazırlanması

C) alt hissənin hazırlanması

D) bağlama yerinin hazırlanması

E) hissələrin birləşdirilməsi


273. Gön ayaqqabıların istehsalında üzlük material kimi nədən istifadə olunur?

A) təbii,süni,sintetik gönlər, parçalardan

B) süni gönlərdən

C) Sintetik parçalardan

D) təbii parçalardan

E) sintetik materiallardan


274. Hazırlıq sexi üçün əsas göstərici nədir?

A) material smetası

B) modellərin sayı

C) axınların sayı

D) buraxılışın növü

E) növbələrin sayı

275.Donun modeli üslubuna görə necə cür olur?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 7

E) 6
276. Siluyetinə görə donlar neçə cür olur?

A) 1

B) 4


C) 5

D) 3


E) 2
277. Qolun uzunluğuna görə donlar neçə növ olur?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
278. Maşın iynələri hansı DÜİST-ə əsasən müəyyən edilir?

A) DÜİST-22294-82E

B) DÜİST-2626-81

C) DÜİST-26260-82

D) DÜİST-24245-65

E) DÜİST-11149-84
279. Yapışqanlı birləşmədə keyfiyyət göstəriciləri hansılardır?

A) möhkəmlik, sərtlik, dartılmada sürüşmə

B) elektrikləşmə, sürtünmə

C) əzilmə, uzanma

D) möhkəmlik, istilik keçirmə

E) nəmlik, qısalma


280. Preslərdə hidravlik sistem nə üçün tətbiq olunur?

A) yastıqları hərəkət etdirmək üçün

B) materialı hərəkət etdirmək üçün

C) presin yerini dəyişmək üçün

D) yastıqları qızdırmaq üçün

E) istilik sistemini tənzimləmək üçün


281. Sərilmə kəsilərkən istifadə olunan maşınlardan hansı stasionar lentli kəsici maşındır?

A) P1-4


B) ЭZDM-1

C) ЭZM-1


D) OM-3

E) OM-2
282. Melləmə döşəmənin hansı qatında nə ilə aparılır?

A) döşəmənin üst qatında təbaşır tozu ilə

B) döşəmənin yan tərəfində mellə

C) döşəmənin ortasında xətkeşlə

D) döşəmənin altında karandaşla

E) döşəmənin bir hissəsində sabunla
283. Bicim sexində yerinə yetirilən əməliyyatlar neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 10


B) 5

C) 7


D) 2

E) 6
284. Ülgülərin sahəsini təyin etmək üçün necə üsul vardır?

A) 4 üsul

B) 3 üsul

C) 5 üsul

D) 2 üsul

E) 1 üsul
285. Kombinələşmiş üsulla ülgülərin sahəsini hesabladıqda hansı alətdən istifadə edilir?

A) planometr

B) dinamometr

C) xətkeş

D) ölçü lentası

E) manometr


286. Mexanikləşdirilmiş üsulla ülgülərin sahəsini hesabladıqda hansı maşın tətbiq edilir?

A) İL-2


B) İL-1

C) İL-3


D) İL-4

E) İL-5
287. Tikişin müxtəlif sıxlıqda olması nə ilə əlaqədardır?

A) parçanın qalınlığı ilə

B) parçaların qüsurlu işi ilə

C) parçanın dartılması ilə

D) parçanın sürüşməsi ilə

E) sapın düzgün tənzimlənməsi ilə
288. Hesablayıcı-ölçücü dəzgahın işinə neçə işçi nəzarət edir?

A) 2 işçi

B) 4 işçi

C) 3 işçi

D) 5 işçi

E) 1 işçi


289. Tikiş fabriklərində neçə növ ülgü tətbiq olunur?

A) 4 növ


B) 7 növ

C) 5 növ


D) 2 növ

E) 3 növ
290.Plyonkanı parça hissələrinə yapışdırmaq üçün hansı maşınlardan istifadə olunur?

A) 811s “minerva”

B) 822s maşın

C) 25s maşın

D) MPP1 və MPT2

E) 295s maşın
291.PA-548 yapışqanı ilə hissələri birləşdirdikdə optimal temperatur neçə dərəcə olmalıdır?

A) 170-180 S0

B) 100-110 S0

C) 130-140 S0

D) 90-100 S0

E) 95-105 S0


292.Parçanın qalınlığına və növünə görə PA-548 yapışqanın birləşmə müddəti neçə saniyə olmalıdır?

A) 30-90 saniyə

B) 20-25 saniyə

C) 15-20 saniyə

D) 100 saniyə

E) 120 saniyə


293. PA-548 yapışqanı hissələri birləşdirərkən seçilmiş təzyiq nə qədər olmalıdır?

A) 0,5 kq/sm2

B) 0,3 kq/sm2

C) 0,1 kq/sm2

D) 0,2 kq/sm2

E) 0,7 kq/sm2


294. PVB yapışqanı hansı geyimlərin istehsalında tətbiq edilir?

A) üst geyimlərin (palto,pencək)

B) koftaların

C) donların

D) məişət geyimlərinin

E) istehsalat geyimlərinin


295. Geyim hissələrini yapışqanlı sapla bərkitmək üçün hansı maşından istifadə edilir?

A) 1022-M sinif

B) 2222 sinif

C) 97 sinif

D) 220 sinif

E) 295 sinif


296. De=TMg . qatэ –dьsturunda TMg hasili nəyi göstərir?

A) fəhlənin dərəcəsini

B) I dərəcəli fəhlənin günlük taarif maaşını

C) fəhlənin ixtisasını

D) fəhlənin illik taarif dərəcəsini

E) fəhlənin taarif əmsalını


297. Material ehtiyatı nə məqsədlə yaradılır?

A) işçilərin tələbatını ödəmək üçün

B) istehsalın fasiləsizliyini təmin etmək üçün

C) boş dayanmanın qarşısını almaq üçün

D) fəhləni işlə təmin etmək üçün

E) vaxt sərfinə yol verməmək üçün


298. Təqribi olaraq seriyadakı məmulatın miqdarı palto üçün nə qədər götürülür?

A) 1500-2000 ədəd

B) 1000-1200 ədəd

C) 1005-2000 ədəd

D) 3000-3500 ədəd

E) 1500-2500 ədəd


299. Tikiş məmulatlarının tikilməsinə sərf olunan material həmin məmulatın dəyərinin neçə % təşkil edir?

A) 90%-ni

B) 80%-ni

C) 40-60%-ni

D) 25%-ni

E) 50%-ni


300. Biçim əməliyyatında parçaların hər biri üçün hansı normalar təyin olunur?

A) təbaşirləmə norması

B) təbaşirləmə norması, texniki norma

C) texniki norma

D) material norması

E) fond norması


301. Xəz örtüyünün möhkəmlik dərəcəsi hansı düsturla hesablanır?

A) P = B) P = C) P =


D) P = E) P =
302. XPP – 3 maşınından hansı məqsəd üçün istifadə olunur?

A) altlığa bəzək vurma

B) üst hissəyə bəzək vurma

C) yan hissəyə bəzək vurma

D) içliyə bəzək vurma

E) üstün işlək səthinə bəzək vurma


303. Ayaqqabı məmulatlarının istehlak xassələrinə təsir edən obyektiv amil nədir?

A) material

B) rezin

C) gön


D) dəri

E) qoyun dərisi


304. Ayaqqabı istehsalı üçün işlədilən materiallara hansılar daxildir?

A) təbii və süni gön, metal furnituralar, bəzək hissələri

B) sintetik gönlər

C) parçalar

D) toxunmayan materiallar

E) sintetik materiallar


305. Ayaqqabıların gigiyenik və estetik xassələri ən çox nədən asılıdır?

A) materialın keyfiyyətindən

B) materialın qalınlığından

C) materialın nazikliyindən

D) materialın hidroskopikliyindən

E) materialın davamlılığından


306. Ayaqqabı istehsalında tətbiq olunan materiallar istismar zamanı hansı təsirlərə məruz qalır?

A) sürtünmə və qatlanmada

B) deformasiyada

C) cırılmada

D) dağılmada

E) dartılmada


307. Gön xammalı sayılan dərilər hansı əlamətlərə görə qruplaşdırılır?

A) heyvanların cinsi, yaşı, dərinin ölçüsü və çəkisinə görə

B) heyvanların cinsinə görə

C) heyvanların yaşına görə

D) heyvanların dərisinə görə

E) heyvanların çəkisinə görə


308. Gön istehsalında ardıcıl olaraq hansı əməliyyatlar aparılır?

A) hazırlıq, açılanma, arayışlandırma

B) hazırlıq

C) aşılanma

D) arayışlandırma

E) konservləşdirmə


309. Dərilərin isladılmasında əsas məqsəd nədir?

A) konservləşdirici maddələrdən, çirkdən, qandan təmizləmək

B) çirkdən təmizləmək

C) qandan təmizləmək

D) tordan təmizləmək

E) piydən təmizləmək


310. Aşılama prosesində ən mühüm əməliyyatlar hansılardır?

A) rütubətə davamlıdır, təkrar qatlanmır, ölçülərini dəyişmir, ilkin keyfiyyət göstəricilərini sabit saxlayır

B) təkrar qatlanmır

C) ölçülərini dəyişmir

D) rütubətə davamlıdır

E) ilkin keyfiyyət göstəricilərini sabit saxlayır


311. Ayaqqabıların altının üzə bərkidilməsi neçə üsulla yerinə yetirilir?

A) 4 üsulla

B) 3 üsulla

C) 2 üsulla

D) 1 üsulla

E) 6 üsulla


312. Kimyəvi üsulda nədən istifadə olunur?

A) yapışqan, isti vulkanizasiya, tökmə üsulu

B) isti vulkanizasiya

C) tökmə üsulu

D) yapışqan üsulu

E) parko üsulu


313. Yağda əldə edilən xəz dərilərinə hansı heyvanların dəriləri aid edilir?

A) sünbülqıran, marmota, göstəbək dəriləri

B) göstəbək dəriləri

C) marmota dəriləri

D) sünbülqıran dəriləri

E) dələ dəriləri

314. Xəz dəriləri dəri qatı mikroquruluşuna görə neçə qatdan ibarətdir?

A) 3 qat


B) 2 qat

C) 1 qat

D) 6 qat

E) 4 qat
315. Epidermis qatı dərinin ümumi qalınlığının neçə faizini təşkil edir?

A) 2 – 3 %

B) 1 – 3 %

C) 4 – 5 %

D) 2 – 4 %

E) 4 – 3 %
316. Tük hansı hissələrdən ibarətdir?

A) kök və gövdə hissə

B) gövdə hissə

C) kök hissə

D) özək hissə

E) ölü hissə


317. Tük heçə hissədən ibarətdir?

A) 2 hissədən

B) 3 hissədən

C) 4 hissədən

D) 1 hissədən

E) 6 hissədən


318. Mövsümə görə xəz verən heyvanların tükünün hansı hissələri dəyişir?

A) uzunluğu, zərifliyi, sıxlığı, rəngi, nəhd hissənin qalınlığı

B) sıxlığı, yoğunluğu

C) zərifliyi, uzunluğu

D) rəngi, sıxlığı

E) nəhd hissənin qalınlığı


319. Xəz – dərilərinin rəngində qeyri – adiliyin müşahidə edilməsi nədən asılıdır?

A) tükün tərkibində boyaq maddəsinin olmasından

B) tükün tərkibində turşunun olmasından

C) tükün tərkibində qələvinin olmasından

D) tükün tərkibində suyun olmasından

E) tükün tərkibində spirtin olmasından


320. Fiziki – kimyəvi texnologiya ilə alınan toxunmayan qumaşlar neçə cür yapışdırıla bilər?

A) 2 cür


B) 3 cür

C) 5 cür


D) 1 cür

E) 4 cür
321. Kimyəvi liflər nədən alınır?

A) təbii və ya sintetik polimerlərdən

B) təbii polimerlərdən

C) sintetik polimerlərdən

D) bitki liflərindən

E) süni liflərdən
322. Corab məmulatlarının hazırlanmasında hansı liflər xüsusi yer tutur?

A) misli amonyak lifləri

B) sintetik lifləri

C) süni liflər

D) təbii liflər

E) poliefir lifləri


323. Trikotaj məmulatlarının hazırlanmasında hansı məmulatlarda biçim əməliyyatları aparmaq lazım deyil?

A) corab, naskilər, sviterlər, şərflər, əlcəklər, kalqotkilər

B) jaket, sviter, şərflər

C) əlcəklər, jaketlər, sviterlər

D) donlar, əlcəklər, sviterlər

E) idman məmulatları, əlcəklər, şərflər


324. Trikotajın texnikası və texnologiyası neçənci əsrin axırlarında təkmilləşdirilmişdir?

A) XVI əsrin

B) XVII əsrin

C) XX əsrin

D) XVIII əsrin

E) V əsrin


325. Trikotaj məmulatlarının maşınla istehsalına neçənci ildə başlanmışdır?

A) 1589 – cu ildə

B) 1582 – ci ildə

C) 1583 –cü ildə

D) 1574 – ci ildə

E) 1573 – cü ildə


326. Keyfiyyət nişanı almış məmulatın ümumi bal qiyməti nə qədər olmalıdır?

A) 37 bal

B) 40 bal

C) 35 bal

D) 34 bal

E) 36 bal


327. Cemper, jilet, poliver, sviter və bluzkaları bükmək üçün onların bədən hissəsinin hər iki tərəfindən neçə sm qatlamaq lazımdır?

A)

B)C)

D)


E)
328. Yaylıqlar ölçülərindən asılı olaraq neçə qat bükülürlər?

A) 4 və 16 qat

B) 3 və 16 qat

C) 4 və 15 qat

D) 3 və 12 qat

E) 4 və 12 qat


329. Trikotaj malları saxlanan anbarın nisbi rütubəti nə qədər olmalıdır?

A) 65 %


B) 75 %

C) 62 %


D) 72 %

E) 73 %
330. Trikotaj hazır olduqdan sonra onların istehlak xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün hansı əməliyyatlardan keçirilir?

A) ağartma, boyama, naxışlama, tiftikləşdirmədən

B) merserizasiya, boyama, naxışlamadan

C) şlixtləmə, boyama, ağartmadan

D) appertləmə, boyama, naxışlamadan

E) tiftikləşdirmədən, şlixtləmə, boyamadan
331. Trikotajın boyanması prosesində əsas hansı boyaqlardan istifadə olunur?

A) üzvi boyaqlardan

B) sintetik boyaqlardan

C) təbii boyaqlardan

D) müstəqim boyaqlardan

E) xromlu boyaqlardan


332. Trikotaj məmulatlarında yığılma prosesi nə vaxt baş verir?

A) ilmələrin deformasiya zamanı

B) ilmələrin dartılması zamanı

C) ilmələrin uzanması zamanı

D) ilmələrin elastikliyi zamanı

E) ilməlrin məsaməliyi zamanı


333. Fufaykalar neçə növdə buraxılır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 4

E) 2
334. Xəz tükünün keçəlləşmə dərəcəsi hansı xassələrinə görə dəyişir?

A) tükün elastikliyinə, yoğunluğuna, uzunluğuna görə

B) uzunluğuna görə

C) kutkikul quruluşuna görə

D) yoğunluğuna görə

E) elastikliyinə görə
335. Xəzin mexaniki cəhətdən möhkəmliyi gön qatının hansı xassəsindən asılıdır?

A) qalınlığından

B) sıxlığında

C) uzunluğundan

D) yoğunluğunda

E) elastikliyində


336. Dəri hissələrinin qurudulmasında əsas məqsəd nədən ibarətdir?

A) artıq rütubətdən azad etmək

B) çəkidən azad etmək

C) sıxlıqdan azad etmək

D) artıq dartılmadan azad etmək

E) artıq daranmadan azad etmək


337. Hansı heyvanın dərisi daranma əməliyyatından keçirilmir?

A) dəniz pişiyinin

B) su samurunun

C) adi samurunun

D) ev dovşanının

E) şimal tülküsünün


338. Quru qaqum dərisinin gön qatı neçə mm olur?

A) 0,05mm

B) 0,6mm

C) 0,2mm


D) 0,1mm

E) 0,3
339. Qadınlara məxsus xəz üst geyimləri hansılardır?

A) manto, yarım manto palto

B) pllaş, manto

C) yarımmanto, plaş

D) pencək, palto

E) palto, plaş
340.Piyi təmizlənmiş dəri neçə dərəcə temperaturda yuyulur ?

A) 300S

B) 25 0S

C) 350S

D) 400S

E) 280S


341. Kürəkdə silisi tikmək üçün üst geyimlərində yarım avtomat maşından istifadə olunur?

A) PŞ-2


B) PŞ-1

C) PŞ-3


D) PŞ- 6

E) PŞ-5

342. Sınaq sexində VAH-İZ markalı maşından nə məqsədlə istifadə edilirlər?

A) ülgülərin xarici konturunu kəsmək üçün

B) ülgülərin daxili konturunu kəsmək üçün

C) parçaların kənarını kəsmək üçün

D) detallarda köməkçi xətləri kəsmək üçün

E) tikişlərin yerini qeyd etmək üçün

343. 130-150mm qalınlıqda olan parçalar hansı maşın ilə biçilir?

A) CS-530

B) BZM

C) KBM-170D) EXDM-3

E) KLS-3
344. Hansı biçici maşının baş valının fırlanma sürəti 1500dövr/dəq-dir?

A) EZDM-3

B) KLS-3


C) KBM-170

D) KM-179

E) KM-200
345. Modalar evi və sınaq sexində nəyin sahəsi hesablanır?

A) ülgülərin sahəsi

B) parçanın sahəsi

C) ülgülərin kütləsi

D) karton lövhənin sahəsi

E) həndəsi fiqurun sahəsi


346. Materiallar smetası hansı sexin əsas göstəricisidir?

A) hazırlıq sexinin

B) sınaq sexinin

C) biçim sexinin

D) hazır materiallarının

E) tikiş sexinin


347. Trikotajın yüksək istilik saxlama qabiliyyəti onun hansı xassəsindən asılıdır?

A) məsaməlilikdən

B) yoğunluqdan

C) qalınlıqdan

D) sıxlıqdan

E) elastikliyindən


348. Hansı trikotaj məmulatlarında elektrikləşmə baş verir?

A) xlorin və asetat lifli məmulatlarda

B) xlorin lifli məmulatlarda

C) asetat lifli məmulatlarda

D) sintetik lifli məmulatlarda

E) karton lifli məmulatlarda


349. Toxucu maşınında lamelin vəzifəsi nədir?

A) əriş sapı qırldıqda maşını dayandırır

B) əriş saplarını tarım saxlayır

C) əriş saplarını nəmləndirir

D) əriş saplarını darağa istiqamətləndirir

E) sapları paralelləşdirir


350. PVM- hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

A) pardaqlanma əməliyyatının

B) ütüləmə əməliyyatını

C) nəmləndirmə əməliyyatını

D) ütmə əməliyyatını

E) presləmə əməliyyatınıTərtib etdi: Hümbətova M.H.

Qeyd: düzgün cavab: A) bəndiKataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə