İstehsalin texnoloji Əsaslari (Yeyinti hissə)


partiyasının formalaşdırma effektivliyindənYüklə 1,11 Mb.
səhifə2/3
tarix14.05.2018
ölçüsü1,11 Mb.
#44010
1   2   3
?

A) Dən partiyasının formalaşdırma effektivliyindən

B) Dənlərin iqlim – torpaq şəraitindən.

C) Zavodun istehsal gücündən.

D Zavodun gündəlik istehsal gücündən

E) Dən toplama məhsuldarlığından276. Dən kütləsinin əsas dən və müxtəlif qarışıqlar kütləsinə ayıran texnoloji proses necə adlanır ?

A) Seperasiya

B) Xırdalama

C) Əzmə


D) Qarışdırma

E) Kondensasiya

277. Üyütmə tipindən asılı olaraq hansı cür ələmə prosesləri var?

A) Qısaldılmış, inkişaf etdirilmiş və daha inkişaf etdirilmiş

B) İnkişaf etdirilmiş

C) Daha inkişaf etdirilmiş

D) Qısaldılmış

E) Daha da qısaldılmış

278. Hansı yarma istehsalında soyuq kondisionerləmədən istifadə edilir ?

A) Buğda və qarğıdalı üçün

B) Qarabaşaq üçün

C) Qarabaşaq

D) Noxud üçün

E) Fasol üçün

279. Qablaşdırılmış çörək məmulatlarının saxlanma müddəti:

A) 2 dən 7 günədək.

B) 2 dən 3 günədək.

C) 16 dan 36 saata qədər.

D) 3 günədək.

E) 36 saata qədər.

280. Süd xammalından asılı olaraq içməli süd istehsal edilir:

A) Təbii, normallaşdırılmış, bərpa edilmiş, rekombinə olunmuş süd və bunların qarışıqları.

B) Ancaq təbii.

C) Ancaq təbii və normallaşdırılmış.

D) Ancaq təbii, normallaşdırılmış və bərpa edilmiş.

E) Ancaq bərpa edilmiş və normallaşdırılmış.

281. Qarğıdalıdan nişasta istehsal etdikdə hansı məhsullar alınır?

A) Qarğıdalı ekstraktı, qlüten və yem

B) Qarğıdalı ekstraktı

C) Qlyüten

D) Yem

E) Qlüten və yem282. Şəkər tozunun tərkibində saxarozanın miqdarı nə qədər olur?

A) 99,75%

B) 97,00%

C) 97,2%


D) 98,4%

E) 99,00%

283. Qənnadı sənayesində nişastadan hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Formalaşdırıcı material kimi

B) Xəmiri bərkitmək üçün

C) Xəmiri yumşaltmaq üçün

D) Məmulatı dadlı etmək üçün

E) Unu əvəz etmək üçün

284. Qənnadı məmulatları istehsal texnologiyasına görə neçə qrupa bölünür?

A) İki


B) Üç

C) Beş


D) Dörd

E) Yeddi


285. Yağ istehsalında yağlı toxumların qurutmaya verilmə üsullsrına görə fərqləndirmə:

A) Göstərilən bütün üsullar

B) Hərəkət edən sıx təbəqə üsulu.

C) Tərpənməz sıx təbəqə üsulu.

D) Az miqdar asılı vəziyyətdə olmaqla.

E) Qaynayan təbəqə üsulu.

286. Əzinti ilə yağın əlaqə qüvvəsini azaltmaq və yağın çlxmasını asanlaşdırmaq üşün tətbiq edilir:

A) Əzintinin nəm-istilik emalı

B) Əzintinin istilik emalı.

C) Əzintinin su ilə emalı.

D) Əzintinin ultrasəs ilə emalı.

E) Əzintinin şüalanma ilə emalı.

287. Marmelad, pastila, povidlo və s. əldə etmək üçün istifadə edilən meyvə əzintisinə nə deyilir?

A) Püre


B) Cem

C) Sukat


D) Riçal

E) Marmelad

288. Meyvə-tərəvəzlərdən mürəbbə hazırlayıb, onun şirəsi kənar edilərək azca qurudularsa həmin məhsulun adı nədir?

A) Sukat


B) Povidlo

C) Riçal


D) Cem

E) Pasta
289. Dənlərin yetişməsinin fizioloji fazası hansı temperaturda gedir?

A) 40°С qədər

B) 35°С qədər

C) 30°С qədər

D) 25°С qədər

E) 20°С qədər

290. 75°С temperaturdan sonra kimyəvi faza başlayır. Tünd səməni üçün kimyəvi faza necə dərəcə temperaturda başa çatır?

A) 105°С

B) 90°С


C) 85°С

D) 80°С


E) 55°С

291. Meyvənin şəkər şirəsində bişirilməsindən alınan məhsula nə deyilir?

A) Mürəbbə

B) Marmelad

C) Povidlo

D) Cem


E) Pasta

292. Pektinli maddələr hansı qənnadı məhsullarının istehsalında istifadə edilir?

A) Marmelad

B) Karamel

C) Peçenye

D) Şokolad

E ) Pryannik

293. Marmelad məhsulu təmiz quru anbarlarda 200 C temperaturda saxlanılarkən, havanın nisbi rütubəti neçə % olmalıdır?

A) 75 – 78%

B) 70 – 75%

C) 75 – 90%

D) 78 – 80%

E) 76 – 86%

294. Şəkər istehsalı və şəkər qamışının vətəni hara hesab olunur?

A) Hindistan

B) Braziliya

C) Kanada

D) Rumıniya

E) Ukrayna

295. Hansı rəngləyicilər təbii rəngləyicidirlər?

A) Koler, enorəngləyici, albalı rəngli

B) İndokarmin, tartarizin

C) Üzvi qida turşuları

D) Süd turşusu

E) Saxaroza, laktoza və fruktoza

296. Hansı rəngləyicilər sintetikdir?

A) İndokarmin, tartarizin

B) Koler, enorəngləyici, albalı rəngli

C) Üzvi qida turşuları

D) Süd turşusu

E) Saxaroza, laktoza və fruktoza

297. Çovdar ununun hansı çeşidləri var

A) Narın, kəpəkli, üzlük

B) Narın, kəpəksiz

C) Narın, kəpəkli

D) Narın, üzlük

E) Kəpəkli, üzlük

298. Mannı yarması hansı dənli bitkidən alınır

A) Buğdadan

B) Vələmirdən

C) Düyüdən

D) Çovdardan

E) Qarğıdalıdan

299. Konserv sənayesində məhsulun uzun müddətli saxlanmasına ən çox hansı üsuldan istifadə etməklə nail olunur

A) Hermetik taralarda sterilizasiya etməklə

B) Qaynar qablaşdırma ilə hermetikləşdirmə

C) Osmotik fəaliyyətli maddələrin köməyi ilə

D) Antiseptiklərdən istifadə etməklə

E) Antibiotiklərin tətbiq edilməsi ilə

300. Bioza, anabioza və abioza prinsipi ilə konservləşdirmənin əsasını kim qoymuşdur

A) Prof. Nikitinski

B) Prof. Fan-Yunq

C) Prof. Flaumenbaum

D) Prof. Ginzburq

E) Prof. Qrişin

301. Qida məhsullarını konservləşdirəndə hansı proseslər dayandırılır

A) Fermentativ və mikrobioloji

B) Oksidləşmə və reduksiyaetmə

C) Hidrolitik və histoloji

D) Mikrobioloji və bioloji

E) Fiziki-kimyəvi və oksidləşmə

302. Sorbin turşusu nə vaxt konservləşdirici təsirə malik olur

A) Məhsulun tərkibində turşuluq 0,5% və çox olanda

B) Məhsulun tərkibində şəkər 10 %-n çox olmadıqda

C) Məhsulun tərkibində zülallar çox olmayanda

D) Hermetik tam təmin olunduqda

E) Məhsulun tərkibi bircinsli olanda

303. Qida məhsullarının konservləşdirilməsində texnoloji proseslərin qurulmasına xammalın hansı amilləri təsir edir

A) Xammalın texnoloji xüsusiyyəti

B) Xammalın struktur-mexaniki quruluşu

C) Xammalın histoloji quruluşu

D) Xammalın kimyəvi xüsusiyyəti

E) Xammalın bioloji xüsusiyyəti

304. Qida məhsullarının şorabalaşdırılmasının əsasında nə durur

A) Süd turşusu qıcqırması

B) Sirkə turşusu qıcqırması

C) Yüksək Osmotik fəaliyyət

D) Alma turşusu qıcqırması

E) Fermentativ qıcqırma

305. Defekasiyaya gedən (sərf olunan) əhəngin miqdarı nədən asılıdır

A) Emal olunan çuğundurun keyfiyyətindən

B) Şirənin ilkin tərtib komponentlərindən

C) Diffuzion şirənin pU-nin səviyyəsindən

D) Şirədəki qeyri-şəkərlərin miqdarından

E) Diffuzion şirənin təmizlik (saflıq) dərəcəsindən

306. Diffuzion şirənin sərbəst turşularını neytrallaşdırmaq, kolloid hissəciklərin əksəriyyət hissəsini koaqulyasiya etmək və qeyri şəkərlərin çökdürülməsi hansı üsulla aparılır

A) İlkin defekasiya

B) Əsas defekasiya

C) I-saturasiya

D) II-saturasiya

E) Sulfitləşdirmə

307. Adsorbsiya yolu ilə təzə əmələ gəlmiş CaCO3 hissəciklərinin və kalsium saxaratların ayrılması prosesi necə adlanır

A) I-saturasiya

B) I-defekasiya

C) H-saturasiya

D) Sulfitləşdirmə

E) Əsas defekasiya

308. Diffuzion şirələrin qatılaşdırılmasından alınan 65%-li şəkər məhlulu necə adlanır

A) Sirop

B) Mət


C) Ottek

D) Susla


E) Utfel

309. Ət xammalının hansı zülalı qida əhəmiyyəti kəsb etmir

A) Elastin

B) Qlyutin

C) Kallogen

D) Mozin


E) Miogen

310. Miogen, qlobulin, mioalbumin, mioqlobin zülalları ətin hansı hissəsində toplanır

A) Sarkoplazmada

B) Nüvədə

C) Birləşdirici toxumada

D) Piy toxumasında

E) Qığırdaq toxumasında

311. Ətin azotsuz ekstraktiv maddəsi olan qlikogenin parçalanma məhsulları hansılardır

A) Maltoza, qlükoza, süd turşusu

B) Laktoza, qlükoza, süd turşusu

C) Mannoza, qlükoza, süd turşusu

D) Fruktoza, maltoza, süd turşusu

E) Maltoza, fruktoza, süd turşusu

312. Ətin xırdalanması, doğranması, bişirilməsi və digər mexaniki əməliyyatları və istilik emalı onun hansı xüsusiyyətli böyük əhəmiyyət kəsb edir

A) Struktur-mexaniki

B) Teplofiziki

C) Elektrofiziki

D) Optiki

E) Bioloji

313. Ətin tərkibində su əsasən hansı əlaqə formasında olur

A) Adsorbsion, Osmotik və kapilyar

B) Adsorbsion, kimyəvi və kapilyar

C) Adsorbsion, sərbəst və kapilyar

D) Adsorbsion, kimyəvi və Osmotik

E) Osmotik, kapilyar və sərbəst

314. Ətin toxuma hüceyrələrində qlikogenin amilolizi hansı fermentin təsirindən baş verir və nə əmələ gəlir

A) Amilolitik, qlükoza

B) Protelitik, maltoza

C) Histolitik, fruktoza

D) Pektoloji, qlükoza

E) Amilolitik, deqostrin

315. Ət toxumasının hüceyrələrində ATF-in fermentativ parçalanmasının son məhsulu nədir

A) Adenazin monofosfat

B) Adenazin difosfat

C) Adenazinfosfor

D) Aktomiozinfosfor

E) Adenildifosfat

316. Ətdə ölüm qıcıması nə üçün baş verir

A) Aktiv turşuluğun aşağı enməsindən

B) Ortofosfor turşusunun toplanmasından

C) Adenil turşusunun toplanmasından

D) Piroüzüm turşusunun toplanmasından

E) Süd turşusunun toplanmasından

317. Ətin əzələlərində qıcıma sürəti hansı amillərdən asılıdır

A) Əhatə mühitinin temperaturundan

B) Biokimyəvi reaksiyaların sürətindən

C) qlikogenin parçalanma faizindən

D) ATF-in parçalanma sürətindən

E) Mühitin nisbi nəmliyindən

318. Qıcımadan azad olandan sonra ətdə avtoliz prosesinin növbəti inkişaf mərhələsi (yetişmə) başlayır. Bu zaman nə baş verir

A) Ətin zülallarının parçalanması

B) Ətin mexaniki strukturunun dəyişməsi

C) Struktur elementlərinin formalaşması

D) Ətin yağının hidrolitik parçalanması

E) Fermentativ proseslərin sona çatması

319. Ətin hansı vəziyyətində mikrofloranın çoxalması dayanır və onların müəyyən qismi məhv olur

A) Dondurulmuş ətdə

B) Soyudulmuş ətdə

C) İsti buxarlı ətdə

D) Qıcıma vəziyyətində

E) Azacıq dondurulmuş

320. Ətin mikrobioloji xarabolmasının ilkin amili (göstəricisi) necə olur

A) Səthdə seliyin əmələ gəlməsi

B) Ətin səthində rəngin dəyişməsi

C) Ətin səthinin yumşalması

D) Ətin səthinin göyümsov çalarlılığı

E) Ətin boşalması və kənar iyi

321. Ətin səthində seliyin əmələ gəlməsini nə ilə izah etmək olar

A) Zülalların parçalanma məhsulu olan albumoz və polipeptidlərin su ilə qarşılıqlı təsiri

B) Mikroorqanizmlərin təsirindən zülalların parçalanmasının son məhsulıu amin turşuların

C) Mikroorqanizmlərin təsirindən zülalların parçalanmasından əmələ gələn polipeptid-lərin təsiri

D) Zülalların parçalanma məhsulu olan albumozun lipidlərlə qarşılıqlı təsiri

E) Ətin zülallarının mikrobioloji parçalanmasından əmələ gələn amin turşularına suyun təsiri

322. Ətdə çox pis iy verən, zəhərli maddələr olan indol, skatol və həmçinin toksinlər necə yaranır

A) Zülalların çürümə parçalanmasından

B) Zülalların fermentativ parçalanmasından

C) Zülalların denaturasiyaya uğramasından

D) Lipid kompleksinin oksidləşməsindən

E) Lipidlərin hidrolitik parçalanmasından

323. Ətin qaralması hansı əlamətlərlə xarakterizə olunur

A) Təbii rəngini itirir, daxili qatlardan turşumuş iy gəlir

B) Təbii rəngini itirir, səthi boyunca qaralma müşahidə olunur

C) Təbii rəngini itirir, səthi qaralaraq yaşılımtıl çalarlı olur

D) Təbii rəngini itirir, səthi qaralır, daxili qatları bozarır

E) Təbii rəngini itirir, səthi qaralaraq sulanır, zəif iy verir

324. Ətin donunun yavaş açılmasında və yağlı cəmdəyin pis sirkulyasiya edilən hava şəraitində soyudarkən ətdə nə baş verir

A) Qaralma

B) Turşuma

C) Qoxuma

D) Seliklənmə

E) Liflənmə

325. Sənayedə ətin donaçma üsullarından daha rasional hansı sayılır

A) Buxar-hava

B) Hava mühiti

C) Hava duşlaması

D) Vakuumda

E) Su duşunda

326. Balığın hansı hissələri yeyiləndir

A) Əzələsi, cinsi məhsulları, bəzi balıqlarda isə ciyəri

B) Əzələ toxuması, başı, kürüsü və ciyəri

C) Əzələsi, toxum vəzisi, qığırdağı

D) Əzələ toxuması, qəlsəmələri, toxum vəzisi

E) Əzələ toxuması, qəlsəməsi, kürüsü və ciyəri

327. Balığın kimyəvi tərkibinin xarakterik xüsusiyyəti (müstəsnalığı) nədədir

A) Yağlarla nəmlik arasındakı qarşılığlı əlaqə

B) Yağların asan mənimsənilən olması

C) Dəyərli zülallarla zəngin olması

D) Əsasən mikroelementlərlə zəngin olması

E) Əksəriyyət vitaminlərin mövcud olması

328. Ölümdən sonra balıqdakı dəyişmələr aşağıdakı mərhələlərə ayrılır. Onlar hansılardır?

A) Seliyin ayrılması, ölüm qıcıması, avtoliz və bakterioloji dağılma

B) Seliyin ayrılması, ölüm qıcımasının yox olması, yetişmə

C) Seliyin ayrılması, ölüm qıcıması, yetişmə, məhv olma

D) Seliklənmə, toxumanın bərkiməsi, yetişmə, yumşalma

E) Seliyin ayrılması, ölüm qıcıması, zülalların parçalanması, yetişmə

329. Balığın seliyi nə üçün mikrofloranın inkişafı üçün yaxşı mühit hesab olunur

A) Zülali maddə olan mühitin qlyukoproteidi vardır

B) Tərkibində zülali maddə olan qlyutin vardır

C) Tərkibində zülali maddə olan kallogen vardır

D) Tərkibində yağabənzər maddələr vardır

E) Tərkibində fosfolipidlər və vitamin vardır

330. Balığın avtolizində özünə məxsusilik onda qonuru rəngli əzələ toxumasının olması və əzələ toxumasında fermentativ hidrolizin sürəti getməlidir. Bu nə ilə izah olunur

A) Daha fəal proteolitik və lipolitik ferment sisteminin olması

B) Qonuru əzələ toxumasının proteinlərlə zəngin olması

C) Qonuru əzələ toxumasının lipidlərlə zəngin olması

D) Qonuru əzələ toxumasının lipoidlərlə zəngin olması

E) Qonuru əzələ toxumasının fosfolipidlərlə zəngin olması

331. Balığı uzun müddətli necə saxlamaq olar

A) Dondurmaqla

B) Qismən dondurmaqla

C) Soyutmaqla

D) Qismən susuzlaşdırmaqla

E) –2 0C-də saxlamaqla

332. Soyudulmuş balığı maksimum neçə gün saxlamaq olar

A) 15

B) 20


C) 10

D) 25


E) 30

333. Donma temperaturu mənfi 60 0C-yə çatdıqda məhlul elə doyma dərəcəsinə çatır ki, həll olan maddələrin donmuş kristalları əmələ gəlir.Beləliklə də, məhlul bircinsli qarışıq formasında bərkiyir. Bu vəziyyət necə adlandırılır

A) Effektiv nöqtə

B) İfrat donma

C) Kulminasiya nöqtəsi

D) Kritik nöqtə

E) Krioskopik nöqtə

334. Dondurulmuş balığın əzələ toxumasının strukturu nədən asılıdır

A) Dondurma sürətindən

B) Dondurmanın üsulundan

C) Dondurma temperaturundan

D) Dondurma agentindən

E) Dondurma şəraitindən

335. Donmuş balığın donunun açılması necə bir prosesdir.

A) Mürəkkəb fiziki-kimyəvi

B) Sadə fiziki-reoloji

C) Mürəkkəb osmotik-diffuzion

D) Mürəkkəb mexaniki-biokumyəvi

E) Mürəkkəb kütlə mübadiləsi

336. Donaçma zamanı balıq ətinin zülali maddələrinin denaturasiyası hansı temperatur intervalında daha intensiv baş verir

A0 -5-dən -1 0C-dək

B) -10-dan -5 0C-dək

C) -8-dən -5 0C-dək

D) -8-dən -3 0C-dək

E) -3-dən -0 0C-dək

337. Qızardılmış balıq konservi istehsalında balıq qızartma prosesində balığın səthində azca qırmızı ənliyə oxşar rəngli qazmaq əmələ gəlir. Bunun səbəbini göstərin

A) Unun nişastasının tədricən deqstrinləşməsi və şəkərin tədricən kartamelləşməsi

B) Unun tərkibindəki nişastanın yüksək temperaturlu yağda parçalanması

C) Yüksək qızartma temperaturu təsirindən undakı şəkərlərin karamelizasiyası

D) Yüksək temperaturlu yağın təsirindən şəkərlərin melanoidləşməsi

E) Yüksək temperaturlu yağın təsirindən zülali maddələrin koaqulyasiyası

338. Balıqda qızardılmanın ilkin mərhələsində temperatur 75-80 0C olanda nə baş verir

A) Yapışqanlıq yaranır, şişən kleykovina tədricən bərkiyir, torlu karkas əmələ gətirir

B) Nişasta isti və nəmlik təsirindən yapışqanlıq verir, balıqda əlaqə güclənir

C) Fermentlərin inaktivləşməsi başlayır, nişastada hidrolitik proseslər başlayır

D) Balığın üstünü örtən un xəmirləşir, yapışqanlaşır və qazmaq üçün təməl yaranır

E) Temperatur aşağı olduğundan yalnız zülali maddələrin denaturasiyası baş verir

339. Növbəti qızartmada, yəni temperatur 105-120 0C-ə olanda nə baş verir

A) Susuzlaşma və nişastanın dekstrinləşməsi başlayır, az miqdarda qlükoza yaranır

B) Balıqdan nəmlik kənarlaşır, amilopektinin dərin parçalanması baş verir

C) Nəmlik kənarlaşır, unun nişastası çevrilir, melanoidin reaksiyaları baş qaldırır

D) Nişastanın kleykavinası tədricən yox olur, qazmağın formalaşma mərhələsi başlayır

E) Nişastanın dekstrinləşməsi başa çatır, şəkərlərin parçalanması başlanır

340. Balığın qızartma prosesində temperatur 120 0C-dən yuxarı qalxdıqca nə baş verir

A) Dekstrin və şəkərlər karamelləşirlər, qızılı-sarı və açıq qəhvəyi rəng əmələ gətirirlər

B) Unun sulu karbonları karamelizasiyaya uğrayır, məhsul tünd-qəhvəyi rəng alır

C) Unun nişastası tam çevrilir, əmələ gələn dekstrin karamelləşir, rəng tündləşir

D) Amilaza və amilopektin dərin hidratasiyaya məruz qalır, əmələ dələn qlükoza karamelləşir

E) nəmlik tam kənarlaşır əvəzində yağ hopur, mühitdəki yağ parçalanır, tündləşir

341. Qida yağlarının boğazı acışdırması, göynətməsi nəyə işarədir

A) Oksidləşmə xarabolmasına

B) Mikrobioloji xarabolmaya

C) Hidrolitik xarabolmaya

D) Fiziki-kimyəvi xarabolmaya

E) Histoloji xarabolmaya

342. Yağlarda və yağlı məhsullarda (pendir, qoz, marqarin və s.) acıma-oksidləşmə xarabolması baş verir, oksidləşmə ilə yanaşı zəhərli məhsullarda toplanır. Buna səbəb nədir

A) Mürəkkəb kimyəvi çevrilmələr

B) Mürəkkəb biokimyəvi çevrilmələr

C) Mürəkkəb fiziki- kimyəvi çevrilmələr

D) Mürəkkəb mikrobioloji çevrilmələr

E) Mürəkkəb fermentativ çevrilmələr

343. Yağlıq xammallarında ləpədən qabığın təmizlənməsi hansı yolla keçirilir

A) Yağlıq toxumun örtüyünü parçalamaqla

B) Yağlıq toxumu xırdalamaq yolu ilə

C) Yağlıq toxumu separasiya etmək yolu ilə

D) Yağlıq toxumun örtüyünü qurutmaqla

E) Yağlıq toxumun örtüyünü islatmaqla

344. Yağlıq toxumlardan yağı kənarlaşdırmaq üçün nə edirlər

A) Toxum hüceyrəsini dağıtmaq yolu ilə

B) Hüceyrə örtüyünün keçiriciliyini artırmaqla

C) Yağlıq toxumu nəmləndirmək yolu ilə

D) Yağlıq toxumları nəm-isti emal etməklə

E) Hüceyrə qabığını zədələmək yolu ilə

345. Yağlıq xammalın tələb olunan xırdalanma dərəcəsinin lazımi səviyyədə təminatını göstərin

A) Mexaniki güc və ya zərbələr tətbiqi ilə

B) Pnevmatik güc və ya zərbələr tətbiqilə

C) İstilik-fiziki təsirə məruz etməklə

D) Fiziki-kimyəvi emala məruz etməklə

E) Ferment preparatları tətbiq etməklə

346. Bitki yağları hansı üsulların köməyi ilə əldə olunur

A) Presləmə və diffuziya

B) Diffuziya və seperasiyalama

C) Ekstraksiya və sentrafuqlama

d) Adsorbsiya və diffuziya

E) Presləmə və adsorbsiya

347. Yağın alınmasında yağ kürəcikləri ilə həlledicinin görüşmə səthi böyük olarsa bu zaman nə baş verər

A) Proses xeyli sürətlənər

B) Proses xeyli zəifləyər

C) Prosesin sürəti kəskin azalar

D) Proses sabitləşmə meylli olar

E) Peoses sabit olaraq qalar

348. Yağın xammaldan ayrılmasını hansı qüvvələr əngəlləyir

A) Xırdalanmış kütlədəki səthi qüvvələr

B) Xırdalanmış kütlədəki səthi aktiv maddələr

C) Molekulların sürtünmə qüvvələri

D) Xammalın xırdalanma ölçüləri

E) Hərəkətə əngəllik törədən daxili qüvvələr

349. Şokoladın rəngi onu hazırlandığı hansı məhsulun rənginə uyğun olmalıdır?

A) Kakao paxlasının

B) Şəkər tozunun

C) Quru südün

D) Qoz ləpəsinin

E) Şokolad yagının

350. Karamel məmulatlarının tərkibi nədən ibarətdir?

A) Karbohidratdan

B) Lipidlərdən

C) Fermentlərdən

D) Zülallardan

E) Nişastadan

Tərtib edən: dosent Əbilova Səadət

Qeyd: Düzgün cavablar A bəndindədir.

İstehsalın texnoloji əsasları “ qrup 3116 a1,a2(Tekstil bölməsi)
1.Pambıqtəmizləmə zavodlarında xam pambığın emalından alınan məhsullar:

A) mahlıc, pambıq lenti, toxumluq və texniki çiyid

B) toxumluq çiyid

C) pambıq lifi

D) müxtəlif liflər

E) texniki çiyid


2. Pambıq təmizləmə zavodları nəyə rəhbərlik edir ?

A) xam pambığın qəbuluna

B) tədarük məntəqələrinin bütün işlərinə

C) xam pambığın saxlanılmasına

D) partiyaların komplektləşdirilməsinə

E) xam pambığın növləşdirilməsinə


3. Çinləmədən və əsas avadanlığın tiplərindən asılı olaraq pambıq təmizləmə zavodları neçə cür olur ?

A) 2; B) 4; C) 3; D) 6; E) 5 .


4. Pambıqtəmizləmə zavodlarının baş planı hansı zonalardan ibarətdir ?

A) xammal, istehsal, hazır məhsul və idarə binası

B) xammal binası

C) istehsal binası

D) idarə binası

E) hazır məhsul binası


5. Neçənci əsrdə batan və remizi olan əl ilə işləyən toxucu dəzgahı meydana gəlmişdir?

A) XIV


B) X

C) XII


D) XII

E) XV
6. Hansı ildə mexaniki toxucu dəzgahı yaradılmışdır?

A) 1786-ci ildə

B) 1518-ci ildə;

C) 1682-ci ildə;

D) 1817-ci ildə;

E) 1712-ci ildə
7. Hansı ildə məkik ixtira olunmuşdur?

A) 1773-ci ildə

B) 1682-ci ildə

C) 1528-ci ildə

D) 1712-ci ildə

E) 1795-ci ildə


8. Neçənci ildə arğac şpulunu avtomatik dəyişdirən mexanizm ixtira edilmişdir?

A) 1874-cü ildə

B) 1795-ci ildə

C) 1893-cü ildə

D) 1815-ci ildə

E) 1710-cü ildə


9. Toxucu dəzgahında parçanın əmələ gəlməsi necə yaranır?

A) əris və arğac saplarının müəyyən qanunauyğunluqla toxunmasından

B) bir neçə sapların qarşılıqlı toxunmasından

C) liflərin və sapların qarşılıqlı təsirindən

D) sapların eninə hörülməsindən

E) iki sistem sapların hörülməsindən


10. Əris sapının toxuculuğa hazırlamasının texnoloji prosesinin ardıcıllığı nədən asılıdır?

A) daxil olan əris sapının qabının formasından

B) sapın uzunluğundan

C) sapın şlixtlənməsindən

D)sapın lif tərkibindən

E) sapın nəmləndirilməsindən


11. Toxuculuq istehsalatı neçə əsas texnoloji sexdən ibarətdir?

A) iki


B) dörd

C) üç


D) beş

E) bir
12. Əris saplarını toxuculuğa hazırlayarkən onun hansı qüvvələrə qarşı möhkəmliyini artırmaq lazımdır?

A) sürtünmə

B) dartılma

C) qatlanma

D) əyilmə

E) sıxılma
13.Əris sapının təkrar sarınmasında məqsəd nədir?

A) əlverişli qablara sapı sarımaq və sapın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq

B) qabda sapın uzunluğunu artırmaq

C) əris sapının gərilməsini tənzimləmək

D) əris qabının formasını nizamlamaq

E) qabda sarınma sıxlığını artırmaq


14. Toxuculuq istehsalatının texnoloji proseslər planı tərtib edilərkən təkrar sarıma prosesinin seçilməsi nədən asılıdır?

A) əris sapının xətti sıxlığından, qabın formasından, toxucu

dəzgahının markasından

B) əris sapının gərilməsinin tənzimlənməsindən

C) qabda sapın uzunluğundan

D) sapın hansı əyrilmə sistemi ilə alınmasından

E) Əris sapının əyrilməyə möhkəmliyindən
15.Texnoloji proseslər planı tərtib edilərkən əris sarılma prosesinin seçilməsi nədən asılıdır?

A) əris sapının pnevma əyrici və pnevma burucu maşında alınmasından

B) əris sapının gərilməsindən

C) əris sapının qalınlığından

D) əris sapının diametrindən

E) əris sapının lif tərkibindən


16. Əris sarınmada məqsəd nədir?

A) babinlərdən açılan sapları bir-birinə paralel müəyyən sayda eyni sıxlıqda

müəyyən uzunluqda əris qabına sarımaqdır

B) ərisi şlixtləməyə hazırlamaqdır

C) ərisi toxucu navoyuna sarımaqdır

D) ərisi toxuculuğa hazırlamaqdır

E) ərisi sap keçirmə şöbəsinə hazırlamaqdır
17. Əris saplarının şlixtlənməsində məqsəd nədir?

A) əris saplarının elastikliyini saxlamaqla möhkəmliyini artırmaqdır

B) əris saplarının dartılmasını yaxşılaşdırmaqdır

C) əris saplarının sərtliyini yaxşılaşdırmaqdır

D) əris saplarını navoya sarımaqdır

E) əris saplarının əyilmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaqdır


18. Təkrarsarma prosesi əris ipliyinin hansı tələblərini təmin etməlidir?

A) ipliyin fiziki-mexaniki xassələri pisləşməməli, sarınmanın quruluşu elə

olmalıdır ki, ipliyin aчılması yüngül olsun.

B) ipliyin elastikliyi yaxşılaşdırılmalı

C) ipliyin sarınma forması tənzimlənməli

D) ipliyin uzunluğu sarınmada dəyişməməli

E) ipliyin dartılmaya möhkəmliyi artmalı
19. İpliyin təkrar sarınmasında texnoloji proses necə aparılmalıdır?

A) dükçədən açılan sap istiqamətləndirici, gərilməverən qurğudan, nəzarət-

təmizləyici qurğudan, sap gəzdiricidən keçərək sarıyıcı qaba sarınır

B) dükcədən açılan sap gərilmə verən qurğudan keçərək sarıyıcı qaba sarınır

C) dükcədən açılan sap nəzarət edici qurğudan keçərək sarıyıcı sapa sarınır

D) dükcədən açılan sap istiqaməti, vericidən keçərək sarıyıcı sapa sarınır

E) dükçədən açılan sap, sap gəzdiricidən keçərək sarıyıcı qaba sarınır
20. Şlixtlənmiş əris sapının elastikliyini yaxşılaşdırmaq məqsədilə nədən istifadə olunur?

A) yağlardan

B) qələvidən

C) turşudan

D) sabundan

E) antiseptik maddədən


21. Hər bir əriş sarıma maşını neçə işçi orqanlardan və mexanizmlərdən ibarətdir ?

A) beş


B) iki

C) dörd

D) yeddi

E) üç

22. Neçə cür əriş sarıma üsulundan istifadə olunur ?

A) üç


B) dörd

C) yeddi


D) beş

E) iki
23. Təkrarsarıma maşınında neçə elektrik mühərriki quraşdırılıb ?

A) üç

B) bir


C) beş

D) iki


E) dörd

24. Təkrar sarıma prosesində ipliyin iri düyünləri hansı qurğuda təmizlənir ?

A) nəzarət edici – təmizləyici qurğuda

B) istiqamət verici qurğuda

C) söndürücüdə

D) gərilmə verən qurğuda

E) sap gəzdiricidə
25. Əriş sarıma maşınında sarınan sapın uzunluğuna hansı qurğu nəzarət edir ?

A) hesablayıcı

B) daraq

C) istiqamətləndirici

D) gərilmə verən

E) sıxıcı valik


26. Təkrar sarıma maşınında qırılmalar hansı qurğuda daha çox alınır ?

A) gərilmə verən qurğuda

B) ballon söndürücüdə

C) istiqamətverici qurğuda

D) nəzarətedici – təmizləyici qurğuda

E) sap gəzdiricidə

27. Pambıq ipliyinin toxuculuğa hazırlanmasında hansı proses daha əhəmiyyətli hesab olunur ?

A) şlixtləmə

B) sap keçirmə

C) əriş sarıma

D) təkrar sarıma

E) uc düyünləmə


28. Remizin vəzifəsi nədir ?

A) toxucu dəzgahında əsnəyin əmələ gəlməsi əməliyyatına xidmət edir

B) əriş saplarını tarım saxlayır

C) əriş saplarını nəmləndirir

D) əriş saplarını darağa istiqamətləndirir

E) sap qırıldıqda dəzgahın işini dayandırır


29. Darağın vəzifəsi nədir ?

A) parçanın eni boyunca əriş saplarının yerləşməsini tənzimləyir

B) parçanın daraq üzrə eninə nəzarət edir

C) parçanın hazırlanmasına kömək edir

D) əriş sapını dartır

E) sapları paralelləşdirir


30.Tekstil materiallarının texnologiyasına hansı istehsal sahələri aiddir?

A) əyricilik, toxuculuq, trikotaj, toxunmayan materiallar

B) trikotaj, xəz məmulatlar istehsalı

C) toxuculuq, tikiş istehsalı

D) dəri məmulatları, toxunmayan materiallar

E) tikiş istehsalı, don, dəri məmulatları istehsalı


31. Texnologiya neşə cür olur?

A) 2


B) 1

C) 3
D) 4


E) 5
32. Texnoloji proses hansı proseslərin məcmusundan ibarətdir?

A) əsas, əlavə, xidməti proseslərin


B) əlavə proseslərin
C) əsas və əlavə proseslərin
D) əsas proseslərin
E) əsas və xidməti proseslərin
33. Texnoloji proses hansı əməliyyatlara ayrılır?

A) bölünməz, nəzarət və nəqliyyat əməliyyatlarına


B) bölünməz, nəzarət, maşın-əl əməliyyatlarına
C) bölünməz, əl və maşın əməliyyatlarına
D) nəqliyyat, nəzarət əməliyyatlarına
E) əl, maşın əməliyyatlarına
34. Bölünməz əməliyyatların neçə növü ayırd edilir?

A) 3
B) 2


C) 1
D) 4
E) 5
35. Maşın əməliyyatları neçə yerə bölünür?

A) 2
B) 1


C) 3
D) 4
E) 5
36. Axınlı istehsal istehsalın təşkilinin hansı formasıdır?

A) texnoloji prosesin ardıcıl yerləşdirilmiş iş yerlərində, axın xətlərində yerinə yetirilməsi


B) bölünməz əməliyyatların bir maşında yerinə yetirilməsi
C) əməliyyatların əllə yerinə yetirilməsi
D) texnoloji prosesin xesusi qurğularda yerinə yetirilməsi
E) əməliyyatların əl ilə və maşınlarda yerinə yetirilməsi
37. Material kəsiklərinin sərilməyə verilməsi neçə cür mexanikləşdirilmiş vasitələrlə yerinə yetirilir?

A) 2
B) 3


C) 4
D) 5
E) 6
38. Sərilmənin və onun hissələrinin iş zonasından çıxarılması üçün hansı stollardan istifadə edilir?

A) beş yaruslu

B) üç müstəvili
C) dörd müstəvili
D) iki müstəvili
E) çox müstəvili
39. Biçim sexində növbə ərzində texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsində çalışan icraçıların sayı hansı düsturla təyin edilir?

A) Kf =


B) Kf =

C) Kf =

D) Kf = Tor∙τ

E) Kf =

40. Sapı asan sökülən qalın parçalarda çevrilən tikişin payı hansı məsafədən baxyalanır?

A) 0,2 – 0,5 sm

B) 0,1 – 0,6 sm

C) 0,3 – 0,8 sm

D) 0,4 – 0,6 sm

E) 0,5 – 0,7 sm
41. Biçim sexinin hesabi sahəsi Sh hansı düsturla hesablanır?

A) Sn =


B) Sn =


C) Sn =


D) Sn =


E) Sn =

42. Biçim sexinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) geyim detallarının biçilməsi, onların komplektləşdirilməsi, tikilməyə hazırlanması


B) tikiş sahələrini biçimlərlə təchiz etmək
C) ülgülərin hazırlanması
D) geyim hissələrinin tikilməsi
E) yeni modellərin yaradılması
43. Sərilmə neçə üsulla yerinə yetirilə bilər?

A) 3
B) 2


C) 1
D) 4
E) 5
44. Biçim sexində hansı texnoloji əməliyyatlar yerinə yetirilir?

A) materialların qəbulu, materialların sərilməsi, detalların ölçülməsi, detalların keyfiyyətinin yoxlanması, komplektləşdirilməsi


B) biçimlərin emal üsulunun seçilməsi
C) parçaların biçimə hesablanması
D) parça qalıqlarının hesablanması
E) emal üsullarının seçilməsi, hissələrin nömrələnməsi
45. Sərilmənin yerinə yetirilməsi neçə cür ola bilər?

A) 2
B) 1


C) 3
D) 4
E) 5
46. Materialın maya dəyəri nəyi ifadə edir??

A) məmulatın istehsalına və realizasiyasına çəkilən xərci

B) məmulatın istehsalının gəlirliyini
C) vahid məmulata sərf olunan materialı
D) bir məmulatın hazırlanmasını
E) əmək resurslarından istifadə səviyyəsi
47. Məmulatın material tutumu nədir?

A) vahid məmulata sərf olunan materialdır


B) bir neçə məmulata sərf edilən materialdır
C) məmulatın sərfiyyat normasıdır
D) məmulatın satış qiymətidir
E) məmulatın dəyəridir
48. İstehsalatçı üçün rentabellik necə hesablanır?

A) R =


B) R =


C) R = B ∙ F
D) R = B + F

E) R =


49. Rentabellik nə ilə ölçülür?

A) faizlə


B) manatla
C) ədədlə
D) man / ədəd
E) ədəd / man
50. Material tutumu necə hesablanır?

A) M = MI + MII + MIII + MIV

B) M = MI – MII + MIII + MIV
C) M = MI + MII - MIII - MIV
D) M = M ( MI + MII + MIII)
E) M =
51. Axının taktı hansı vahidlə ölçülür?

A) saniyə ilə


B) ədədlə
C) faizlə
D) kilometrlə
E) metrlə

52. Tikiş istehsalında əməyin bölgüsü necə bölgüdür?

A) texnoloji bölgü
B) konstruktiv bölgü
C) texniki bölgü
D) kütləvi bölgü
E) fərdi bölgü
53. Əməyin elmi təşkili hansı tədbirlərin layihələndirilməsini tələb edir?

A) texniki, iqtisadi, təşkilati


B) texniki, estetik
C) iqtisadi
D) texnoloji
E) təşkilati
54. Növbə ərzində axınlarda çalışan fəhlələrin sayı necə hesablanır?
A) F =

B) F =

C) F =


D) F = Mn∙ Tn


E) F =

55. Konveyerli axınlarda neçə növ konveyerdən istifadə edilir?

A) 3 növ konveyer


B) 2 növ konveyer
C) 1 növ konveyer
D) 4 növ konveyer
E) 5 növ konveyer
56. Şaquli qapalı konveyerlər neçə cür olur?

A) 3 birxətli,bircərgəli, birxətli iki cərgəli, iki xətli ikicərgəli

B) 2 birxətli bircərgəli,ikixətli ikicərgəli
C) 1 birxətli bircərgəli
D) 2 birxətli ikicərgəli
E) 4 birxətli dördcərgəli
57. Konveyerli axında növbəlik məhsul buraxılışı Mn necə təyin olunur?

A) Mn = B) Mn = C) Mn =


D) Mn = E) Mn =

58. Konveyerli axının ritmi hansı düsturla hesablanır?

A) τ = B) τ = C) τ =


D) τ = E) τ =


59. Axınlar neçə sinifə bölünür?

A) 3
B) 2


C) 1
D) 4
E) 5
60. Modellər üzrə fəhlələrin hesabi sayı necə hesablanır?

A) Fh =


B) Fh =
C) Fh = T ∙ τ
D) Fh = T + τ
E) Fh = T – τ
61. Axında fəhlələrin sayı necə hesablanır?

A) F = B) F = N∙f C) F =


D) F = N - f E) F = N + f


62. Avadanlığın yerləşdirilməsi, nəqletdirmə vasitələrinin növləri və axının ritmindən asılı olaraq axının neçə tipi var və hansılardır?

A) 1 (sərbəst)


B) 2 (sərbəst və ciddi)
C) 3 (sərbəst, ciddi, aqreqat)
D) 4 (sərbəst, ciddi, aqreqat, aqreqat qruplu)
E) 5 (aqreqat, sərbəst, aqreqat qruplu)

63. Aqreqat tipli axınlarda əmək əşyaları bir iş yerindən digərinə necə ötürülür?

A) nəqletdirici vasitəsilə
B) lentli konveyer vasitəsilə
C) zəncirli konveyer vasitəsilə
D) icraçılar tərəfindən əl ilə
E) mexanikləşdirilmiş nəqletdiricilər vasitəsilə

64. Axının taktı hansı düsturla hesablanır?

A) τ =
B) τ = Rn + Mn
C) τ = Rn ∙ Mn

D) τ =


E) τ = Rn - Mn

65. Axının gücünə görə neçə növü vardır?

A) 3 növ
B) 2 növ
C) 1 növ
D) 4 növ
E) 5 növ
66. İstifadə olunan texnikanın səviyyəsinə görə axınlar neçə cür olur?

A) 3 cür
B) 1 cür


C) 2 cür
D) 4 cür
E) 5 cür
67. Yarımfabrikatların proses daxilində yerdəyişməsi üsuluna görə axınlar neçə cür olur?

A) 2 cür
B) 3 cür


C) 1 cür
D) 5 cür
E) 4 cür
68. İş ahənginin təşkili formasına görə axınlar neşə növ olur?

A) 3 növ
B) 2 növ


C) 4 növ
D) 5 növ
E) 4 növ
69. Parçalar tikiş fabrikinə hansı şəkildə daxil olur?

A) yumşaq, yarımyumşaq, möhkəm bağlanmış kiplər şəklində


B) rulon şəklində
C) qablaşdırılmış şəkildə
D) açıq şəkildə
E) bağlamalar şəklində
70. Tikiş fabrikinə daxil olmuş parçalar hansı dəzgahda yoxlanılır?

A) yoxlayıcı-ölçücü dəzgahda


B) stolun üzərində
C) aparatla yoxlanılır
D) açılaraq yoxlanılır
E) qatlanaraq yoxlanılır
71. İstilik saxlayan ara materialı hansı geyimlərə qoyulur?

A) qış geyimlərinə

B) mövsümi geyimlərə

C) kişi geyimlərinə

D) qadın yay geyimlərinə

E) uşaq geyimlərinə


72. Çiyinliklər nə üçün qol yerinə tikilir?

A) geyimin xarici görünüşünü yaxşılaşdırmaq üçün

B) geyimə gözəl görkəm vermək üçün

C) qolun şaxlığını artırmaq üçün

D) geyimin konstruksiyasına görə

E) qolun yaxşı oturması üçün


73. Çiyinlik hansı formada hazırlanır?

A) oval şəklində

B) dairə şəklində

C) kürə şəklində

D) şar şəklində

E) ellipis şəklində


74. Yoxlayıcı-ölçücü dəzgaha neçə işçi baxır?

A) 2 işçi


B) 6 işçi
C) 4 işçi
D) 5 işçi
E) 3 işçi
75. Ülgü - etalon harada hazırlanır?

A) tikiş fabriklərinin laboratoriyalarında və modalar evində

B) tikiş sexində
C) hazırlıq sexində
D) tikiş fabrikində
E) sənayedə
76. Geyimlərdə nöqsanlar neçə qrupa bölünür?

A) 3 qrupa

B) 4 qrupa

C) 5 qrupa

D) 2 qrupa

E) 6 qrupa


77. Konstruktiv nöqsanlar neçə qrupa bölünür?

A) 6 qrupa

B) 5 qrupa

C) 2 qrupa

D) 4 qrupa

E) 3 qrupa


78. Şalvar son tamamlanma əməliyyatı olaraq hansı presdə ütülənir?

A) Sz-371 KMH+12-35 markalı pres

B) Cs- 530 markalı pres

C) PLP- presi

D) PLS -presi

E) PLT- presi


79. Mütərəqqi üsullardan biri olan Forniz üsulu nədir?

A) məmulatın uzun müddət öz formasını saxlaması

B) məmulata həcni forma vermək

C) əyildikdə formasını saxlamaq

D) yuyulduqda öz formasını itirməməsi

E) kimyəvi təmizlənmə zamanı öz formasını saxlama


80. Forniz üsulunda istifadə olunan termokameranın markasını göstərin:

A) TKF-1


B) TKF-2

C) TKF-3


D) TKF-4

E) TKF-5
81. Tikiş məmulatlarının keyfiyyəti nədən asılıdır?

A) parçanın keyfiyyətindən,texniki intizamdan, biçimin dəqiqliyindən

B) məmulatın xarici görünüşündən

C) tikişlərin düzgün yerinə yetirilməsindən

D) üıgülərin dəqiqliyindən

E) məmulatın zövqə uyğun hazırlanmasından
82. Tikiş məmulatları nəyə əsaən hazırlanmalıdır?

A) çeşidə,sahə standartına,texnki təsvirə,modaya əsasən

B) seçilən modaya əsasən

C) materiala əsasən

D) əhalinin təlabatına əsasən

E) insanların zövqünə əsasən


83. Hazır tikiş məmulatlarının qəbulu nəyə əsasən müəyyənləşir?

A) DÜİST-ə əsasən

B) texniki şərtlərə əsasən

C) texnki nəzarətə əsasən

D) verilən ölçülərə əsasən

E) keyfiyyətinə əsasən


84. Tikiş məmulatları neçə sinfə bölünür?

A) 5 sinifə

B) 3 sinifə

C) 2 sinifə

D) 6 sinifə

E) 4 sinifə

85. Pardaqlama əməliyyatı hansı preslərdə yerinə yetirilir?

A) hava-buxar manikenində (PVM)

B) PO presində

C) PT presində

D) PLU-1 presində

E) PL presində


86. Toxuculuq materiallarının əsas struktur elementini nə təşkil edir?

A) lif və saplar

B) kompleks liflər

C) ipliklər

D) monosaplar

E) iplik və saplar

87. Liflər təsnifatına görə neçə cür olur?

A) 2 cür


B) 1 cür

C) 3 cür


D) 4 cür

E) 5 cür


88. Təbii liflər mənşəyinə görə neçə cür olur?

A) 2 cür


B) 3 cür

C) 4 cür


D) 5 cür

E) 1 cür
89. Heyvan mənşəli təbii liflərin tərkibi nədən ibarətdir?

A) keratin zülalından və ya fibroindən

B) zülal və ya sellülozadan

C) fibroin və təbii polimerlərdən

D) təbii və ya sintetik polimerlərdən

E) sellülozadan
90. Təbii bitki liflərinə hansılar aiddir?

A) pambıq, kətan, kənaf

B﴿ kətan, yun

C) pambıq, ipək

D) kənaf, ipək

E) ipək, kətan, kənaf


91. Kimyəvi liflər nədən alınır?

A) təbii və ya sintetik polimerlərdən

B) təbii lif və ya polimerlərdən

C) bitki liflərindən

D) heyvan mənşəli liflərdən və ya təbii polimerlərdən

E) təbii polimerlər və ya təbii bitki liflərindən


92. Sintetik lif və saplar neçə yerə bölünür?

A) 2 yerə

B) 3 yerə

C) 4 yerə

D) 5 yerə

E) 6 yerə


93. Pambıq lifləri neçə qatdan (divardan) ibarət olur?

A) 2 qatdan

B) 1 qatdan

C) 3 qatdan

D) 4 qatdan

E) 5 qatdan


94. Yetişmə dərəcəsinə görə pambıq lifləri neçə qrupa bölünür?

A) 11 qrupa

B) 1 qrupa

C﴿ 8 qrupa

D) 10 qrupa

E) 3 qrupa


95. Liflərin uzunluğundan asılı olaraq pambıq lifləri neçə cür olur?

A) 3 cür


B) 2 cür

C) 4 cür


D) 5 cür

E) 6 cür


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə