“İstehlak mallarının kriminalistik ekspertizası” fənnindən test suallarıYüklə 0,91 Mb.
səhifə1/4
tarix07.04.2018
ölçüsü0,91 Mb.
#36344
  1   2   3   4

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ

M e x a n İ k a Və METALLURGİYAkafedrası
Tikintinin texnologiyası” fənnindən

TEST-İMTAHAN SUALLARI

1315a qrup üçün
Tərtib etdi: dos. Tahir Baba oğlu Abbasov


Gəncə 2017
Tikintinin texnologiyası” fənnindən test imtahan sualları tədris proqramında nəzərdə tutulan mövzulara ayrılan saatlara uyğun olaraq; I mövzuya- 1-103, II mövzuya- 104-201, III mövzuya – 202-402, IV mövzuya - 403-473, V mövzuya – 474-501 suallar qaydasında tərtib olunmuşdur. Variantlar tərtib olunarkən hər mövzuya aid sualların variantlara daxil edilməsi tələbələrin fənni mənimsənilməsinin qiymətləndirilməsində olduqca vacibdir (bütün testlərdə düzgün cavab A) bəndində göstərilmişdir).
1. Tikintinin tarixi hansı dövrlə əlaqələndirilir?

A) Daş dövrünün ən qədim epoxası – Paleolit

B) Daş dövrünün axırıncı epoxası – Neolit;

C) Bizim eradan əvvəl III əsr;

D) Bizim eradan əvvəl II əsr;

E) Bizim eradan əvvəl I əsr


2. Azərbaycan ərazisində insanların yaşamasının neçə min il bundan əvvəl olduğu təxmin edilir?

A) 15 mln.il ;

B) 1,0 mlnşil;

C) 2,0 mln.il;

D)3,0 mln.il ;

E) 2,5 mln. Il


3.Qədim insanların yatacaq yerlərinin planı hansı formada olub?

  1. Dairəvi ;

  2. Kvadrat ;

  3. Çoxbucaqlı ;

  4. Düzbucaqlı;

  5. Üçbucaq

4.Azərbaycan ərazisində kümbəz örtüklü yaşayış yerlərinin tikintisi hansı dövrə aid edilir?

A) b.e.ə.Vİ-İV m.il ;

B) b.e.ə. İV-İİİ m.il ;

C) b.e.ə İİİ-İİ m. il ;

D) b.e.ə.V-İV m. il;

E) b.e.ə.İİ-İ m.il
5.Qazma yatacaq yerlərinin dördbucaqlı formada olması hansı dövrə aid edilir ?

A) neolit

B) polalit

C) b.e.ə.İİİ-İİ min il

D) b.e.ə.İV-İİİ min.il

E) b.e.ə.İİ-İ min il


6.İnsanların yatacaq yerlərinin ağac örtmələrlə örtülməsi hansı dövrə təsadüf edilir?

A) neolit

B) b.e.ə.V-İV m. il;

C) b.e.ə.İİ-İ m.il

D) Polalit

E) b.e.ə.İİİ-İİ min il əvvəl


7.Hansı tikililəri meqalitlər adlandırıblar?

A) Yonulmuş daş və daşlardan düzəldilmiş yığıncaq və ibadət yerləri qəbrlər və s.

B) Ağacdan düzəldilmiş yatacaq və istirahət yerləri

C) Ov məqsədi üçün qazılmış çalalar

D) Külək və fırtınadan qorunmaq üçün istinad divarları

E) Günəşin hərəkətinin izlənməsi üçün qurğu


8.Meqalitlər neçə qrupa bölünürlər?

A) üç


B) beş

C) iki


D) dörd

E) yeddi
9.Meqalitlərə aid edilən qruplar necə adlandırırlar?

A) Menger,dolmen vəkromlex;

B) Kümbəz və tağvari;

C) Pramida və Konusvari

D) Düz bucaqlı və çoxbucaqlı pramida

E) Slindik və konusvari
10.Hansı tikililər Menigerlərə aid edilir?

A) Şaquli istiqamətdə qoyulmuş ( yonulmuş) tək daş

B) Maili istiqamətdə qoyulmuş (yonulmuş) tək daş

C) Bir-birinə maili söykədilmiş iki daş

D) Bir neçə şaquli daşların üfüqi daşlarla birləşdirilməsi

E) Maili daşların iki-iki birləçdirilməsi


11.Hansı qurğular dolmenlərə aid edilir?

A) Bir neçə şaquli daşların üfüqü daşlarla örtülmüş

B) Bir neçə maili daşların bir-biri ilə birləşdirilmiş

C) iki-iki maili daşlardan düzəldilmiş

D) Bir-neçə şaquli daşların yan-yana düzülməsi

E) Şaquli istiqamətdə qoyulmuş ( yonulmuş) tək daş


12.Hansı qurğular kromlex adlandırılır?

A) Dairəvi planda vertikal düzülmüş daşların iki-iki üfüqü daşlarla bağlanmış

B) Düzbucaqlı planda vertikal düzülmüş daşların üfüqü daşlarla örtülmüş

C) Dairəvi planda maili qoyulmuş daşların bir-biri ilə birləşmiş

D) Kvadrat planda maili bir-birinə maili yönəldilmiş daşlardan düzəldilmiş

E) Üçbucaq planda maili şəkildə birləşdirilmiş daşlardan düzəldilmiş


13.Azərbaycanın hansı bölgələrində kromlexlərə rast gəlinir?
A) Mərdəkan,Türkan və Qobustan qəsəbələrində

B) Naxçıvan MR-ərazisində

C) Gəncə-Qazax zonasında

D) Qarabaq zonasında

E) Quba –Qusar bölgəsində
14.Kromlexlərin diametrinin ölçüsü nəyi ifadə etdiyi güman edilir?

A) Həmin ərazidə yaşayan əhalinin sayını

B) Ərazininin sahəsini

C) Həmin ərazidəki qayalıqların sahəsini

D) Ərazidəki əkinə yararlı torpaq sahəsini

E) Ərazidəki su mənbəələrinin miqdarını


15.Azərbaycan ərazisində qeydiyyata alınmış kromlexlərin ən böyük diametri nə qədərdir?

A) 50.0 metr

B) 70,0 metr

C) 30.0 metr

D) 40.0 metr

E) 90.0 metr


16.Qədim tikililərin inkişafı hansı dövrə aiddir?

A) qul əməyindən istifadə olunması dövrə b.e.ə. 3,0 min il əvvəl

B) ilk dövlətlərin yaradılması dövrə b.e.ə. 2,0 min il əvvəl

C) iri daşları daşımaq imkanı dövrlə,b.e.ə. 2,5 min il əvvəl

D) aqır daşların qaldırılması mexanizmlərin yaranması dövrlə

E) daşların kəsilə bilməsi dövrlə b.e.ə. 5,0 min il əvvəl


17.Ən qədim iri həcmli tikililərə hansıları misal göstərmək olar?

A) Misir pramidaları

B) Ur Şəhərindəki “ZİKKURATI”

C) Yunan “Sütunları”

D) Roma “Stadionları”

E) Romadakı “Basilka” binası


18.Bişmiş kərpicin tikintidə tətbiqinə aid ən qədim tikili kimi hansı binanı göstərmək olar?

A) Qədim Ur şəhərində tikilmiş “Zikuratı”

B) Dəyr-el Bəhri xramı

C) Vavilon qülləsi (yaxın Şərq)

D) Romadakı “ Basilka” kompleksi

E) Səmərqəndəki “Registan” kompleksi


19.Tikintidə konstruktiv elementlərin ölçülərinin mütənasibliyi( diametr və hündürlüyü ilə) və simmetriyası ilk dəfə hansı memarlıq ən-ənəsində öz əksini tapmışdır?.

A) Qədim yunan memarlıq ən-ənəsində

B) Yasin Şərq memarlıq abidələrində

C) Qədim Misir tikintilərində

D) Roma memarlıq komplekslərində

E) Afina Akropol ansabılında


20.Binalarda dam pəncərələrinin tətbiqi ilk dəfə harada və hansı binada həyata keçirilmişdir?

A) Romada Konstantin “Basilka” binasında

B) Romada Pyotr “Basilka” binasında

C) Splitedə ( Yuqoslaviya) Diokletina sarayında

D) Teotixyakanda (Mexik) “Günəş” pramidasında

E) Səmərqəndə “Registan” kompleksində


21.Aşağıdakı tarixi abidələrin hansı Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində yerləşir?

A) Şirvanşahlar sarayı

B) Şahabbas məscidi

C) Yusif movzoleyi

D) Xan sarayı

E) Çökək hamam


22.Binalar əsasən hansı xüsusiyyətlərinə görə xarakterizə edilirlər?

A) İnsanların həyat fəaliyyəti üçün yaradılan şəraiti, iqtisadi səmərəliliyi və istifadə məqsədlərinə görə

B) Texniki iqtisadi göstəricilərinə görə

C) Smeta dəyərinə görə

D) Həndəsi parametrlərinə görə

E) Mərtəbələrinin sayına görə


23.Hansı tikililərə mühəndisi qurğular deyilir?

A) Sahəsi istifadə olunmayan

B) Yanğına dayanıqlı olmayan

C) Məhsul istehsalı üçün yararlı olmayan

D) İnsanların fəaliyyətini məjtutlaşdıran

E) İnsanların yaşaması üçün yaramayan


24.Aşağıdakı tikililərdən hansılar mühəndisi qurğulara aid edilirlər?

A) Körpülər,qüllələr,bəndlər, istinad divarları və s.

B) Qazanxana, qazholder, yataqxana, mehmanxana və s.

C) Xəstəxana, yeməkxana, çayxana və s.

D) Emalatxana, laboratoriya, trasformator binası və s.

E) Dayanacaq, mağaza, metalburası və karxana və s.


25. Həndəsi parametrlərinə görə tikililər neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) Üç – həcmi, sahə və xətti

B) İki – həcmi və xətti

C) Üç – kubvarı, düzbucaq və trapesiya şəkilli

D) Üç – dairəvi, oval və sferik formada

E) İki – qabaritli və sahəli


26. Binalar xidməti məqsədlərinə görə neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) İki – mülki və sənaye;

B) İki – mülki və ictimai;

C) İki – ictimai və yaşayış;

D) İki – əsas və köməkçi;

E) Üç – ictimai, mülki və yaşayış


27. Mülki binalar xidməti məqsədlərinə görə neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) İki – ictimai və yaşayış;

B) Üç – mülki, ictimai və yaşayış;

C) Üç – mülki, xidməti və kommunal;

D) İki – məişət və xidməti;

E) Üç – məişət, kommunal və ictimai


28.Əhaliyə Səhiyyə xidməti göstərən binalar hansı qrup binalara aid edilir?

A) İctimai

B) Siyasi

C) Mədəni

D) Kütləvi

E) Fərdi
29.Əhaliyə ticarət xidməti göstərən binalar hansı qrup binalara aid edilir?

A) İctimai

B) Siyasi

C) Mədəni

D) Kütləvi

E) Fərdi
30.Məktəb və uşaq baxçaları binaları hansı qrup binalara aid edilir?

A) İctimai

B) Siyasi

C) Mədəni

D) Kütləvi

E) Fərdi
31.Azərbaycan Texnologiya Universitetinin tədris korpusları hansı qrup binalara aid edilir?

A) İctimai

B) Siyasi

C) Mədəni

D) Kütləvi

E) Fərdi
32.Mehmanxanalar hansı binalar qrupuna aid edilir?

A) Yaşayış

B) İnzibati

C) Sənaye

D) Təsərrüfat

E) Fərdi
33.Qənnadı fabrikinin istehsal sexi hansı qrup binalara aid edilir?

A) sənaye

B) inzibati

C) mülki

D) mədəni

E) kütləvi
34.Cihazqayırma zavodunun istehsal binası hansı qrup binalara aiddir?

A) sənaye

B) ictimai

C) inzibati

D) mülki

E) fərdi
35. Mərtəbələrinin sayına görə binalar necə adlandırılırlar?

A) az (13), çox (49), yüksək (1020) və uca (>20) mərtəbəli binalar

B) az (14), çox (510), yüksək (1115) və uca (1525) mərtəbəli binalar

C) az (19), çox (1020) mərtəbəli binalar

D) az (15), çox (69) və uca (>20) mərtəbəli binalar

E) az (13), çox (410) və yüksək (1020) mərtəbəli binalar
36.Az mərtəbəli binalara neçə mərtəbəli binalar aid edilir?

A) 13

B) 24

C) 12

D) 23

E) 14


37.Çoxmərtəbəli adlanan binalara neçə mərtəbəli binalar aiddir?

A) 49

B) 47

C) 39

D) 15

E) 27


38.Yüksək mərtəbəli binalara neçə mərtəbəli binalar aid edilir?

A) 1020

B) 912

C) 1216

D) 1419

E) 1016


39. Neçə mərtəbəli binalar uca mərtəbəli binalar adlanır?

A) 20 və çox

B) 15 və çox

C) 16 və çox

D) 9 və çox

E) 12 və çox


40.Dünyada ən uca mərtəbəli bina haradadır və necə adlanır?

A) Dubayda Bürc-xəlifə

B) Nyuyorkda- azadlıq

C) Moskvada-Ostankino

D) Küveytdə- el-küveyt

E) Türkiyədə- kosk


41.Dünyada ən uca mərtəbəli binanın hündürlüyü nə qədərdir?

A) 164,828m

B) 102,524m

C) 134,628m

D) 112,714m

E) 105,624m


42. Binadakı yerlərinə görə mərtəbələr necə adlandırılır?

A) Zirzəmi mərtəbəsi, kürsü mərtəbəsi, yerüstü mərtəbə və çatıaltı mərtəbə

B) Yeraltı və yerüstü mərtəbə

C) Zirzəmi mərtəbəsi və kürsü mərtəbəsi

D) Yaşayış mərtəbəsi və texniki mərtəbə

E) Yaşayış mərtəbəsi, texniki mərtəbə və anbar mərtəbəsi


43.Hansı mərtəbələr zirzəmi mərtəbə adlandırılır?

A) Döşəməsinin üst səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən öz hündürlüyünün yarısından çox aşağı olan

B) Döşəmə səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən aşağı olan

C) Döşəmə səviyyəsi binanın səki səviyyəsində olan

D) Döşəməsinin üst səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən öz hündürlüyünün üçdə biri qədər aşağı olan

E) Döşəməsinin üst səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən yuxarı olan


44.Hansı mərtəbələrə kürsü mərtəbəsi deyilir?

A) Döşəməsinin üst səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən öz hündürlüyünün yarısından az aşağı olan

B) Döşəməsinin üst səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən öz hündürlüyü qədər aşağı olan

C) Döşəmə səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən öz hündürlüyünün üçdə ikisi qədər aşağı olan

D) Döşəmə səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən öz hündürlüyünün üçdə ikisi qədər aşağı olan

E) Döşəmə səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən yuxarı olan


45.Hansı mərtəbələrə yerüstü mərtəbə deyilir?

A) Döşəmə səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən yuxarı olan

B) Döşəmə səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən aşağı olan

C) Döşəmə səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən öz hündürlüyünün yarısı qədər aşağı olan

D) Döşəmə səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən öz hündürlüyünün üçdə biri qədər aşağı olan

E) Döşəmə səviyyəsi binanın səki səviyyəsindən öz hündürlüyünün üçdə ikisi qədər aşağı olan


46.Hansı mərtəbə mansart adlanır?

A) Binanın axırıncı mərtəbəsi ilə dam örtüyü arasında yerləşən

B) Binanın birinci mərtəbəsi ilə bünörəsi arasında yerləşən

C) Binanın texniki mərtəbəsi ilə yerüstü mərtəbəsi

D) Binanın texniki mərtəbəsi ilə zirzəmi mərtəbəsi arasında yerləşən

E) Binanın kürsü mərtəbəsi ilə birinci mərtəbəsi arasında yerləşən


47. Binaların hansı mərtəbəsi texniki mərtəbə adlandırılır?

A) Texniki və mühəndisi qurğuların yerləşdirildiyi mərtəbə;

B) Zirzəmi mərtəbəsi;

C) Çatıaltı mərtəbə;

D) Kürsü mərtəbəsi;

E) Yerüstü mərtəbə


48. Tikililər uzunömürlülük müddətinə görə neçə dərəcəyə və necə bölünürlər?

A) üç – I-xidmət müddəti 100 ildən; II-xidmət müddəti 50 ildən; III-xidmət müddəti 20 ildən çox olmaqla

B) iki – I-xidmət müddəti 100 ildən çox; II-xidmət müddəti 100 ildən az olmaqla

C) üç – I-xidmət müddəti 50 ildən; II-xidmət müddəti 100 ildən; III-xidmət müddəti 150 ildən çox olanlar

D) iki – I-xidmət müddəti 200 ildən; II-xidmət müddəti 50 ildən az olanlar

E) iki – I-xidmət müddəti 50 il; II-xidmət müddəti 20 ildən az olmayanlar


49.Xidmət müddəti yüz ildən çox olan binalar neçənci dərəcəyə aid edilir?

A) I


B) II

C) III


D) IV

E) V
50.Xidmət müddəti əlli ildən yüz ilə qədər olan binalar neçənci dərəcəyə aid edilir?

A) II

B) V


C) IV

D) III


E) I
51.Xidmət müddəti iyirmi ildən əlli ilə qədər olan binalar neçənci dərəcəyə aid edilirlər?

A) III


B) IV

C) V


D) IV

E) I
52. Xidmət müddəti 20 ildən az olan bina və qurğular necə adlandırılır?

A) Müvəqqəti tikililər;

B) Daimi tikililər;

C) Xidmət tikililəri;

D) Səyyar tikililər;

E) Mühəndisi qurğular
53. Yanğına davamlılığa görə binalar neçə dərəcəyə bölünürlər?

A) Beş dərəcəyə bölünürlər: I, II, III, IV və V dərəcəli binalar

B) İki dərəcəyə bölünürlər: I və II dərəcəli binalar

C) Üç dərəcəyə bölünürlər: I, II, və III dərəcəli binalar

D) Dörd dərəcəyə bölünürlər: I, II, III və IV dərəcəli binalar

E) İki dərəcəyə bölünürlər: I yanmayan binalar, II yanan binalar


54.Yanğına davamlılığa görə hansı binalar I və II dərəcəyə aid edilir?

A) Konstruksiyaları yanmayan materialdan olanlar

B) Dam örtüyü yanmayan materialdan olanlar

C) Bünövrəsi dəmir- betondan olanlar

D) Divarları daş və kərpicdən olanlar

E) Döşəmələri yanmayan materialdan olanlar


55.Yanğına davamlılığa görə hansı binalar III dərəcəyə aiddir?

A) Divar, arakəsmə və örtük konstruksiyaları çətin yanan material olanlar

B) Bünəvrə,örtük və divarları yanmayan materialdan olanlar

C) Döşəmə,ayna-qapı konstruksiyaları yanan materialdan olanlar

D) Mərtəbə arası və dam örtük konstruksiyaları metaldan olanlar

E) Tikintisində yanmayan materialdan istifadə olanlar


56.Yanğına davamlılığa görə hansı binalar IV dərəcəyə aid edilir?

A) ağac materialdan tikilmiş və üzəri sement məhlulu ilə suvanmış olanlar

B) ağac materialdan tikilmiş və rənglənmiş olanlar

C) kərpicdən tikilmiş və üzəri sement məhlulu ilə suvananlar

D) daşdan tikilmiş və üzəri əhəng məhlulu ilə suvanmış olanlar

E) çiy gil kərpicdən tikilmiş və üzəri əhəng məhlulu ilə suvananlar


57.Yanğına davamlılığa görə hansı binalar V dərəcəyə aid edilir?

A) ağac materialından tikilmişlər

B) kərpicdən tikilmişlər

C) daşdan tikilmişlər

D) çiy kərpicdən tikilmişlər

E) betondan tikilmişlər


58. İstifadə olunan divar materiallarına görə binalar necə fərqləndirilir?

A) Divar materiallarının adına görə (daşbina, blokbina, kərpicbina, panelbina və s.)

B) Karkasın konstruksiyasına görə ( karkaslı və karkassız binalar və s.)

C) Mərtəbələrinin sayına görə ( az mərtəbəli və çox mərtəbəli vinalar və s.)

D) İstifadə müddətinə görə ( müvəqqəti bina, daimi bina və s.)

E) İstifadə təyinatına görə ( inzibati bina, ictimai bina və s.)


59. Binaların iqtisadi səmərəliliyi necə müəyyən edilir?

A) Bir m2 sahəsinin və ya bir m3 həcminin dəyər qiyməti ilə

B) İstismar müddətinin vaxtına görə

C) Uzunömürlülük müddətinə görə

D) Yanğınadavamlılıq kateqoriyasına görə

E) Mərtəbələrinin sayına görə


60. Binalar hansı konstruktiv elementlərdən ibarət olur?

A) Bünövrə, divar, örtük, dam örtüyü, arakəsmə, pilləkən, pəncərə, qapılar və döşəmələr

B) Bünövrə, sütun, çərçivə, dam pəncərəsi, zirzəmi

C) Zirzəmi, kürsü, mərtəbə və dam

D) Bünövrə, mərtəbəarası örtük və çardaq

E) Divar, mərtəbə çardaq və dam örtüyü


61.Binalarda bünövrə hansı hissədir?

A) bina yükünü qəbul edərək qrunt əsasa ötürən yeraltı hissə

B) sütunun altında yerləşən yerüstü hissə

C) divarların yükünü qəbul edən yerüstü hissə

D) örtük yükünü qəbul edərək sütunlara ötürən hissə

E) kranaltı tirlərdən qəbul edilənuükü sütuna verən hissə


62.Binalarda divarlar hansı hissələrə deyilir ?

A) binanın otaqlarını xarici və daxili mühitdən ayıran yerüstü hissələr

B) binanın uzununa və eninə istiqamətə ölçülərini müəyyən edən hissələr

C) binanın qabarit ölçülərini özündə əks etdirən hissələrə

D) binanı yağış və küləkdən qoruyan yerüstü hissələrə

E) binanın mərtəbəarası örtüyündən düşən yükü bünövrəyə ötürən hissələrə


63. Yükdaşıma funksiyasına görə bina divarları neçə cür olurlar və hansılardır?

A) üç – yükdaşıyan, yük daşımayan və öz yükünü daşıyan divarlar

B) İki – yük daşıyan və yük daşımayan divarlar

C) İki – yük daşıyan və öz yükünü daşıyan divarlar

D) İki – öz yükünü daşıyan və yük daşımayan divarlar

E) İki – bünövrələr və bünövrəsiz divarlar


64.Mərtəbəarası örtük binanın hansı hissəsidir?

A) binanı hündürlüyü boyunca mərtəbələrə bölən

B) binanın Vertikal istiqamətdə sərtliyini təmin edən

C) binanı xarici atmosfer təsirindən qoruyan

D) binanın xarici elementlərini özünə birləşdirən

E) binanın zirzəmisinin örtüyüdür


65.Dam binanın hansı hissəsidir?

A) binanın axırıncı mərtəbəsinin örtüyüdür

B) binanın kürsü mərtəbəsinin örtüyüdür

C) binanın zirzəmi mərtəbəsinin örtüyüdür

D) binanın iki qonşu mərtəbəsini ayıran hissədir

E) binanı yeraltı qrunt sularından qoruyan hissədir


66.Müasir tikintilərdə yükdaşıma konstruksiyasından asılı olaraq neçə cür konstruktiv sxem var və hansılardır ?

A) üç tam karkas , karkassız və yarım karkas

B) iki ,karkaslı və karkassız

C) iki tam karkaslı və yarım karkaslı

D) üc divarlı panelli və sutunlu

E) iki divarlı və panelli


67. Binaların tikintisində tam karkas sxem dedikdə nə başa düşülür?

A) yüklərin horizontal tirlərlə birləşdirilmiş sütunlar sisteminin qəbul edilməsi

B) yüklərin bünövrə tirləri ilə qəbul edilməsi

C) yüklərin xarici divar və daxili sütunların qəbul edilməsi

D) yüklərin xarici və daxili divarların qəbul etməsi

E) yüklər bünövrələrə divarlarla verildikdə


68. Binaların tikintisində yarımkarkas sxem dedikdə nə başa düşülür?

A) yüklərin xarici divar və daxili sütunlar vasitəsi ilə qəbul edilməsi

B) yüklərin xarici və daxili divarlar tərəfindən qəbul etməsi

C) yüklərin yalnız sütünlar tərəfindən qəbul edilməsi

D) yüklərin xarici sütunlar və daxili divarlar tərəfindən qəbul edilməsi

E) yüklərin bünövrə tirləri tərəfindən qəbul edilməsi


69. Karkassız konstruksiyalı binalar dedikdə nə başa düşülür?

A) Bina yüklərinin xarici və daxili divarlar vasitəsi ilə bünövrəyə ötürülməsi

B) Bina yüklərinin sütunlar vasitəsi ilə bünövrəyə ötürülməsi

C) Bina yüklərinin xarici divar və daxili sütunlar vasitəsi ilə bünövrəyə ötürülməsi

D) Bina yüklərinin xarici sütun və daxili divarlarla bünövrəyə ötürülməsi

E) Bina yükünün bünövrə tirləri vasitəsi ilə bünövrəyə ötürülməsi


70. Karkas sxemli binalarda eninə çərçivəli sxem dedikdə nə başa düşülür?

A) yükdaşıyan çərçivələrin binanın eni istiqamətinə perpendikulyar düzülüşü

B) yükdaşıyan çərçivələrin binanın uzunu istiqamətinə perpendikulyar düzülüşü

C) yükdaşıyan çərçivələrin hər iki istiqamətdə düzülüşü

D) yükdaşıyan çərçivələrin bir-birinə perpendikulyar düzülüşü

E) yükdaşıyan çərçivələrin bir-birinə paralel düzülüşü


71. Karkas sxemli binalarda uzununa çərçivəli sxem dedikdə nə başa düşülür?

A) yükdaşıyan çərçivələrin binanın eni istiqamətinə paralel düzülüşü

B) yükdaşıyan çərçivələrin binanın eni istiqamətinə perpendikulyar düzülüşü

C) yükdaşıyan çərçivələrin iki istiqamətdə düzülüşü

D) yükdaşıyan çərçivələrin bir-birinə perpendikulyar düzülüşü

E) yükdaşıyan çərçivələrin bir-birinə paralel düzülüşü


72. Karkas sxemli binalarda həcmi karkas sistemi nəyi ifadə edir?

A) Binanın eni və uzunu istiqamətində yükdaşıyan çərçivələrin bir-birinə bağlılığını

B) Binanın eni və uzunu istiqamətindəki çərçivələrin sərbəstliyini

C) Yükdaşıyan çərçəvələrin hər iki istiqamətdə düzülüşünü

D) Yükdaşıyan çərçivələrin bir-birinə paralel düzülüşünü

E) Yükdaşıyan çərçivələrin bir-birinə perpendikulyar düzülüşünü


73. Tam karkas sxemli binalarda yükdaşıyan elementlər hansılardır?

A) horrontal rigellərlə birləşdirilmiş sütünlar və bünövrələr

B) uzununa və eninə istiqamətdəki divarlar

C) uzununa düzülmüş sütünlar və eninə divarlar

D) eninə çərçivələr və uzununa divarlar

E) divarlar və arakəsmələr


74. Karkassız sxemli binalarda yükü hansı elementlər daşıyır ?

A) daxili və xarici yükdaşıyan divarlar


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə