İsmayil haciyey naxçivan muxtar respublikasinin iCTİm ai-Sİy ast HƏyati, sosial-iQTİsadi VƏYüklə 4,47 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/56
tarix30.10.2018
ölçüsü4,47 Mb.
#76753
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


İSMAYIL HACIYEY
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASININ 
İCTİM Aİ-SİY ASt HƏYATI, 
SOSİAL-İQTİSADİ VƏ 
MƏDƏNİ İNKİŞAFI
(1991-2011-d illər)
-
 
9 5 M   "
Azatbaycan Respubtikası Prezıdeatmın 
İşlarİdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASİ 
fto ç ıv a n -  2011-----


Elmi redaktor:
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dos.  Elman Cəforli
Royçibr:
t.e.d., professor Hacıfəxrəddin Soforli 
t.e.d., professor Oktay Sultanov 
t.e.d.  Tlomzo Coforov
M onoqrafiyada 1991-2011-ci illərdə Naxçıvan M ux- 
tar  Respublikasının  ictimai-siyasi həyatm dan,  ictimai- 
siyasi  proseslərdən,  A zərbaycan  xalqınm   üm um m illi 
lideri Heydər Əliyevin N axçıvandakı siyasi fəaliyyətin- 
dən,  N axçıvanm  qorunub saxlanılm asm da ulu öndərin 
tarixi  xidm ətlərindən,  H eydər  Əliyev  siyasi  kursu n un 
N axçıvan M uxtar Respublikasm da uğurla davam  etdi- 
rilməsindən bəhs edilir.
Əsərdə son  on beş ildə Naxçıvan  M uxtar Respubli- 
kasının  sosial-iqtisadi və mədəni inkişafm da baş verən 
əsash  dəyişiJdiklər,  əldə oJıınan  uğurlar,  bu  sahədə Ali 
Məclis  Sədrinin  fəaliyyəti zəngin  m ateriallar əsasında 
təhlil edilir.
Hacıyev İsmayıl. -  N axçıvan M uxtar R espublikasınm  ictim ai-siyasi hə- 
yatı,  sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011-ci illər).  -  Naxçıvan,  “Ə cəm i” 
Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi.  2 72 səh.
4700000000
053-2011
© “Əcəmi” 2011.


Ü M U M M İLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 
NAXÇIVAN M UXTAR RESPUBLİKASIBARƏDƏ 
FİKİRLƏRİNDƏN
Biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının hoyatmda böyük tarixi 
qərarlar qobul etdik. Naxçıvan Muxtar Respublikasımn yeni adı qəbul 
olundu. Naxçıvan Muxtar Respublikasmm ali hakimiyyət orqanınm 
yeni adı qəbul  olundu və Naxçıvan Muxtar Respublikasmın dövlət 
bayrağı, milli bayrağı qəbul olundu.  Böyük məsələlər həll etdik.
Mən buraya  gələndə hər dəfə görürəm...  Naxçıvanda nə var 
idi? Naxçıvan  xanlarınm  tikdikləri  binalardan  başqa heç  bir  bina 
yox  idi.  Sonrakı  illərdə  az-çox  tikildi.  Ancaq  məni  düzgün  başa 
düşün.  Fəxr edirəm ki, Azərbaycanm hər yerində olduğu kimi, mən 
burada da öz əsərlərimi görürəm. Mənim əsərlərim şeir deyil, roman 
deyil,  elmi  kitab  deyil,  musiqi əsəri deyildir.  Mənim əsərim xalqım 
üçün qurduğum, yaratdığım binalar, saraylar, yaşayış evləri, univer- 
sitet  və məktəb  binalarıdır,  yollardır,  körpülərdir,  su hövzələri,  su 
kəmərləridir...  Sonrakı  illərdə burada  daha cəsarətli  addımlar atıl- 
mışdır.
Bu son illərdə Naxçıvanm rəhbərliyi və xüsusən Vasif Talıbovun 
rəhbərliyi nəticəsində çox işlər görülübdür. Naxçıvanm siması gündən- 
günə dəyişir. Bütün bu işlərin aparılmasmda təşkilati və rəhbər rol oy- 
nayan Vasif Talıbovun işini xüsusilə yüksək qiymətləndirirəm.
İstəyirəm  ki,  mənim  arzum,  istəklərim,  Azərbaycan  dövləti 
haqqmda, müstəqil Azərbaycanm gələcəyi haqqında və Azərbayca- 
nın  ayrılmaz  hissəsi  olan Naxçıvan haqqında planlarım,  arzularım 
yerinə yetirilsin.
Son illər Naxçıvanm həyatmda böyük dəyişikliklər əmələ gə- 
libdir. Naxçıvanlılarm öz fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına Naxçıvan 
yaşayır, inkişaf edir, Naxçıvanda quruculuq prosesləri gedir.
Keçmişdə  olduğu  kimi,  bu  gün  də  Naxçıvan  Azərbaycanm
5
A


əsas orazisindon tocrid edilmiş  vəziyyətdədir.  Nəqliyyat çətin, təchi- 
zat  işlnri çətin...  Belə bir vəziyyətdə N axçıvanda son illərdə qurucu- 
luq  işləri gedir  - məktəblər tikilir,  xəstəxanalar tikilir, yaşayış evləri 
tikilir.  Bunlar bir daha onu göstərir ki, naxçıvanlılar ən çətin şəraitdə 
ruhdan düşmürlər,  öz işlərini irəli  aparırlar,  qururlar, yaradırlar.
^  
jjc  *$c
Naxçıvanda  işlər  lazımi  səviyyədə  gedir.  V asif Talıbovu bu 
vəziləyə  seçəndə mən  onun  çox xüsusiyyətlərini  bilirdim.  Amma o, 
çox  gənc idi.  Daxilən  bir  az fikirləşdim  ki,  gəncliyinə  görə bəlkə də 
ağır,  çətin olar.  A ncaq  o,  sübut  etdi  ki,  vətəninə,  millətinə,  xalqına 
sədaqətli olan adam yaşmdan asılı olm ayaraq böyük işlər görə bilər.
Mən son vaxtlar Naxçıvanm inkişafı ilə əlaqədar bəzi tədbirlor 
həyata keçirmək barədə qərarlar vermişəm. Bunlar lazımdır. Nə üçün? 
Çünki Naxçıvanm vəziyyəti, onun coğrafı vəziyyəti və Naxçıvana qarşı 
ermənilərin  daimi  ərazi  iddiası  Naxçıvanı  xüsusi  inkişaf  etdirmək 
məsələsini qarşımıza qoyur. Naxçıvan Azərbaycanm ən qədim torpaq- 
larmdan  biridir.  Naxçıvanda  Azərbaycanm  milli  mədəniyyəti,  me- 
marlığım, rəssamlığını nümayiş etdirən abidələr vardır. Biz Azərbaycanın 
xüsusi  ağır şəraitdə olan bir hissəsini  gərək o  qədər inkişaf etdirək ki, 
oradakı  problemlər insanları  narahat  etməsin.  Həmin insanlar orada 
daim yaşasınlar. Azərbaycan torpağmı qorusunlar, saxlasmlar.
Naxçıvanm  muxtariyyəti  tarixi  nailiyyətdir.  Biz  bunu qoru- 
yub saxlamalıyıq.  Naxçıvanm muxtariyyəti Naxçıvanm əldən getmiş 
başqa  torpaqlarım n  qaytarılması  üçün ona xidmət edən çox böyük 
amildir.  Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq.
Naxçıvanm  böyük  və zəngin  tarixi  vardır.  Bu tarixin  dünya 
mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur. Nax - 
çıvan həmişə böyük şəxsiyyətlərlə fərqlənmiş və bu şəxsiyyətlər alim- 
lər, münəccimlər, şairlər, memarlar, dövlət xadimləri, siyasi xadimlər 
olmuşdur.  Naxçıvan  həmişə A zərbaycanm  yüksək  ziyalı  yetişdirən 
bir diyarı  olmuşdur.
^fc 
*jc 
*jc
Naxçıvanın  muxtariyyəti  tarixi  hadisə  olubdur.  Naxçıvanm


Yüklə 4,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə