İşletmelerin büyüklükleri arasındaki sınırlar çeşitli ölçülere göre belirtilmektedir. Bu ölçütlerYüklə 1,91 Mb.
tarix20.09.2018
ölçüsü1,91 Mb.
#69819İşletmelerin büyüklükleri arasındaki sınırlar çeşitli ölçülere göre belirtilmektedir. Bu ölçütler:

 • İşletmelerin büyüklükleri arasındaki sınırlar çeşitli ölçülere göre belirtilmektedir. Bu ölçütler:

 • Nicelik belirten ölçütler

 • Nitelik belirten ölçütlerÇalışanların sayısı,

 • Çalışanların sayısı,

 • Belirli bir süre içinde ödenen ücret ve aylıkların toplamı,

 • Belirli bir süre içinde kullanılan hammadde miktarı,

 • Harcanan enerji miktarı gibi faktörlerdirMüteşebbisin fiilen işletmede çalışması,

 • Müteşebbisin fiilen işletmede çalışması,

 • Işbölümü ve uzmanlaşma derecesi sermayenin sınırlı oluşu,

 • Mali yetersizlik ve yönetim tekniklerinin uygulanmaması veya yetersizliği gibi faktörlerdirÜretilen mal ve hizmet türüne göre işletmeler

  • Üretilen mal ve hizmet türüne göre işletmeler
  • Mülkiyet durumlarına göre işletmeler
  • Faaliyet alanlarına göre işletmeler
  • Büyüklüklerine göre işletmeler


a.Dayanıklı tüketim malı üreten işletmeler.

    • a.Dayanıklı tüketim malı üreten işletmeler.
    • mobilya,halı ve beyaz eşya olarak adlandırılan, kullanım süresi uzun olan ürünlerdir.
    • b.Dayanıksız tüketim malı üreten işletmeler.
    • ekmek, peynir gibi gıda ürünleri ve deterjan gibi birkaç kez kullanıldığında tükenen kısa ömürlü tüketim ürünleridir.
    • c. Hizmet Üreten İşletmeler.
    • ulaştırma işletmeleri ve bankacılık işletmeleridir.


    • a. Özel işletmeler.
    • Üretim araçlarının mülkiyeti, özel teşebbüse ait olan işletmelerdir.
    • Burada işletmenin mülkiyeti, gerçek veya tüzel kişilere ait olabilir.
    • Tek kişi işletmesi
    • Şirket veya kooperatif
    • b. Kamu işletmeleri.
    • Sermayesinin tamamı veya yarıdan fazlası devlete veya devlete bağlı kamu tüzel kişilerine ait olan işletmelerdir.
    • Sosyal güvenlik kuruluşları,
    • Döner sermayeli işletmeler.
    • Özel bütçeli devlet işletmeleri.
    • Yerel yönetim.
    • Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)


c. Karma işletmeler.

    • c. Karma işletmeler.
    • Gerçek veya tüzel olsun, özel kişiler ile kamu tüzel kişilerinin birlikte kurdukları ve kamunun pay çokluğuna sahip olduğu işletmelerdir.
    • Örnek: Demir Çelik Fabrikaları gösterilebilir.
    • d. Yabancı sermayeli işletmeler.
    • Mülkiyeti yabancı girişimcilere ait olan işletmelerdir. Bu işletmeler, yabancı sermaye sahiplerinin ülkedeki özel veya kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmaları ile kurulabildiği gibi, yabancı girişimciler tek başlarına da bu tür işletmeleri kurabilirler.


    • Yabancı sermayeli işletmeler:
    • Yabancı sermayeyi teşvik kanununa göre,
    • Petrol kanununa göre,
    • İki ve çok taraflı anlaşmalara göre,
    • Türk parasının kıymetini koruma kanununa göre,kurulan işletmelerdir.


Bu işletmeler üçe ayrılır:

 • Bu işletmeler üçe ayrılır:

 • Sanayi işletmeleri

 • Ticaret işletmeleri

 • Hizmet işletmeleri1. Sanayi işletmeleri.

 • 1. Sanayi işletmeleri.

 • Belirli hammaddeleri işleyerek, şeklini değiştirerek, bir araya getirip monte ederek yeni bir mal ortaya çıkarırlar.

 • Örnek:otomobil, buzdolabı, mobilya, çanta, gibi

 • 2. Ticaret İşletmeleri

 • Üretilmiş olan malın alınıp satıldığı işletmelerdir.

 • Örnek:halı, mobilya, giyim gıda maddeleri gibi

 • 3. Hizmet İşletmeleri

 • turizm, banka, sigorta, eğitim vb. hizmetleri yapan işletmelerİşletmeler sınıflandırılırken;

 • İşletmeler sınıflandırılırken;

 • işletmenin kuruluş yerinin büyüklüğü,

 • istihdam edilen personelin sayısı,

 • üretim ve satış hacmi,

 • öz sermaye,

 • faaliyet kârı gibi ölçütler kullanılır.Büyüklük açısından işletmeler:

 • Büyüklük açısından işletmeler:

 • Cüce İşletmeler

 • Küçük İşletmeler

 • Orta İşletmeler

 • Büyük İşletmeler

 • Çok Büyük İşletmeler

 • Not:Optimal işletme büyüklüğü, mal ve hizmet başına ortalama maliyetin en düşük olduğu büyüklüktür.İşletmeler büyüklüklerine göre nicel ve nitel olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

 • İşletmeler büyüklüklerine göre nicel ve nitel olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

 • 1.Niceliksel (Kantitatif)

 • İstihdam edilen personel sayısı,

 • Toplam işletme sermayesi,

 • Yıllık üretim ve satış miktarı,

 • Toplam yatırım miktarı

 • Çalışanlara ödenen toplam ücret miktarı,

 • Kullanılan hammadde malzeme miktarı,

 • Kuruluş yerinin fiziksel büyüklüğü,

 • Sektördeki pazar payı

 • Makine parkının büyüklüğü,

 • Kullanılan enerji miktarı,2. Niteliksel (Kalitetif)

 • 2. Niteliksel (Kalitetif)

 • yönetim biçimi,

 • hukuksal yapı

 • Pazar yapısı

 • Aynı veya farklı endüstrilerdeki işletmelerle ilişki düzeyi,

 • Bazı araştırmacılara göre Nitel kriterleri şöyle sıralayabiliriz.

 • 1. Cüce İşletmeler

 • 2. Küçük İşletmeler

 • 3. Orta Büyüklükteki İşletmeler

 • 4. Büyük İşletmeler

 • 5. Çok Büyük (Dev) İşletmeler1.CÜCE İŞLETMELER :

 • 1.CÜCE İŞLETMELER :

 • Tek bir çalışanı bile tam gün çalıştıramayacak kadar küçük işletmelere denir. Burdan elde edilen gelir bir aileyi geçindirmeye bile yetmez.

 • 2. KÜÇÜK İŞLETMELER:

 • İşgören sayısı 1-5 arası olan işletmelerdir.

 • Bağımsız mülkiyete konu olan işletmelerdir.

 • Genellikle başka fırsatların yokluğu nedeniyle kurulan veya miras yoluyla devreden işletmelerdir.

 • İşletme sahipliği ve yöneticiliği aynı şahısta toplanmıştır.

 • Basit ve yalın bir örgütsel yapısı vardırKüçük İşletmelerin Başlıca Faydaları:

 • Küçük İşletmelerin Başlıca Faydaları:

 • Küçük işletmeler bir mamulden diğerine kolaylıkla geçebilirler; bundan dolayı talepteki değişmelere karşı esnek bir yapı gösterirler.

 • Sınırlı sermayeyle kolaylıkla kurulabilirler.

 • Ürünlerinde nitelik önemli olduğu için, yüksek gelirli ve sipariş verme imkânına sahip kişilerin talebini karşılayabilirler.

 • Pazarda tüketicilerle, işletme içinde çalışanlarla ferdi ilişkiler kolayca kurulabilir.Küçük İşletmelerin Başlıca Sakıncaları:

 • Küçük İşletmelerin Başlıca Sakıncaları:

 • Gelişme imkânları oldukça dardır.

 • Üretim teknolojilerinin kolayca değiştiremezler, üretim geliştirme ve çeşit-lendirme imkânları yoktur.

 • Küçük işetmelerin başında bulunanlar ve çalışanlar genellikle iyi bir eğitim görmeyip, tecrübeye ve görgüye dayanarak yetişmiş kişilerdir. Uzman per¬sonel çalıştırma olanakları pek yoktur.3. ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER:

 • 3. ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER:

 • Genellikle limited şirket biçiminde kurulurlar. Limited şirketler aile ortaklıkları olarak görülür.

 • 5-50 kişi arasında değişen çalışanı vardır

 • Dayanıklı tüketim mallarının imal edildiği işletmelerdir.

 • 4. BÜYÜK İŞLETMELER:

 • İşgören sayısı 50'den fazla olan işletmelerdir.

 • Çoğu anonim şirket biçiminde örgütlenmişlerdir

 • Sermaye piyasalarıyla önemli ilişkileri vardır.

 • Bu işletmelerin hisse senetleri, sık sık el değiştirirBÜYÜK İŞLETMELERİN FAYDALARI:

 • BÜYÜK İŞLETMELERİN FAYDALARI:

 • Geniş tüketici gurubunu tatmin ederler,

 • Genelikle yüksek kâr elde etme imkânına sahiptirler,

 • Modern teknikleri uygulayabilirler

 • Yüksek vasıflı yöneticilerle, uzmanlar çalıştırılabilirler,

 • Kredi imkânları oldukça geniştir,

 • Çalışanlarına sosyal ve kültürel olanak sağlarlar,

 • İstatistiklerde, yeni buluşlarda ve bilimsel araştırma sonuçlarında geniş ölçüde yararlanma imkânına sahiptirler.BÜYÜK İŞLETMELERİN SAKINCALARI:

 • BÜYÜK İŞLETMELERİN SAKINCALARI:

 • Değişen tüketici taleplerine uydurulması ve imalat programlarınındeğiştirilmesi kolay değildir,

 • Organizasyon işlemleri çok güç ve yüksek maliyetlidir,

 • İşletme içinde çalışanların haberleşmeleri oldukça zordur,

 • Üretim fazlasının elde kalması ihtimali vardır.5. ÇOK BÜYÜK ( DEV ) İŞLETMELER:

 • 5. ÇOK BÜYÜK ( DEV ) İŞLETMELER:

 • Niceliksel ve niteliksel bakımdan çok büyük işletmelerdir (çok uluslu)

 • Personel sayısı 2000'den fazladır

 • Pazar büyüklükleri diğer işletmelerden daha büyüktür

 • Rekabet güçleri, yatırım yapma yetenekleri, araştırma geliştirmeye ayırdıkları pay ve sermaye büyüklükleri göreli olarak çok büyüktür

 • Pahalı yatırımlar yapabilir, maliyeti çok yüksek araştırma geliştirme çalışmalarına kaynak ayırabilirlerİşletmeleri büyümeye iten nedenler :

 • İşletmeleri büyümeye iten nedenler :

 • a. Hammadde teminindeki kolaylık

 • b. Büyük işletmelerde birim maliyet daha düşüktür.

 • c. Büyük işletmelerin teknik yenilikleri izleme kapasitesi yüksektir.

 • d. Satış olanaklarında üstünlüklere sahiptirler.

 • Nüfuz/etki yetenekleri yüksektir.İşletme büyüklüğünü etkileyen faktörler:

 • İşletme büyüklüğünü etkileyen faktörler:

 • Bugünkü ve gelecekteki pazar şartları ve talep durumu,

 • Sermaye ve kredi tedarik durumu,

 • İşletme yöneticilerinin yönetim beceri ve yetenekleri.

 • Pazar şartları ve talep durumu.

 • Sermaye ve kredi tedarik durumu.

 • İşletme yöneticilerinin yönetim beceri ve yetenekleriİşletmeleri küreselleşmeye iten faktörler:

 • İşletmeleri küreselleşmeye iten faktörler:

   • a)Makro-Ekonomik Faktörler
   • b)Politik Faktörler
   • c)Teknolojik Faktörler
   • d)Örgütsel Faktörler
 • İşletmelerin büyümeleri iki şekilde olur.

  • 1. İç Büyüme (özkaynaklarıyla )
  • 2. Dış Büyüme


1.1 İç Büyüme

 • 1.1 İç Büyüme

 • Otofinansman yoluyla büyümedir.

 • Otofinansman;

 • Bir işletmenin kendi gücüyle sermaye yaratması ve faaliyet süresi boyunca ihtiyaç duyduğu sermaye ihtiyacını kendi içinden karşılamasıdır.İç Büyüme 4 şekilde olur:

 • İç Büyüme 4 şekilde olur:

 • Ekonomik büyüme

 • Fiziksel büyüme.

 • Sosyal büyüme.

 • Örgütsel büyüme.Dış büyüme, bir işletmenin başka bir işletmeyi satın alması veya işletmenin başka bir işletmeyle birleşmesi şeklinde olan büyüme biçimidir.

 • Dış büyüme, bir işletmenin başka bir işletmeyi satın alması veya işletmenin başka bir işletmeyle birleşmesi şeklinde olan büyüme biçimidir.

 • Dış Büyüme 4 şekilde olur:

 • Yatay büyüme

 • Dikey büyüme

 • Çapraz (Karma) büyüme

 • Dairesel Büyüme

 • .1. Yatay Büyüme:

 • 1. Yatay Büyüme:

 • Aynı iş kolunda çalışan birden fazla işletmenin birleşmesiyle meydana gelen büyümeye yatay büyüme denir.

 • Genel olarak, işletmelerden biri diğer işletmeyi satın alarak kendi mülkiyetine geçirmek suretiyle olur.

 • .2. Dikey Büyüme

 • 2. Dikey Büyüme

 • Malların üretiminin ve dağıtımının farklı işletmeler tarafından yapılması durumunda meydana gelen büyüme biçimidir.

 • ( tedarikçi farklı, üretici farklı ve pazarlamacı farklı işletmeler) Bu zincirdeki işletmelerden birinin diğerini satın alması durumunda dikey büyüme gerçekleşmiş olur.

 • ** üretim girdilerini sağlayan işletmeyi satın alarak büyürse geriye doğru dikey büyüme,

 • **mal sattığı işletmeyle birleşirse ileri doğru dikey büyüme gerçekleşmiş olur.

 • .3. Çapraz (Karma) Büyüme

 • 3. Çapraz (Karma) Büyüme

 • Farklı faaliyet kolundaki başka bir işletme ile birleşirse çapraz büyüme gerçekleşmiş olur.

 • Çapraz büyüme iş zenginleştirmesi şeklinde olur.

 • Örnek: Ayakkabı üreten bir işletme ile kırtasiye malzemeleri üreten bir işletmenin birleşmesi

 • 3. Dairesel Büyüme

 • Faaliyette bulunulan alandaki diğer işletme faaliyetlerinin kontrolünü ele alan bir büyüme biçimidir.İşletmeler bazen ne iç büyüme, ne de dış büyüme yolunu seçerler. Örneğin centilmenlik anlaşması yapmak.

 • İşletmeler bazen ne iç büyüme, ne de dış büyüme yolunu seçerler. Örneğin centilmenlik anlaşması yapmak.

 • Centilmenlik antlaşması:tarafların çıkarlarının karşılıklı korunduğu ve tarafların veya bunlardan birinin vazgeçmesi halinde hiçbir yaptırımın söz konusu olmadığı anlaşmadır.

 • Dış Büyümede Birleşme 6 şekilde olur:

 • 1.Konsorsiyum (konsern) 2. Tröst

 • 3. Kartel (ayni iş kolunda çalışanlar) 4. Holding

 • 5. Merger(füzyon) 6. Korner.1. Konsorsiyum (konsern)

 • 1. Konsorsiyum (konsern)

 • İki veya daha fazla işletme belirli bir amacı elde etmek için geçici olarak aralarında anlaşırlarsa buna konsorsiyum (konsern) denir.

 • Bu işletmeler hukuki bağımsızlıklarını korurlar. Rekabeti azaltmak veya bir işletmenin yerine getiremediği büyük işleri gerçekleştirmek için böyle bir büyüme yoluna gider.

 • Konsorsiyumlar, büyük işlerin, bir tek firmanın üstesinden gelemeyeceği durumlarda kurulur.

 • Projenin bitmesiyle birlikte konsernler ortadan kalkar

 • Örneğin, Keban barajı ve hidroelektrik santrali,2. Tröst

 • 2. Tröst

 • Birden fazla firmanın tek bir yönetim altında birleşmesidir.

 • Birden fazla işletmenin hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını tamamen ortadan kaldırarak oluşturdukları birleşmeye denir.

 • Tröst üyeleri bağımsızlıklarını tümüyle yitirirler.

 • Tröstlerin birçok çeşitleri vardır.

 • Ünit tröstleri.

 • Yatırım tröstleri.

 • Oy tröstleri.3. Kartel

 • 3. Kartel

 • Aynı alanda çalışan iki veya daha fazla işletmenin, rekabeti azaltmak veya ortadan kaldırmak için, ekonomik ve hukuki bağımsızlıklarını yitirmeden yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları tekelci birliktir.

 • Aynı malı üreten firmalardan oluşan kartele yatay kartel,

 • Gerekli ara malları üreten firmalardan oluşan kartele dikey kartel denir.

 • Kartele giren işletmeler, ortak bir üretim ve fiyat politikasını kabullenmek zorundadırlar.3. Kartel

 • 3. Kartel

 • Önemli Kartel türleri:

 • • Miktar kartelleri. Ortakların, üretim miktarını belli bir seviyede tutmak için anlaşarak mal arzını istedikleri düzeyde ayarladıkları, böylece fiyatın üst düzeyde oluşmasını sağlayarak, tekel kârı elde ettikleri kartellerdir (OPEC).

 • • Fiyat kartelleri. Üye işletmelerin ürünlerini kartelin belirlediği fiyatın altında satamadıkları kartellerdir.

 • • Pazarlama kartelleri üye işletmelerin ürünlerini tek elden satmaları amacıyla kurulur.

 • • Pazarlama bölgesi kartelleri

 • • Kâr dağıtım kartelleri

 • • Satın Alma Kartelleri..Karteller aynı iş kolunda çalışan işletmelerin bir araya gelmesiyle,

 • .Karteller aynı iş kolunda çalışan işletmelerin bir araya gelmesiyle,

 • Tröstler ise aynı iş kolunda olabileceği gibi, değişik işkolundaki işletmelerin birleş¬mesiyle de oluşturulabilir.

 • Kartele üye işletmeler hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını korurlarken,

 • Tröst üyeleri bağımsızlıklarını tümüyle yitirirler.4 . Holding

 • 4 . Holding

 • Bir veya birden çok işletmenin pay senetlerinin denetimine sahip olan şirkete holding denir.

 • Başka bir tanımla holding; bir veya birden fazla şirketin hisselerini belirli bir miktarda elinde bulundurarak yönetimini denetleyen veya etkileyebilen şirkettir. Holding işletmeler arası bir birleşme şeklidir.

 • Holdingler açık olarak kurulurlar. Yani kartel ve tröstlerde olduğu gibi gizli ve kanunlara aykırılığı söz konusu değildir.

 • Bu bakımdan holdingler kanunların da itibar ettiği birleşme şeklidir.5 . Merger (Füzyon, Tam Birleşme)

 • 5 . Merger (Füzyon, Tam Birleşme)

 • Füzyon kavramı, büyük bir işletmenin bir veya birkaç küçük işletmeyi satın alması anlamına gelir.

 • Füzyon yolu ile birleşen işletmelerin hukuki varlıkları tamamen ortadan kalkar ve yeni bir işletme doğar. Bir ekonomide görülen füzyon hızlı büyümenin sonucudur.

 • Yeni bir işletme olarak ortaya çıkmaları da mümkündür.

 • Aynı endüstri dalındaki firmaların yeni rakip firmalarla birleşmelerine yatay birleşme denir

 • Birbirlerine ara malı veya yarı mamül sağlayan firmaların birleşmesine dikey birleşme adı verilir.5 . Merger (Füzyon, Tam Birleşme)

 • 5 . Merger (Füzyon, Tam Birleşme)

 • Merger üç şekilde ortaya çıkabilir:

 • Bir A şirketin bir B şirketinin tüm mal varlıklarını satın alması

 • A şirketi, B'nin hisse senetlerini satın alarak onun holding şirketi olur. Bu durumda B ayrı olarak faaliyetini sürdürür.

 • A şirketi, B şirketinin bütün malvarlığını ve borçlarını devralarak, B'nin kişiliğine son verir

 • Füzyon, günümüzde şirket evliliği olarak da bilinen şirket birleşmelerinin bir şeklidir.

 • Füzyonun ayırıcı özelliği, işletme mülkiyetindeki birleşmedir.6 . Korner

 • 6 . Korner

 • Borsada taşınır malların spekülasyonunu gerçekleştirmek ve sürdürmek amacıyla kurulan işletmeler "korner" olarak adlandırılır.

 • Kornerler daha çok menkul kıymetler borsasında faaliyet gösteren, hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetlerden spekülatif kazanç hedefleyen ve işletmeler arasında resmi olmayan, sözlü anlaşmalarla kurulan birliklerdir.

 • İşletmeler arası birleşmenin diğer bir şekli de "pool"dür.

 • Pool:Geçici ve gizli bir işbirliği ile kurulan ve işleyişi itibariyle kartele benzeyen ekonomik birliklerdir.
Yüklə 1,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə