İnzibati idarəetməYüklə 0,96 Mb.
səhifə1/3
tarix11.04.2018
ölçüsü0,96 Mb.
#37028
  1   2   3

Fakültə: Avtomatika, Telekommunikasiya və İnformatika

Kafedra: “İnzibati idarəetmə”

Fənn: Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi

İxtisas: Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Kurs: IV

Müəllim: B/m Əlizadə Ş.S. ass. Məmmədova X.F.

1. İdarəetmə proses kimi yanaşma ideyası ilk dəfə hansı məktəb tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) Elmi idarəetmə məktəbi tərəfindən;

B) İnsan münasibətləri məktəbi tərəfindən;

C) Kəmiyyət üsulları məktəbi tərəfindən;

D) İnzibati idarəetmə məktəbi tərəfindən;

E) Davranış elmləri məktəbi tərəfindən.
2. Müəssisələrin inkişafı təsir edir:
A. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına

B. İşsizlik probleminin həllinə  1. İnsanların rifah halının yaxşılaşmasına

  2. Bütün cavablar yalnışdır

  3. Bütün cavablar doğrudur

3. Müasir idarəetmə nəzəriyyəsinin meydana gəlmə tarixi
 1. XIX əsrin əvvəlləri

 2. XX əsrin əvvəlləri

C. XIX əsrin son 10 illiyi

  1. XX əsrin sonlarında

  2. Heç biri

4. Müasir idarəetmə nəzəriyyəsinin indiki formasına çatanadək keçdiyi mərhələlər


A. Elmi idarəetmə nəzəriyyəsi, administrativ nəzəriyyə, davranış

idarəetmə nəzəriyyəsi, idarəetmənin elmi nəzəriyyəsi, təşkilati mühit nəzəriyyəsi  1. Strateji nəzəriyyə, davranış idarəetmə nəzəriyyəsi, idarəetmənin elmi nəzəriyyəsi, təşkilati mühit nəzəriyyəsi

  2. Elmi idarəetmə nəzəriyyəsi, inzibati nəzəriyyə, davranış idarəetmə nəzəriyyəsi, idarəetmənin elmi nəzəriyyəsi, təşkilati mühit nəzəriyyəsi D.Elmi idarəetmə nəzəriyyəsi, administrativ nəzəriyyə, sosial psixoloji nəzəriyyə, təşkilati mühit nəzəriyyəsi

  1. İnzibati nəzəriyyə, iqtisadi nəzəriyyə, sosial -psixoloji nəzəriyyə.

5. Bunlardan hansi idarəetmə prinsipi anlayışını xarakterizə edir?
 1. Müəssisəyə strateji planlar hazırlamaqda kömək edən bir sistemdir.
 1. İdarəetmə prinsipləri bütövlükdə cəmiyyətin və idarəetmə orqanlarının fəaliyyətini istiqamətləndirən, həm də müəyyən bir çərçivəyə salan rəhbəredici qaydalar, davranışlar sistemidir
  1. İdarəetmə prinsipi istehsal proseslərini istiqamətləndirən, müəssisələrdə sifariş qəbul edən qaydalar sistemidir

  2. Alıcıların sifariş etdikləri əmtəələri müəyyən qrafiklər üzrə əldə edə biləcək davranışlar sistemidir.
  1. Operativ planlar hazırlayan bir sistemdir.

6. A.Fayol idarəetmənin neçə prinsipini fərqləndirmişdir?

A. 3

B. 4


  1. 15

  2. 14

  1. 24

7. Məqsədlər iyerarxiyası dedikdə nə başa düşülür?
 1. Məqsədlər iyerarxiyası fərdi məqsədlərin daha yüksək məqsədləri müəyyən etməsi və əksinə, əsas məqsədin daha aşağı səviyyəli məqsədlər üçün özül olmasını, ifadə edir

 2. Təşkilatın strateji planlarda müəyyən edilmiş əsas məqsədlərinə necə çata biləcəyini ətraflı olaraq göstərən plandır

 3. Bütün təşkilatı əhatə edən təşkilatın əsas hədəflərini ortaya qoyan, təşkilatın sektordakı yerini müəyyən edən uzunmüddətli plan

 4. Məqsədi gəlir əldə etmək olan bir sənaye qurumu

 5. Bütün cavablar yalnışdır.

8. İdarəetmənin neçə əsas iyerarxik səviyyəsi var?


A. 8

B. 3


C.14

D. 4


E.2
9. İdarəetmənin əsas iyerarxik səviyyələri hansılardır?

A. Aparat rəhbəri , baş idarəedici

B. Böyük idarəedici, kiçik idarəedici


  1. Birinci dərəcəli idarəedici, baş idarəedici

  2. Baş idarəedici, orta idarəedici, kiçik idarəedici

  3. Baş idarəedici, orta idarəedici, birinci xətt idarəedici

10. Bunlardan hansı idarəetmə qabiliyyətlərinə aiddir?


A. Funksional , texniki

B. İnsan münasibətləri, Funksional qabiliyyət  1. Texniki, konseptual, insan münasibətləri

  2. Dürüstlük, texniki qabiliyyət

  3. Vəziyyəti dərk etmə bacarığı, konseptual, strateji qabiliyyət

11. Bu idarəetmə qabiliyyətlərindən hansına birləşdirmə və bütünləşdirmə qabiliyyəti də deyilir?


A. Vəziyyəti dərk etmə bacarığı,

B. İnsan münasibətləri  1. Texniki qabiyyət

  2. Konseptual qabiliyyətə

  3. Fərqli olmaq bacarığı

12. İdarəetmənin əsas funksiyaları hansılardır?


A. Planlaşdırma, Təşkiletmə, Motivləşdirmə, Nəzarətetmə

B. Planlaşdırma, Texniki, Motivləşdirmə, Nəzarətetmə  1. Planlaşdırma, Təşkiletmə, Qərarvermə, Nəzarətetmə

  2. Planlaşdırma, Təşkiletmə, Qərarvermə, Mükafatlandırma

  3. Təşkiletmə, Motivləşdirmə, Nəzarətetmə, Qərarvermə

13. İdarəetmənin Planlaşdırma funksiyasının vəzifəsi nədən ibarətdir?
 1. Müəssisədə çalışan işçilərə yerinə yetirəcək işləri anlatır

 2. Müəssisədə çalışan işçilərə icra edəcəkləri tapşırıq və işlər barədə məlumat verir.

C. İş prosesinə nəzarət edir.

  1. İdarəedicilərin hədəflərinə çatması üçün, işçilərin motivasiyası ilə lazım olan şəkildə maraqlanır.

  2. Gələcəkdə həyata keçiriləcək fəaliyyətin müəyyən parametrlərini müəyyən etməklə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün layihələrin hazırlanmasıdır

14. İdarəetmənin Planlaşdırma funksiyasına aid olmayan hansıdır?
 1. Planlaşdırma müəssisənin gələcək inkişafını müəyyən edir, onun qarşıya qoyulmuş sosial- iqtisadi məqsədlərə nail olmağın yolları və metodlarını müəyyənləşdirir.

 2. Nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsinin nəticələrini

əvvəlcədən qiymətləndirməyə imkan verir

C. Planlaşdırmanın vəzifəsi gələcəkdə həyata keçiriləcək fəaliyyətin müəyyən parametrlərini müəyyən etməklə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün layihələrin hazırlanmasıdır.  1. Planlaşdırmanın köməyi ilə müəssisənin gələcəkdəki riskləri müəyyən olunur.

  2. Bu funksiya müəssisədə çalışan işçilərə yerinə yetirməli olduqları tapşırıqlar və icra edəcəkləri işlər barədə məlumat verir.

15. İdarəetmənin Planlaşdırma funksiyasına aid olmayan fikri göstərin? 1. Müəssisələrdə idarəetmə planlaşdırma ilə başlayır

 2. Planlaşdırma müəssisənin gələcək inkişafını müəyyən edir

C. Planlaşdırma müəssisənin qarşıya qoyulmuş sosial- iqtisadi məqsədlərə nail olmağın yolları və metodlarını müəyyənləşdirir.

  1. Son funksiya olmaqla müəssisənin məqsədinə tam çatması üçün bütün resurslara nəzarət edilməsini nəzərdə tutur.

  2. Planlaşdırma qərarlaşdırılmış bir hərəkət tərzinin ifadəsidir.

16. Yalnış fikri seçin:

A. İdarəetmə prinsipləri bütövlükdə cəmiyyətin və idarəetmə orqanlarının fəaliyyətini istiqamətləndirən, həm də müəyyən bir çərçivəyə salan rəhbəredici qaydalar, davranışlar sistemidir

B. İdarəedicilərin sahib olmalı olduqları əsas qabiliyyətləri texniki, konseptual, peşəkar, sosial olmaqla 4 yerə ayrılır  1. Texniki qabiliyyət- işin reallaşdırılması üçün xüsusi məlumat, metod və texnikaların istifadə edilməsi qabiliyyətidir.

  2. İdarəetmənin 3 əsas metodu var

  3. Bütün cavablar doğrudur

17. İdarəetmənin Nəzarətetmə funksiyasına aid olmayan fikir hansıdır?
 1. Bu funksiya məqsədlərin müəyyən edilməsini, alternativ variantların müəyyən olunması mərhələlərini əhatə edir.

 2. Nəzarətetmə prosesi, müəssisənin təyin etdiyi standartlardan kənarlaşmanı tədqiq edən və bu kənarlaşmaları azaltmağı və ya ortadan qaldırmağı məqsəd qoyan bir prosesdir.

 3. Nəzarət idarəetmənin ən son funksiyası olmaqla müəssisənin

məqsədinə tam çatması üçün bütün resurslara nəzarət edilməsini nəzərdə tutur

  1. Nəzarət müəssisənin qarşıya qoyduğu cari və perspektiv məqsədinə çatması sahəsində siyasət yeritmək və qərarlar qəbul etmək üçün başlıca alətdir.

  2. Nəzarət xammal və materialların , əmək və maliyyə resurslarının, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin səmərəli istifadə olunması, qərarların yerinə yetirilməsini və bütün müəssisənin fəaliyyətini nəzərdən keçirir.

18. Müəssisənin idarə edilməsinin neçə əsas tipi var?


A. 4

B. 3


  1. 2

  2. 14

  3. 5

19. Müəssisənin idarə edilməsinin bürokratik tipi kim tərəfindən işlənib hazırlanmışdır?


A. H.Fayol

B. M.Veber  1. F.Taylor

  2. P.Drucker

  3. R.Rumelt

20. İdarəetmə strukturunun bürokratik tipinin əsas anlayışları hansıdır?

A. Operativlik, tarazlılıq, səmərəlilik

B. Tarazlıq, cavabdehlik
  1. İyerarxiyalıq, tarazlılıq

  2. Səmərəlilik, yenilik

  3. Səmərəlilik, cavabdehlik, iyerarxiyalıq

21. Qərar qəbulu anlayışı nədir? 1. Müəssisənin mövcud qanunlar və qərarlar vasitəsilə idarə edilməsidir

 2. Müxtəlif məqsədlər, bu məqsədlərə nail olmağın yolları, vasitələr və

imkanlar arasında seçim etməklə əlaqəli zehni, fiziki və hissi dövrlərin məcmusudur.

  1. Müəssisənin alternativ variantlar axtarmasıdır

  2. Yeni məlumatlar toplanması prosesidir

  3. Bütün cavablar səhvdir

22. Müəssisənin idarə olunmasında qərar qəbulu prosesinin özəllikləri ilə bağlı səhv fikir hansıdır?
 1. Qərar müəssisənin fəalıiyyətinə, məqsəd və hədəflərinə uyğun bir bütöv halında olmalıdır və onun qarşısına çıxacaq maneələrin aradan qaldırılmasına istiqamətlənməlidir.

 2. Məlumatların toplanması və bu məlumatlardan necə istifadə olunması, onların optimallaşdırılması menecerin bu sahədə texniki

təcrübəsinin olmasını tələb edir.

  1. Müəssisədə qərar verərkən məlumatların toplanması,təhlil edilməsi üçün bir çox proseslər lazımdır.bu proseslər idarəedicilər tərəfindən həyata keçirilir

  2. Qərar qəbulunda müəssisənin indiki və gələcək vəziyyəti nəzərə alınmalıdır.

  3. Müəssisələrdə qərar qəbul etmək əhəmiyyətli bir proses deyil və qərarlar olmadan da müəssisə fəaliyyət göstərə bilər və inkişaf edə bilər.

23. Müasir dövrdə qərar qəbulunda əsasən hansı modellər tətbiq olunmaqdadır?

A. Klassik və idarəedici qərar modelləri

B. Müasir və klassik  1. Strateji və klassik

  2. İdarəedici və təşkilati model

  3. Müasir, klassik, təşkilati

24. Klassik qərar modelinə xas olan xüsusiyyət hansıdır?

A .Klassik model normativ bir modeldir.


 1. Norma və qaydalar açıq şəkildə ortaya qoyulmuşdur və rəhbər işçilər

bunlardan kənara çıxmamalıdır.

 1. Rəhbər işçilər müəssisənin iqtisadi mənfəətlərini nəzərəalaraq ən yaxşı qərarlar qəbul etmək imkanında olurlar

 2. Bu qərar modeli iqtisadi fərziyyələr üzərində qurulmuşdur

 3. Bütün cavablar doğrudur

25. Müəssisələrdə iyerarxiya yönlü qərar növləri neçə qrupa bölünür?

A. 4

B. 5


C. 3

D. 2


E.14
26. Təşkilati qərarları ifadə edən fikir hansıdır?

A. Bu tip qərarlar müəssisənin fəaliyyət sahəsinin genişləndirilməsi, investisiyanın artırılması, yeni məhsulların və yeni bazarların aşkarlanması ilə əlaqəlidir

B. Bu qərarlar müəssisənin hansı resurslardan necə, nə qədər istifadə olunacağını, bu resursları bölmələr arasında necə bölüşdürüləcəyinə qərar verir.

C. Bu qərarlar müəssisə qurma ilə əlaqəlidir. Bu mərhələdə hələ profesional idarəedici heyət yoxdur və ya formalaşmamışdır.

D. Bu qərarlarda menecer hər şöbəyə lazım olan resurslardan səmərəli istifadə edəcək şəkildə ən optimal qərarlar alır.

E. Bu qərarlarla büdcə və resursların bölüşdürülməsi, müəssisədə səlahiyyətlərin paylanması təyin olunur.


27. Strateji qərarları ifadə edən fikir hansıdır?

A. Strateji qərarlarda ayrıca olaraq rəqiblərin, maliyyə qurumlarının, həmkarlar ittifaqının, müəssisəyə mal satanların, dövlətin və s. tətbiq etdikləri siyasət bütünlüklə menecer tərəfindən dəyərləndirilməli , təhlil edilməlidiir.

B. Bu qərarlar müəssisənin hansı resurslardan necə, nə qədər istifadə olunacağını, bu resursları bölmələr arasında necə bölüşdürüləcəyinə qərar verir.

C. Bu qərarlar müəssisə qurma ilə əlaqəlidir. Bu mərhələdə hələ profesional idarəedici heyət yoxdur və ya formalaşmamışdır.

D. Bu qərarlarda menecer hər şöbəyə lazım olan resurslardan səmərəli istifadə edəcək şəkildə ən optimal qərarlar alır.

E. Bu qərarlarla büdcə və resursların bölüşdürülməsi, müəssisədə səlahiyyətlərin paylanması təyin olunur.


28. İyerarxiya yönlü qərar hansılardır?

A.Təşkilati qərarlar, strateji qərarlar, idarəedici qərarlar, əməliyyat metodlu qərarlar

B. Təşkilati qərarlar, şirkət qərarları

C. Strateji qərarlar, idarəedici qərarlar, əməliyyat metodlu qərarlar, funksional qərarlar

D. Texnoloji qərarlar, strateji qərarlar, idarəedici qərarlar

E. Təşkilati qərarlar, sosial qərarlar,əməliyyat metodlu qərarlar


29. Təşəbbüs prinsipinin mahiyyəti:

A. Bütün işçilərin mümkün qədər bərabərlik prinsipi çərçivəsində rəftar görməlidirlər

B. Tabelikdə olan şəxsin rolunun vacibliyinin düşünülməsi

C. Tabelikdə olanlara öz planlarını hazırlamaq və icra etmək hüququ verilməlidir.

D. Əmrlər vermək hüququ və digərlərindən tam itaət görmə gücü

E. İşçilər yalnız bir menecerdən əmrlər qəbul etməlidirlər.


30. Vahid istiqamət prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A. Bütün təşkilat ümumi hədəfə ümumi istiqamətlə hərəkət etməlidir. Müəssisələrdə bütün işlər vahid istiqamət üzrə həyata keçirilməlidir.

B. İşçilər yalnız bir menecerdən əmrlər qəbul etməlidirlər.

C. Nə qədər çox insanlar iş üzərində ixtisaslaşsalar, bir o qədər öz işlərini effektiv şəkildə yerinə yetirə bilərlər.

D. Tabelikdə olanlara öz planlarını hazırlamaq və icra etmək hüququ verilməlidir.

E. Materiallar və işçilər lazımi vaxtda lazımi yerdə olmalıdırlar. Xüsusilə işçilər onlara uyğun olan iş və vəzifələrdə yerlərini almalıdırlar.


31. Heyətin fərasəti prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A. Bütün işçilərin mümkün qədər bərabərlik prinsipi çərçivəsində rəftar görməlidirlər

B. Müəssisə işçiləri daxili qayda qanunlara hörmətlə yanaşmalı, omlara riayət etməlidirlər.

C. Bir şəxsin maraqları bir bütöv olaraq təşkilatın maraqlarından üstünlük təşkil edə bilməz.

D. Menecerlər harmoniyanı və işçilər arasında ümumi ab havanı yüksək tutmağa ruhlandırmalıdırlar. Təşkilatda birlik hissini yaratmaq üçün kollektiv ruhunu yüksəltməlidir.

E. Bütün bəndlər yalniışdır


32. İdarəetmənin neçə əsas metodu var?

A. 2


B. 3

C. 4


D. 14

E. 5
33. İdarəetmənin əsas metodları hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

A. İnzibati, iqtisadi, sosial- psixiolaji

B. İnzibati, sosial

C.İqtisadi, sosial

D. Psixiolaji, iqtisadi

E. Sərəncam, təşkilati təsir
34. İdarəetmənin inzibati metodu nədir?

A. İqtisadi qanunlar və kateqoriyalar əsasında heyətə idarəçilik təsirinin həyata keçirilməsi üsulları nəzərdə tutulur.

B. İstehsalın idarəedilməsinə nəzarətdir.

C. İnzibati metod dedikdə mövcud hakimiyyət, nizam- intizam və cəza ilə əlaqədar olaraq heyətə idarəçilik təsirinin həyata keçirilməsi qaydaları nəzərdə tutulur.

D. Yeni texnologiyanın tətbiqinə nəzarət başa düşülür.

E. Yeni ictimai quruluşa müəssisələrin adaptasiya olunması prosesidir.


35. Təşkilati təsir metodunun rolu nədən ibarətdir?

A. Daxili normativ sənədləri hazırlamaq və təsdiq etməkdən, heyətin fəaliyyətini istiqamətləndirməkdən ibarətdir.

B. Birgə əmək fəaliyyətinin yerinə yetirilməsindən ibarətdirC. İşçinin qeyri qanuni hərəkətini təyin etməkdən ibarətdir.

D. Göstəriş və təlimatların icra olunmasına nəzarət etməkdən ibarətdir.

E. Təşkilati təsir metodunun rolu əhəmiyyətsizdir, müəssisənin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir
36. İnzibati idarəetmə metoduna aid olmayan fikir hansıdır?

A.İnzibati idarəetmə metodu, sistemin öz məqsədinə çatmasına təsir edən ən güclü vasitələrdən biri hesab edilir.

B. Bu metodun əsas məqsədi idarəetmə sistemi və əmək intizamı haqda xəbər vermək , tələblər irəli sürməkdən ibarətdir.

C. İnzibati metod əsasən çoxpilləli idarəetmə sistemləri üçün daha xarakterikdir.

D. İnzibati metodlar ilk növbədə müəssisədə fəaliyyətin demokratikləşməsi üçün şərait yaradır.

E. İqtisadi qanunlar və kateqoriyalar əsasında heyətə idarəçilik təsirinin həyata keçirilməsi üsulları nəzərdə tutulur


37. İdarəetmənin iqtisadi metodu nədir?

A. İdarəetmə sistemində bu metod heyəti səfərbər etməyə,hərəkətə gətirməyə və son nəticədə heyətin öz məqsədinə çatmasına təsir edən ən güclü vasitələrdən biri hesab edilir.

B. Mövcud hakimiyyət, nizam intizam və cəza ilə əlaqədar olaraq heyətə idarəçilik təsirinin həyata keçirilməsi qaydası nəzərdə tutulur.

C. Bu metod idarəetmə sistemi və əmək intizamı haqda xəbər vermək , tələblər irəli sürməkdən ibarətdir.

D. İqtisadi metod dedikdə iqtisadi qanunlar və kateqoriyalar əsasında heyətə idarəçilik təsirinin həyata keçirilməsi üsulları nəzərdə tutulur.

E. Bir qayda olaraq əmək intizamının pozulması üçün işçiyə bir cəza verilməsi metodudur


38. Sosial- psixiolaji metodları təsnifatına və xarakterinə görə neçə metoda ayırmaq olar?

A. 2


B. 4

C. 3


D. 10

E. 14
39. Bunlardan hansı sosial- psixiolaji metodlara aiddir?

A. İctimai siyasi metod

B. Siyasi tərbiyə metodu

C. İctimai tərbiyə metodu

D. Sosial-psixoloji metod

E. Hamısı
40. Strateji idarəetməyə aid olan fikir hansıdır?

A. Strateji idarəetmə müəssisənin xarici mühitlə olan münasibətlərin qurul­masıvə istiqamətin təyin olunması üçün görüləcək işlərin planlaşdırıl­masını, təşkilini, tətbiqini özündə əks etdirir.

B. Əsasən müəssisənin siyasi mühitini öyrənən bir sahədir

C. Strateji idarəetmə müəssisələrin nə istehsal etməli olduğuna dair qərarlar qəbul edən bir sistemdir.

D. Strateji idarəetmə ən üst səviyyədəki texnologiyanı ifadə edir.

E. Müəssisələrin müəyyən bir hüquq normaları daxilində fəaliyyət göstərdiyini öyrənir


41. Bunlardan hansı Strateji idarəetmənin keçdiyi mərhələdir?

A. Büdcə və maliyyəyə nəzarət

B. Müəssisə siyasəti və uzun müddətli planlaşdırma

C. Strateji planlaşdırma

D. Strateji idarəetmə

E. bütün bəndlər doğrudur


42. Strateji idarəetmənin hansı səviyyələri var?

A. Şirkət strategiyası , müəssisə strategiyası, funksional strategiya

B. Şirkət strategiyası, büdcə strategiyası

C. Büdcə strategiyası,funksional strategiya

D. Təşkilat strategiyası,müəssisə strategiyası

E. Funksional strategiya, təşkilat strategiyası, şirkət strategiya


43. Şirkət strategiyası nəyi əhatə edir?

A. Hər hansı bir sənaye sahəsində müəssisənin necə fəaliyyət göstərəcəyi, nə cür rəqabət aparacağı ilə əlaqəlidir.

B. Bir müəssisə daxilində şöbələrlə əlaqəli qərarların koordinasiyası bu səviyyədəki strategiya ilə həyata keçirilir.

C. Şirkət strategiyası müxtəlif profilli müəssisələr və fərqli iş qruplarına sahib bir şirkətin bir bütün olaraq strategiyasını nəzərdə tutur.

D. Bu strategiya müəssisə daxilində bölmələrlə əlaqəli qərarlarla hazırlanır.

E. Müəssisə daxili bölmələrin işinin təşkili və nəzarət ilə əlaqəli fəaliyyətdir.


44. Müəssisə strategiyası nədir?

A. Müxtəlif profilli müəssisələr və fərqli iş qruplarına sahib bir şirkətin bir bütün olaraq strategiyasını nəzərdə tutur.

B. Müəssisə strategiyası hər hansı bir sənaye sahəsində müəssisənin necə fəaliyyət göstərəcəyi, nə cür rəqabət aparacağı ilə əlaqəlidir.Müəssisələr daxilində şöbələrlə əlaqəli qərarların koordinasiyası bu strategiya ilə həyata keçirilir

C. Bu strategiya müəssisə daxilində bölmələrlə əlaqəli qərarlarla hazırlanır.

D. Holdinq strategiyası nəzərdə tutulur.

E. Bu cür strategiyalara yeni sərmaye qərarları daxildir.


45. Funksional strategiya nədir?

A. Bu strategiya müəssisə daxilində bölmələrlə əlaqəli qərarlarla hazırlanır. daha çox istifadə olunan resursların faydalılığının artırılmasına istiqamətlənmişdir.

B. Müxtəlif profilli müəssisələrin strategiyası nəzərdə tutulur

C. Fərqli iş qruplarına sahib bir şirkətin bir bütün olaraq strategiyasını nəzərdə tutur.

D. Holdinq strategiyası nəzərdə tutulur.

E. Bu səviyyədə strategiya mövcud deyil


46. Bunlardan hansı idarəetmə nəzəriyyəsinə aid deyil?

A. proses yanaşma

B. sistemli yanaşma

C. funksional yanaşma

D. situasiyalı yanaşma

E. heç biri


47. Sənaye istehsalının elmi əsaslarla təşkili ilk dəfə hansı ölkədə həyata keçirilmişdir?

A. İngiltərə

B. Fransa

C. ABŞ


D. Rusiya

E. Çin
48. A.Fayol tərəfindən müəyyən edilmiş menecment funksiyalarına hansı aid deyil?

A. proqnozlaşdırmaq

B. planlaşdırmaq

C. nəzarət etmək

D. qərar qəbul etmək

E. heç biri
49. İnzibati məktəbin əsas məqsədi nə olmuşdur?

A. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi

B. Mənfəətin artırılması

C. İdarəetmənin sosial aspektlərinin öyrənilməsi

D. İdarəetmənin universal prinsipinin formalaşdırılması

E. Funksiyaların araşdırılması


50. Qədim yunan filosofu Sokrat tərəfindən menecmentin inkişafına verilən əsas töhfə nə olmuşdur?

A. Menecmentin universallığı prinsipinin formalaşdırılması

B. İş spesifikasından istifadə

C. Rəhbərə tələblə çıxış etmək

D. Səlahiyyətlərin ötürülməsi

E. İşçilərin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması


51. Menecmentin yaranmasının ilkin tarixi şərti nə olmuşdur?

A. İnsanların maddi rifahının yüksək səviyyədə təmin edilməsinə nail olmaq

B. sənayenin miqyasının genişləndirilməsi, əmək məhsuldarlığının artırılması

C. təşkilatlar tərəfindən mənfəətin maksimumlaşdırılması istəyi

D. menecment ixtisasının cəmiyyət arasında nüfuz qazanması

E. düzgün cavab yoxdur


52. Yunan sözü olan «metod»un hərfi mənası nə deməkdir?

A. tədqiqat sistemi

B. tədqiqatın məqsədi

C. tədqiqat üsulu

D. tədqiqatın təşkili

E. tədqiqatın miqyası


53. Nəzarət prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

A. I mərhələdən

B. II mərhələdən

C. III mərhələdən

D. IV mərhələdən

E. V mərhələdən


54. Menecment" termini necə izah olunur?

A. İngilis sözü olub, müəyyən bir tamlıqdır.

B. Bir -biri əlaqədə olan elementlərin cəmidir.

C. İngilis sözü olub, idarəetmə mənasını bildirir

D. Fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirilən insanlar qrupudur.

E. Ev təsərrüfatının idarə edilməsi


55. Menecmentin elmi prinsiplərini kim işləyib hazırlamışdır?

A. F. Teylor

B. O. Seldon

C. A. Fayol

D. L. Urvinc

E. R. Rumelt


56. Təşkiletmə menecmentin neçənci funksiyasıdır? A. IB. II C. IIID. IVE. V
57. Qərar nədir?

A. Qərar – insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsidir

B. Qərar – insan əqlinin məhsuludur

C. Qərar – insanın təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsi olub, onu hər hansı bir nəticəyə və ya tələb edilən fəaliyyətə çıxarır

D. Qərar - insanı hər hansı bir nəticəyə gətirib çıxarır

E. Bütün cavablar yalnışdır


58. İntuitiv qərarlar nədir?

A. İntuisiya əsasında qəbul edilən qərardır

B. Məntiqi təfəkkür nəticəsində qəbul edilən seçimdir

C. İnsan ağlının məhsuludur

D. Həyat təcrübəsi nəticəsində qəbul edilən qərardır

E. Düşüncə tərzidir.


59. Rasional qərarlar nədir?

A. Keçmiş təcrübəyə əsaslanır

B. Risk şəraitində qəbul edilən qərarlardır

C. Belə qərarlar keçmiş təcrübədən asılı olmayıb, obyektiv analitik proses vasitəsi ilə əsaslandırılır

D. Ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir

E. Belə qərar yoxdur


60. Qərarları zaman müddətinə görə təsnifləşdirərkən hansı növləri yaranır?

A. Uzun müddətli və qısa müddətli

B. Uzun müddətli, orta müddətli və qısa müddətli

C. Uzun müddətli orta müddətli və birdəfəlik

D. Uzun müddətli, orta müddətli, qısa müddətli və birdəfəlik

E. Birdəfəlik və qısa müddətli


61. Strateji menecment nədən başlayır?

A. Taktiki məqsədlərin müəyyən edilməsindən.

B. Strateji məqsədlərin müəyyən edilməsindən.

C. Təşkilatın missiyasının (niyyətinin) müəyyən edilməsindən.

D. Təşkilatın gələcəyinə dair baxışın müəyyən edilməsindən.

E. hər biri doğrudur


62. Maliyyə menecmentinin məqsədi?

A. Mənfəətin artırılması.

B. Müəssisənin bazar dəyərinin maksimumlaşdırılması.

C. Zərərin azaldılması

D. Qiymətli kağızların dövriyyəsi.

E. büdcənin gəlirlərinə nəzarət etmək


63. Menecerin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

1. O, bütün məsələləri öz üzərinə götürməli.

2. Qərarları tək qəbul etməli.

3. Yaradıcılıq axtarışı atmosferi yaratmalı.

4. O, bütün məsələləri öz üzərinə götürməməli.

5. Qərarları tək qəbul etməməli

A. 1,3.5.

B. 2,4,6


C. 1,3,5

D. 3,4,5


E. 1,2
64. Dövlət idarəetməsi strukturunun üç əsas elementi hansılardır?

A. Məhkəmə, nazirlər kabineti, prezident.

B. Qanunverici, məhkəmə, qərarverən.

C. Qanunverici, icraedici, prezident.

D. Qanunverici, icraedici, məhkəmə.

E. Məhkəmə, Bələdiyyə, Qanunverici

65. Elmi menecment məktəbinin banisi kim olmuşdur?

A. H.Qant

B. A.Fayol

C. F.Teylor

D. L.Cilbert

E. Porter


66. Həm F.Teylor, həm də A.Fayol tərəfindən müəyyən edilmiş idarəetmə prinsipini göstərin.

A. əməyin ölçülməsi

B. menecmentin rolu

C. əməyin bölgüsü

D. vahid rəhbərlik

E. vahid əmr


67. Hansı variant adaptasiyanın mahiyyətini daha düzgün ifadə edir?

A. adaptasiya dedikdə - yeni işçinin şirkətin təşkilati mədəniyyətinə, öz ilkin kollektivinə, şirkətin ondan gözlədiyi tələblərə və öz iş yerinə olan uyğunlaşmanın idarə olunan prosesidir;

B. adaptasiya dedikdə - işçinin öz məqsəd və vəzifələrini düzgün başa düşmək və onu məsuliyyətli şəkildə icra etmək prosesidir;

C. adaptasiya dedikdə - yeniliklərin dərk olunması prosesidir;

D. adaptasiya dedıkdə - seçmədə istifadə olunan geniş yayılmış metodudur.

E. düzgün cavab mövcud deyil


68. İqtisadi metodun iqtisadi təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

A. hamısı daxildir

B. yoxlama sistemi

C. təsərrüfat hesabı

D. rentabellik

E. planlaşdırma


69. Qərarların qəbulu baxımından idarəetmə prosesi hansı mərhələlərə ayrılır?

A. 1 Qərarların işlənib hazırlanması; 2 Qərarların qəbul edilməsi və reallaşdırılması

B. 1 Qərarların işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi; 2 Qərarların reallaşdırılması və ona nəzarət

C. 1 Qərarların işlənib hazırlanması;2 Qərarların qəbul edilməsi; 3 Qərarların icrasına rəhbərlik ; 4 Qərarların icrasına nəzarət

D. 1 Qərarların işlənib hazırlanması; 2 Qərarların qəbul edilməsi; 3 Qərarların icrasına rəhbərlik və ona nəzarət
70. M. Porterin strateji menecmentə daxil etdiyi model necə adlanır?

A. Rəqabət üstünlükləri modeli.

B. Boston konsaltinq modeli.

C. GE modeli.

D. Deminq modeli

E. Porterin strateji menecmentə daxil etdiyi model yoxdur


71. İdarəetmə metodunun tərifi aşağıdakılardan hansıdır?

A. İdarəetmə metodu idarəetmə subyektinin idarəetmə sisteminin strateji və taktiki məqsədlərinin praktik həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə təsir metodudur

B. İdarəetmə metodu elmi yanaşmaların, idarəetmə funksiya və metodlarının, məqsədi, təminedici, idarə olunan və idarə edən yarımsistemlərin məcmusudur

C. İdarəetmə metodu xarici, yaxud daxili bazarlarda hasil edilən məhsulun, yerinə yetirilən xidmətlərin və təşkilatın rəqabət qabiliyyətinə nail olmaqdan ibarətdir

D. İdarəetmə metodu istehsal kollektivinə və ya onun hər hansı bir üzvünə məqsədyönlü təsir edilməsi vasitəsidir

E. düzgün cavab göstərilməyib


72. Nəzarət idarəetmənin neçənci funksiyasıdır?

A. 1-ci funksiyası

B. 2-ci funksiyasıC. 3-cü funksiyası

D. 4-cü funksiyası

E. idarəetmənin belə funksiyası yoxdur.
73. Təşkiletmə nədir?

A. Zəruri keyfiyyətləri olan insanlar qrupunun kombinələşdirilmiş əmək formasında yerinə yetirdikləri prosesdir.

B. Zəruri keyfıyyətləri olan insanlar qrupunun fərdi əmək formasında yerinə yetirdikləri prosesdir

C. Təşkilatın idarə edilməsi prosesidir

D. Menecmentin prinsipləri

E. Cavablar yalnışdır


74. Menecmentin prinsipləri dedikdə nə başa düşülür?

A. Menecment elminin inkişaf yoludur

B. Təşkilatın inkişaf prinsipləridir.

C. Təşkilatın fəaliyyətinin əsas qaydalarıdır.

D. Rəhbərin zəruri keyfıyyətləridir.

E. Yaranma tarixidir


75. Aşağıdakılardan hansı menecmentin tərifini tam ifadə edir?

A. Təşkilatın idarə olunmasıdır

B. İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi ilə maliyyə, material, əmək resurslarından səmərəli istifadə olunması yoludur.

C. İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalarının tətbiqi ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində fırmanın qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail olmaq üçün həyata keçirilən peşəkar fəaliyyət növüdür

D. İdarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip və funksiyalannın tətbiqi ilə material, əmək, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə olunması yolu ilə bazar iqtisadiyyatı şəraitində fırmanın idarə olunmasıdır.

E. Firmaların idarəolunmasıdır


76. Müasir menecerin zəruri keyfıyyətlərini göstərin.

A. Şəxsiyyət, İntelektual, Qabiliyyət

B. Fiziki, Sosial, İntelektual, Qabiliyyət

C . Fiziki, Şəxsiyyət, İntelektual, Qabiliyyət

D. Fiziki, Mənəvi, Şəxsiyyət, Qabiliyyət

E. ən zəruri keyfiyyət fizikidir.


77. Aşağıdakılardan hansı idarəetmənin tam mənasını əks etdirir?

A. Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və asılılıqda olan elementlərin cəmidir

B. Öz tamlığını saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir

C. Öz tamlığmı saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir və bunun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur

D. Onun köməyi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur

E. heç biri


78. İqtisadiyyat nəyi öyrənir?

A. Kommersiya fəaliyyətini

B. Cəmiyyətin öz qıt sərvətlərini necə idarə etməsini

C. Mərkəzi planlaşdırmanı

D. Dövlət tənzimlənmsini

E. Sosial problemləri


79. Təşkilat nədir?

A. Öz tamlığım saxlayan müxtəlif təbiətli sistemdir

B. Zəruri keyfıyyətləri olan insanlar qrupunun birgə kombinələşdirilmiş əmək formasında yerinə yetirdikləri prosesdir

C. Ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirilən insanlar qrupudur

D. Bir-biri ilə qarşılıqlı asılılıqda olan tamlıqdır

E. müəssilərin cəmidir


80. Menecmentdə səlahiyyət nədir?

A. İdarəetmədə rəsmi yolla verilən hüquqlardır

B. Təşkilatın fəaliyyətinin əsas qaydalarıdır

C. Idarəetmədə daşınan cavabdehlikdir

D. Heyətin tabe olma mexanizmidir

E. İdarəedicilərin vəzifələridir


81. İşdə buraxılan nöqsanlara görə tətbiq edilən sanksiyalar hansı prinsipdə nəzərdə tutulmuşdur?

A. Qayda


B. İntizam

C. Ədalətlilik

D. İstiqamətin vahidliyi

E. iqtisadi

82. İdarəetmənin mərkəzləşdirilməsi nədir?

A. İdarəetmə mərkəzinin yaradılması

B. İdarəetmə funksiyalarının bir mərkəzdə, bir əldə cəmlənməsi

C. Funksiya və məsuliyyətin idarəetmənin yuxarı səviyyəsindən aşağı səviyyəsinə ötürülməsi

D. İdarəetmə həlqələri arasında üfüqi əlaqələrin yaradılması

E. İdarəetmədə orta menecerlər tərəfindən qərarların qəbul edilməsi


83. İdarəetmə rəhbərlərinin zəncirvari pilləvari düzülüşünün nəzərdə tutan prinsip hansıdır?

A. Əmək bölgüsü

B. Mərkəzləşdirmə

C. Qeyri-mərkəzləşdirmə

D. Skalyar həlqə

E. mükafatlandırma


84. Lap dar çərçivədə ixtisaslaşmanın aparılması nəyə gətirib çıxarır?

A. Monotonluğa və ümümi fəaliyyətin səmərəliliyinin azalmasına gətirib çıxarır

B. Ümümi fəaliyyətin səmərəliliyinin artmasına səbəb olur

C. İxtisaslı kadrların yaranmasına səbəb olur

D. Qeyri-ixtisaslı kadrların çoxalmasına gətirib çıxarır

E. Müəssisənin gün gündən inkişafına


85. Azad bazar təsərrüfatı nə ilə səciyyələnir?

A. rəqabət iştirakçılarının qeyri-məhdud sayda olması ilə

B. bazar subyektlərinin iqtisadi davranışında sərbəstlik ilə

C. dövlətin iqtisadiyyatda rolunun məhdudluğu ilə

D. göstərilənlərin hamısı

E. rəqabət iştirakçılarının məhdud sayda olması ilə


86. İşçilərin vahid plan əsasında işləməsini nəzərdə tutan prinsip hansıdır?

A. Tək başına rəhbərlik prinsipi

B. Mərkəşləşdirmə prinsipi

C. İntizam prinsipi

D. İstiqamətin vahidliyi prinsipi

E. əmək bölgüsü


87. Kadr axıcılığının qarşısının alınmasına yönəlmiş prinsip hansıdır?

A. Təşəbbüs prinsipi

B. Ədalətlilik prinsipi

C. Heyət üçün sabit iş yeri prinsipi

D. Qayda prinsipi

E. əmək bölgüsü prinsipi


88. Bunlardan hansı iyerarxik (burokratik) təşkilati strukturdur?

A. Funksional

B. Adaptiv

C. Edxokratik.

D. Layihə.

E. ekzotik


89. Təşkilat neçə mühitə bölünür?

A. 2


B. 3

C. 4


D. 5

E. 7
90. Birbaşa təsir edən xarici mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? A. tədarükçüləri

B. əmək resursları

C. qanunlar

D. elmi-texniki tərəqqi

E. hamısı aiddir


91. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini əsas məqsədi?

A. İqtisadi və sosial sabitliyi təmin etmək

B. İqtisadi inkişafı təmin etmək

C. Regional inkişafı təmin etmə

D. İqtisadi fəaliyyəti balanslaşdırma

E. gəlir əldə etmək


92. İşçiyə "iqtisadi insan" kimi yanaşılması fıkrinin müəllifı kimdir?

A. F.Teylor

B. A.Maslan

C. A.Fayol

D. E.Meyo

E. D. Rikardo


93. ... - digərlərinin davranışlarına təsir etmək imkanlarıdır. Cümləni tamamlayın.

A. təsir


B. hakimiyyət

C. səlahiyyət

D. vəzifə

E. hüquq
94. ... - bir fərdin istənilən davranışının digər fərdlərin davranışlarında, münasibətlərində etdiyi dəyişiklik hissidir. Cümləni tamamlaym.

A. məqsəd

B. vəzifə

C. təsir

D. səlahiyyət

E. münasibət
95. Strategiyanın seçilməsinə təsir göstərən amillərə daxil deyildir:

A. xarici mühitin vəziyyəti

B. keçmiş strategiyanın reallaşdırılması təcrübəsi

C. vaxt amili

D. alıcıların adət və ənənələri

E. hamısı daxildir


96. Planlaşdırma funksiyasının mahiyyətini hansı yanaşma düzgün ifadə edir: A. planlaşdırma - təşkilatın qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq yollarını və vasitələrini birləşdirən prosesi əks etdirir

B. planlaşdırma - plan göstəriciləri və standartlardan kənarlaşmaları müəyyənləşdirən bir prosesdir

C. planlaşdırma - təşkilatın strategiyasım müəyyənləşdirən bir prosesdir

D. planlaşdırma - - təşkilatın məqsədlərinə nail olmaq vasitəsidir

E. planlaşdırma - işin təskilinə nəzarət edilməsini bildirir
97. Hansı variant planlaşdırmanın təşkilata gətirdiyi üstünlüklərə aid edilə bilməz?

A. təşkilatda yerinə yetirilən hərəkətlərin koordinasiyası yaxşılaşır

B. təşkilata xarici mühitdə baş verən dəyişiklikləri tez nəzərə almağa imkan verir

C. təşkilatda nəzarət prosesini yaxşılaşdırır

D. işçilərin peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksəlməsini təmin edir.

E. bütün variantlar aid edilə bilər


98. Missiyanın mahiyyətini düzgün ifadə edən yanaşma hansıdır?

A. missiya dedikdə - təşkilatın məqsədlərinin kəmiyyətcə ifadə olunması başa düşülür

B. missiya dedikdə - təşkilatın əsas məqsədlərinin məcmusunun ifadə olunması və təşkilatın mövcudluğunun əsaslandırılması başa düşülür

C. missiya dedikdə - təşkilatın arzuladığı fəaliyyət nəticəsi başa düşülür

D. missiya dedikdə -qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün vasitə başa düşülür

E. Bütün cavablar yanlışdır


99. Missiyanın mahiyyətini hansı sual doğru ifadə edir?

A. biz nəyə nail olmaq istəyirik?

B. biz hara doğru hərəkət edirik?

C. biz etdiyimiz işi nə üçün edirik?

D. konkret olaraq nəyi yerinə yetirmək lazımdır?

E. bu müəssisə necə idarə olunacaq?


100. Məqsədlərin strateji idarəetmə prosesinin əhəmiyyətli hissəsinə çevrilməsi üçün yuxarı rəhbərlik bəzi addımlar atmalıdır. Hansı addım bu halda yanlışdır? A. məqsədlər düzgün ifadə olunmalıdır

B. məqsədlər haqda informasiya verməlidir

C. onların həyata keçməsini bütün təşkilatda stimullaşdırmalıdır

D. məqsədləri vaxtaşırı olaraq dəyişdirməlidir

E. hamısı doğrudur
101. Heyətin idarə edilməsinin mahiyyətini düzgün ifa edən yanaşma hansıdır? A. heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının normal fəaliyyət göstərməsi, inkişafı və ondan səmərəli istifadə olunması üçün şəraitin yaradılması üzrə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial tədbirlər sistemidir

B. heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının inkişafı üzrə tədbirləri əhatə edir

C. heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının cəlb edilməsi üzrə tədbirləri əhatə edir

D. heyətin idarə edilməsi - təşkilatın kadr potensialının normal fəaliyyət göstərməsi, düzgün qiymətləndirilməsi üçün şəraitin yaradılması üzrə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial tədbirlər sistemidir

E. heyətin idarə edilməsi - işçilərə əmrlər verilməsini anlatır
102. Tam məşğulluq dedikdə hansı variant başa düşülür?

A. bütün əmək qabiliyyətli əhalinin iş yerləri ilə təmin olunması

B. işçi əllərinə olan tələb onun təklifinə bərabər olduqda

C. işçi əllərinə olan tələb onun təklifindən üstün olduqda

D. işçi əllərinə tələb olan təklifdən az olduqda

E. işsizliyin az olduğu


103. Təbii işsizlik səviyyəsi (norması) dedikdə hansı variant başa düşülür?

A. işçi qüvvəsinin tələbi ona olan təklifı üstələdikdə

B. işçi qüvvəsinə tələb olmadıqda

C. işçi qüvvəsinin təklifı ona olan tələbə bərabər olduqda

D. işçi qüvvəsinin təklifı ona olan tələbi üstələdikdə

E. işsizlik normasının az olduğu


104. İdarəetmənin əsl mahiyyətini özündə əks etdirən yanaşma hansıdır.

A. İdarəetmə-öz tamlığım, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir və bunun köməyilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olunur

B. İdarəetmə-hər biri tamın xarakteristikasına öz lövhəsini verən və bir-birilə qarşılıqlı asılılıqla olan müəyyən bütövlük və tamlıqdan ibarətdir

C. İdarəetmə-obyekt və subyektdən ibarətdir

D. İdarəetmə-dedikdə idarə edən və idarə olunana başa düşülür

E. İdarəetmə-ümumi məqsədə və ya məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu surətdə əlaqələndirilən insanlar qrupunun fəaliyyət kimi başa düşülür


105. Təşkilatda verilən qərarlar bir-birinə zidd ola bilməz və bir-birinin davamı kimi səslənməlidir. Bu, qərarın keyfiyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir

A. Vəhdətlik

B. Operativlik

C. Vaxtın konkretliyi

D. Elmi cəhətdən əsaslandırma

E. Səlahiyyətçilik


106. Qərar mümkün qədər qısa və dəqiq olmalıdır. Bu, qərarın keyfiyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir

A. Lakoniklik

B. Operativlik

C. Vaxtın konkretliyi

D. Elmi cəhətdən əsaslandırma

E. Səlahiyyətçilik


107. Hər bir idarəetmə qərarının dəqiq ünvanının olması ilə yanaşı onun konkret icra müddəti də qərarda öz əksini tapmalıdır. Bu, qərarın keyfıyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir A. Vaxtın konkretliyiB. OperativlikC. LakoniklikD. Elmi cəhətdən əsaslandırma E. Səlahiyyətçilik
108. İstənilən idarəetmə qərarım lazımi yerdə və lazımi vaxtda qəbul etdikdə yüksək səmərə verə bilər. Bu, qərarın keyfiyyətinə qoyulan hansı tələbi ifadə edir

A. Operativlik

B. Vaxtın konkretliyi

C. Lakoniklik

D. Elmi cəhətdən əsaslandırma

E. Səlahiyyətçilik


109. Qərarların qəbulu baxımından idarəetmə prosesi neçə mərhələdən ibarətdir

A. 3


B. 4

C. 5


D. 6

E. 7
110. İdarəetmə obyekti və mühüm nəticələrin yaranması vaxtına görə qərarlar neçə cür olur

A. Strateji, perspektiv, cari, operativ, sabitləşdirici

B. Strateji və sabitləşdirici

C. Strateji, perspektiv, cari, operativ

D. Strateji, perspektiv, cari, operativ, sabitləşdirici, obyektiv

E. Perspektiv, cari, operativ
111. İdarəetmə qərarları hansı xüsusiyyətlərinə görə digər qərarlardan fərqlənir A. Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, peşəkarlıq

B. Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, operativlik

C. Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, səlahiyyət

D. Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, məsuliyyət

E. Məqsəd, nəticə, əmək bölgüsü, vaxtın konkretliyi
112. Mülahizələrə əsaslanan qərarlar rasional qərarlardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir

A. Keçmiş təcrübədən asılıdır

B. Keçmiş təcrübədən asılı deyil

C. Obyektinə görə

D. Subyektinə görə

E. Heç bir xüsusiyyətinə görə


113. Rasional qərarlar mülahizələrə əsaslanan qərarlardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir

A. Keçmiş təcrübədən asılı deyil

B. Keçmiş təcrübədən asılıdır

C. Obyektinə görə

D. Subyektinə görə

E. Heç bir xüsusiyyətinə görə


114. Orijinallıq müşahidə olunmayan, köhnə qərarların təkrarı kimi səslənən qərarlar adlanır

A. İnert qərarlar

B. Intuitiv qərarlar

C. Impulsıv qərarlar

D. Tarazlaşmış qərarlar

E. Düzgün cavab yoxdur


115. Sona qədər reallaşdırıla bilməyən qərarlar necə adlanır

A. İmpulsiv qərarlar

B. İntuitiv qərarlar

C. İnert qərarlar

D. Tarazlaşmış qərarlar

E. İnsayt qərarlar


116. Hamı tərəfindən başa düşülən qərar necə adlanır

A. İnsayt qərarlar

B. İntuitiv qərarlar

C. İnert qərarlar

D. Tarazlaşmış qərarlar

E. İmpulsiv qərarlar


117. Rəhbərin şəxsi intuisiyasına əsaslanan qərarlar hansılardır

A. İntuitiv qərarlar

B. İnsayt qərarlar

C. İnert qərarlar

D. Tarazlaşmış qərarlar

E. İmpulsiv qərarlar


118. Ünsiyyətin əsas fuknsiyalarına aid deyil

A. anlaşmaq funksiyası

B. kommunikasiya funksiyası

C. koordinasiya funksiyası

D. tənzimləmə funksiyası

E. xidmət funksiyası


119. Tabeçilikdə olanların qərar qəbulunda iştirakından asılı olaraq hansı qərarlar mövcuddur

A. kollegial və bilavasitə

B. birbaşa və dolayı

C. birbaşa və bilavasitə

D. təkbaşına və dolayı

E. təkbaşına və kollegial


120. Sosial-psixoloji münaqişələr

A. sosial gərginlikdən yaranır

B. iqtisadi çətinliklərdən yaranır

C. siyasi dünyagörüşündən yaranır

D. stresslərdən yaranır

E. maddi çətinliklərdən yaranır


121. Səlahiyyətlərin ötürülməsi əsaslanır:

A. rəhbərliyin tabeçilikdə olanlara inamına

B. işçilərin identifıkasiyasına

C. istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə

D. kadr axıcılığının azaldılmasına

E. əməyə görə mükafatlandırmaya


122. Rəhbərliyin demokratik üslubu üçün xarakterikdir:

A. rəhbər təkbaşına həll edir

B. rəhbər peşəkar işçilərdən qorxur

C. qərar qəbulunun əvvəl rəhbər tebeçilikdə olanlarla məsləhətləşir

D. rəhbər təşəbbüsü tabeçilikdə olanlara verir

E. rəhbər kadrların seçimi ilə məşğul olmur


123. Rəhbərlik üslubu tipləri hansılardır

A. avtoritar, demokratik, liberal

B. bürokratik və monarxiya

C. birbaşa və bilavasitə

D. avtoritar və konstitusiya

E. monarxiya, avtoritar və bürokratik


124. Kollegial qərarların qəbulu nə ilə əlaqədardır

A. səlahiyyətlərin ötürülməsi ilə

B. məsələlərin yalnız rəhbərlər tərəfindən həlli ilə

C. işçilər arasında qarşılıqlı münasibətlərin təşkili ilə

D. işçilər arasında qarşılıqlı anlaşma ilə

E. işçilər arasında qarşılıqlı anlaşmanın təşkil ilə


125. Hansı rəhbərlik üslubu üçün bütün məsələlərin təkbaşına həlli xarakterikdir

A. demokratik

B. avtoritar

C. qeyri-tam

D. totalitar

E. liberal


126. Elmi-əsaslandırılmış qərar qəbulunda rəhbərin başlıca keyfiyyəti hansıdır A. peşəkarlıq

B. psixoloji takt

C. enerjilik

D. optimism

E. ziyalılıq
127. Cavabdehliyin ötürülməsi prinsipi nədir

A. ayrı-ayrı işçi qruplarının bir-birindən təcrid olması

B. rəhbərlərin öz səlahiyyətlərinin bir hissəsini tabeçilikdə olanlara verməsi

C. işçilərin bir hissəsinin işdən çıxarılması

D. iş gününün müddətinin qısaldılması

E. işçilərin onlara tapşırılan öhdəliklərin yerinə yetirməsindən imtina etməsi


128. Hansı hallarda mərkəzləşdirilmiş idarəetmə strukturu məqbul həsab edilir?

A. Texnologiyanın tez dəyişdiyi halda.

B. Böyük ölçülü olmayan təşkilatlarda.

C. İstehsalın diversifıkasiyasında.

D. Təşkilatın şlçüsünün artmasında.

E. Təşkilatın mürəkkəb olmasında


129. Idarəetmənin funksional təşkilatı strukturunun nöqsanı hansıdır?

A. Murəkkəblik.

B. Hakimiyyət uğrunda mübarizə.

C. Qrupların inkişafı

D. Uzun komanda zənciri

E. idarəetmə səviyyələri üzrə nəzarətin olmaması


130. Təşkilatın daxili mühitinə aid olmayan amilləri göstərin.

A. Sosial-mədəni amillər.

B. Texnologiya.

C. İnsanlar.

D. Məqsəd.

E. Təşkilatın quruluşu


131. Həyata keçirilmə vaxtına görə nəzarət neçə yerə bölünür?

A. İlkin nəzarət, cari nəzarət, sonradan (yekun) nəzarət

B. Texnoloji nəzarət, cari nəzarət, sonradan (yekun) nəzarət

C. Texnoloji nəzarət, sonradan (yekun) nəzarət

D. Məqsədli nəzarət, cari nəzarət

E. Məqsədli nəzarət,sonradan (yekun) nəzarət


132. Mülkiyyət formalarına görə nəzarət neçə yerə bölünür

A. Şəxsi nəzarət

B. Dövlət nəzarəti

C. İctimai nəzarət

D. bütün bəndlər doğrudur

E. bütün bəndlər yalnışdır


133. Situasiyalı yanaşmanın mahiyyəti nədən ibarətdir?

A. Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün, konkret vasitələr, konkret situasiya ilə uzlaşdırılır.

B. Təşkilati məqsədlərə, çatmaq üçün geniş vəzifələrin məcmusu müəyyən edilir.

C. Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün idarəetmədə iştirak təmin edilir.

D. Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün güclü nəzarət sistemi yaradılır.

E. Təşkilati məqsədlərə çatmaq üçün güclü seqmentasiya aparılır


134. Sistemli yanaşmaya görə təşkilatın əsas və birinci əlaməti hansıdır?

A. Mənfəətin yüksək olması.

B. Konkret məqsədin mövcudluğu.

C. Yeni texnologiyaların tətbiqi.

D. Idarəetmənin mərkəzləşməsi.

E. Keyfıyyətə nəzarət mexanizminin mövcudluğu


135. Piter Drukerinə görə menecment prinsiplərinin mərkəzində nə durur

A. İnsan.

B. Texnologiya.

C. Maddi texniki təchizat.

D. Vaxt.

E. İnformasiya


136. Teylorun konsepsiyasına əsasən menecmentin iki əsas vəzifəsi hansılardır?

A. Sahibkarlığın daha güclü inkişafının təmini, hər işçinin maddi rifahının artırılması.

B. İqtisadiyyatın güclənməsi, sahibkarlığın daha güclü inkişafının təmini.

C. İqtisadiyyatın güclənməsi, müəssisənin genişlənməsi.

D. Hər bir işçinin maddi rifahının artırılması, yoxsulluğun azaldılması.

E. Sahibkarlığın daha güclü inkişafının təmini, həmkarlar ittifaqının yaraddması


137. Səlahiyyətlərin ötürülməsi əsaslanır:

A. rəhbərliyin tabeçilikdə olanlara inamına

B. işçilərin identifıkasiyasına

C. istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə

D. kadr axıcılığının azaldılmasına

E. əməyə görə mükafatlandırmaya


138. Bunlardan hansı idarəetmə nəzəriyyəsinə aid deyil?

A. proses yanaşma

B. sistemli yanaşma

C. funksional yanaşma

D. situasiyalı yanaşma

E. hamısı aiddir


139. İnzibati məktəbin əsas məqsədi nə olmuşdur?

A. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi

B. Mənfəətin artırılması

C. İdarəetmənin sosial aspektlərinin öyrənilməsi

D. İdarəetmənin universal prinsipinin formalaşdırılması

E. cəza tədbirlərinin gücləndirilməsi


140. Qədim yunan filosofu Sokrat tərəfindən menecmentin inkişafına verilən əsas töhfə nə olmuşdur?

A. Menecmentin universallığı prinsipinin formalaşdırılması

B. İş spesifikasından istifadə

C. Rəhbərə tələblə çıxış etmək

D. Səlahiyyətlərin ötürülməsi

E.Heç bir töhvə verilməmişdir


141. İdarəetmə metodlarının neçə əlaməti vardır?

A. 16


B. 17

C. 18


D. 19

E. 14
142. Menecmentin elmi prinsiplərini kim işləyib hazırlamışdır?

A. F. Teylor

B. O. Seldon

C. A. Fayol

D. L. UrvincE. Porter


143. Tarazlaşmış qərarlar nədir?

A. Bu qərarları öz fəaliyyətinə, irəli sürülən mülahizələrə və onların yoxlanılmasına diqqətlə və təkidlə yanaşan rəhbərlər qəbul edirlər və onlar bu zaman formalaşmış ilkin ideyaya malik olurlar

B. Tarazlaşmış qərarlar kifayət qədər əsaslandırılmır

C. Belə qərarlar ehtiyatlı axtarışın nəticəsidir

D. Belə qərarlarda orijinallıq, yenilik olmur

E. qərarların cəmidir


144. İnkasso nədir?

A. Bank əməliyyatları

.B. Maliyyə mənbəyidir

C. İnvestisiya növüdür.

D. Əmək haqqıdır.

E. büdcə sistemi


145. Azərbaycanda qanunverici dövlət hakimiyyəti hansı təşkilatda məxsusdur?

A. Milli məclis.

B. Nazirlər kabinetində.

C. İcra hakimiyyəti.

D. Prezident aparatında.

E. bələdiyyələrə


146. İdarəetmədə qərargah prinsipinin tədqiqatçısı kimi məşhur olmuş şəxsi göstərin

A. F.Moltgen

B. H.Emerson

C. L.Urvik

D. A.Fayol

E. Taylor


147. İşin təşkili neçə mərhələyə bölünür?

A. 2


B. 3

C. 4


D. 5

E. 8
148. Strateji menecmentlə hansı idarəetmə səviyyəsində daha çox məşqul olur?

A. Orta.

B. Aşagı.

C. Yuxarı.

D. Orta və aşağı.

E. Hamısı
149. Azərbaycanda icra hakimiyyətini kim reallaşdırır?

A. Prezident.

B. Baş nazir.

C. Deputatlar.

D. Icra hakimləri.

E. Milli Məclis


150. ...cüzi dəyişikliklərin olması nəzarət sistemində də ciddi dəyişikliklərin olmasına səbəb olur. Cümləni tamamlayın

A. plandakı

B. sistemdəki

C. idarəetmədəki

D. nəticədəki

E. Müəssisədəki


151. Müasir anlamda menecment dedikdə nə başa düşülür?

A) Qlobal idarəetmə prosesləri.

B) Dövlətin idarəedilməsi prosesləri.

C) Dövlətin, şəhərin və yaxud ordunun idarə olunması prosesləri.

D) Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin idarə edilməsi.

E) Təşkilati strukturun qurulması, inkişaf etdirilməsi üçün hər hansı bir formal qayda və müntəzəm üsulların mövcud olduğu elmdir.


152. Menecment neçə əsas xüsusiyyətə malikdir ?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 5
153. Hər bir menecerin neçə əsas vəzifəsi vardır ?

A) 4

B) 1


C) 3

D) 5


E) heç biri
154. İdarəetmə sistemi neçə tərkib hissədən ibarətdir?

A) 6


B) 2

C) 4


D) 8

E) heç biri


155. Hər bir təşkilatın yaranması və yaşaması üçün zəruri olan neçə amil mövcuddur?

A) 8


B) 3

C) 1


D) 6

E) 5
156. Bəşər cəmiyyəti özünün varlığı ərzində insanlara təsir göstərmək üçün idarəetmə üzrə neçə vasitə (üsul ) yaratmış və tətbiq etmişdir ?

A) 3

B) 4


C) 8

D) 6


E) 10

157. Hansı görkəmli tədqiqatçı alim hər bir menecerin on əsas rolu olduğunu iddia edir?

A) Robert Merton

B) Henri Minsberq

C) Fredriks Teylor

D) Karl Marks

E) Marks Weber
158. Aşağıda verilmiş məlumatlardan neçəsini menecerə aid etmək olmaz ? I. Kollektiv idarə etmək . II. Hər hansı bir münaqişəni aradan qaldırmaq. III. İşçiləri hazırlamaq. IV. İşgüzar danışıqlar aparmağı bacarmaq. V. Risk edərək iş qurmağı bacarmaq. VI. Xətaları aradan qaldırmaq

A) 3,


B) 4,

C) 1,


D) 2,

E) 5
159. Aşağıda verilmiş təsnifat hansı görkəmli alimə məxsusdur ?

1. Tək- tək kiçik serialı və ya fərdi istehsal.

2. Kütləvi və ya iki serialı istehsal

3. Kəsilməz istehsal.

A) Henri Ford.

B) Ceyms Tomson.

C) Elton Mayo.

D) Mary Parker Follet.

E) Jhon Wud.


160. Qərb alimləri idarəetməyə elmi yanaşmanın ilk dəfə neçənci ildə yaranmasını hesab edirlər?

A) 1913


B) 1936

C) 1906


D) 1916

E) 1911
161.”Elmi idarəetmə prinsipləri“ adlı kitabın müəllifi aşağıdakı görkəmli alimlərdən hansıdır?

A) Mary Parker Follet.

B) Henry Ford.

C) Abraham Maslow.

D) Fredriks Wilson Teylor.

E) Robert Merton.
162. Ayrı – ayrı müəssisələrin iqtisadi vəziyyəti nəticə etibarı ilə neçə əsas amil üzrə müəyyən olunur?

A)2


B) 3

C) 4


D) 5

E)1
163. İdarəetmə metodu neçə formada təzahür edir?

A) 4

B) 3


C) 6

D) 8


E) 2
164. Texnologiyaların İdarəetməyə təsiri bu sahədə baş vermiş neçə əlamətdar hadisə ilə bağlıdır?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 6

E) 4
165. İdarəetmə elminin neçə əsas prinsipi vardır?

A) 6

B) 4


C) 8

D) 3


E) 1
166. İdarəetmə nəzəriyyəsi neçə yerə ayrılır?

A)2


B)4

C) 6


D) 8

E) 5
167. Hansı görkəmli alim bürokratiyanı sıx texniki nöqteyi – nəzərdən ictimai proseslərin idarə edilməsində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa imkan verən ən rasional üsul hesab edirdi?

A) Elton Mayo

B) David Easton

C) Robert Merton

D) Marks Weber

E) Karl Marks
168. Hansı tətqiqatçı idarəetmə barədə ilk dəfə sistemli şəkildə nəzəriyyə irəli sürmüşdür?

A) Fredrix Teylor

B) Anry Fayol

C) Mary Parker Follet

D) Robert Merton

E) Pavlov Malinovisky


169. Klassik və ya inzibati idarəetmə məktəbi hansı illərdə fəaliyyətdə olmuşdur?

A) 1930-1980

B) 1810-1885

C) 1920-1950

D) 1885-1920

E) 1950-1971


170. Aşağıdakı görkəmli alimlərdən hansını “menecmentin atası“ adlan­dır­mışlar.

A) Fredrix Teylor

B) Elton Mayo

C) Henry Ksinger

D) Anry Fayol

E) Winslow Taylor.


171. Hansı tədqiqatçı alim planlaşdırmanı, təşkiletməni, motivləşdirməni, nəzarət və marketinqi menecmentin universal funksiaları kimi təqdim etməklə onların tətbiqinə tam proses kimi baxdı?

A) Adam Przerowsky

B) Alferd Stepan

C) Karl Marks

D) Anry Fayol

E) Marks Weber.


172. Aşağıda verilmiş məlumatlardan hansı klassik idarəetmə məktəbinin müəyyən etdiyi üsul (metod) deyildir?

A) İqtisadi metod

B) İnzibati metod

C) Sosial – psixoloji üsul

D) İdeoloji metod

E) Liberal üsul


173. İnsani münasibətlər məktəbinin yaranmasında və inkişafında ən böyük misilsiz xidmətləri olan alimlər kimlərdir?

A) Fredrix Teylor və Winslow Taylor

B) Elton Mayo və Ceyms Tomson

C) Winslow Taylor və Ceyms Tomson

D) Mary Parker Follet və L. Qilbertlər

E) Mary Parker Follet və Elton Mayo


174. Rəhbər işçiləri ənənəvi olaraq idarəçilik səviyyələrinə uyğun olaraq , neçə kateqoriyalara ayırırlar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 5
175. Təsərrüfat fəaliyyətinin növü və xarakterinə görə bütün müəssisələr neçə qrupa bölünür?

A) 2

B) 4


C) 3

D) 8


E) 5
176. Hüquqi vəziyyətinə görə müəssisələr neçə yerə ayrılır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 5
177. Dövlət müəssisələrinin neçə növü vardı?

A) 6

B) 2


C) 4

D) 3


E) 5
178. Kapital və nəzarət mülkiyyətinə görə müəssisələr neçə qrupa ayrılır?

A) 3


B) 2

C) 5


D) 6

E) 4
179. Miqyasına görə müəssisələr neçə yerə ayrılır?

A) 2

B) 4


C) 5

D) 3


E) 6
180. İdarəetmənin inkişafında və uğurlarında əhəmiyyətli sıçrayış ilk dəfə hansı ölkədə yaranmışdır.

A) Fransada

B) İngiltərədə sənaye inqilabı nəticəsində

C) Amerikada

D) Yaponiya və Sinqapurda

E) Heç birində


181. Hansı məktəb, menecmentin (idarəetmənin) bir elm sahəsi olduğunu isbat etmiş və sübut etmişdir ki, fiziki əməklə idarəetmə əməyi bir-birlərindən ayrılmalıdırlar?

A) Klassik idarəetmə məktəbi

B) İnzibati idarəetmə məktəbi

C) İnsani münasibətlər məktəbi.

D) Elmi idarəetmə məktəbi

E) Müasir idarəetmə məktəbi.


182. “Adamların işə münüsibətləri və hərəkətləri, heç də pulun köməyilə qismən yerinə yetirilə bilən yalnız iqtisadi maraqlarla yox, həm də müxtəlif təlabatlarla bağlıdır” fikri hansı tədqiqatçı psixoloq alimə məxsusdur?

A) Henri Fayol

B) Maks Weber

C) Robert Merton

D) Abraham Maslow

E) Jhon Wud


183. 20-ci əsrin əvvələrində hansı görkəmli tədqiqatçı alim menecmentin 14 prinsipini sistemləşdirib formalaşdırmışdır?

A) David Easton

B) Karl Marks

C) Mary Parker Follet

D) Henri Fayol

E) Jhon Wud


184. Xarici təsir amillərinin neçə növü vardır?

A) 2


B) 3

C) 8


D) 5

E) 4
185. Menecment yanaşmalarının ən çox tətbiq edilən neçə tipi vardır?

A) 2

B) 3


C) 4

D) 8


E) 6
186. İstehsal xarakteli müəssisədə idarəetmə prosesini neçə mərhələyə ayırmaq olar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
187. Aşağıdakı məlumatlardan hansını menecerin şəxsi keyfiyyətlərindən biri hesab etmək olmaz?

A) Enеrjili оlmаq və sаğlаmlıq.

B) İşgüzаr оlmаq və nüfuz sаhibi оlmаq.

C) Dəqiq qərаr qəbul еtməк qаbiliyyəti və şərаitə uyğunlаşmаq.

D) Özünə inаnmаq və qələbəyə cəhd еtməк

E) Əlаqə yаrаtmаq qаbiliyyəti və özünə inаnmаq.
188. Təşkilatın yaranması və yaşaması üçün ən zəruri amillər hansılardır?

A) еnеrji; infоrmаsiyа; tехnоlоgiyа; аvаdаnlıqlаr; аlətlər

B) аvаdаnlıqlаr; аlətlər; nəqliyyаt; idаrəеtmə və infоrmаsiyа

C) məqsəd; işçilər; vəzifələr; struкtur və tехnоlоgiyа

D) хаmmаl; каpitаl; каdrlаr; еnеrji və nəqliyyаt

E) infоrmаsiyа; tехnоlоgiyа; аvаdаnlıqlаr və еnеrji


189. Keçən əsrin əvvələrində iqtisad elminə məhsuldarlıq anlayışını daxil etmiş əslən alman olan iqtisadçı alim kimdir?

A) Robert Owen

B) I.Şаyd

C) Hеnry Hаnttın

D) Hаrrinqtоn Еmеrsоn

E) Antuan Monkretyen


190. Vəzifə bölgüsundə neçə istiqamət olur?

A) 4


B) 6

C) 2


D) 5

E) 3
191. Xarici müəssisələr nəyə deyilir?

A) Iкi və dаhа çох ölкənin каpitаllаrı əsаsındа yаrаdılаn müəssisələrə.

B) səhmlərinin nəzаrət paкеti dövlət оrqаnlаrınа məхsus оlаn müəssisələr.

C)) Хаrici sаhibкаrlаrın каpitаlı əsаsındа yаrаdılаn və оnlаrın nəzаrəti аltındа fəаliyyət göstərən müəssisələrə.

D) Ölкəmizin sаhibкаrlıq mühitində iştirak edən müəssisələr.

E) univеrsаl istehasalı həyata keçirən, xаrici sаhibкаrlаrın каpitаlı əsаsındа yаrаdılаn müəssisələr.
192. Кlаssiк idаrəеtmə məкtəbi neçə üslub müəyyən etmişdir?

A)3


B)4

C)6


D) 2

E) 5
193. Bаryеrin mənаsı nədir?

A) maneə

B) xidmət

C) informasiya

D) informasiya bürosu

E) ehtiyac
194. Kоmmuniкаsiyа prоsеsində neçə əsаs mərhələni fərqləndirməк оlаr?

A) 3


B) 5

C) 2


D) 4

E) 6
195. Rəhbər işçiləri neçə qrupa ayrılır?

A) 2

B) 4


C) 3

D) 5


E) 6
196. Aşağıdakı məlumatlardan hansını menecerə aid etmək olmaz?

A) səlаhiyyətlərin аşаğı idаrəеtmə səviyyələrinə vеrilməsi

B) коmmuniкаtiv səriştəliliк

C) tаbеliкdə оlаnlаrа təsir еtmə qаbiliyyəti.

D) lidеrliк

E) Riskə gedərək uğur əldə etməyi


197. Motivasiya sözünün mənası nədir?

A) mаrаq оyаtmа, şövqetmə

B) istiqamətləndirmə

C) Maneə

D) nəzarət

E) təşkilatçılıq qabilliyəti


198. İdarəetmədə nəzarətin neçə əsas növü vardır?

A)3


B)4

C)6


D) 2

E) 5


199. İdarəçinin məlumat toplama oxuma öyrənmə rolunu “monitoring roles” adlandıran elm adamı kimdir?

A)Taylor

B) Fayol

C) Mintzberg

D) Mayo

E) Mary Parker Follet


200. “Demokraduras” anlayışı nəyi ifadə edir?

A) Siyasi təşkilatiləşmə

B) Demokratik bərkimə

C) Yarı demokratiya

D) Davranışsal demokratiya

E) konstitu­siya demokratiyası.


201. “İnsan əlaqələri yanaşması” deyilən İfadənin ortaya atılmasında aşağıdakılardan hansının təsiri olmuşdur?

A) Taylor

B) Urwick

C) Weber

D) Howthorn çalışmaları

E) Robert Merton


202. Əsas motivlənmə qaydasına söykənərək insan ehtiyacları iyerarxiyasını hansı ziyalı ortaya atmışdır?

A) Abraham Maslow

B) Douglas Mc Gregor

C) Robert Owen

D) Hugo Munstenberg

E) Mintzberg


203. Elmi rəhbərliyi ictimai dünyada tətbiq etmə fikirinə pozitivizm deyilir. Bunu ilk dəfə təklif edən şəxs aşağıdakılardan hansıdır?

A) Thomas Hobbes

B) J.J. Rousseau

C) John Locke

D) Jean Bodin

E) August Comte


204. Sosiolojidə qarşıdurma qaydasını kim ortaya atmışdır?

A) August Comte

B) Emile Durkheim

C) Karl Marks

D) Marks Weber

E) J.J. Rousseau


205. Aşağıdakılardan hansı ikisi ictimai alver qaydasının nümayəndəsidir?

A) Homans – Blau

B) Bentham – Malinowsky

C) Pavlov - Skinner

D) Pavlov - Malinowsky

E) Homans – Skinner


206. Sosiologiyanın üç mərhələdən keçdiyini söyləyən şəxs aşağıdakılardan hansıdır?

A) Reitz – Lazarsfeld

B) Comte

C) Spenkker

D) Karl Marks

E) Thomas Moore


207. Hansı strukturçu - funksionalçı görüşün üzvlərindən deyildir?

A) Bronislaw Malinowsky

B) Robert Merton

C) David Easton

D) Talcott Parsons

E) Claude Levi – Strauss


208. Aşağıdakı məlumatlardan hansı Talcott Parsonsa görə hər ictimai sistemin cavab verməsi lazım olan funksional zərurətlərdən biri deyil?

A) açıq sabitlik

B) hədəflərin izlənilməsi

C) tamamilə ya da gizli sabitlik

D) fizioloji və ictimai ətrafa uyğunlaşma

E) üzvlərin ictimai sistemlə inteqrasiya olunması


209. Hansı ifadə doğrudur?

A) Anry Fayolu menecmentin atası adlandırmışlar.

B) Fred riks Teylor hər bir menecerin on iki əsas rolu olduğunu iddia edirdi.

C) Hər bir təşkilatın yaranması və yaşaması üçün altı amil mövcuddur.

D) Vəzifə bölgüsundə beş əsas istiqamət vardır.

E) Menecment dörd əsas xüsusiyyətə malikdir.


210. Əsl olanın təbiət deyil cəmiyyət olduğu ifadəsini kim söyləmişdir?

A) Sokrat

B) Platon

C) Aristotel

D) Plutarks

E) heç biri


211. Yeni bir adamın işə götürülməsi və öyrədilməsi müddətinə nə deyilir?

A) Məlumatlandırma

B) Təcrübə artırma

C) Yoxlama müddəti

D) Heyətləmə

E) Düzgün cavab yoxdur.


212. Bilgi, maliyyə və insan qaynaqları rəhbərlik nəzəriyyəsini təyin edən güclərdən hansının daxilində iştirak edər?

A) Sahibkarlıq nəzəriyyəsi

B) İqtisadi təzyiqlər

C) heç birinin

D) Menecment nəzəriyyəsi

E) Maliyyə idarəetməsi


213. Aşağıdakilerdan hansı Douglas Mc Gregorun X nəzəriyyələrindən biri deyil?

A) Orta işçi tənbəldir və işdə mümkün qədər böyük qərəzlər edir.

B) Meydana gələn davranışların müşahidəsi nəticəsində o mükafatlandırılır və ya cəzalandırılır.

C) İnsan üçün işləmək oyun oynamaq qədər təbiidir.

D) Orta işçi tənbəldir davranışların müşahidəsi nəticəsində o cəzalandırılır.

E) Bütün cavablar doğrudur.


214. Böyüklüyü, məqsədi, quruluşu və işləyişi insanlar tərəfindən hazırlanan sistemlərə nə deyilir?

A) Məqsədli quruluş sistemi

B) Demokratik sistem.

C) Liberal sistem

D) Süni sistem

E) Heç biri


215. Hər hansi bir işin necə ediləcəyini addım-addım açıqlayan planlara nə deyilir?

A) Ardıcıl əlaqəli planlama

B) İnformasiyalı planlama

C) Prosedura

D) Коntinuum

E) Коlliziyа


216. Planlamanın ilk mərhələsi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Missiya və Vizionun açıqlanması

B) Коnsеpsiyа

C) Tакtiка

D) Texnologiya quruluşu

E) Bütün cavablar yanlışdır.


217. İnsan qaynaqları planlamasının əsas məqsədi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Səlahiyyət bölgüsündə düzgünlüyə əməl edilmə

B) Müştəri ehtiyaclarının təyin olunması.

C) Güclü, ixtisaslı və bilikli kadırların işlə təmin olunması.

D) Əməyin səmərəli hala gətirilə bilməsi.

E) Lazım olan ədəddə və xüsusiyyətdə iş-gücünün istənilən yerdə və zamanda hazır olması.


218. Şirkət emblemi xüsusi iş geyimləri aşağıdakılardan hansına nümunədir?

A) Simvollar

B) Mədəni inkişaf

C) Qeydiyyat nişanları

D) Şirkət işçilərinin intlektuallığı

E) Güclü mədəniyyət


219. Yapon işlətmələri, köklü siyasi partiyalar hansı mədəniyyətə nümunədir?

A) Yüksək inteqrasiya etmiş mədəniyyətə

B) Geridə qalmış düşüncə mədəniy­yətinə

C) Güclü mədəniyyətə

D) Nümunəvi inteqrasiya etmiş mədəniyyətə

E) Heç biri


220. Aşağıdakilardan hansı yoxlama müddətinin mərhələlərindən biri deyil?

A) Planlama

B) Aylıq yoxlama

C) İllik yoxlama

D) Günlük yoxlama

E) Cari yoxlama


221. Aşağıdakılardan hansı daha çox ilk pillə rəhbərlik pilləsində ehtiyac duyulan qabiliyyət növüdür?

A) İdarəetmə qabiliyyəti

B) Bəşəri əlaqələr qabiliyyəti

C) Texniki qabiliyyət

D) Funksional qabiliyyət

E) Nəzəri qabiliyyət


222. Aşağıdakılardan hansı rəhbərlik funksiyalarından biri deyil?

A) Yoxlama B) Təşkilatlandırma C) Böyümə D) İdarəetmə E) Planlama


223. İdarədə edilən bir-birindən fərqli işlərə yönlənmiş məlumatların tək-tək toplanması, dəyərləndirilməsi və şərh olunmasına nə deyilir?

A) İş analizi nisbəti

B) İş tərifi

C) İş gərəkləri

D) İş qüvvəsi envanteri

E) İş qüvvəsi məlumat


224. Aşağıdakılardan hansı planlama müddətinin son mərhələsidir?

A) Planların hərəkətə keçirilməsi.

B) Şərtlərin gözdən keçirilməsi

C) Alternativlərin inkişaf etdirilməsi.

D) Personalın seçilməsi.

E) Təşki­lati məqsədlərin təyin olunması.


225. İş analizləri, iş tərifləri və iş gərəkləri ilə əlaqədar fəaliyyətlər aşağıdakı funksiyalardan hansı ilə əlaqəlidir?

A) Qiymətləndirmə

B) Koordinasiya

C) Planlama

D) İnkişaf etdirmə

E) Sənaye əlaqələri


226. Aşağıdakılardan hansı qərargah yetkinin xüsusiliklərindən biri deyil?

A) Mütəxəssislik səlahiyyətidir.

B) Sanksiya gücü yoxdur.

C) Tətbiq edici bir səlahiyyətdir.

D) Digər idarəçiləri istiqamətləndirə bilməz.

E) Digər rəhbərlik funksiyalarına istiqamətli məsləhətçilik edər.


227. İdarəçi şirkəti inkişaf etdirmə, genişlətmə və buna bənzər əməliyyatları yerinə yetirməyə çalışarkən aşağıdaki rollardan hansını yerinə yetirir?

A) Paylayıcı rolunu.

B) Təşəbbüskarlıq rolunu.

C) Sözdə mövqe sahibi rolunu.

D) Razılaşmazlıqları təhlil edici rolunu.

E) Müzakirəçilik rolunu


228. Aşağıdakılardan hansı işlətmələrdə etik baxımdan sorğulanacaq davranışlardan biri deyil?

A) Yoxlama xarici davranış.

B) Vəzifədə səhvli davranma.

C) Vəzifəsindən sui-istifadə etmə.

D) Vəzifəsindən şüurla davamlı sui-istifadə etmə.

E) Yoxlama daxili davranış.


229. Aşağıdakı ifadələrdən hansını iyerarxiyaya aid etmək olmaz?

A) İyerarxiyada əsasən iki amil mövcuddur.

B) İyerarxiya dedikdə hakimiyyət və tabeçilik amilləri başa düşülür.

C) İyerarxiya idarəçilik vasitəsidir.

D) İyerarxiyada yuxarı səviyyə işçiləri özlərinə tabe olan aşağı səviyyə işçilərini işləməyə məcbur edə bilməz.

E) İyerarxiyada yuxarı səviyyə işçiləri özlərinə tabe olan aşağı səviyyə işçilərini maddi cəhətdən özlərindən asılı vəziyyətdə saxlayırlar.


230. Yalnış olan məlumat aşağıdakılardan hansıdır?

A) Dövrümüzə qədər üç əsas idarəetmə vasitəsindən istifadə etmişlər.

B) Asılılıq iyerarxiyası, mədəniyyət və bazar kimi üç əsas idarəetmə vasitəsi mövcuddur.

C) Hər bir menecerin kadırları idarəetmək, texnologiyanı idarəetmək və informasiyanı idarəetmək kimi üç əsas idarəetmə vasitəsi vardır.

D) İdarəetmə nəzəriyyəsi dövlət sektorunda idarəetmə və özəl sektorda idarəetmə olmaqla iki yerə ayrılır.

E) Görkəmli tədqiqatçı alim Mary Parker Follet hər bir menecmentin on əsas rolu olduğunu iddia edirdi.


231. Elmə məlum olan X və Y teoriləri aşağıdakı görkəmli alimlərdən hansına məxsusdur?

A) Henry Minsberg

B) Mc Gregor

C) Anry Fayol

D) Henry Fayol

E) S.U. Cevous


232. Aşağıdakı qeyd olunmuş məlumatlardan hansı yanlışdır?

A) Hər bir iri müəssisədə idarəetmə əsasən üç səviyyədən ibarət olur.

B) Menecment kordinator, informasiyanı qəbul edən şəxs və həm də işgüzardır.

C) İdarəetmədə üç əsas amil mövcuddur.

D) Menecmentin fəaliyyətini müəssisəsiz, təşkilatsız təsəvvür etmək qeyri mümkündür.

E) “Fizikrotiya “ sözünün mənası təbiətin hakimiyyəti deməkdir


233. Aşağıda qeyd olunmuş məlumatlardan hansı müasir alimlərin menecerlər üçün zəruri hesab etdikləri keyfiyyətlərdən deyildir ?

A) Şəxsi keyfiyyətlər.

B) Fiziki keyfiyyətlər

C) İntellektual keyfiyyətlər.

D) Diplomatik keyfiyyətlər.

E) Bacarıq keyfiyyətləri.


234. Frenk və Henry Hant hansı idarəetmə məktəbinin nümayəndələridir?

A) Müasir idarəetmə məktəbi.

B) Elmi idarəetmə məktəbi.

C) İnsanlarla münasibət məktəbi.

D) Klassik idarəetmə məktəbi.

E) Müasir inzibati idarəetmə məktəbi.


235. Hansı məktəbin yaradıcıları hesab edirdilər ki, müşahidə, ölçmə, məntiq və təhlildən istifadə etməklə bir çox əl əməyini təkminləşdirmək olar və elə etmək olar ki, bu işlər daha səmərəli görülsün.

A) Müasir idarəetmə məktəbi.

B) Klassik müşahidə və məntiqi təfəkkür məktəbi.

C) İnsanlarla münasibət məktəbi.

D) Elmi idarəetmə məktəbi.

E) Müasir inzibati idarəetmə məktəbi.


236. Mikroxronometr adlı cihazı aşağıdakı hansı iki nümayəndə icad etmiş­dir? A) Henry Hant və Anry Fayol.

B) Fredriks və Lilian Gilbert.

C) Anry Fayol və Henry Minsberg.

D) Ceyms Tomson və Robert Merton.

E) Elton Mayo və Henry Minsberg.
237. Motivləşdirmə amilinin tətbiqinin əsası hansı məktəb tərəfindən qoyul­muşdur.

A) Müasir idarəetmə məktəbi

B) Elmi idarəetmə məktəbi

C) İnsanlarla münasibət məktəbi

D) Klassik idarəetmə məktəbi

E) Müasir inzibati idarəetmə məktəbi


238. Norma və normativlərin yaranması aşağıdakı məktəblərdən hansı ilə əlaqədardır?

A) Klassik müşahidə və məntiqi təfəkkür məktəbi.

B) Elmi idarəetmə məktəbi

C) İnsanlarla münasibət məktəbi

D) İnzibati idarəetmə məktəbi

E) Müasir inzibati idarəetmə məktəbi


239. Hansı məktəbin tərafdarları və ya nümayəndələri idarəetmənin sosial aspektlərinə çox da qayğı göstərmirdilər?

A) Müasir idarəetmə məktəbi.

B) Elmi idarəetmə məktəbi

C) İnsanlarla münasibət məktəbi

D) Klassik idarəetmə məktəbi

E) Müasir inzibati idarəetmə məktəbi


240. Hansı idarəetmə məktəbinin məqsədi idarəetmənin universal prinsiplərini yaratmaq idi?

A) Müasir idarəetmə məktəbi

B) Klassik müşahidə və məntiqi təfəkkür məktəbi.

C) İnsanlarla münasibət məktəbi

D) İnzibati idarəetmə məktəbi

E) Elmi idarəetmə məktəbi.


241. Avtokrat üslub haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır?

A) İnzibati idarəetmədə tətbiq olunan mövqedir

B) Lider işçilərin bütün hüquqlarını poza bilməz

C) Vahid liderə və ya sahibkara üstünlük verilir

D) Qanunçuluğa və məcburiyyətə üstünlük verilir

E) Rəhbər şəxs digər bütün işçilərin hüquqlarını poza bilər.


242. Despotizm nədir?

A) Amаnsız rəhbərliк tipi

B) Mеnеcеrin muzdlu işçiyə çеvrilməsi.

C) Sеrvis хidmətinin təşкili

D) Vаhid istiqаmət

E) Sistеm yаnаşmаsı


243. İdarəetmədə kadrlar əsasən neçə qrupa bölünür?

A) 2


B)3

C)4.


D)6

E)5
244. Aşağıdakılardan hansı İdarəetmənin təşkilati strukturunun formalarından biri deyildir?

A) Skalyar

B) Funksional

C) Xətti-funksional

D) Matris.

E) Xətti
245. Hansı tədqiqatçı bürokratiyanı sıx texniki nöqteyi - nəzərdən ictimai proseslərin idarəedilməsində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa imkan verən ən rasional üsul hesab edirdi.

A) Henry Minsberg

B) Mc Greoger

C) Anry Fayol

D) U.S Cevous.

E) Marks Weber


246. Bütövlükdə menecmentin qurluşu neçə əsas hissəyə ayrılır?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) heç biri


247. Marketing termini ilk dəfə harada meydana gəlmişdir?

A) Amerika

B) Fransa

C) İngiltərə.

D) Almaniya

E) Yaponiya


248. İdarəedən sistem neçə əsas müstəqil blokdan ibarətdir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 5


249. Sosial sistem nəzəriyyəsinin nümayəndələri aşağıdakılardan hansıdır?

A) Henry Minsberg

B) Lilian Gilbert

C) Frenk

D) D. Mark

E) Abraham Maslov


250. İdarəedən sistemin neçə əsas prinsipi vardır?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 6

E) 4.
251. İdarəetmə nəzəriyyəsinin əsası neçənci ildə qoyulub?

A)1890

B)1769


C)1850

D)1990


E)1520
252. İdarəetmə ilə bağlı ilk fikir kimə aiddir?

A) Adam Smit

B)Tillian Gilbert

C)Friderix Teylor

D)Maks Vemer

E) Anri Fayol


253. İdarəetmə nəzəriyyəsi neçə mərhələdən ibarətdir?

A)1


B)2

C)3


D)4

E)5 
254. Plutarx hansı əsərində Ra tanrısının dünyanın yaradıcısı hesab edirdi?

A)İsida və Osidis

B)İsida


C)Osidis

D)Matrix

E)Herakl
255. Qədim Hindistanda cəmiyyət neçə təbəqəyə bölünürdü?

A)2


B)8

C)4


D)7

E)12
256. Hindistanda dövləti kim idarə edirdi?

A)Brahmanlar və kşatrilər

B)Şudralar

C)Vayşilər

D)Yalnız brahmanlar

E)Yalnız kşatrilər
257. Aristotel “Siyasət” əsərində dövlətin yaranmasının neçə əsas səbəbini göstərmişdir?

A)1


B)3

C)2


D)4

E)5
258. F.Teylorun XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ABŞ-da idarəetmə ilə bağlı verdiyi prinsiplərdən biri deyil?

A)Əmək haqqının ödənilməsi

B)İstehsalın idarəedilməsi

C)Elmi idarəetmə

D)Əməyin təşkilinin sistemləşdirilməsi

E)İşçi qüvvəsindən səmərəli istifadə
259. Aristotel “Siyasət” əsərində dövlətin yaranmasını hansı səbəblərlə göstə­rirdi?

1.Ölkəni idarə edənlər

2.Ağa-qul münasibətləri

3.Ölkəni müdafiə edənlər

4.İstehsalçılar

5.Nigah münasibətləri


A) 1,3,4

B)2,4


C) 1,3,5

D)1,3


E)2,5
260. “Mono” qanunları hansı ölkədə dövlətçiliyin yaranmasında əsas rol oynamışdır?

A) Qədim Yunanıstan

B)Qədim Hindistan

C)Qədim Çin

D)Qədim Babilistan

E)Qədim Misir


261. Görkəmli alim Plutarx “İsida və Osidis” əsərində nəyi əks etdirirdi?

A)Misirlilərin Ra tanrısını dünyanın yaradıcısı hesab etmələri

B)Varlılar və yoxsullar arasında böyük fərq olduğunu

C)Səma mandatı ideyasını

D)Güclünün zəifi əzməməsi

E)Dövlətin ailəyə bənzədilməsi


262. İnsan cəmiyyəti Aristotelin fikrincə hansı siniflərdən ibarət idi? 1.Ölkəni idarə edənlər 2.Orta sinif 3.Son dərəcə kasıblar 4.Zəngin varlılar 5.Ölkəni müdafiə edənlər 6.İstehsalçılar

A) 1,5,6

B) 2,3,4

C)1,2,3


D)2,4,6

E)1,3,6


263. Demokratiyanı kimlər tənqid etmişdir?

A)Solon, Platon, Pifaqor

B)Heraklid, Hilon, Pifaqor

C)Platon,Sokrat,Heraklid

D)Platon, Pifaqor, Sokrat

E)Fales, Kleobul, Sokrat


264. Qədim Yunanıstanda idarəetmə ilə bağlı fikirləri verən 7 müdrikdən biri deyil.

A)Kleobul

B)Pifaqor

C)Solon


D)Periandr

E)Hilon
265. Taylora görə elmi rəhbərlik prinsipinin neçə məqsədi var?

A)2

B)3


C)4

D)5


E)6
266. Hansı fikirlər Taylora aiddir? 1.İşçilərin ən sadə əməliyyatlar üzrə funksiyalarının məhdudlaşması 2.Əmək prosesləri, əməliyyatların, elmi tədqiqi və artıq iş hərəkətlərinin artırılması 3.İş vaxtının son dərəcə uçota alınması

A)1


B)1,2

C)1,3


D)3

E)hamısı


267. İlk dəfə olaraq təşkiletmə və idarəetmə prinsiplərini dövlət və istehsala tətbiq etmiş alim kimdir?

A)Hanri Fayol

B)Aristotel

C)Pifaqor

D)Solon

E)Biant
268. Kim idarəetmə qanunlarını vacib, əbədi dəyişməz sayırdı?

A) Platon

B)Sokrat

C) Pifaqor

D)Aristotel

E)Solon
269. Platonun “dövlət” əsərində ideal dövlətin əmələ gəldiyi sosial qrupları seçin 1.idarəedənlər 2.istehlakçılar 3.istehsalçılar 4.kədlilər 5.ölkəni müdafiə edənlər

A) 1,2,3

B)1,3,4

C)2,3,5


D) 1,4,5

E)2,4,5
270. İdarəetmənin nəzəriyyəsi mərhələlərindəndir?

A) iqtisadi idarəetmə nəzəriyyəsi

B) sosioloji idarəetmə nəzəriyyəsi

C)prinsipial idarəetmə nəzəriyyəsi

D)davranış idarəetmə nəzəriyyəsi

E)psixoloji idarəetmə nəzəriyyəsi
271. Klassik idarəetmə nəzəriyyəsi nümayəndələrindən deyil?

A) Marks Veber

B) Anri Fayol

C) Frank Gilber

D) Adam Smit

E) Lilyon Gilber


272. Harada əhali 4 təbəqəyə bölünürdü?

A) Qədim Hindistan

B) Çin

C) YunanıstanD) Misir

E) Babilistan


273. “Necə ki, ailəni ata idarə edir, dövləti də hökmdar idarə edir” fikri kimə məxsusdur?

A) Plutarx

B) Nizami Gəncəvi

C) Sokrat

D) Dostoyevski

E) Konfutsi


274. Kim hesab edir ki, idarəetmədə siyasətlə məşğul olanlar etik, əxlaqi qabiliyyətə malik olmalıdır?

A) Veber

B) Sokrat

C) Aristotel

D) Adam Smit

E) Pluton


275. Demokratiyanı tənqid edən filosoflardan deyil?

A) Pifaqor

B) Heraklit

C) Sokrat

D) Strabon

E) Platon


276. VII əsrdə Asiyada birdən birə idarəetmə təfəkkürünün inkişafı bağlıdır?

A) Fredrix Teylorun idarəetməylə bağlı nəzəriyyəsinin irəli sürdükdən sonra

B) Aun imperiyasının yaranmasından sonra

C) Rus işğalları ərəfəsində

D) Məhəmməd peyğəmbərin (S.Ə.S) islam dinini gətirməsində sonra

E) Hindistanda müstəqil dövlətin yaranmasından sonra


277. “Elmi idarəetmə əslində idarəetmə keyfiyyətini səciyyələndirən bir anlayış kimi qəbul olunur” fikrini təsdiqləyən tədqiqatçılardan deyil?

A) Taylor

B) Sokrat

C) Fayol

D) Sayon

E) Atamancuk.


278 …… fikrincə demokratiyadan istifadə edən fırıldaqçılar hakimiyyətə gələrək dövlətdə anarxiya yaradır?

A) Platon

B) Plutarx

C) Konfutsi

D) Sokrat

E) Pifaqor


279. İlk dəfə təşkiletmə və idarəetmə prinsiplərini dövlət və istehsala tətbiq etmişdir?

A)Anri Fayol

B)Marks Veber

C)Adam Smit

D)Fridrix Taylor

E)Atamancuk


280. Bunlardan biri idarəetmə qanunlarını vacib, əbədi, dəyişilməz saymışdır? A) Pifaqor

B) Sokrat

C) Platon

D) Heraklit

E) Taylor
281. Taylor ABŞ-da istehsalın idarə edilməsi, əməyin təşkilinin sistemləş­dirilməsi, işçi qüvvəsindən səmərəli istifadə olunması və əmək haqqının ödənilməsi prinsiplərini nə vaxt işləyib hazırlamışdır?

A) 18-ci əsrdə

B) 19-cu əsrdə

C) 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəllərində

D)19-cu əsrin sonu

E)19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində


282. Qədim Misirin siyasi, fəlsəfi fikirlərində əsas yeri tuturdu?

A) insanların rifahı

B) ədalətli cəmiyyət

C) demokratiya

D) fironların həyatı

E) ölkənin inkişafı


283. İdarəetmə haqqında klassik nəzəriyyənin nümayəndələrindən deyil?

A) Maks


B) Veber

C) Andrey

D) Frank

E) Fredrix Erix


284. İdarəetmə ilə bağlı ilk fikirlər söyləyən 7 müdrikdən biri bunlardan hansıdır?

A) Teylor

B) Sokrat

C) Heraklit

D) Pittak

E) Pifaqor


285. “Su-tszin” əsəri neçənci ildə yazılmışdır?

A) e.ə vı əsrdə

B) e.ə v əsrdə

C) e.ə ıx əsrdə

D) e.ə ıv əsrdə

E) e.ə vııı əsrdə


286. İlk dəfə olaraq inzibati idarəetmənin ideal nəzəriyyəsini kim irəli sürmüşdür?

A) Taylor

B) Veber

C) Fayor

D) Maks

E) Sokrat


287. Burokratiya kimlərin hakimiyyətidir?

A) nazirlərin

B) ruhanilərin

C) hakimlərin

D) məmurların

E) xalqın


288. “Siyasət” əsəri kimindir?

A) Aristotel

B) Sokrat

C) Maks


D) Veber

E) Frank


289. Sokrat idarəetmədə … vacib, dəyişməz sayırdı?

A) qanunları

B) funksiyanı

C) nəzəriyyəni

D) inkişafı

E) münasibətləri


290. Teylorun ABŞ-da istehsalın idarəedilməsi prinsipi neçənci əsrdə yaran­mışdır?

A) XX əsrin ortaları

B) XIX əsrin sonları

C) XV əsr

D) XIX əsrin əvvəli

E) XX əsrin əvvəli


291. Platon tənqid etdiyi dövlət əsərində neçə qrupun əmələ gəldiyini yazırdı?

A) 2 sosial qrupun

B) 2 iqtisadi qrupun

C) 3 iqtisadi qrupun

D) 3 sosial qrupun

E) 5 sosial qrupun


292. Qədim Yunanıstanda idarəetməyə aid ilk fikirlər neçə alimə məxsus olmuşdur?

A)1


B)5

C)7


D)10

E)heç biri


293. Qədim Hindistanda cəmiyyətin birinci təbəqəsinə kimlər daxil idi?

A) kahinlər

B) şudralar

C) döyüşçülər

D) vayşilər

E) kasıblar


294. “Yun-yuy”əsəri kimindir?

A) Plutarx

B) Konfusin

C) Fales

D) Biant

E) Pifaqor


295. Demokratiyanı tənqid etmiş alimlər hansılardı?

1.Pifaqor 2.Heraklit 3.Solon 4.Hilon 5.Sokrat 6.Periandr

A)1,3,6

B)2,3,5


C)1,2,5

D)1,2,4


E)1,4,5
296. Aristotel “Siyasət” əsərində hansı münasibətləri göstərirdi? 1.nigah 2.zəngin, varlı 3.ağa, qul 4.kəndli, feodal

A) 1,3


B)2,3


Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə