İnsan resurslari departamentiYüklə 54,05 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix24.02.2018
ölçüsü54,05 Kb.
#27804


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

İQTİSADÇI (PERSONAL VƏ  ƏMƏK HAQQI ŞÖBƏSİ)  

VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR 

1.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası üzrə: 

Ümumi müddəalar 

Dövlətin əsasları 

Əsas insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları 

2.Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi üzrə: 

Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar 

Azərbaycan  Respublikası  Əmək  Məcəlləsinin  vəzifələri  və  prinsipləri.  Azərbaycan  Respublikasının 

əmək qanunvericiliyində işlədilən əsas məfhumların anlayışları 

Bu Məcəllənin tətbiq edildiyi iş yerləri 

Bu Məcəllənin tətbiq edildiyi digər iş yerləri və qulluqçular 

Bu Məcəllənin şamil edilmədiyi şəxslər  

Əmək münasibətlərinin qanunvericiliklə və müqavilə bağlamaqla tənzimlənməsi 

Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas hüquqları 

Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələri 

İşəgötürənin əsas hüquqları 

İşəgötürənin əsas vəzifələri və məsuliyyəti 

Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan 

Əmək münasibətlərində ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi 

Məcburi əməyin qadağan edilməsi 

Kollektiv müqavilə və sazişin hazırlanması, bağlanması və yerinə yetirilməsinin əsas prinsipləri 

Kollektiv müqavilənin hazırlanması və bağlanması zəruriliyi haqqında qərarın qəbul edilməsi 

Kollektiv müqavilənin tərəfləri 

Kollektiv sazişin növləri 

Əmək müqaviləsinin tərəfləri 

Əmək müqaviləsinin məzmunu 

Əmək müqaviləsinin müddəti 

Müddətli əmək müqaviləsi bağlanan hallar 

Sınaq müddəti 

Sınaq müddəti müəyyən edilməyən hallar 

Əmək şəraitinin təmin edilməsi 

Əmək şəraitinin əlavə şərtləri 

Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi 

İşçinin əmək funksiyası 

Əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin bağlanması və tənzimlənməsi 

Başqa işə keçirmə 

İşəgötürənin təşəbbüsü ilə başqa işə müvəqqəti keçirmə 

Başqa işçinin əmək funksiyasının icrası 

İşçinin işdən kənar edilməsi 

Mülkiyyətçi dəyişdikdə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi 


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

İş yerlərinin attestasiyası, onun məqsədi və keçirilməsinin tənzimlənməsi 

İşçilərin attestasiyası, onun keçirilməsi qaydaları və şərtləri 

Attestasiya olunmayan işçilər 

İşçilərin və iş yerlərinin attestasiyasının nəticələrinin tənzimlənməsi 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları 

Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası 

İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları 

 Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən ləğv edilərkən görülən tədbirlər 

Əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması hesab edilən hallar 

Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası 

Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları 

Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan hallarda ona xitam verilməsinin tənzimlənməsi 

Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları 

İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər 

Əmək müqaviləsinin ləğv olunması qadağan edilən işçilər və hallar 

Əmək müqaviləsinin işəgötürən tərəfindən ləğvi zamanı razılaşmalar 

Tam iş vaxtı və onun müddəti 

Həftəlik tam iş vaxtının müəyyən edilməsi 

Qısaldılmış iş vaxtı 

Əmək şəraiti zərərli olan işlərdə çalışan işçilər üçün iş vaxtının qısaldılmış müddəti 

Xüsusi xarakterli işlərdə çalışan işçilərin qısaldılmış iş vaxtı 

Natamam iş vaxtı 

İş vaxtının rejimi 

İş vaxtının cəmlənmiş uçotu 

Gecə vaxtı işin müddəti 

Gecə vaxtı işlərinə cəlb edilməsinə yol verilməyən işçilər 

İş vaxtından artıq iş 

İş vaxtından artıq işlərin son həddi 

İş vaxtından artıq işlərə yol verilən müstəsna hallar 

İş vaxtının uçotu 

İstirahət və nahar üçün fasilə 

İstirahət günləri 

Bayram günləri 

Səsvermə günü  

Ümumxalq hüzn günü 

İstirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən  bayram günlərində və ümumxalq hüzn günü işçilərin 

işə cəlb olunmasının yolverilməzliyi 

İstirahət,  səsvermə,  iş  günü  hesab  edilməyən  bayram  günləri  və  ümumxalq  hüzn  günü  qabağı 

günlərdə iş gününün müddəti  

İstirahət,  səsvermə,  iş  günü  hesab  edilməyən  bayram  günləri  və  ümumxalq  hüzn  günü  işə  cəlb 

olunmuş işçilərin əməyinin ödənilməsi  

İşçilərin məzuniyyət hüququ 


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

Məzuniyyətdən istifadə zamanı işçilərin hüquqi təminatları 

Əmək məzuniyyətinin verilməsi qaydası 

Əmək məzuniyyətlərinin verilməsində növbəlilik 

Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi şərtləri və qaydası 

Əmək məzuniyyətinin verilməməsinin yolverilməzliyi 

Əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətlərinin cəmlənmə qaydası 

Məzuniyyət haqqı ödənilərkən nəzərə alınan əmək haqqı növləri 

Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi 

İstifadə edilməmiş məzuniyyətlər üçün pul əvəzinin verilməsi 

Əmək haqqı 

Əmək haqqının minimum məbləği 

Əməyinin ödənilməsi və onun dərəcələrinin müəyyən edilməsi 

Əməyin ödənilməsi sistemi və növləri 

Əməyin ödənilməsi sistemlərinin tətbiqi qaydaları 

Xüsusi şəraitdə tətbiq edilən əmək haqqı 

Müxtəlif işlər üzrə əmək funksiyası yerinə yetirilərkən əməyin ödənilməsi 

Peşələr (vəzifələr) əvəz edildikdə əməyin ödənilməsi 

Müvəqqəti əvəzetməyə görə haqqın ödənilməsi 

Əvəzçilik üzrə əmək haqqının ödənilməsi 

 İstirahət,  səsvermə, iş  günü hesab edilməyən bayram günləri  və  ümumxalq  hüzn  günü görülən işə 

görə əməkhaqqının ödənilməsi  

İş vaxtından artıq vaxtda görülən işə görə əmək haqqının ödənilməsi 

 Gecə vaxtı və çoxnövbəli iş rejiminə görə haqqın ödənilməsi 

Hasilat normaları yerinə yetirilmədikdə əməyin ödənilməsi qaydası 

Hazırlanan məhsul zay olduqda əməyin ödənilməsi qaydası 

Boşdayanma vaxtı əməyin ödənilməsi 

Yeni istehsal (məhsul buraxılışı) zamanı əmək haqqının ödənilməsi şərti 

Natamam iş vaxtında əməyin ödənilməsi 

Əmək haqqının verilməsi müddətləri 

Orta əmək haqqı və onun hesablanması qaydası 

İşçilərin iş yerinin və orta əmək haqqının saxlandığı hallar 

İşçinin müəssisənin gəlirindən pay almaq hüququ 

Müəssisədaxili intizam qaydaları 

Müəssisədaxili intizam qaydalarının məzmunu 

Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun növləri 

İşəgötürənin və işçinin birinin digərinə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyəti 

3.”Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu: 

4.Əməyin normallaşdırıması 

5.Əmək məsrəfləri 

6.İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları  

7.İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları 

8.Azərbaycan Respublikasında işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları 


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası; 

2.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi; 

3.”Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu; 

4.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları” 

5.Azərbaycan  Respublikası  Maliyyə  Nazirliyinin  18  yanvar  2012-ci  il  tarixli  Q-1 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları” 

6.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 may tarixli 97 nömrəli 

qərarı  ilə”Azərbaycan  Respublikasında  işçilərin  attestasiyasının  keçirilməsi 

Qaydaları” 

7.Q.S.Süleymanov. Dövlət qulluğu vəzifələrinə müsabiqə yolu ilə qəbul. Bakı-2017. 
İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

1.Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsinə  əsasən  yaşı  18-dən  az  olan 

işçilər üçün hansı vaxtlar gecə vaxtı hesab edilir? 

A) Axşam saat 20-dən səhər saat 6-dək olan müddət 

B) Axşam saat 24-dən səhər saat 7-dək olan müddət 

C) Axşam saat 22-dən səhər saat 7-dək olan müddət 

D)  Axşam saat 20-dən səhər saat 7-dək olan müddət 

E) Axşam saat 23-dən səhər saat 7-dək olan müddət 

 

2.Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsinə  əsasən  yaşı  18-dən  az  olan 

işçilər üçün hansı vaxtlar gecə vaxtı hesab edilir? 

A) Axşam saat 20-dən səhər saat 6-dək olan müddət 

B) Axşam saat 24-dən səhər saat 7-dək olan müddət 

C) Axşam saat 22-dən səhər saat 7-dək olan müddət 

D)  Axşam saat 20-dən səhər saat 7-dək olan müddət 

E) Axşam saat 23-dən səhər saat 7-dək olan müddət 

 

3.Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsinə  əsasən  işəgötürənlər  və 

müəssisələrin  rəhbər  işçiləri  hansı  müddət  ərzində  əməyin  mühafizəsi  üzrə 

vaxtaşırı ixtisasartırma kurslarında təlim keçməli və bu sahədə onların bilikləri 

yoxlanılmalıdır? 

A) 4 ildə bir dəfədən az olmayaraq 

B) 3 ildə bir dəfədən az olmayaraq 

C) 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq 

D) 7 ildə bir dəfədən az olmayaraq 

E) 6 ildə bir dəfədən az olmayaraq 

 

4.Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsinə  əsasən  elmlər  doktoru  elmi 

dərəcəsi  almaq  üçün  dissertasiya  işini  tamamlamaqdan  ötrü  neçə  təqvim 

ayınadək ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti verilir? 

A) Bir təqvim ayınadək   

 

B) İki təqvim ayınadək   C) Üç təqvim ayınadək 

D) Dörd təqvim ayınadək  

E) Beş təqvim ayınadək 

 

  

 

  

 İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

5.Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsinə  əsasən  istirahət,  səsvermə,  iş 

günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü görülən işə görə 

əməkhaqqının ödənilməsi qaydası aşağıdakı hansı bənddə doğru göstərilmişdir? 

A)Əməyin  vaxtamuzd  ödənilmə  sistemində  gündəlik  tarif  maaşının  üç  mislindən 

aşağı olmamaqla 

B)Əməyin  işəmuzd  ödənilmə  sistemində  ikiqat  işəmuzd  qiymətlərindən  aşağı 

olmamaqla 

C)Aylıq maaş alan işçilərə iş aylıq iş vaxtı norması çərçivəsində görülmüşsə, maaşdan 

əlavə iki gündəlik vəzifə maaşı məbləğindən aşağı olmamaqla 

D)İş  aylıq  iş  vaxtı  normasından  artıq  vaxtda  görülmüşsə,  maaşdan  əlavə  gündəlik 

vəzifə maaşının dördqat məbləğindən aşağı olmamaqla 

E)İstirahət,  səsvermə,  iş  günü  hesab  edilməyən  bayram  günləri  və  ümumxalq  hüzn 

günü  işləmiş  işçinin  arzusu  ilə  ona  əməkhaqqı  əvəzinə  başqa  iki  gün  istirahət  günü 

verilə bilər 

 

6.Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsinə  əsasən   minimum  əmək  haqqı 

anlayışı hansı bənddə tam və düzgün göstərilmişdir? 

A)İqtisadi, sosial şərait nəzərə alınmaqla qanunvericiliklə ixtisaslı əməyə və xidmətə 

görə aylıq əmək haqqının ən aşağı səviyyəsini müəyyən edən sosial normativdir 

B)İqtisadi, sosial şərait nəzərə alınmaqla qanunvericiliklə ixtisassız əməyə və xidmətə 

görə aylıq əmək haqqının ən aşağı səviyyəsini müəyyən edən sosial normativdir.  

C)İqtisadi, sosial şərait nəzərə alınmaqla qanunvericiliklə orta aylıq əmək haqqının ən 

aşağı səviyyəsini müəyyən edən sosial normativdir  

D)İqtisadi, sosial şərait nəzərə alınmaqla qanunvericiliklə illik əmək haqqının ən aşağı 

səviyyəsini müəyyən edən sosial normativdir 

E)İqtisadi, sosial şərait nəzərə alınmamaqla qanunvericiliklə aylıq əmək haqqının ən 

yuxarı səviyyəsini müəyyən edən sosial normativdir 

 

7.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən  hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün işləyən qadınlara iki və daha çox uşaq doğulduqda 

neçə təqvim günü ödənişli məzuniyyət verilir? 

A)120 təqvim günü 

B)150 təqvim günü 

C) 140 təqvim günü 

D)126 təqvim günü 

E) 90 təqvim günü  

8.İşəgötürən  bağlanmış  əmək  müqavilələrini,  onlarda  aparılan  dəyişiklikləri, 

verilmiş əmrləri neçə il müddətinə saxlamağa borcludur? 

A) 6 ay 


 

B) 5 il  

C) 2 il  

D) 3 il 


   E) 75 il 

Yüklə 54,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə