İnsan resurslari departamentiYüklə 0,52 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix08.08.2018
ölçüsü0,52 Mb.
#61993


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

İQTİSADÇI VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR 

1.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

2.Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi; 

3.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sahə üzrə qərar və sərəncamları üzrə: 

-  Məzuniyyət  vaxtı  üçün  orta  əmək  haqqının  hesablanması  zamanı  nəzərə  alınan  və  alınmayan 

ödənişlərin müəyyən edilməsi; 

-Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclərin müəyyən edilməsi 

- Ezamiyyə xərclərinin hesablanması 

-  Məcburi  dövlət  sosial  sığortası  üzrə  ödəmələrin  və  əmək  qabiliyyətini  müvəqqəti  itirmiş  işçilərə 

müavinətin hesablanması  

- Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi və uçotu qaydaları 

- İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları 

-Azərbaycan Respublikasında işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları 

4.Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə: 

“Mal-material ehtiyatları” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı 

”Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında” 7 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı 

“Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər” adlı 8 №-li Mühasibat 

Uçotunun Beynəlxalq Standartı 

“Hesabat tarixindən sonra baş vermiş hadisələr” adlı 10 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 

Standartı 

“Mənfəət vergisi” adlı 12 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı 

“Torpaq, tikili, avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı 

“Gəlir” adlı 18 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı 

“Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri” adlı 21 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 

Standartı 

“Borclar üzrə məsrəflər” adlı 23 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı 

“Aktivlərin dəyərdən düşməsi” adlı 36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı 

“Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər” adlı 37 №-li Mühasibat Uçotunun 

Beynəlxalq Standartı 

“Qeyri-maddi aktivlər” adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı. 

5.İqtisadi nəzəriyyənin predmeti, iqtisadi təhlil 

6.Pul. Pulun funksiyaları. Real pul kütləsi (real qalıqlar) 

7.Qiymət. Qiymətə görə tələbin elastikliyi 

8.Əsas fondlar. Dövriyyə fondları 

9.Məhsulun maya dəyəri 

10.Menecment, marketinq  

11.İnvestisiya, İnnovasiyalar 

12.Dövlətin fiskal siyasəti 

13.İqtisadi fəaliyyət. İqtisadi inteqrasiya. Davamlı inkişaf. 

 

14.Bazar iqtisadiyyatı Keçid iqtisadiyyatı 

 

 


İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

Ədəbiyyat 

 

1. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, www.maliyye.gov.az;  

2.Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi;  

3.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi; 

4.“Ciddi 

hesabat  blanklarının  tətbiqi  və  uçotunun  aparılması  Qaydaları”nın  təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan  Respublikası  Maliyyə  Nazirinin  2013-cü  il  9  yanvar  tarixli  Q-02 

nömrəli Qərarı. 

5.“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 250-IQ, 18 fevral 1997-ci il; 

6.”Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə 

sığortaedənin  vəsaiti  hesabına  ödənilən  müavinətin  hesablanması  və  ödənilməsi  haqqında 

Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 

sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı. 

7.“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 223-IIQ, 4 dekabr 2001-ci il; 

8. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 55-IIIQ, 7 fevral 2006-cı il; 

9.“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 

yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı; 

10.“Orta  əmək  haqqı  hesablanarkən  nəzərə  alınan  və  alınmayan  ödənclərin  müəyyən  edilməsi 

barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabinetinin  15  iyul  2000-ci  il  tarixli  126  nömrəli 

Qərarı; 


11.Məzuniyyət  vaxtı  üçün  orta  əmək  haqqının  hesablanması  zamanı  nəzərə  alınan  və  alınmayan 

ödənişlərin  müəyyən  edilməsi  və  məzuniyyət  vaxtı  üçün  orta  əmək  haqqının  əmsallaşdırılması 

qaydasının  təsdiq  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabinetinin  25  avqust 

1999-cu il tarixli 137 nömrəli Qərarı; 

12.İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları 

13.Azərbaycan Respublikasında işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları 

14.Q.Y.Əbdülsəlimzadə. İqtisadi nəzəriyyə – Economics (Dərs vəsaiti). Bakı -2012. 

15.Q.S.Süleymanov. Dövlət qulluğuna müsabiqə yolu ilə qəbul. Bakı - 2018. 

 İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

1.Azərbaycan  Respublikasının  Vergi  Məcəlləsinə  əsasən  hüquqi  şəxsin  balansında  olan 

torpaqların illik amortizasiya norması neçə faizdir? 

A)3 faizədək   

 

B)Amortizasiya olunmur  

 

 C)15 faizədək 

D)7 faizədək 

E)14 faizədək  

 

2.Azərbaycan  Respublikasının  Vergi  Məcəlləsinə  əsasən  təmir  xərclərinin  məhdudlaşdırılan həddən artıq olan hissəsi hansı qaydada gəlirdən çıxılır? 

A) Gəlirdən tam həcmdə çıxılır 

B) Növbəti vergi ilinin xərclərinə aid edilir 

C) Mənfəətin azaldılmasına aid edilir 

D) Gəlirdən çıxılmır və əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin artmasına aid edilir 

E) Mənfəətin çoxaldılmasına aid edilir.  

3.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən iş vaxtından artıq vaxtda görülən işə 

görə işçiyə əmək haqqının ödənilməsi hansı qaydada aparılmalıdır? 

A)Əməyin vaxtamuzd ödənilmə sistemində saatlıq tarif (vəzifə) maaşının üçqat məbləğindən aşağı 

olmamaqla ödənilməli 

B)Tarif cədvəlinə uyğun olaraq adi qaydada əmək  haqqı  ödənilməli 

C)Saatlıq tarif (vəzifə) maaşının birqat məbləğindəödənilməli 

D)Saatlıq tarif (vəzifə) maaşının 1.5 misli məbləğində ödənilməli 

E)Əməyin vaxtamuzd ödənilmə sistemində saatlıq tarif (vəzifə) maaşının ikiqat məbləğindən aşağı 

olmamaqla ödənilməli.  

 

4.Azərbaycan  Respublikasının  Əmək  Məcəlləsinə  əsasən  aşağıda  göstərilənlərdən  hansılar 

əmək haqqının tərkibinə daxildir? Tam və doğru cavabı tapın.  

A) Aylıq tarif (vəzifə) maaşı 

B) Aylıq tarif (vəzifə) maaşı və ezamiyyə xərcləri 

C) Aylıq tarif (vəzifə) maaşı və mükafatlar 

D) Əlavələr və mükafatlar 

E) Aylıq tarif (vəzifə) maaşı, əlavələr və mükafatlar 

 

5.Aşağıdakı  ödənişlərdən  hansı  məzuniyyət  vaxtı  üçün  orta  aylıq  əmək  haqqı  hesablanarkən 

nəzərə alınmalıdır? 

A) Ezamiyyə xərcləri 

B) Maddi yardım şəklində verilən müxtəlif ödəmələr 

C) Birdəfəlik xarakter daşıyan ödəmələr  

D) Faktiki işlənmiş vaxt üzrə vəzifə maaşı 

E) Yemək xərci 

 İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

6.İşçiyə  əmək  qabiliyyətinin  müvəqqəti  itirilməsinə  görə  ilk  14  təqvim  ğünü  müddətində 

ödəniş kim tərəfindən ödənilməlidir? 

A) Azərbaycan Respublikası Dövlət Büdcəsinin ehtiyatları hesabına 

B) Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən 

C)Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 

D) İşlədiyi müəssisə tərəfindən 

E) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

 

 

7.Azərbaycan  Respublikası  Vergi  Məcəlləsin  əsasən  aşağıda  göstərilənlərdən  hansılar amortizasiya olunmayan aktivlər qrupuna aiddir? Tam və doğru cavabı seçin. 

1. İstismar vaxtı çatmayan çoxillik əkmələr 

2. İş heyvanları 

3. Nəqliyyat vasitələri 

4. Konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər 

5. Məhsuldar heyvanlar 

A) 1,2,3 

 

B) 2,3,5  

C) 1,4,5 

 

D) 3,4,5          E) 2,4,5 

 

8.“Torpaq,  tikili,  avadanlıqlar”  adlı  16  №-li  Mühasibat  Uçotunun  Beynəlxalq  Standartına 

əsasən amortizasiya ilə bağlı aşağıdakı ifadələrdən hansı biri doğrudur? 

A)Bütün uzunmüddətli aktivlər amortizasiya olunmalıdır 

B)Amortizasiya metodunda dəyişiklik uçot siyasətində dəyişiklikdir və bu, ayrılıqda açıqlanmalıdır. 

C)Amortizasiya xərclərinin hesablanması yalnız düzxətt metodu əsasında aparılmalıdır. 

D)Amortizasiya- amortizasiya edilmiş dəyərin həmin aktivin faydalı istifadə müddəti ərzində hər 

uçot dövrünə sistematik əsasda bölüşdürülməsidir. 

E)İstifadəsiz uzunmüddətli aktivlər üzrə amortizasiya  xərci hesablanmamalıdır. 

 

9.“Gəlir” adlı 18 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən pul vəsaitləri və ya pul  vəsaitlərinin  ekvivalentlərindən  istifadə  edilməsi  üçün  təyin  edilmiş  haqqlar  və  ya 

müəssisəyə ödənilməli məbləğlər aşağıdakılardan hansılardır? 

A) Təxirəsalınmış gəlir 

B) Dividendlər 

C) Faiz gəliri 

D) Royaltilər 

E) İcarə haqqları  

   

 

 

 

 İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ 

 

 

 

                       TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK” 

 

10.“Mal-material  ehtiyatları”  adlı  №-li  Mühasibat  Uçotunun  Beynəlxalq  Standartına  əsasən 

mal-material  ehtiyatları  ilkin  dəyər  əsasında  qiymətləndirilən  zaman  aşağıdakı  metodlardan 

hansından istifadə etmək mümkündür? 

A) Normativ dəyər  

B) Orta dəyər 

C) LİFO 


D) Çəkili orta dəyər 

E) Mümkün xalis satış dəyəri 

 

11.Real pul kütləsi (real qalıqlar) necə təyin olunur? 

A)Nominal pul kütləsinin qiymətlərin səviyyəsinə olan fərqi kimi 

B)Nominal pul kütləsinin qiymətlərin səviyyəsinə nisbəti kimi 

C)Qiymətlərin səviyyəsinin nominal pul kütləsinə nisbəti kimi 

D)Qiymət artımının real qiymətlərə nisbəti kimi 

E)Xalis gəlirin milli gəlirə nisbəti kimi  

12.İqtisadi məqsədlər dedikdə nə başa düşülür? Tam və doğru cavabı seçin. 

1.İqtisadi artım, tam məşğulluq, iqtisadi səmərəlilik, qiymətlərin sabit səviyyəsi 

2.İqtisadi azadlıq, gəlirin düzgün paylanması, iqtisadi təminat 

3.Ticarət balansı, iqtisadi artım, iqtisadi səmərəlilik 

4.İqtisadi nəzəriyyələr, iqtisadi konsepsiyalar, iqtisadi qanunlar 

5.İqtisadi təminat, qiymətlərin sabit səviyyəsi, tam məşğulluq 

A) 2,3,4,5 

 

B) 1,3,4,5 C) 1,2,3,4,5 

 

D) 2,4,5 E) 1,2,3,5 

 

  

 

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə