Hika na may kaugnayan sa trabaho: Ano ang dapat mong malamanYüklə 57,74 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.12.2017
ölçüsü57,74 Kb.
#14305


programa ng california 

sa pag-iwas sa hika na 

may kaugnayan sa 

trabaho

 

Sangay ng Kalusugan sa Trabaho 

Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California

 

Hika na may kaugnayan sa trabaho: Ano ang dapat 

mong malaman

 

Ano ang hika? 

Ang hika ay isang sakit kung saan naninikip at nagbabara ang mga daanan ng hangin sa mga 

baga, na nagiging dahilan para mahirapang huminga. Maaari itong magsimula anumang oras 

sa iyong buhay at maraming ibang bagay na maaaring magpasimula ng mga sintomas ng hika. 

Kabilang sa mga sintomas ang humuhuning paghinga, paninikip ng dibdib, ubo at kapos na 

paghinga.

 

Ano ang hika na may kaugnayan sa trabaho at ano ang nagdudulot nito? Ang mga manggagawa ng 

ospital ay nalalantad sa mga 

mapanganib na 

pangdisimpekta

 

Ang hika na may kaugnayan sa trabaho (Work-related asthma, WRA) ay hika na dulot o pinalalala ng isang bagay sa trabaho. Ipinapakita ng 

mga  pag-aaral  na  sa  pagitan  ng  15-30%  ng  lahat  ng  nasa  hustong 

gulang  ay  dulot  ng  mga  kondisyon  o  mga  kemikal  sa  trabaho. 

Mayroong  mahigit  sa  320  substansiya  na  kilalang  nagdudulot  ng 

bagong  hika  sa  mga  taong  walang  ganito  dati.  Kabilang  sa  ilang 

halimbawa  ang  harina,  ilang  kemikal  sa  paglilinis,  ilang  usok  sa 

paghihinang,  latex,  maliliit  na  bagay  na  nahuhulog  mula  sa  hayop, 

mga  epoxy,  chlorine,  mga  isocyanate,  formaldehyde,  kusot,  ilang 

pangdisimpekta at mga likido mula sa paggawa ng bakal.

 

Napakakaunti sa mga bagay na ito ang maaaring magdulot ng hika sa ilang  tao,  kahit  ang  mga  lebel  na  mababa  sa  mga  limitasyon  ng 

Cal/OSHA sa pagkakalantad ng manggagawa (kapag mayroon ng mga 

ito). Minsan maaaring magtrabaho ang mga tao sa paligid ng isang 

substansiya  para  sa  maraming  taon  nang  walang  problema.  Sa 

kalaunan maaari silang maging sensitibo, o magkaroon ng alerhiya sa 

substansiya  at  makakuha  ng  bagong  hika.  At  saka,  anumang 

nakakairitang  substansiya  o  karaniwang  allergen  (nagdudulot  ng 

alerhiya) ay maaaring magpalala sa mga sintomas ng hika sa isang tao 

na mayroon nang hika.

 

Hunyo 2014 


Ang isang guro sa middle school ay biglang nagkaroon ng hika mula sa matapang na cologne 

ng isang estudyante

 

Sa loob ng 23 taon, ang isang 49 na taong gulang na guro sa sining ay nagtrabaho sa isang distrito ng paaralan sa suburban nang walang anumang problema sa paghinga. Ngunit isang 

araw, mayroong pumasok sa silid-aralan na mayroong napakatapang na cologne. Nag-spray 

pa ng cologne ang estudyante habang nasa silid-aralan. Nagkaroon ng reaksyon ang guro sa 

loob ng ilang segundo, nagkaroon ng paninikip ng dibdib at humuhuning paghinga. Isang taon 

ang nakalipas, mayroon pa ring hika ang guro na lumalala kapag nasa paligid siya ng maraming 

pabango at iba pang kemikal. Kailangan na niya ngayong palaging magdala ng inhaler.

 

Iwasan ang hika: Gumawa ng mga patakaran na walang pabango sa iyong paaralan, opisina 

o ibang lugar ng trabaho.

Nagkaroon ng hika ang isang 44 na taong gulang na manggagawa sa kahoy pagkatapos ng 

20 taong pagtatrabaho sa kusot

 

Nagkarpintero ang manggagawa sa kahoy at nag-remodel gamit ang iba't ibang uri ng kahoy, kabilang  ang  California  Redwood  at  Western  Red  Cedar.  Wala  siyang  mga  sistemang 

tagakolekta ng alikabok sa kanyang kagamitan at kitang-kita na maraming alikabok sa hangin. 

Unti-unti siyang nagsimulang magkaroon ng mga problema sa paghinga sa gabi pagkatapos 

ng trabaho. Noong nakatanggap siya ng pagsusuri sa hika, nagambla na siya ng kanyang hika 

sa karamihan ng pagkakataon. Labindalawang taon ang nakalipas, mayroon pa rin siyang mga 

problema  sa  paghinga.  Kinailangan  niyang  pumunta  sa  emergency  room  nang  dalawang 

beses, at umiinom ng apat na iba't ibang gamot sa hika.

 

Iwasan ang hika: Maglagay ng mga sistemang tagakolekta ng alikabok kapag nagtatrabaho sa kahoy.

 

Anu-anong mga uri ng trabaho ang maaaring humantong sa WRA?

 

Kadalasan, ito ay isang partikular na gawain o mga gawain sa trabaho na humahantong sa mapanganib na mga pagkakalantad, tulad ng paggamit ng ilang pangdisimpekta o mga epoxy 

resin. Kung mayroon nang hika ang isang tao, maaari itong lumala dahil sa maraming iba't 

ibang kondisyon o mga substansiya, kahit na hindi itinuturing na ‘mataas ang panganib’ para 

sa hika ang kanilang trabaho. Hindi kinakailangang direktang nagtatrabaho ang isang tao 

kasama ng substansiya para malantad dito, at maaaring magkaroon ng mga problema dahil 

malapit siya kung saan ito ginagamit. Nasa ibaba ang ilang halimbawa ng mga karaniwang 

trabaho na mayroong mga pagkakalantad na kilalang nagdudulot ng bagong hika sa mga 

manggagawang walang ganito dati.

 

Uri ng 

Manggagawa

 

Mga pagkakalantad na maaaring magdulot ng hika

 

Mga karaniwang gawain

 

Mga Manggagawa sa Ospital

 

Glutaraldehyde, mga pangdisimpekta, latex, gamot, 

mga enzyme, formaldehyde

 

Pangkaraniwang paglilinis, pagproseso ng scope, pagsusuot 

ng mga latex na glove, 

pagtatrabaho sa mga lugar kung 

saan gumagamit ng mga kemikal

 

Mga Humahawak ng Hayop

 

Maliliit na bagay na nahuhulog mula sa hayop at mga protina

 

Pag-aalaga ng hayop, paglilinis ng mga kulungan

 Manggagawa/ 

Pintor sa 

Pagkukumpuni ng 

Katawan ng 

Sasakyan

 

Mga isocyanate, mga epoxy, acrylate, 

chromium, styrene

 

Pagpipintura ng mga kotse, paggawa ng katawan ng sasakyan

 

Mga Magsasaka/Mga 

Manggagawa sa 

Bukid

 

Mga pesticide, pollen, protina ng itlog, alikabok mula sa grain

maliliit na bagay na nahuhulog 

mula sa hayop, chlorine

 

Paglalagay ng mga pesticidepagtatrabaho sa mga bukid, pag-

aalaga ng mga hayop, 

pagpapakete/paglilinis ng mga 

prutas at gulay

 

Mga Manggagawa sa Beauty Salon

 

Mga persulfate, henna, formaldehyde, mga 

methacrylate

 

Pagbe-bleach/pagkukulay ng buhok, pagpapalambot ng buhok, 

paglalagay ng mga artipisyal na 

kuko

 

Mga Custodian/ Mga Tagalinis

 

Mga pangdisimpekta, ammonia, mga 

ethanolamine, latex

 

Paglilinis ng mga ibabaw, pagdidisimpekta ng mga ibabaw, 

pag-strip at paglalagay ng wax sa 

mga sahig, pagsusuot ng mga latex 

na glove


 

Mga Panadero

 

Harina, cinnamon 

Paghahalo ng harina, 

pagwawalis/paglilinis ng 

harina


 

Mga Pamproseso 

ng Pagkain

 

Pagkaing-dagat, harina, pulbos ng bawang, mga vegetable 

gum, pulbos na protina ng itlog

 

Paghahalo, pagpoproseso o 

pagpapakete ng pagkain

 

Mga Manggagawa sa Konstruksiyon/ 

Kahoy


 

Kusot, mga usok sa 

paghihinang, formaldehyde, 

mga epoxy

 

Paglalagari at pagliliha ng kahoy, paghihinang, pagdidikit

 

Mga Bumbero 

Usok, kusot

 

Pag-aapula ng apoy, paglalagari ng kahoy

 

Mga Manggagawa sa Paggawaan

 

Mga epoxy, mga likido sa paggawa ng bakal, chlorine, 

phtalic anhydride, mga 

isocyanate

 

Pagmomolde, pagpapakete, produksyon na kinabibilangan ng 

mga kemikal, pagpapatakbo ng 

makina

 

Paano ko malalaman kung mayroon akong WRA? Maaari kang magkaroon ng hika na may kaugnayan sa trabaho kung:

 

malala ang iyong mga problema sa paghinga kapag nasa trabaho 

bumubuti ang iyong mga problema sa paghinga kapag wala ka sa trabaho nang ilang 

araw, tulad ng tuwing Sabado at Linggo o kapag bakasyon

 

nagsimula ang iyong mga problema sa paghinga pagkatapos mong magsimula ng btrabaho

 

mayroon kang bagong hika na nagsimula bilang isang nasa hustong gulang 

nagkaroon ka ng hika ngunit lumala ito bilang isang nasa hustong gulang

 

agong Nalalantad ang mga guro sa 

maraming substansiya na 

maaaring magdulot o 

magpasimula ng hika, kabilang 

ang mga produktong panlinis

 

Kung  magagawa  mo,  dalhin  ang  Mga  Dokumento  sa Kaligtasan  (Safety  Data  Sheets,  mga  SDS)  para  ipakita  sa 

doktor. Maaaring makatulong ang mga ito na matukoy ang 

dahilan para sa iyong WRA at magmungkahi ng mga bagay 

na magagawa mo para mabawasan ang iyong mga sintomas. 

Ang iyong employer ay kinakailangang magbigay sa iyo ng 

isang  SDS  para  sa  bawat  substansiya  na  ginagamit  mo  sa 

trabaho. Kung hindi ka bibigyan ng iyong employer ng SDS, 

ikaw o ang iyong doktor ay maaaring mahanap ang SDS sa 

internet.

 

Sasabihin sa iyo ng SDS kung anu-anong mga kemikal ang nasa  mga  produkto,  anong  mga  epekto  sa  kalusugan  ang 

mayroon ang mga ito, at kung paano gagamitin nang ligtas 

ang mga ito. Ang ilang sangkap ay maaaring hindi nakalista 

kung  ang  mga  ito  ay  napakakaunti,  kahit  na  maaaring 

magdulot ng hika ang mga ito. Ang ilang SDS ay maaaring 

hindi  kumpleto  at  maaaring  wala  ng  lahat  ng  epekto  sa 

kalusugan, tulad ng hika, na maaaring dulot ng 

isang kemikal. Sa ganoong kaso, kakailanganing gumawa ng 

higit pang pananaliksik ng iyong doktor para malaman kung 

anong kemikal ang maaaring magdulot ng hika. Tingnan ang 

Mga Mapagkukunan/Mga Link sa ibaba para sa karagdagang 

impormasyon.

 

Sabihin sa iyong doktor kung kailan nangyari ang iyong mga sintomas at bigyan ng maraming detalye ang iyong doktor tungkol sa ginagawa mo sa trabaho hangga't maaari. Maaaring 

gumawa  ng  mga  simpleng  pagsusuri  ang  iyong  doktor  na  susukat  sa  iyong  paghinga  sa 

trabaho at wala sa trabaho.

 

Nagkaroon ng hika ang isang batang tagapintura ng kotse pagkatapos ng dalawang buwan, kasama ng mga katrabaho

 

Pagkatapos magtrabaho sa isang shop na nagpipintura ng kotse at katawan ng sasakyan saloob lang ng dalawang buwan, nagkaroon ng malubhang humuhuning paghinga ang isang 19

na  taong  gulang  na  manggagawa  mula  sa  pagpipintura  ng  mga  kotse.  Nagsuot  siya  ng

respirator noong pininturahan niya ang mga kotse sa mga booth, ngunit hindi nagkasya ang

respirator sa kanyang mukha at luma at hindi mabisa ang mga cartridge na laman nito. Hindi

niya alam na kailangan siyang pakitaan ng kanyang employer ng SDS at sanayin siya tungkol sa

mga panganib ng mga kemikal sa trabaho. Matapos kaagad ng kanyang pagsusuri para sa hika,

umalis siya sa trabaho dahil malubha ang kanyang sakit at nag-alala sa kanyang kalusugan.

Nag-ulat din ang dalawa sa kanyang katrabaho ng mga problema sa paghinga na katulad nito.Iwasan  ang  hika:  Magpasanay  para  ligtas  na  gumawa  kapag  nasa  paligid  ng  mga

mapanganib  na  kemikal.  Halimbawa,  basahin  ang  SDS,  magsuot  ng  proteksyon  na

kasyang-kasya, at magpanatili ng kagamitang pangkaligtasan.

 

  

 

  

 

  

 

  


Ano ang magagawa ko sa trabaho kung mayroon akong WRA?

 

Makakatulong ang iyong doktor na gamutin ang iyong hika. Ipinapakita ng mga pag-aaral na sa lalong madaling panahon na titigil ang iyong pagkakalantad, mas malamang na bumuti 

ang iyong hika. Kung ang iyong hika ay may kaugnayan sa mga partikular na pagkakalantad 

sa trabaho, ang pinakamahalagang bagay ay iwasang magtrabaho sa o nang malapit sa mga 

substansiya na nagpapalala sa iyong hika.

 

Ano ang magagawa ng aking employer para maiwasan ang WRA?

 

Pinakamabisa (pinakamabutin

g mapipili)

 

Pinaka hindi mabisa (huling 

gagawin)

 

Alisin ang pagkakalantad (Pag-alis) 

Gumamit ng mas ligtas na kemikal (Paggamit ng Pamalit)

 

Aktwal na ihiwalay ang manggagawa mula sa kemikal na nagdudulot ng hika (Mga Pang-inhinyerong Kontrol)

 

Limitahan o iwasan ang pagkakalantad gamit ang mga tuntunin o mga pamamaraan (Mga Administratibong Kontrol)

 

Magbigay ng personal na kagamitang pamproteksyon (personal protective equipment, PPE)

 

Ang  iyong  kumpanya  ay  kinakailangang  magbigay  sa  iyo  ng  isang  ligtas  na  lugar  para magtrabaho.  Maaaring  kailanganin  ng  iyong  employer  na  maglagay  ng  ilang  opsyong 

binanggit sa itaas o maghanap ng ibang gawain na mas ligtas para sa iyo. Dapat tingnan ng 

iyong kumpanya na hindi rin nagkakasakit ang iba pang mga manggagawa mula sa paggamit 

ng mga substansiya na kilalang nagdudulot ng hika.

 

Hika na may kaugnayan sa trabaho sa California 

Humigit-kumulang 900,000 nasa hustong gulang sa California ang tinatayang mayroong WRA. 

Sinusubaybayan ng Programa sa Pag-iwas ng Hika na May Kaugnayan sa Trabaho (Work-related 

Asthma Prevention Program, WRAPP) ang mga dahilan at dami ng WRA sa buong estado at 

nagsusumikap upang maiwasan ito. Nakakita ang WRAPP ng mga kaso sa maraming iba't ibang 

trabaho at industriya at mula sa maraming iba't ibang uri ng mga pagkakalantad.

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa WRA o WRAPP, tumawag sa 1-800-970-6680 (CA Relay  Service:  711).  Para  makakuha  ng  kopya  ng  dokumentong  ito  sa  alternatibong  format, 

mangyaring tawagan kami sa (510) 620-5757. Maghintay nang kahit 10 araw para maayos ang 

mga serbisyo para sa alternatibong format.

 

Mga Mapagkukunan/Mga Link 

Sinusubaybayan ng Programa sa Pag-iwas ng Hika na May Kaugnayan sa Trabaho (WRAPP) 

Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California

 

(www.cdph.ca.gov/wrapp/asthma) 

National Institute for Occupational Safety and Health

 

(

www.cdc.gov/niosh/topics/asthma/) 

Listahan ng Association of Occupational and Environmental Clinics (Association of Occupational 

and Environmental Clinics , AOEC) ng mga substansiyang kilala bilang nagdudulot ng hika (mga 

asthmagen) 

(

www.aoecdata.org/ExpCodeLookup.aspx) 

Sangay ng Kalusugan sa Trabaho (www.cdph.ca.gov/wrapp/asthma) 


Yüklə 57,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə