Fənn sillabusuYüklə 101,6 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.10.2017
ölçüsü101,6 Kb.
#4620


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

FƏNN SİLLABUSU 

                                                            

                                                               

                                                               Təsdiq edirəm __________ prof.Şovqi Göyçaylı                           

(kafedra müdiri) 

                                                               

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “_27____” _____01_______2015_-ci il 

 

Kafedra:           Coğrafi ekologiya Fakültə:         Ekologiya və torpaqşünaslıq 

 

I. 

Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı: CİS-Coğrafi İnformasiya Sistemleri 

Tədris yükü (saat) cəmi: 60  mühazirə 30 seminar  30 praktik (laboratoriya)______ 

Tədris ili            2015             Semestr_____II_____ Bölmə _________a/b____________ 

Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) -2 

 

 Müəllim haqqında məlumat:_Prof.coğrafiya elmlər doktoru,  Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu a.e.f.d. Sadıqov Ramil Əli o. 

                                            (Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: ______________________________________________________ 

E-mail ünvanı: _________________________________________________________________ 

İş telefonu:   539- 09 -69 

 

II.

 

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1.

 

Mehdiyev A. İsmayılov A.  Coğrafi İnformasiya Sistemləri.  Bakı, “Müəllim” nəşriyyatı. 

2011  [elektron versiya] – 232 s.   

2.

 

Bayramova L.Ə. Coğrafi Ekologiya kafedrasinda həyata keçirilən beynəlxalq layihələrdə 

CIS texnologilayalarinin tətbiqi  - Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi ekologiyanın 

problemləri” Elmi Konfransı. Bakı,  2011 3.

 

Bayramova L.Ə.  Ətraf mühitin mühafizəsi və iqlim dəyişmələri – müasir CIS-in qlobal 

mahiyyəti - Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı, 2011   
 

4. 

Гурьянова Л.В. Введение в ГИС — Минск: БГУ, 2009 5.

 

Гурьянова Л.В. Аппаратно-программные средства ГИС — Минск: БГУ, 2004  

Əlavə: 

6.

 

Mehdiyev A. , İsmayılov A.  Coğrafi  İnformasiya Sistemləri.  Bakı, “Müəllim” 

nəşriyyatı. 2011  [elektron versiya] – 232 s.   

7.

 

Bayramova L.Ə. Coğrafi Ekologiya kafedrasinda həyata keçirilən beynəlxalq layihələrdə 

CIS texnologilayalarinin tətbiqi  - Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi ekologiyanın 

problemləri” Elmi Konfransı. Bakı,  2011 8.

 

Bayramova L.Ə.  Ətraf mühitin mühafizəsi və iqlim dəyişmələri – müasir CIS-in qlobal 

mahiyyəti - Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı, 2011   9.

 

Гурьянова Л.В. Введение в ГИС — Минск: БГУ, 2009 10.

 

Гурьянова Л.В. Аппаратно-программные средства ГИС — Минск: БГУ, 2004 

 

III.

 

Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 

tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 

hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) 

 

Kursun qısa təsviriCİS  - Coğrafi İnformasiya Sistemləri  

 

Müasir dövrdə geniş miqyaslı problemlərin (ictimai, iqtisadi, ekoloji və s.) həllində  

coğrafi məkana istiqamətliənmiş,  konkret mövqe ilə müəyyən olunmuş  informasiyanın  əldə 

olunması, xüsusi depolarda cəmlənməsi, konkret məqsədlərlə istifadə olunması, məkana 

söykənən icmalı, məxsusi sorğu proqramlarının tətbiqi sayəsində idarə olunması sahəsində 

qlobal kompleksdir. 

Bu mürəkkəb sistem vasitəsi ilə coğrafi verilənlərin   lazımi məlumatların cəmlənməsi və 

təqdim edilməsi funksiyaları  təchizat proqramlarının və  fərqli üsulların məcmusu hesabına, 

həmçinin personalın cəlb olunması  yolu ilə yerinə yetirilir.      

 

Kursun məqsədi: 

 Bu  mürəkkəb sistem vasitəsi ilə coğrafi verilənlərin   lazımi məlumatların cəmlənməsi və 

təqdim edilməsi funksiyaları  təchizat proqramlarının və  fərqli üsulların məcmusu hesabına, 

həmçinin personalın cəlb olunması  yolu ilə yerinə yetirilir.      

 

  

  

IV. 

Fənnin təqvim planı: 

Həftə-

lər 

Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə  Məşğələ Saat  Tarix 

 Mövzu 

№1. Coğrafi 

İnformasiya 

Sistemləri  və onların elmi mahiyyəti . 

Coğrafi  İnformasiya Sistemləri (CİS) və 

onların elmlər sistemində yeri.  

Qısa icmalı: 

Coğrafi  İnformasiya Sistemləri fənninə giriş 

– elmi dəyəri və müasirliyi , 

Coğrafi  İnformasiya Sistemləri (CİS) – 

müasir tədqiqatların aktuallığı  və praktiki 

mahiyyəti haqqında melumat vermək. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.

 Mehdiyev A. İsmayılov A.  Coğrafi 

İnformasiya Sistemləri.  Bakı, 

“Müəllim” nəşriyyatı. 2011  [elektron 

versiya] – 232 s.   

2.

 

Bayramova L.Ə. Coğrafi Ekologiya kafedrasinda həyata keçirilən 

beynəlxalq layihələrdə CIS 

texnologilayalarinin tətbiqi  - Bakı 

Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı,  2011 

3.

 

Гурьянова Л.В. Введение в ГИС — Минск: БГУ, 2009 

4.

 Гурьянова Л.В. Аппаратно-

программные средства ГИС — 

Минск: БГУ, 2004 

 

2 2  

29.01.15

  

 

 Mövzu 

№ 2. Coğrafi  İnformasiya 

Sistemləri (CİS) – inkişafın 

əsas 

mərhələləri. CİS - qlobal miqyaslı  

informasiya bazası. 

 Qısa icmalı: Coğrafi  İnformasiya Sistemləri  

və inkişaf tarixi, Coğrafi İnformasiya  

Sistemləri (CİS) və digər elml sahələri ilə 

əlaqələri, Coğrafi İnformasiya Sistemləri  və 

onların müasir dövrdə aktuallığı , Coğrafi 

İnformasiya Sistemləri  və müasir dövrdə 

əhəmiyyəti,  Coğrafi 

İnformasiya 

Sistemlərinin yaranma tarixinin qısa icmalı, 

Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin qısa tarixi 

şərhi2 2 

 

05.02.15

  


 

Coğrafi  İnformasiya Sistemlərinin  əsas təyinatı  və mühüm xüsusiyyətləri, Coğrafi 

İnformasiya Sistemlərinin inkişafında müasir 

yanaşmalar  

 

1. 

Oxu materialları (kitabın adı, 

müəlliflər və lazımi s 

Mehdiyev  A.Ş.,  İsmayılov  A.İ.  Coğ

rafi   İnformasiya Sistemləri (Ali 

məktəblər   üçün   dərslik). Bakı, 

«Müəllim» nəşriyyatı, 2011. - 232 

səh. 


2.

 

Козодеров  В.В.,  Садовничий  В.А., Ушакова 

Л.А., 


Ушаков 

С.А. 


Космическое  землеведение.  Под 

редакцией 

академика 

РАН 


Садовничего  В.А.  Издательство 

Московского 

Университета. 

Москва, 2000. – 625 с.  

3.

 

Журкин И. 

Г., 


Шайтура 

С. В. Геоинформационные 

системы. — 

Москва: 


КУДИЦ-

ПРЕСС, 2009. — 272 с. 

ISBN 978-5-

91136-065-8

 

4.

 Геоинформационные  технологии  в 

недропользовании  (на  примере 

ГИС K-MINE)/Г.И.Рудько, 

М.В.Назаренко, 

С.А.Хоменко, 

А.В.Нецкий, 

И.А.Федорова. - 

К.:«Академпрес», 2011.-336 с. 

ISBN 978-966-7541-12-5

 

əhifələr göstərilməklə):  

Həftələr Mövzunun 

adı və qısa icmalı Mühazirə 

Məşğələ Saat  Tarix  

Mövzu №3. CİS-in konseptual növləri.  

 

Qısa icmalı:  CİS –in təməl komponentləri CİS-in 

proqram təminatı (software, hardware) 

barəsində məlumatları mənimsəmək 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.

 Mehdiyev A. İsmayılov A.  Coğrafi 

İnformasiya Sistemləri.  Bakı, 

“Müəllim” nəşriyyatı. 2011 

 

2 2  

12.02.15

  


 

[elektron versiya] – 232 s.   2.

 

Bayramova L.Ə. Coğrafi Ekologiya kafedrasinda həyata keçirilən 

beynəlxalq layihələrdə CIS 

texnologilayalarinin tətbiqi  - Bakı 

Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı,  2011 

3.

 

Гурьянова Л.В. Введение в ГИС — Минск: БГУ, 2009 

Гурьянова 

Л.В. 

Аппаратно-программные  средства  ГИС — 

Минск: БГУ, 2004 

Həftələr  Mövzu №4 CİS-in fundamental 

komponentləri. 

 

Qısa icmalı:         

CİS-in fundamental komponentləri. Yer 

nəzarət məntəqələri,  

CİS və məsafədən zondlama (MZ) 

Coğrafi  İnformasiya Sistemləri - spesifik 

imkanları, Coğrafi 

İnformasiya 

Sistemlərinin təməl komponentləri. Coğrafi 

İnformasiya Sistemlərinin təməl 

komponentləri haqqında ümumi məlumat. 

Coğrafi  İnformasiya Sistemlərinin təməl 

komponentlərinin icmalı  

CİS-in konseptual növləri. CİS-də verilənlər 

və onların xüsusiyyətləri   

CİS-in vacib altsistemləri və onların ənənəvi 

texnologiyalardan fərqli cəhətləri 

Məsafədən ölçən avtomat meteroloji 

stansiyalar   

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.

 Геоинформационные технологии в 

недропользовании  (на  примере 

ГИС K-MINE)/Г.И.Рудько, 

М.В.Назаренко, 

С.А.Хоменко, 

А.В.Нецкий, 

И.А.Федорова. - 

К.:«Академпрес», 2011.-336 с. 

ISBN 978-966-7541-12-5

 

2. 

Браун 


Л. А. История 

географических  карт.  Москва: 

Центрполиграф, 2006. — 479 с. 

ISBN 5-9524-2339-6

 [История ГИС 

от древности до ХХ века]

 

3.

 Bayramova L.Ə. Coğrafi Ekologiya 

kafedrasinda həyata keçirilən 

beynəlxalq layihələrdə CIS 

4 4 

 

19.02.15

  

  

texnologilayalarinin tətbiqi  - Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı,  2011 

4.

 Bayramova L.Ə.  Ətraf mühitin 

mühafizəsi və iqlim dəyişmələri – 

müasir CIS-in qlobal mahiyyəti - 

Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı, 2011.  

Həftələr  

Mövzu № 5. Dünyanın müxtəlif 

ölkələrində CİS-in icmalı .                             

 

Qısa icmalı:  Dünyanın  müxtəlif regionlarında CİS-in 

yaranma tarixi və müasir durumu  

ABŞ-da CİS;  Avropada CİS; Yaponiyada 

CİS; Azərbaycanda CİS. 

Azərbaycanda CİS-in tətbiqi. Azərbaycanda 

CİS tədqiqatları  - MAKA (Milli 

Aerokosmik Agentlik), TEKTİ (Təbii 

Ehtiyatların Kosmik Tədqiqatı İnstitutu)     

  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə) 

1.

 Mehdiyev A. İsmayılov A.  Coğrafi 

İnformasiya Sistemləri.  Bakı, 

“Müəllim” nəşriyyatı. 2011  [elektron 

versiya] – 232 s.   

2.

 

Bayramova L.Ə. Coğrafi Ekologiya kafedrasinda həyata keçirilən beynəlxalq 

layihələrdə CIS texnologilayalarinin 

tətbiqi  - Bakı Dövlət Universitetinin 

“Tətbiqi ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı,  2011 

3.

 Гурьянова  Л.В.  Введение  в  ГИС — 

Минск: БГУ, 2009 

4.

 

Гурьянова Л.В. 

Аппаратно-

программные  средства  ГИС — 

Минск: БГУ, 2004 

 

4 4 

 

26.02.15

   

 

 

 

 

 

  

 

Həftələr  Mövzu №6. CİS sahəsində beynəlxalq 

əməkdaşlıq. Coğrafi İnformasiya 

Texnologiyaları. 

 Qısa icmalı:   Coğrafi İnformasiya 

Sistemləri sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq. 

Beynəlxalq kosmos hüququ. Beynəlxalq 

kosmos hüququnun obyekt və subyektləri. 

Beynəlxalq kosmos hüququnun əsas 

prinsipləri. Kosmik fəzanın və  səma 

cisimlərinin hüquqi rejimi. Kosmonavtların 

və kosmik obyektlərin hüququ statusu. 

Beynəlxalq kosmik təşkilatlar. Kosmosun 

tədqiqi və istifadəsi sahəsində beynəlxalq 

əməkdaşlıq. Kosmik proseslərin ekoloji 

nəticələri. 

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.

  Геоинформационные  технологии 

в  недропользовании  (на  примере 

ГИС K-MINE)/Г.И.Рудько, 

М.В.Назаренко, 

С.А.Хоменко, 

А.В.Нецкий, 

И.А.Федорова. - 

К.:«Академпрес», 2011.-336 с. 

ISBN 978-966-7541-12-5

 

2. 

Браун 


Л. А. История 

географических  карт.  Москва: 

Центрполиграф, 2006. — 479 с. 

ISBN 5-9524-2339-6

 [История ГИС 

от древности до ХХ века]

 

3.

 Bayramova L.Ə. Coğrafi Ekologiya 

kafedrasinda həyata keçirilən 

beynəlxalq layihələrdə CIS 

texnologilayalarinin tətbiqi  - Bakı 

Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı,  2011 

4.

 Bayramova L.Ə.  Ətraf mühitin 

mühafizəsi və iqlim dəyişmələri – 

müasir CIS-in qlobal mahiyyəti - 

Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı, 2011 

 

 

2 2  

02.04.15

  


 

Həftələr  Mövzu № 7. CİS-in təsnifatı .  

Qısa icmalı: Coğrafi 

İnformasiya 

Sistemlərində  əraziyə  və modelləşmə 

predmetinə görə təsnifat.  

Coğrafi  İnformasiya Sistemlərində sahəvi 

modelləşdirmə predmetinə görə təhlili.  

Coğrafi  İnformasiya Sistemlərində  fəzavi 

modelləşdirmə.  

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.

 Журкин 

И. 


Г., 

Шайтура 


С. В. Геоинформационные 

системы. —  Москва:  КУДИЦ-

ПРЕСС, 2009. — 272 с. 

ISBN 978-

5-91136-065-8

 

2. 

Геоинформационные технологии в 

недропользовании  (на  примере 

ГИС K-MINE)/Г.И.Рудько, 

М.В.Назаренко, 

С.А.Хоменко, 

А.В.Нецкий, 

И.А.Федорова. - 

К.:«Академпрес», 2011.-336 с. 

ISBN 978-966-7541-12-5

 

3.

 Браун 

Л. А. История 

географических  карт.  Москва: 

Центрполиграф, 2006. — 479 с. 

ISBN 5-9524-2339-6

 [История ГИС 

от древности до ХХ века]

 

4. 

Bayramova L.Ə. Coğrafi Ekologiya 

kafedrasinda həyata keçirilən 

beynəlxalq layihələrdə CIS 

texnologilayalarinin tətbiqi  - Bakı 

Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı,  2011. 

 

6 4 

 

09.04.15 10 

 

Həftələr Mövzu №8. CİS mühitində 

informasiyaların təhlili.  

 

Qısa icmalı: Qlobal CİS mühitində informasiya 

məcmusunun təhlili. Coğrafi 

İnformasiya Sistemlərində  coğrafi koordinat 

sistemləri və kartoqrafik proyeksiyalar. 

Coğrafi 

İnformasiya Sistemlərinin  

altsistemləri; 

ənənəvi texnologiyalarla 

müqayisəli təhlil 

Yerüstü Lazer Skanlaşdırılmasının Coğrafi 

İnformasiya Sistemlərində tətbiqi. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.

 Mehdiyev A. İsmayılov A.  Coğrafi 

İnformasiya Sistemləri.  Bakı, 

“Müəllim” nəşriyyatı. 2011 

 

[elektron versiya] – 232 s.   2.

 

Bayramova L.Ə. Coğrafi Ekologiya kafedrasinda həyata keçirilən 

beynəlxalq layihələrdə CIS 

texnologilayalarinin tətbiqi  - Bakı 

Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı,  2011 

3.

 

Гурьянова Л.В. Введение в ГИС — Минск: БГУ, 2009 

4.

 Гурьянова Л.В. Аппаратно-

программные средства ГИС — 

Минск: БГУ, 2004 

 

4 4  

 

16.04.15 

Həftələr  Mövzu № 9. CİS məlumatlarının mənbələri. Aero- və kosmik şəkillərin  

müasir tədqiqatlarda tətbiqi 

CİS bazasında obyekt modelləri 

Qısa icmalı: 

 Coğrafi  İnformasiya Sistemlərində (CİS) 

beynəlxalq miqyaslı süni  

peyklərin tətbiqi.  Yerin süni peykləri – 

icmal.  Coğrafi  İnformasiya Sistemlərində 

Yerin süni peyklərinin (YSP)  istifadəsi  

[NOAA; LandSat; GRACE; Meteor - tipli 

süni peyklərin istifadəsi]. NAVSTAR peyk 

sistemi. 

Azərbaycanda Coğrafi 

İnformasiya 

Sistemləri və milli peykin  istifadə imkanları 

və perspektivləri.  Azərbaycanın məsafədən 

zondlama peyki. 

  

2 2  

23.04.15 


11 

 

Coğrafi  İnformasiya Sistemlərində Yerin məsafədən öyrənilməsində verilənlərin 

deşifrə olunması. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.

 

Геоинформационные технологии в недропользовании  (на  примере 

ГИС K-MINE)/Г.И.Рудько, 

М.В.Назаренко, 

С.А.Хоменко, 

А.В.Нецкий, 

И.А.Федорова. - 

К.:«Академпрес», 2011.-336 с. 

ISBN 978-966-7541-12-5

 

2.

 Браун 

Л. А. История 

географических  карт.  Москва: 

Центрполиграф, 2006. — 479 с. 

ISBN 5-9524-2339-6

 [История ГИС 

от древности до ХХ века]

 

3. 

Bayramova L.Ə. Coğrafi Ekologiya 

kafedrasinda həyata keçirilən 

beynəlxalq layihələrdə CIS 

texnologilayalarinin tətbiqi  - Bakı 

Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı,  2011 

4.

 

Bayramova L.Ə.  Ətraf mühitin mühafizəsi və iqlim dəyişmələri – 

müasir CIS-in qlobal mahiyyəti - 

Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı, 2011 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


12 

 

  

V.

 

İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VI.

 

Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. A)

 

Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal. 

Dərsə davamiyyətə görə 10 

bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı  və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 

10 bal 

Həftələr  Mövzu №10. Qlobal Mövqe müəyyən edən Sistem (GPS) - müasir dövrdə 

praktik tətbiq sahələri. Çoxməqsədli 

kadastr məsələlərində CİS-in istifadəsi. 

 

Qısa icmalı:  Qlobal Mövqe Müəyyən edən Sistem (GPS) 

- əhəmiyyəti; əsas mahiyyəti.  

Qlobal Mövqe Müəyyən edən Sistem (GPS)  

- müasir istifadə imkanları. Qlobal Mövqe 

Müəyyən edən Sistem - müasir dövrdə 

tətbiqi; praktik tətbiq sahələri. Qlobal 

Mövqe Müəyyən edən Sistem haqqında elmi 

və praktiki məlumatların icmalı 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.

 

 Bayramova  L.Ə. Coğrafi Ekologiya kafedrasinda həyata keçirilən beynəlxalq 

layihələrdə CIS texnologilayalarinin 

tətbiqi  - Bakı Dövlət Universitetinin 

“Tətbiqi ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı,  2011 

2.

 Bayramova L.Ə.  Ətraf mühitin 

mühafizəsi və iqlim dəyişmələri – 

müasir CIS-in qlobal mahiyyəti - 

Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi 

ekologiyanın problemləri” Elmi 

Konfransı. Bakı, 2011   

3.

 

Гурьянова  Л.В.  Введение  в  ГИС — Минск: БГУ, 2009 

4.

 Гурьянова 

Л.В. 


Аппаратно-

программные  средства  ГИС — 

Минск: БГУ, 2004 

 

2 2  

30.04.15 


13 

 

göstərilir. Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 

fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 

tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır).  Əgər fənnin tədrisi yalnız 

mühazirə, seminar (məşğələ)  şəklində  nəzərdə tutularsa bu zaman 

davamiyyətə  və  sərbəst işə ayrılmış ballar istisna olmaqla qalan 30 bal 

tədrisin bu növ göstəricilərinə görə hesablanır. 

20 bal 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 

dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 

 

B)

 

Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

C)

 

Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal 

əla A 

81 – 90 bal 

çox yaxşı B 

71 – 80 bal 

yaxşı C 

61 – 70 bal 

kafi 51 – 60 bal 

qənaətbəxş  51 baldan aşağı qeyri-kafi 

  

 

Müəllim:__ a.e.f.d.R.Ə.Sadıqov                     İmza:____________________ 

              (soyadı, adı, atasının adı) 

 

Tarix: _________________________ 

Yüklə 101,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə