Fenn: 0406y pul vә banklarYüklə 0,89 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/24
tarix20.09.2018
ölçüsü0,89 Mb.
#69916
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Test: AAA_0406Y#01#Q16#01#700

Fenn: 0406Y Pul vә banklar

Sual sayi: 700

1) Sual:Tam dәyәrli pulların tәdavülü zamanı mübadilә münasibәtlәri … müәyyәnlәşir:

A) Dövlәt tәrәfindәn

B) Sövdәlәşәn tәrәflәr tәrәfindәn

C) Әmtәәlәrin dәyәrinin qızıla bәrabәrlәşdirilmәsi yolu ilә

D) Hәr bir mal qrupu üzrә mәrkәzdlәşdirilmiş qaydada

2) Sual:Pullar nә vaxt tәdavül vasitәsi funksiyasını düzgün yerinә yetirir:

A) Pul yığımları ilә real maddi ehtiyatların yaradılması arasında uyğunluq tәmin edildikdә

B) Borc öhdәliklәri üzrә faktiki ödәniş müqavilәsindә nәzәrda tutulduğundan az olduqda

C) Nağd dövriyyә nağdsız dövriyyәyә uyğun olduqda

D) Malların pula vә әksinә tәdavülü prosesinin maneәsiz başa çatmasında

3) Sual:Dünyanın iqtisad dövriyyәsinә xidmәt göstәrәn pullar … … funksiyanı yerinә yetirirlәr:

A) Dәfinә

B) Dünya pulu

C) Tәdiyә vasitәsi

D) Dәyәr ölçüsü

4) Sual:Pul tәdiyә vasitәsi funksiyasını nә vaxt düzgün yerinә yetirәr:

A) Borc öhdәliklәri üzrә faktiki ödәnişlәr müqavilәdә nәzәrdә tutulduğundan az olduqda

B) Malların pula vә әksinә tәdavülü prosesi maneәsiz başa çatdıqda

C) Borc öhdәliklәri üzrә faktiki ödәniş müqavilәsindә nәzәrdә tutulana uyğun olduqda

D) Pul yığımlarının real maddi ehtiyatların yaradılmasına uyğunluğu müşahidә edildikdә

5) Sual:Dünya tәcrübәsindә pulun tәdiyә vasitәsi kimi istifadә olunma sferası:

A) Çox mәhduddur

B) Daralır

C) Genişlәnir

D) Sabit qalır

6) Sual:Pul … … dәyәrinin müstәqil formasıdır.

A) Mübadilә

B) İstehlak

C) Әmtәә


D) Maliyyә

7) Sual:Pul hansı ehtiyacların ödәnilmәsi vasitәsidir

A) Ancaq mәnәvi

B) Mәhdud saydakı

C) Bütün

D) Ancaq maddi
8) Sual:Hansı konsenpsiyaya görә pul insanlar arasındakı xüsusi razılaşma nәticәsindә meydana

gәlmişdir:

A) Monetarist

B) Rasionalist

C) Tәkamül

D) Psixoloji

9) Sual:Nominal dәyәri … … dәyәr nişanәlәri puldur:

A) Müәyyәn olunmayan

B) Real dәyәrә müvafiq olan

C) Real dәyәrindәn aşağı olan

D) Real dәyәrdәn yuxarı olan

10) Sual:Pul hansı funksiyanı yerinә yetirәrkәn borc öhdәliklәrinin ödәnilmәsi vasitәsi kimi çıxış

edir:

A) Yığım vasitәsiB) Tәdavül vasitәsi

C) Dәyәr ölçüsü

D) Tәdiyә vasitәsi

11) Sual:Pul hansı funksiyanı yerinә yetirәrkәn әmtәәlәrin vә pulun qarşı­qarşıya hәrәkәti baş verir:

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Tәdavül vasitәsi

D) Yığım vasitәsi

12) Sual:Pullun xәyalәn, ideal istifadәsi pulun hansı funksiyası üçün xarakterikdir:

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdavül vasitәsi

C) Tәdiyә vasitәsi

D) Yığım vasitәsi

13) Sual:Pulun hansı funksiyası mal vә xidmәtlәrin kreditlә satılması forması ilә әlaqәdardır:

A) Yığım vasitәsi

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Tәdavül vasitәsi

D) Dәyәr ölçüsü

14) Sual:әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәrinin ani ödәnilmәsi – pulun hansı funksiyasının xarakterik

xüsusiyyәtidir:

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Yığım vasitәsi

D) Tәdavül vasitәsi
15) Sual:әmtәә mübadilәsindә pulun hansı funksiyası vasitәçi rolunu oynayır.

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdavül vasitәsi

C) Tәdiyә vasitәsi

D) Yığım vasitәsi

16) Sual:әmtәә dünyasına vahid dәyәr etalonunun tәqdim edilmәsi pulun hansı funksiyasının әsas

tәyinatıdır:

A) Dәyәr ölçüsü

B) Tәdavül vasitәsi

C) Tәdiyә vasitәsi

D) Yığım vasitәsi

17) Sual:Mәrkәzi Bankın kommersiya banklarına verdiyi kreditә görә alacağı faiz dәrәcәsi ……

adlanır:

A) Lombard

B) Netto

C) Uçot


D) İnhisarçı

18) Sual:Mal kütlәsi ilә pul arasındakı uyğunluq, pulun qәbulu vә istifadәsindәki rahatlıq, tәdiyә

qabiliyyәtli tәlәbin; malların tәklifinә uyğunluq pulun hansı funksiyasında öz әksini tapır:

A) Tәdavül vasitәsi

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Dәyәr ölçüsü

D) Yığım vasitәsi

19) Sual:Pulun hansı funksiyasını ancaq hәqiqi pullar yerinә yetirir:

A) Yığım vasitәsi

B) Tәdiyә vasitәsi

C) Dәyәr ölçüsü

D) Tәdavül vasitәsi

20) Sual:Pulun mövcudluğunun zәruri әsası

A) Dövlәtin maliyyә ehtiyacları

B) Xarici iqtisadit әlaqәlәr

C) Әmtәә istehsalı vә әmtәә tәdavülü

D) Mәrkәzi vә kommersiy1a banklarının tәlәbatı

21) Sual:Pulun meydana gәlmәsinin ilkin şәrti

A) Qızıl ehtiyatlarının kәşfi vә әrzaq malları bazarının meydana gәlmәsi

B) Natural tәsәrrüfatdan әmtәәlәrin istehsalı vә mübadilәçsinә keçid

C) Mәrkәzlәşdirilmiş dövlәtlәrin meydana gәlmәsi vә qızıl yataqlarının kәşfi

D) İstehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәtin mövcudluğu vә iri topdan bazarların meydana

çıxması22) Sual:Pul … ümumi ekvivalentidir.

A) Mübadilә dәyәrinin

B) Mal vә xidmәtlәrin dәyәri

C) İstehlak dәyәrinin

D) Tam dәyәrli pulların çәkisinin

23) Sual:Hansı dәyәr forması bir әmtәәnin dәyәrini bir neçә ekvivalent әmtәәdә әks etdirir.

A) Tam

B) Pul


C) Ümumi

D) Sadә


24) Sual:Nominal dәyәrlәri … … pullar tam dәyәrlidir.

A) Bazarda kortәbii müәyyәn olunan

B) Real dәyәrindәn aşağı olan

C) Real dәyәrini üstәlәyәn

D) Real dәyәrә müvafiq olan

25) Sual:Bir әmtәәnin dәyәrinin digәr әmtәәdә әks olunması hansı dәyәr forması üçün xarakterikdir:

A) Sadә

B) Tam


C) Ümumi

D) Pul


26) Sual:Pul ilә ödәnilmәyәn mala mülkiyyәt hüququ verәn mal mübadilәsi sövdәlәşmәsi necә

adlanır?


A) Forfeytinq

B) Dempinq

C) Barter

D) Faktorinq

27) Sual:әmtәәnin dәyәrinin pul ilә ifadәsi kimi … … çıxış edir:

A) Gәlir


B) Mәnfәәt

C) Rentabellik

D) Qiymәt

28) Sual:Hansı düstur pulun kapital kimi fәaliyyәtini xarakterizә edir:

A) Pul­әmtәә­pul

B) Әmtәә­pul­әmtәә

C) Әmtәә­әmtәә­ pul

D) Pul – borc öhdәliyi­ әmtәә

29) Sual:Müasir pullar:
Yüklə 0,89 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə