Əyani şöbə: yaz sesiyası 2014 2015


##num= 3// level= 1// sumtest=34 // name= Komenskinin pedaqoji sistemi //Yüklə 0,61 Mb.
səhifə3/14
tarix30.10.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#76795
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 3// level= 1// sumtest=34 // name= Komenskinin pedaqoji sistemi //


1. “Ağ lövhə”, “Azad tərbiyə”, “Pansofiya”, “Tərbiyəedici təlim” nəzəriyyələrinin müəllifləri

A) C. Lokk, J. J. Russo, I. F. Herbart, Y. A. Komenski

B) J. J. Russo, Y. A. Komenski, C. Lokk, I. F. Herbart

C) I. F. Herbart, C. Lokk, J. J. Russo, Y. A. Komenski

D) Y. A. Komenski, C. Lokk, I. F. Herbart, J. J. Russo

E) C. Lokk, J. J. Russo, Y. A. Komenski, I. F. Herbart

2. 1. XVI - XVIII əsrlərin pedaqoqları və filosofları içərisində kim müasir pedaqogikanın atası hesab olunurdu?

A) Y. A. Komenski

B) C. Lokk

C) R. Dekart

D) D. Didro

E) F. Bekon

3. Hansi klassik pedaqoqun didaktik görüşlərinin əsasında pansofiya - “hamıya hər şeyi öyrətmək” - ideyası durur.

A) Y. A. Komenski

B) J. J. Russo

C) C. Lokk

D) Sokrat

E) İ. H. Pestalotsi

4. Y. A. Komenskinin pedaqogikaya gətirdiyi yeni fikir:

A) Tərbiyənin böyük gücünə və imkanlarına inam

B) Mədəniyyətəmüvafiqlik

C) İnkişafetdirici təlim

D) Təlimsiz tərbiyə yoxdur

E) Tərbiyəsiz təlim yoxdur

5. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinə həsr olunmuş ilk elmi əsər hansıdır?

A) ”Ana qucağı məktəbi”

B) ”Emil və tərbiyə haqqında”

C) ”Tərbiyə haqqında düşüncələr”

D) ”Ana dili məktəbi”

E) ”Dillərin açıq qapısı”

6. Y. A. Komenskinin “İnsan təbiətin bir hissəsidir, ona görə də onun qanunlarına tabe olmalı, bu qanunları tərbiyədə nümunə tutmalıdır” prinsipinin adı. . .

A) Təbiətəmüvafiqlik

B) Pansofiya

C) Əyanilik

D) Tərbiyəedici

E) Sistemlilik

7. Y. A. Komenskinin həyatı məktəbə və məktəbi həyata gətirən kitabı hansıdır?

A) “Pansofiya məktəbi”

B) “Böyük didaktika”

C) “Dillərin açıq qapısı”

D) “Real aləm şəkillərdə”

E) “Həqiqi üsulun tərifi”

8. Y. A. Komenski “Yaxşı təşkil olunmuş məktəbin qanunları” kitabında hansı məktəblərin təcrübəsinə istinad etmişdir?

A) Qardaşlıq məktəblərinin

B) Şəhər (latın) məktəblərinin

C) Katolik məktəblərinin

D) Protestant məktəblərinin

E) Xalq məktəblərinin

9. Ana məktəbi haqqında Y. A. Komenskinin ideyası tərbiyənin hansı formasının inkişafına səbəb olmuşdur.

A) Məktəbəqədər tərbiyənin

B) İbtidai təhsilin

C) Orta ümumi təhsilin

D) Ana dilində təhsilin

E) Məktəbdənkənar tərbiyənin

10. Y. A. Komenski . . . vasitəsi ilə edilən təlimi elmə qarşı nifrət oyatmaq üçün yeganə yol sayırdı.

A) fiziki cəza

B) gözəl nümunə

C) səmimi söhbət

D) əməkdaşlıq

E) mehriban rəftar

11. “Böyük didaktika” əsərində Komenskinin əsaslandırdığı başlıca ideyalar:

A) Nəyi necə öyrətmək və öyrənmək yolları

B) Təlim həm də tərbiyə etməlidir

C) Təlimdə varisliyin gözlənilməsi

D) Əyanilik

E) Fərdi yanaşma

12. Əyanilik prinsipini müəllimlər üçün “qızıl qayda” adlandıran pedaqoq:

A) Y. A. Komenski

B) K. D. Uşinski

C) Pestalotsi

D) A. Disterveq

E) H. Spenser

13. Y. A. Komenski “Böyük didaktika” əsərində didaktikanı necə izah edir?

A) Hamı üöün eyni elmlər sistemi yaratmaq

B) Hamıdan hər şey haqda məlumat almaq

C) Hamının xüsusiyyətlərini öyrənmək

D) Hamını hərtərəfli tərbiyə etmək

E) Hamıya hər şeyi öyrətmək

14. Y. A. Komenski hansı prinsipi müəllimlər üçün “qızıl qayda” adlandırmışdır?

A) Əyanilik

B) Fərdi yanaşma

C) Sistematiklik

D) Ardıcıllıq

E) yaşauyğunluq

15. “Məktəbi həyata, həyatı məktəbə gətirən kitab” fikri hansı kitab haqqında deyilmişdir?

A) “Real aləm şəkillərdə”

B) “Böyük didaktika”

C) “Ağıl haqqında”

D) “İnsan tərbiyənin predmetidir”

E) “Dillərin açıq qapısı”

16. Sinif - dərs sisteminin banisi. . .

A) Y. A. Komenski

B) Aristotel

C) C. Lokk

D) K. D. Uşinski

E) A. S. Makarenko

17. Anatomik - fizioloji, psixoloji cəhətdən qüsurlu olan uşaqların belə tərbiyədən kənarda qalmasını qəbul etməyərək:”təbiətdə bar verməyən ağac var, onu peyvənd etdikdə, yaxşı qulluq edildikdə o da bar verir” - deyən pedaqoq:

A) Y. A. Komenski

B) İ. F. Herbart

C) İ. H. Pestalotsi

D) K. D. Uşinski

E) J. J. Russo

18. Y. A. Komenskinin irəli sürdüyü təlim prinsiplərinin ardıcıllığı

1 - əyanilik

2 - təlimin həyatla əlaqələndirilməsi

3 - sistematiklik

4 - gücəmüvafiqlik

5 - demonstrasiya

6 - laboratoriya

7 - şüurluluq və fəallıq

8 - biliklərin möhkəmləndirilməsi

A) 1, 3, 4, 7, 8

B) 2, 5, 6, 7, 8

C) 3, 4, 5, 6, 7

D) 4, 5, 6, 7, 8

E) 2, 3, 4, 6, 8

19. Y. A. Komenskinin akademiyalar üçün nəzərdə tutduğu fakültələr

1 - ilahiyyat

2 - iqtisadiyyat

3 - fəlsəfə

4 - ritorika

5 - hüquq

6 - coğrafiya

7 - pedaqoji

8 - tibb

A) 1, 3, 5, 8

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 5, 8

D) 3, 4, 5, 6

E) 4, 5, 6, 8

20. Y. A. Komenskiyə aid olan əsərləri seçin

1 - “Böyük didaktika”

2 - “Günəş şəhəri”

3 - “Dünyanın dolaşıq yolları”

4 - “Dillərin açıq qapısı”

5 - “Pedaqoji poema”

6 - “Qarqantua və Pantaqruel”

7 - “Çex dilinin xəzinəsi”

8 - “Natiqlik tərbiyəsi”

A) 1, 3, 4, 7

B) 1, 3, 5, 6

C) 4, 5, 6, 7

D) 2, 4, 6, 8

E) 1, 3, 5, 7

21. Y. A. Komenski dərslikləri necə adlandırmışdır?

1 - Günəş

2 - Qızılgül bağı

3 - Səhər

4 - Cənnət

5 - Hünər bağı

6 - Qapı

7 - Darvaza

8 - Xoşbəxtliyə gedən yol

A) 2, 3, 6, 7

B) 2, 3, 4, 5

C) 4, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 4

E) 2, 4, 5. 7

22. Y. A. Komenski dərslikləri bu cür adlandırmayıb

1 - Günəş

2 - Qızılgül bağı

3 - Səhər

4 - Cənnət

5 - Hünər bağı

6 - Qapı

7 - Darvaza

8 - Xoşbəxtliyə gedən yol

A) 2, 3, 6, 7

B) 1, 4, 5, 8

C) 1, 2, 3, 4

D) 4, 5, 6, 8

E) 3, 4, 5, 7

23. Y. A. Komenskinin Leşno şəhərində yazdığı əsərlər:

1 - “Dünyanın dolaşıq yolları”

2 - “Dillərin açıq qapısı”

3 - “Ana məktəbi”

4 - “Pansofiya məktəbi”

5 - “Böyük didaktika”

6 - “Real aləm şəkillərdə”

7 - “Fizika”

8 - “Davranış qaydaları”

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 6, 7, 8

C) 2, 3, 4, 8, 6

D) 1, 3, 5, 7, 8

E) 2, 4, 6, 7, 8

24. Y. A. Komenskinin əsərlərini yazılma tarixinə görə ardıcıllıqla düzün

1 - “Böyük didaktika”

2 - “Dünyanın dolaşıq yolları”

3 - “Dillərin açıq qapısı”

4 - “Real aləm şəkillərdə”

A) 2, 1, 3, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 3

D) 2, 3, 4, 1

E) 3, 2, 4, 1

25. Y. A. Komenskinin yaş dövrünə uyğun olaraq təklif etdiyi məktəb sisteminin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - akademiya

2 - latın dili məktəbi

3 - ana qucağı məktəbi

4 - ana dili məktəbi

A) 3, 4, 2, 1

B) 4, 3, 2, 1

C) 3, 2, 3, 1

D) 1, 3, 2, 4

E) 4, 2, 1, 3

26. Y. A. Komenskinin irəli sürdüyü təlimin üç pilləsini ardıcıllıqla düzün

1 - çalışmalar pilləsi, ona dərsin 2/3 hissəsi verilməlidir

2 - müəllimin şərhi müqayisəsi, ümumiləşdirməsi

3 - hiss və qavrayışın inkişaf etdirilməsi

A) 3, 2, 1

B) 1, 2, 3

C) 2, 1, 3

D) 3, 1, 2

E) 2, 3, 1

27. Y. A. Komenskinin irəli sürdüyü əbədiyyətə hazırlığın üç mərhələsi ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Allaha doğru cəhd

2 - özünü idarə

3 - özünüdərk

A) 3, 2, 1

B) 3, 1, 2

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 1

E) 2, 1, 3

28. Y. A. Komenskinin təbiətəmüvafiqlik prinsipini tərbiyənin mühüm qanunu kimi şərh edən pedaqoqları ardıcıllıqla göstərin

1 - K. D. Uşinski

2 - I. H. Pestalotsi;

3 - J. J. Russo

4 - A. Disterveq

A) 3, 2, 4, 1

B) 3, 1, 4, 2

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 3, 4, 1

E) 4, 3, 2, 1

29. Y. A. Komenskinin didaktikasının ardıcıllığını müəyyən edin

1 - əməli fəaliyyət

2 - nitqdən ifadəyə

3 - əyani seyrdən anlayışa

4 - çalışmalar

5 - anlayışdan yadda saxlamaya

A) 4, 5, 2, 3, 1

B) 3, 5, 1, 4, 2

C) 5, 4, 3, 2, 1

D) 3, 5, 2, 4, 1

E) 1, 2, 3, 4, 5

30. Y. A. Komenskinin gənc nəslin inkişaf illərinin bölgüsünü məntiqi ardıcıllıqla göstərin

1 - uşaqlıq

2 - gənclik

3 - yeniyetməlik

4 - yetginlik

A) 1, 3, 2, 4

B) 4, 3, 2, 1

C) 1, 4, 3, 2

D) 2, 4, 3, 1

E) 1, 4, 2, 3

31. Y. A. Komenskinin irəli sürdüyü yaş dövrlərinə uyğun məktəb sistemini müəyyən edin

1 - uşaqlıq

2 - yeniyetməlik

3 - gənclik

4 - kişiləşmə

a - akademiya

b - latın dili

c - ana dili məktəbi

d - ana qucağı məktəbi

e - bağça

A) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a

B) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - d

C) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - e

D) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - e

E) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d

32. Y. A. Komenskinin tərbiyənin qarşısında qoyduğu aşağıdakı vəzifələr tərbiyənin hansı növünə aid olduğunu uyğunlaşdırın

1 - Bizi əhatə edən xarici aləmi dərk etmək

2 - Insanın nə etməli olduğunu öyrətmək

3 - Dinə sadiq, mömin insan yetişdirmək

a - fiziki

b - əqli

c - əxlaqi

d - ideya - siyasi

e - dini

A) 1 - b, 2 - c, 3 - e

B) 1 - e, 2 - b, 3 - c

C) 1 - d, 2 - a, 3 - e

D) 1 - b, 2 - d, 3 - a

E) 1 - a, 2 - e, 3 - d

33. Y. A. Komenskinin irəli sürdüyü məktəb sisteminə təhsilin məzmun və vəzifələrini uyğunlaşdırın

1 - ana qucağı

2 - ana dili

3 - latın dili

4 - akademiya

a - uşağın fiziki inkişafı, ətraf aləm haqqında məlumat

b - yeddi sərbəst sənətlə tanışlıq, sənət öyrətmək

c - uşaqların nitqinin inkişafı, oxu, yazı, say öyrətmək

d - texnologiyaları öyrətmək

e - nəzəri biliklərin aşılanması

A) 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b

B) 1 - a, 2 - c, 3 - e, 4 - b

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b, 4 - e

D) 1 - d, 2 - b, 3 - c, 4 - e

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - e

34. Y. A. Komenskinin yaş bölgüsünə görə məktəblərin yerini uyğunlaşdırın

1 - uşaqlıq

2 - yeniyetməlik

3 - gənclik

4 - kişiləşmə

a - hər bir vilayətdə

b - hər hansı bir xarici ölkədə

c - ailədə

d - hər şəhərdə

e - hər bir icma, kənd və ya yaşayış məntəqəsində

A) 1 - c, 2 - e, 3 - d, 4 - a

B) 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b

C) 1 - e, 2 - b, 3 - a, 4 - d

D) 1 - a, 2 - c, 3 - e, 4 - b

E) 1 - b, 2 - d, 3 - c, 4 - a


Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə