Əyani şöbə: yaz sesiyası 2014 2015


##num= 9// level= 1// sumtest=51 // name= XIX əsrdə Rusiyada məktəb və təhsil. N. I. Piroqovun pedaqoji görüşləri //Yüklə 0,61 Mb.
səhifə9/14
tarix30.10.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#76795
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

##num= 9// level= 1// sumtest=51 // name= XIX əsrdə Rusiyada məktəb və təhsil. N. I. Piroqovun pedaqoji görüşləri //


1. XIX əsrin I yarısinda maarif islahatlarındakı yeniliklər:

A) 4 - cü dərəcəli məktəb sistemi, Peterburq, Kazan, Vilno universitetləri

B) Təhsil dairələri, Moskva, Xarkov, Peterburq universitetləri

C) Derput, Vilno universitetləri, Maarif Nazirliyinin təsisi, təhsil dairələri

D) Maarif Nazirliyinin təsisi, Xarkov, Kazan universitetləri, 4 dərəcəli məktəb sistemi, universitetlərin sayına görə Rusiyanın təlim dairələrinə bölünməsi

E) Təhsil dairələri, universitetlərə görə Rusiyanın təlim dairələrinə bölünməsi

2. XIX əsrin 60 - cı ilərində pedaqoji hərəkat:

A) Cərəyanlar, mətbuat, cəmiyyətlər, təlim - tərbiyə işinin yeni tələblər üzərində

qurulması, təhsil sisteminin demokratikləşdirilməsi, təlimdə ana dilinin roluB) Mətbuat, iqtisadi tələblər, siyasi hakimiyyətin devrilməsi, təhsildə ana dilinin rolu

C) İqtisadi tələblər, siyasi hakimiyyətin devrilməsi, təlim - tərbiyə işinin yeni əsaslar üzərində qurulması

D) Siyasi hakimiyyətin devrilməsi, iqtisadi tələblər, təhsildə ana dilinin rolu

E) Təhsil sisteminin demokratikləşdirilməsi, siyasi hakimiyyətin devrilməsi

3. V. Q. Belinski Rusiyanın xilasını nədə görürdü?

A) Mədəniyyətdə, maarifdə, insanpərvərlikdə

B) Nəsihətlərdə, dualarda

C) Təriqətdə

D) Tibbdə, maarifdə, təriqətdə

E) İnsanda din vasitəsilə insani ləyaqət hissi oyatmaqda

4. C. Lokkun “Ağ lövhə” nəzəriyyəsinə qarşı çıxaraq “uşaq ruhu ağ lövhə deyil, ağac olmaq imkanı olan toxumdur, imkanlara malik insandır” - deyən XIX əsr pedaqoqu kimdir?

A) V. A. Belinski

B) A. Disterveq

C) N. İ. Piroqov

D) K. D. Uşinski

E) N. A. Dobrolyubov

5. Rusiyada neçənci ildən başlayaraq qadınların Universitetə qəbuluna icazə verdi?

A) 1916 - cı ildən

B) 1911 - ci ildən

C) 1814 - cü ildən

D) 1905 - ci ildən

E) 1816 - cı ildən

6. Ali - ibtidai məktəbdə təhsil alanlar hansı vəzifədə çalışmaq hüququna malik idilər?

A) yüksək rütbəli məmur vəzifəsində

B) aşağı rütbəli məmur vəzifəsində

C) həkim vəzifəsində

D) müəllim vəzifəsində

E) heç bir vəzifədə çalışa bilməzdi

7. Oktyabr inqilabına qədər Rusiyanın ən yaxşı ibtidai məktəbi:

A) Zemsto məktəbləri

B) Şəhər məktəbləri

C) Dənizçilik məktəbləri

D) Yalnız fabrik və dəmiryol məktəbləri

E) Adları çəkilən məktəblərin hamısı

8. 1870 - ci ildə qəbul edilmiş “Müəllimlər seminariyası haqqında Əsasnamə”yə görə Rusiyada müəllim seminariyalarında pedaqogika fənnini kim tədris edirdi?

A) Seminariyanın direktoru

B) Direktorun müavini

C) Pedaqoji təcrübə rəhbəri

D) Maarif nazirliyinin əməkdaşı

E) Pedaqoji kursların rəhbəri

9. XIX əsrin 60 - cı illərində Rusiyada məktəb islahatları:

A) İbtidai xalq məktəbləri haqqında əsasnamələr, gimnaziyalar və progimnaziyaların nizamnamələri, qadın təhsili haqqında, universitetlər haqqında nizamnamələr, müəllimlər seminariyaları

B) İbtidai məktəblər haqqında, natamam orta məktəblər haqqında, ümumtəhsil məktəbləri haqqında əsasnamələr

C) Xalqın maariflənməsi ilə əlaqədar verilən əsasnamələr, pedaqoji institutlar haqqında əsasnamələr, qadın təhsili haqqında

D) Gimnaziyalar və progimnaziyaların nizamnamələri, ibtidai məktəblər haqqında, müəllimlər seminariyaları

E) Pedaqoji institutlar haqqında əsasnamə, natamam orta məktəblər haqqında, qadın təhsili haqqında

10. Məhəllə məktəbləri kimə tabe idilər?

A) Hökümətə

B) Quberniya direktoruna

C) Qəza məktəb müdirinə

D) Çarın özünə

E) Popeçitelə

11. Məhəllə məktəblərinin vəzifəsi:

A) Qəza məktəblərinə adam hazırlamaq, ibtidai savad vermək

B) Gimnaziyalara hazırlıq

C) Din xadimləri hazırlamaq

D) Kiçik məmurlar hazırlamaq

E) Ticarət öyrətmək

12. N. İ. Piroqovu pedaqoji aləmdə tanıdan məşhur məqaləsi. . .

A) “Həyat məsələləri”

B) “Həyat prinsirləri”

C) “Biz nə arzu edirik”

D) ”Universitet məsələsi”

E) ”Uşaqları döymək olarmı”

13. Aşağıdakılardan biri N. İ. Piroqovun təklif etdiyi məktəb sisteminə aid deyil. . .

A) Pedaqoji kolleclər

B) İbtidai məktəb

C) Klassik və real progimnaziyalar

D) Klassik və real gimnaziyalar

E) Universitet və ali ixtisas tədris müəssisələri

14. Universitetlərə daxil olmaq üöün N. İ. Piroqov hansı təklifi irəli sürmüşdür?

A) Orta məktəbin buraxılış imtahanı ilə ali məktəbin qəbul imtahanlarının birləşdirilməsini

B) Ali məktəbə sadəcə müsahibə yolu ilə tələbə qəbulunu

C) Hamıya sərbəst seöim imkanının verilməsini

D) Tələbələrin rektor tərəfindən seçilməsini

E) Orta məktəbin buraxılış imtahanlarının üç mərhələdə keçirilməsini

15. 1876 - cı il nizamnaməsinə görə hansı məktəblər açılmalı idi?

A) Xalq məktəbləri

B) Real gimnaziyalar

C) Kadet korpusu

D) Qadınlar üçün institut

E) Proklassik gimnaziyalar

16. Müasirlərindən fərqli olaraq N. Q. Çernişevski mövcud təhsil sistemini dəyişmək üçün nə təklif edirdi?

A) Hər bir kəsin təhsil alması üçün faktiki imkanın yaradılmasını

B) Məktəb şəbəkəsinin genişləndirilməsini

C) Siyasi hakimiyyətə təzyiq göstərilməsini

D) Silkliyin ləğv edilməsini

E) Xüsusi istedadların fərqləndirilməsini

17. N. A. Dobrolyubov nəyin əleyhinə çıxmışdır.

A) Erkən ixtisaslaşmanın, klassik təhsilin

B) İbtidai təhsilin

C) Ümumi təhsilin

D) Gimnaziya təhsilinin

E) İcbari təhsilin

18. “Yasnaya Polyana” məktəbini kim təşkil etmişdir?

A) L. N. Tolstoy

B) K. D. Uşinski

C) N. İ. Piroqov

D) N. Q. Çernişevski

E) N. A. Dobrolyubov

19. 1804 - cü ilin məktəb nizamnaməsinə görə Rusiya 6 təlim dairəsinə bölünmüşdür. Həmin cərgəni tapın.

A) Moskva, Peterburq, Kazan, Xarkov, Derpit, Vilno

B) Moskva, Tiflis, Tula, Kerç, Kazan, Derpit

C) Kazan, Xarkov, Derpit, Tula, Moskva, Yaroslavl

D) Moskva, Peterburq, Kerç, Kazan, Tula, Tiflis

E) Moskva, Peterburq, Kazan, Xarkov, Vilno, Yaroslavl

20. XIX əsrin əvvəllərində Rusiyada məktəb sistemində təhsilin dörd pilləsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin pillələri ardıcıllıqla düzülün.

1 - universitet

2 - qəza məktəbləri

3 - məhəllə məktəbləri

4 - məhəllə məktəbləri

5 - gimnaziya

A) 3, 2, 4, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 4, 3, 2, 1

D) 2, 3, 1, 4

E) 1, 4, 3, 2

21. N. İ. Piroqova görə hansı məktəbi bitirdikdən sonra ali ixtisas tədris müəssisələrinə daxil olmaq olardı

A) Real gimnaziyanı

B) Klassik gimnaziyanı

C) Baş məktəbləri

D) Orta ümumi təhsili

E) Real progimnaziyanı

22. N. A. Dobrolyubovun “Çubuqlarla dağıdılmış rus xəyalları”və”Yağışdan yağmura” adlı məqalələrində hansı pedaqoqun fikirləri tənqid edilmişdir?

A) N. İ. Piroqov

B) K. D. Uşinski

C) N. F. Bunakov

D) N. A. Korf

E) V. Y. Styunin

23. 1864 – cü il “Gimnaziya və progimnaziyaların nizamnaməsi”nə uyğun olan cəhətləri seçin.

1 - Gimnaziyalara qəbulda silki, milli və dini etiqadla bağlı məhdudiyyət aradan qaldırıldı

2 - Gimnaziyalara qəbulda silki, milli, dini ayrı seçkilik gücləndirildi

3 - müəllimlik fəaliyyətinə qadınların buraxılmasına icazə verildi

4 - müəllimliyi yalnız kişilər edə bilərdi

5 - xüsusi şəxslərə ibtidai məktəb açmağa icazə verildi

6 - xüsusi şəxslərin məktəb açmaq hüququ ləğv edildi

7 - ibtidai məktəblərin idarə edilməsi üçün məktəb sovetləri yaradıldı

8 - kilsə - məhəllə məktəblərinin artırılması

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 3, 4, 7

D) 2, 3, 5, 8

E) 1, 2, 4, 7

24. 1864 - cü il “Gimnaziya və progimnaziyaların nizamnaməsi”nə uyğun olmayan bəndləri seçin

1 - Gimnaziyalara qəbulda silki, milli və dini etiqadla bağlı məhdudiyyət aradan qaldırıldı

2 - Gimnaziyalara qəbulda silki, milli, dini ayrı seçkilik gücləndirdi

3 - müəllimlik fəaliyyətinə qadınların buraxılmasına icazə verildi

4 - müəllimliyi yalnız kişilər edə bilərdi

5 - xüsusi şəxslərə ibtidai məktəb açmağa icazə verildi

6 - xüsusi şəxslərin məktəb açmaq hüququ ləğv edildi

7 - ibtidai məktəblərin idarə edilməsi üçün məktəb sovetləri yaradıldı

8 - kilsə - məhəllə məktəblərinin artırılması

A) 2, 4, 6, 8

B) 2, 3, 5, 7

C) 3, 5, 6, 8

D) 1, 2, 3, 8

E) 4, 5, 6, 7

25. Rusiyada 1804 - cü il nizamnaməsi bu məsələlərin həllini nəzərdə tuturdu

1 - Rus imperiyasına daxil olan xalqların ruslaşdırılması

2 - Rusiyanın altı təlim dairəsinə bölünməsi

3 - Təhsilin 4 pilləli (məhəllə, qəza, gimnaziya , universitet) olması

4 - Məktəblərdə silkiliyin gücləndirilməsi

5 - Aşağı təbəqə təhsildən məhrum edilməsi

6 - Universitetlərə müəyyən hüquq verilməsi

7 - Universitetlərin muxtariyyat hüququnun ləğv edilməsi

8 - Universitetlərin seçki ilə təşkil olunmuş professorlar soveti tərəfindən idarə olunması

A) 2, 3, 6, 8

B) 2, 4, 5, 8

C) 3, 4, 5, 6

D) 1, 5, 6, 8

E) 2, 6, 7, 8

26. Rusiyada 1804 - cü il nizamnaməsində bu məsələlərin həlli nəzərdə tutulmurdu.

1 - Rus imperiyasına daxil olan xalqların ruslaşdırılması

2 - Rusiyanın altı təlim dairəsinə bölünməsi

3 - Təhsilin 4 pilləli (məhəllə, qəza, gimnaziya , universitet) olması

4 - Məktəblərdə silkiliyin gücləndirilməsi

5 - Aşağı təbəqənin təhsildən məhrum edilməsi

6 - Universitetlərə müəyyən hüquq verilməsi

7 - Universitetlərin muxtariyyat hüququnun ləğv edilməsi

8 - Universitetlərin seçki ilə təşkil olunmuş professorlar soveti tərəfindən idarə olunması

A) 1, 4, 5, 7

B) 1, 6, 7, 8

C) 1, 5, 6, 7

D) 2, 3, 4, 5

E) 3, 4, 5, 6

27. 1804 - cü il Nizamnaməsinə əsasən Rusiyada yeni məktəb sisteminə daxil olanları seçin

1 - İbtidai məktəblər

2 - məhəllə məktəbləri

3 - orta məktəb və ali məktəb

4 - ana qucağı məktəbi

5 - qəza məktəbləri

6 - xüsusi təhsil və institut

7 - gimnaziya və universitetlər

A) 2 , 5, 7

B) 1, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 3, 4, 6

E) 4, 5, 6

28. 1804 - cü ilin məktəb nizamnaməsinə görə Rusiyanın bölündüyü təlim dairələri

1 - Moskva

2 - Smolnı

3 - Peterburq

4 - Kazan

5 - Novqorod

6 - Xarkov

7 - Samara

8 - Rostov

9 - Vilno

10 - Derpit

A) 2. 4, 6, 7, 8, 10

B) 1. 3, 5, 7, 8, 9

C) 1, 3, 4, 6, 9, 10

D) 3, 4, 5, 6, 9, 10

E) 1, 2, 3, 4, 5, 10

29. 1804 - cü ilin məktəb nizamnaməsinə görə Rusiyanın bölündüyü təlim dairələrinə aid deyil?

1 - Moskva

2 - Smolnı

3 - Peterburq

4 - Kazan

5 - Novqorod

6 - Xarkov

7 - Samara

8 - Rostov

9 - Vilno

10 - Derpit

A) 2, 5, 7, 8

B) 3, 4, 5, 6

C) 2, 4, 6, 8

D) 1, 3, 5, 7

E) 5. 6, 7, 8

30. XIX əsrin II yarısında Rusiyada qəbul edilmiş “Müəllimlər seminariyası haqqında əsasnamə”yə uyğun olanları seçin

1 - Tələbələr bütün dini ayinləri dəqiqliklə icra etməli idi

2 - Seminariyaya gimnaziyanı bitirmiş şagirdlər qəbul olunurdu

3 - Seminariyaya universiteti bitirənlər qəbul olunurdu

4 - Seminariyaya iki sinifli məktəbi bitirənlər daxil olurdu

5 - Seminariyalarda ümumi yataqxanalar var idi

6 - Tələbələr öz hesabına oxuyurdu

7 - Tələbələr ya dövlət, ya da zemstvo hesabına oxuyurdu

8 - Seminariyalar yalnız oğlanlar üçün idi

A) 1, 4, 5, 7

B) 2, 3, 6, 8

C) 1, 2, 3, 7

D) 2, 5, 6, 7

E) 3, 4, 5, 6

31. XIX əsrin II yarısında Rusiyada qəbul edilmiş “Müəllimlər seminariyası haqqında əsasnamə”yə uyğun olmayanı seçin

1 - Tələbələr bütün dini ayinləri dəqiqliklə icra etməli idi

2 - Seminariyaya gimnaziyanı bitirmiş şagirdlər qəbul olunurdu

3 - Seminariyayauniversitetibitirənlər qəbul olunurdu

4 - Seminariyaya ikisinifli məktəbi bitirənlər daxil olurdu

5 - Seminariyalarda ümumi yataqxanalar var idi

6 - Tələbələr öz hesabına oxuyurdu

7 - Tələbələr ya dövlət, ya da zemstvo hesabına oxuyurdu

8 - Seminariyalar yalnız oğlanlar üçün idi

A) 2, 3, 6. 8

B) 1, 4, 5, 7

C) 2, 1, 3, 8

D) 2, 5, 6, 8

E) 2, 4, 5. 8

32. Kapterevə görə təhsil sahəsində dövlətin vəzifələri hansılardır?

1 - sənət məktəblərinin yaradılması

2 - təhsilin pulsuz verilməsi

3 - təhsildə əyani vəsaitlərin təşkili

4 - Elementar təhsilin yayılmasına qayğı

5 - Xalq təhsili haqqında qanunun verilməsi

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 2, 4, 5

33. Gimnaziya və progimnaziyaların 1864 - cü il Nizamnaməsinə görə Rusiyada hansı orta təhsil məktəbləri təsdiq olundu?

1 - iki qədim dilli klassik gimnaziya

2 - bir qədim dilli klassik gimnaziya

3 - üç qədim dilli klassik gimnaziya

4 - qədim dillər əvəzinə 2 yeni dilli (alman, fransız) real gimnaziya

5 - üç yeni dilli real gimnaziya

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5

34. 1864 - cü il “Ibtidai xalq məktəbləri haqqında əsasnamə”də bu tip məktəblərin yaradılması öz əksini tapmır?

1 - Qəza məktəbləri

2 - Nazirlik məktəbləri

3 - Məhəllə məktəbləri

4 - Zemstvo məktəbləri

5 - Rəqəm məktəbləri

6 - Şəxsi məktəblər

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 4

35. 1864 – cü il “Ibtidai xalq məktəbləri haqqında əsasnamə”nin 1928 - ci il “Tədris müəssisələrinin və universitetlərin nizamnaməsi”ndən fərqi

1 - Hər təlim dairəsində bir universitet olmalı idi

2 - Silkilik ləğv edilir, dini məhdudluq aradan qaldırılır

3 - Rusiya 6 təlim dairəsinə bölünür

4 - Zemstvolara, cəmiyyətlərə və xüsusi şəxslərə məktəb açmağa icazə verilir

5 - Müəllimlik fəaliyyətinə qadınların buraxılmasına icazə verilir

6 - Bütün məktəblər təlim dairəsinin popeçitelinə tabe olunur

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 6

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 5

36. 1863 - cü il nizamnaməsinə görə Rusiya universitetlərində fəaliyyət göstərməli olan fakültələr

1 - Tarix - filologiya

2 - Ilahiyyat

3 - Fizika - riyaziyyat

4 - Hüquq

5 - Incəsənət

6 - Hərbi

7 - Tibb

A) 1, 3, 4, 7

B) 1, 2, 5, 7

C) 2, 5, 6, 7

D) 3, 4, 5, 6

E) 4, 5, 6, 7

37. 1864 - cü il “Ibtidai xalq məktəbləri haqqında əsasnamə”yə görə yaranan məktəblər.

1 - Qəza məktəbləri

2 - Nazirlik məktəbləri

3 - Məhəllə məktəbləri

4 - Zemstvo məktəbləri

5 - Rəqəm məktəbləri

6 - Şəxsi məktəblər

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 4, 5, 6

38. N. I. Piroqovun təklif etdiyi klassik məktəb sistemi

1 - Ibtidai məktəb (2 il)

2 - Məhəllə məktəbləri(aşağı pillə)

3 - Klassik progimnaziya(4 il)

4 - Klassik gimnaziya(5 il)

5 - Qəza məktəbi (2 il)

6 - Universitet

7 - Peşə məktəbləri

A) 1, 3, 4, 6

B) 1, 2, 5, 6

C) 2. 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 6

E) 2, 4, 5, 6

39. N. I. Piroqovun təklif etdiyi real məktəb sistemi

1 - Qəza məktəbi

2 - Ibtidai məktəb

3 - Real progimnaziya (4 il)

4 - Sex məktəbləri

5 - Real gimnaziya (3 il)

6 - Ruhani seminariyası

7 - Ali ixtisas tədris müəssisələri

8 - Tibb məktəbi

A) 2, 3, 5, 7

B) 1, 4, 6, 8

C) 3, 4, 7, 8

D) 2, 4, 6, 7

E) 2, 3, 6, 7

40. N. I. Piroqovun təklif etdiyi məktəb sisteminə aid deyil?

1 - Qəza məktəbi

2 - Ibtidai məktəb

3 - Real progimnaziya(4 il)

4 - Sex məktəbləri

5 - Real gimnaziya (3 il)

6 - Ruhani seminariyası

7 - Ali ixtisas tədris müəssisələri

8 - Tibb məktəbi

A) 1, 4, 6, 8

B) 1, 3, 4, 5

C) 2, 5, 6, 8

D) 1, 2, 5, 8

E) 3. 4, 6, 7

41. XIX əsr Rusiyada qəbul edilmiş nizamnamələrin ardıcıllığını göstərin

1 - “Ibtidai və orta məktəblərin nizamnaməsi”

2 - “Xalq maarifinin ilkin qaydaları”

3 - “Tədris müəssisələri və universitetlərin nizamnaməsi”

4 - “Gimnaziya və progimnaziyaların nizamnaməsi”

A) 2, 3, 1, 4

B) 2, 1, 3, 4

C) 3, 2, 4, 1

D) 4, 3, 2, 1

E) 1, 2, 3, 4

42. Bu Əsasnamə 1828 - ci ilin Nizamnaməsindən bir neçə cəhətinə görə fərqlənirdi:

1 - burada silklik ləğv edilir, dini məhdudiyyət aradan qaldırılır;

2 - zemstovlara, cəmiyyətlərə və xüsusi şəxslərə ibtidai məktəb açmağa icazə verilir;

3 - müəllimlik fəaliyyətinə yalnız kişilərin deyil, qadınların da buraxılmasına icazə verildi;

A) 1864 - cü il nizamnaməsi

B) 1835 - ci il nizamnaməsi

C) 1804 - cü il nizamnaməsi

D) 1811 - ci il nizamnaməsi

E) 1812 - ci il nizamnaməsi

43. N. İ. Piroqovun təhsil sistemi hansı ardıcıllıqla qurulmuşdur?

1 - ibtidai məktəb

2 - klassik və real progimnaziya

3 - natamam real gimnaziya,

4 - klassik və real gimnaziya

5 - pedaqoji kollec

6 - universitet və ali ixtisas tədris müəssisələri

A) 1, 2, 4, 6

B) 1, 3, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 4, 5, 6

44. 1804 - cü il “Tədris müəssisələrinin və universitetlərin nizamnaməsi”ndə verilmiş təhsilin 4 pilləsinin ardıcıllığı

1 - Universitet

2 - Məhəllə məktəbləri

3 - Qəza məktəbləri

4 - Gimnaziya

A) 2, 3, 4, 1

B) 2, 4, 1, 3

C) 3, 2, 4, 1

D) 1, 2, 3, 4

E) 3, 4, 2, 1

45. XIX əsrin II yarısında Rusiyada qəbul edilmiş nizamnamələrin ardıcıllığını tapın.

1 - “Müəllimlər seminariyası haqqında əsasnamə”

2 - “Qadın məktəbləri haqqında” əsasnamə

3 - “Universitetlərin nizmnaməsi”

4 - “Gimnaziya və progimnaziyaların nizamnaməsi”

A) 2, 1, 3, 4

B) 4, 2, 1, 3

C) 2, 3, 4, 1

D) 3, 4, 1, 2

E) 4, 2, 3, 1

46. XIX əsrin II yarısı Rusyada qəbul edilən nizamnamələr və onlar arasındakı uyğunluq.

1 - 1863 - cü il

2 - 1864 - cü il

3 - 1884 - cü il

a - Zemstvo məktəblərinin inkişafını xeyli ləngitdi. Kilsə məhəllə məktəblərinin sayı artırıldı. Məktəblər ciddi nəzarətə götürüldü

b - Qadın məktəbləri iki dərəcəyə bölündü, qadın məktəbləri silksiz hesab edilsə də, aşağı təbəqənin uşaqları üçün əlçatmaz idi

c - Müəllimlik fəaliyyətinə qadınların buraxılmasına, xüsusi şəxslərin ibtidai məktəb açmasına icazə verildi

d - Universitetlərə geniş muxtariyyət verildi. Elmi sovetin rektor, prorektor seçmək, ləyaqətli namizədlərə dərəcə vemək hüququ verilmişdi

e - Orta məktəblərdə klassik fənlərin sayı artdı. Bütün oğlan gimnaziyaları klassik gimnaziyalara çevrildi.

A) 1 - d, 2 - c, 3 - a

B) 1 - b, 2 - d, 3 - e

C) 1 - d, 2 - a, 3 - b

D) 1 - c, 2 - b, 3 - d

E) 1 - e, 2 - c, 3 - a

47. Rusiyada qəbul edilmiş nizamnamələrə uyğun olan təhsil sistemləri

1 - 1876 - cı il “Xalq məktəblərinin nizamnaməsi”

2 - 1804 - cü il “Tədris müəssisələri və universitetlərin nizamnaməsi”

3 - 1828 - ci ildə “Ibtidai və orta məktəblərin nizamnaməsi”

a - aşağı təbəqə üçün ibtidai təhsil, əsasən zadəganlar üçün orta və yuxarı təhsil

b - nazirlik, zemstvo və xüsusi məktəblər

c - kiçik və baş məktəblər

d - təhsil müddəti 6 il olan şəhər məktəbləri

e - məhəllə, qəza məktəbləri, gimnaziya və universitet

A) 1 - c, 2 - e, 3 - a

B) 1 - b, 2 - d, 3 - c

C) 1 - d, 2 - e, 3 - b

D) 1 - c, 2 - e, 3 - b

E) 1 - e, 2 - c, 3 - a

48. XIX əsr Rusiyada mövcud olan pedaqoji yönümlü cərəyanlar və onların nümayəndələri

1 - Inqilabi demokratik

2 - Liberal burjua

3 - Burjua demokratik

a - V. I. Vodovozov, N. F. Bunakov

b - N. Q. Çernışevski, N. A. Dobrolyubov

c - N. I. Piroqov, N. A. Korf

A) 1 - b, 2 - c, 3 - a

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - a, 2 - b, 3 - c

D) 1 - c, 2 - b, 3 - a

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b

49. XIX əsr Rus pedaqoqları və onlara aid olan əsərlər

1 - N. I. Piroqov

2 - N. A. Dobrolyubov

3 - K. D. Uşinski

a - “Insan tərbiyənin predmetidir”, “Ictimai tərbiyədə xəlqilik”

b - “Həyat məsələləri”, ”Universitet məsələsi”

c - “Kimdir müqəssir”, “Uşaqlarla söhbət”

d - “Çubuqlarla darmadağın edilən Rusiya xəyalları”, “Yağışdan yağmura”

e - “Peterburqdan Moskvaya səyahət”, “Insan, onun ölməsi və ölməzliyi”

A) 1 - b, 2 - d, 3 - a

B) 1 - b, 2 - c, 3 - e

C) 1 - d, 2 - b, 3 - a

D) 1 - b, 2 - e, 3 - a

E) 1 - e, 2 - a, 3 - d

50. XIX əsrin birinci yarısında qəbul edilən nizamnamələrə aid olan bəndləri uyğunlaşdırın

1 - 1804 - cü il

2 - 1828 - ci il

3 - 1835 - ci il

a - Universitetlərin muxtariyyət hüququ ləğv edilidi. Universitet şurasının hüququ məhdudlaşdırıldı

b - Rusiya altı təlim dairəsinə bölündü, universitetlərə müəyyən muxtariyyət verildi

c - Rusiya Elmlər Akademiyası və Moskva Universitetlərinin açılması nəzərdə tutuldu

d - Məktəblərdə silkiliyi gücləndirdi, aşağı təbəqəni təhsildən məhrum etdi

e - Ibtidai xalq məktəbləri üçün vahid tədris planı təsdiq edildi. Məktəblərin idarə edilməsi qəza və quberniya məktəb sovetlərinə tapşırıldı

A) 1 - b, 2 - d, 3 - a

B) 1 - c, 2 - e, 3 - b

C) 1 - b, 2 - c, 3 - a

D) 1 - e, 2 - d, 3 - c

E) 1 - d, 2 - a, 3 - e

51. XIX əsr Rus pedaqoqlarına aid olan fikirlər

1 - V. Q. Belinski

2 - A. I. Gertsen

3 - K. D. Uşinski

a - Elm insanı insanla, təbiəti insanla, təbiəti təbiətlə barışdırır

b - Hamı üçün ümumi olan tək bircə fitri meyl var ki, tərbiyə ona hər zaman arxalana bilər. Biz buna xəlqilik adı veririk

c - Uşaq ruhu ağ lövhə deyil, ağac imkanı olan toxumdur, imkanlara malik insandır

d - Tərbiyənin məqsədi öz işini ağıl və planla aparmağı bacaran centlmen yetişdirməkdir

e - O, I Nikolayın çarlıq illərini məktəblərin və universitetlərin 30 illik çürümə dövrü adlandırırdı

A) 1 - c, 2 - e, 3 - b

B) 1 - c, 2 - b, 3 - d

C) 1 - b, 2 - d, 3 - c

D) 1 - a, 2 - c, 3 - e

E) 1 - c, 2 - d, 3 - a


Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə