Əyani şöbə: yaz sesiyası 2014 2015


##num= 2// level= 1// sumtest=42 // name= Orta əsrlərdə və intibah dövründə məktəb və pedaqoji fikir //Yüklə 0,61 Mb.
səhifə2/14
tarix30.10.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#76795
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 2// level= 1// sumtest=42 // name= Orta əsrlərdə və intibah dövründə məktəb və pedaqoji fikir //


1. “Yeddi sərbəst” sənət hansı məktəblərin məzmununu təşkil edirdi?

A) məhəllə, efeblər

B) monastr, kilsə

C) monastr, palestra

D) kilsə, ritorika

E) gildiya, sex

2. Orta əsrlərdə Qərbi Avropada kimlərin tərbiyəsinin məzmununa yeddi sərbəst bacarıq (at çapmaq, üzmək, ox atmaq, qılınc oynatmaq, ov etmək, şahmat oynamaq, şer demək) daxil idi?

A) Cəngavərlərin

B) Ruhanilərin

C) Tacirlərin

D) Kəndlilərin

E) Sənətkarların

3. İntibah mədəniyyətinin əsas əlaməti

A) Dünyəvi xarakterə malik olması

B) Dini xarakter daşıması

C) Möhkəm və davamlı quldar yetişdirmək

D) Hərbi icma üzvləri hazırlamaq

E) Gənclərin fiziki cəhətdən sağlam böyüdülməsi

4. İntibah dövründə açılan məktəblərdən hansılara kollegiumlar deyilirdi?

A) orta məktəblərə

B) latın məktəblərinə

C) sex məktəblərinə

D) gildiya məktəblərinə

E) kilsə məktəblərinə

5. İntibah dövrü tərbiyəsi üçün xarakterik deyil. . .

A) İnsan haqqında təlim ön plana çəkilirdi

B) Həyatda yalnız Allaha ümid etmək öyrədilirdi

C) Mənəvi və fiziki cəhətdən inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirmək

D) Hərtərəfli inkişaf etmiş insan yetişdirmək

E) İnsan zəkasının ecazkar qüdrətinə inam tərbiyə olunurdu

6. Bu fakültələrdən biri XIII əsrin II yarısında bütün universitetlərdə mövcud idi.

A) İlahiyyat

B) Fəlsəfə

C) Riyaziyyat

D) Astronomiya

E) Coğrafiya

7. Fransız humanistlərindən F. Rable orta əsrin sxolastik təlim - tərbiyəsini hansı əsərində tənqid etmişdir?

A) Qarqantua və Pantaqruel

B) Utopiya adası

C) Yaxşı təşkil olunmuş məktəbin qanunları

D) İnsan əqli haqqında təcrübə

E) İnsanlar arasında bərabərsizliyin mənşəyi

8. İtaliyada “Şadlıq evi” adlı məktəb açan kimdir?

A) Vittorino de Feltre

B) Fransua Rable

C) Tomas Mor

D) Tomazzo Kampanella

E) Mişel de Monten

9. Avropada ruhanilərə məxsus kafedral təhsilin məzmunu üçlüyə (trivium) və dördlüyə (kvatrium) bölünürdü. “Kvatriuma” hansı fənnlər daxil idi?

A) Hesab, həndəsə, astronomiya, musiqi

B) qrammatika, ritorika, dialektika, fəlsəfə

C) Təbiət, cəmiyyət, sosial, siyasi

D) Latın dili, yunan dili, ritorika, tarix

E) kimya, fizika, latın dili, yunan dili

10. Dünyəvi feodallar öz uşaqlarını necə tərbiyə etməyə çalışırdılar?

A) Əsl cəngavərlər kimi

B) Yaxşı əkinçilər kimi

C) Bacarıqlı tacirlər kimi

D) Əsil centelmen kimi

E) Savadlı elm adamı kimi

11. Şəhər məktəbləri və universitetlər neçənci əsrlərdə meydana gəldi?

A) XII - XV

B) VII - IX

C) X - XII

D) XV - XVII

E) V - VII

12. Orta əsrlərdə Qərbi Avropada tərbiyənin məqsədi nədən ibarət idi?

1 - Ideal dindar şəxsiyyət yetişdirmək

2 - Kamil insan yetişdirmək

3 - Dini tərbiyəni təkmilləşdirmək

4 - Hərbi icma üzvləri hazırlamaq

5 - Möhkəm və davamlı hərbiçilər hazırlamaq

6 - Ruhun xilas edilməsi

7 - Sərt fiziki və hərbi tərbiyə vermək

8 - Tərbiyəni xristian ənənələri əsasında qurmaq

A) 1, 3, 6, 8

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 3, 5, 7

D) 4, 5, 6, 8

E) 1, 3, 5, 6

13. Orta əsrlərdə Qərbi Avropada tərbiyənin məqsədinə daxil deyil?

1 - Ideal dindar şəxsiyyət yeişdirmək

2 - Kamil insan yetişdirmək

3 - Dini tərbiyəni təkmilləşdirmək

4 - Hərbi icma üzvləri hazırlamaq

5 - Möhkəm və davamlı hərbiçilər hazırlamaq

6 - Ruhun xilas edilməsi

7 - Sərt fiziki və hərbi tərbiyə vermək

8 - Tərbiyəni xristian ənənələri əsasında qurmaq

A) 2, 4, 5, 7

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 4, 6, 8

D) 1, 3, 5, 7

E) 4, 5, 6, 7

14. Feodalizm cəmiyyətinə aid olan məktəbləri seçin

1 - orta ümumtəhsil

2 - sex

3 - eyrenlər

4 - gildiya

5 - monastr

6 - peşə məktəbləri

7 - universitetlər

8 - rəqəm məktəbləri

A) 2, 4, 5, 7

B) 2, 4, 1, 3

C) 2, 3, 4, 6

D) 3, 4, 5, 6

E) 4, 5, 6, 7

15. Intibah dövründə yaradılmış insan tərbiyəsinin yeni modelinin əsasında hansı tərbiyə dururdu?

1 - dini tərbiyə

2 - iqtisadi tərbiyə;

3 - klassik təhsil

4 - intensiv fiziki inkişaf

5 - ekoloji tərbiyə

6 - ideya - siyasi tərbiyə

7 - vətəndaşlıq tərbiyəsi

8 - hüquq tərbiyəsi

A) 6, 7, 8

B) 1, 5, 7

C) 2, 6, 8

D) 2, 1, 3

E) 3, 4, 7

16. Intibah dövrünün humanist pedaqoqlarını müəyyən edin.

1 - C. Lokk

2 - V. Feltre

3 - T. Mor

4 - Y. A. Komenski

5 - M. Monten

6 - D. Didro

7 - T. Kompanella

8 - M. F. Kvintilian

A) 2, 3, 5, 7

B) 2, 4, 5, 6

C) 5, 6, 7, 8

D) 4, 5, 6, 7

E) 1, 2, 3, 5

17. Intibah dövrünə aid olmayan humanist pedaqoqları müəyyən edin.

1 - C. Lokk

2 - V. Feltre

3 - T. Mor

4 - Y. A. Komenski

5 - M. Monten

6 - D. Didro

7 - T. Kompanella

8 - M. F. Kvintilian

A) 1, 4, 6, 8

B) 2, 3, 5, 7

C) 1. 2. 3, 4

D) 4, 5, 6, 7

E) 5. 6. 7, 8

18. Cəngavərlik tərbiyəsi dövründə qadın təhsilinə aid olan bəndləri seçin

1 - qadınların təhsilinə daha artıq diqqət yetirilirdi

2 - qadınlara təhsil verilmirdi

3 - cəngavərlərin qadınları çox vaxt ərlərindən savadlı olurdu

4 - qadınlara yalnız ev işləri öyrədilirdi

5 - ərləri olmadıqda təsərrüfatı idarə edirdilər

6 - qadınlara yalnız dini təhsil verilirdi

A) 1, 3, 5

B) 2. 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 6

19. Orta əsrdə dünyəvi feodalların öz uşaqlarına verdiyi cəngavərlik tərbiyəsinin əsasında hansı keyfiyyətlər dururdu?

1 - fədəkarlıq

2 - itaətsizlik

3 - itaətkarlıq

4 - şəxsi azadlıq

5 - digər təbəqələrdən asılılıq

6 - digər təbəqələr üzərində üstünlük

A) 1, 3, 4, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 5, 6

D) 1, 4, 5, 6

E) 1, 2, 5, 6

20. Orta əsrlərdə ruhanilərin hansı məktəbləri vardır?

1 - Məhəllə

2 - Palestra

3 - Sobor (kafedral)

4 - Kifara

5 - Monastr

6 - Efeblər

A) 1; 3; 5

B) 1; 5; 6

C) 2; 4; 6

D) 2; 3; 4

E) 2; 3; 5

21. Yeddi sərbəst sənətdə üçlüyə “trivium”a aid olan fənləri seçin

1 - qrammatika

2 - hesab

3 - dialektika

4 - astronomiya

5 - ritorika

6 - həndəsə

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 6

C) 2, 5, 6

D) 3, 5, 6

E) 3, 4, 6

22. Orta əsrlərdə yaranmış yeni formalı təhsil müəsssisələrini seçin

1 - qrammatika

2 - kilsə məktəbləri

3 - sex məktəbləri

4 - ritoriklərin məktəbləri

5 - şəhər məktəbləri

6 - universitetlər

A) 2, 3, 5, 6

B) 2, 4, 5, 6

C) 3, 4, 5, 6

D) 1, 2, 3, 4

E) 1, 3, 4, 5

23. Orta əsr Avropasında pedaqoji fikrin görkəmli nümayəndələrini seçin

1 - A. Alkuin

2 - Platon

3 - K. D. Uşinski

4 - F. Akviniski

5 - R. Bekon

6 - Aristotel

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 4, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 6

24. Orta əsr Avropa universitetlərində bu fakültələr yox idi

1 - artistlik

2 - riyaziyyat

3 - ilahiyyat

4 - iqtisadiyyat

5 - tibb

6 - kitabxanaçılıq

7 - hüquq

8 - pedaqoji

A) 2, 4, 6, 8

B) 1, 3, 5, 7

C) 2, 4, 5, 7

D) 1, 3, 6, 8

E) 3, 4, 5, 6

25. Orta əsr Avropa universitetlərində verilən elmi dərəcələrin ardıcıllığını tapın.

1 - doktor

2 - bakalavr

3 - lisenziat;

4 - magistr

A) 2, 4, 3, 1

B) 2, 1, 3, 4

C) 2. 3, 1, 4

D) 2, 3, 4, 1

E) 1, 2, 3, 4

26. Cəngavər tərbiyəsinin məzmununa daxil olan yeddi əsas bacarığın məntiqi ardıcıllığını seçin

1 - Şeir qoşub oxumağı bacarmaq

2 - Ov etmək

3 - Şahmat oynamaq

4 - At çapmaq

5 - Üzmək

6 - Qılınc oynatmaq

7 - Ox atmaq

A) 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7

B) 4, 1, 3, 2, 6, 7, 5

C) 5, 4, 3, 1, 6, 2, 7

D) 4, 2, 6, 3, 5, 7, 1

E) 4, 5, 7, 6, 2, 3, 1

27. Feodalizm cəmiyyətinin 3 silkinə daxil olanları ardıcıllıqla göstərin.

1 - ruhanilər

2 - kəndlilər

3 - dünyəvi feodallar

A) 1, 2, 3

B) 2, 1, 3

C) 1, 3, 2

D) 3, 2, 1

E) 2, 3, 1

28. Yeddi sərbəst sənət proqramının birinci hissəsi olan triviumda tədris olunan fənləri ardıcıllıqla göstərin

1 - dialektika

2 - qrammatika

3 - ritorika

A) 2, 3, 1

B) 3, 2, 1

C) 1, 2, 3

D) 2, 1, 3

E) 1, 3, 2

29. Orta əsr Avropada kvadrium adlanan ali təhsil pilləsində tədris olunan fənlərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - coğrafiya

2 - musiqi

3 - hesab

4 - astronomiya

A) 3, 1, 4, 2

B) 3, 2, 4, 1

C) 2, 4, 1, 3

D) 4, 1, 3, 2

E) 1, 2, 3, 4

30. Orta əsr Avropada aşağı təhsil pilləsi hesab olunan triviumda tədris olunan fənlərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Dialektika

2 - Qrammatika

3 - Ritorika

A) 2, 3, 1

B) 1, 2, 3

C) 2, 1, 3

D) 3, 1, 2

E) 3, 2, 1

31. Orta əsr universitetlərinin yaranmasının xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Boloniya

2 - Neapol

3 - Oksford

4 - Paris

5 - Kembric

A) 1, 4, 2, 3, 5

B) 1, 3, 2, 4, 5

C) 1, 5, 4, 3, 2

D) 3, 5, 4, 1, 2

E) 2, 1, 5, 4, 3

32. Orta əsr Avropada cəngavər təliminin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - cəngavər adı verilirdi

2 - feodalın qadını yanında paj (şagird) vəzifəsini icra edirdi

3 - öz ailəsində tərbiyə alırdı

4 - uşaq atasından yuxarı rütbəli feodalın sarayına göndərilirdi

5 - cəngavər yanında silahdaşıyan olurdu

A) 3, 4, 2, 5, 1

B) 3, 4, 1, 2, 5

C) 5, 4, 3, 2, 1

D) 4, 5, 3, 1, 2

E) 3, 5, 4, 2, 1

33. Orta əsr Avropa univeritetlərində fəaliyyət göstərən fakültələri məntiqi ardıcıllıqla göstərin

1 - ilahiyyat

2 - artistlik

3 - tibb

4 - hüquq

A) 2, 1, 3, 4

B) 4, 3, 1, 2

C) 1, 3, 4, 2

D) 2, 4, 3, 1

E) 1, 4, 3, 2

34. Intibah dövründə klassik təhsil proqramlarına daxil edilən yeni fənləri məntiqi ardıcıllıqla göstərin

1 - ədəbiyyat

2 - mexanika

3 - coğrafiya

4 - tarix

A) 1, 4, 2, 3

B) 4, 2, 3, 1

C) 1, 3, 2, 4

D) 3, 1, 2, 4

E) 2, 4, 3, 1

35. Orta əsr məktəblərinin hər birinə uyğun olan tərbiyə sistemini seçin

1 - məhəllə

2 - monastr

3 - sabor

a - oğlanlar dini ehkamları, kilsə nəğmələrini, yazısını, atalarının peşəsini öyənir, fiziki əməklə məşğul olurdular

b - fədakarlıq, itaətkarlıq, şəxsi azadlıq və digər təbəqələr üzərində üstünlük ideyası tərbiyə edilirdi

c - oğlanlar gələcək rahibliyə hazırlanırdı

d - əsas tip kilsə tədris müəssisəsi hesab edilirdi

e - ustalar özlərinə bir - iki şagird götürüb onlara sənətlərini öyrədirdi

A) 1 - a, 2 - c, 3 - d;

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c;

C) 1 - b, 2 - c, 3 - e;

D) 1 - d, 2 - a, 3 - b;

E) 1 - c, 2 - d, 3 - a

36. Intibah dövründə yazılmış əsərlərlə müəllifləri arasındakı uyğunluğu tapın

1 - “Qarqantua və Pantaqruel”

2 - “Günəş səhəri”

3 - “Utopiya adası”

a - Tomazo Kampanella

b - Mişel de Monten

c - Fransua Rable

d - Dante Aligeri

e - Tomas Mor

A) 1 - c, 2 - a, 3 - e

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - d, 2 - e, 3 - a

D) 1 - b, 2 - c, 3 - d

E) 1 - e, 2 - d, 3 - b

37. Məna uyğunluğunu tapın

1 - renaissance

2 - teosentrik

3 - antroposentrik

4 - studia human

5 - standia divrna

a - kilsə elmləri

b - Allah haqqında təlim

c - dünyəvi elmlər

d - intibah

e - insan haqqında təlim

A) 1 - d, 2 - b, 3 - e, 4 - c, 5 - a

B) 1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 - e, 5 - b

C) 1 - a, 2 - e, 3 - d, 4 - b, 5 - c

D) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - e, 5 - c

E) 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - e, 5 - a

38. Intibah dövrünün aşağıdakı ölkələrə uyğun olan pedaqoqlarını uyğunlaşdırın

1 - Italiya

2 - Fransa

3 – Ingiltərə

a - D. Aligeri, F. Petrarko

b - Sokrat, Aristotel, Platon

c - F. Rable, M. Monten, P. Rame

d - K. D. Uşinski, V. Belinski, A. S. Makarenko

e - X. L. Vives, E. Rotterdamski, T. Mor

A) 1 - b, 2 - e, 3 - a

B) 1 - e, 2 - a, 3 - d

C) 1 - a, 2 - c, 3 - e

D) 1 - d, 2 - b, 3 - c

E) 1 - c, 2 - d, 3 - b

39. Intibah dövrü pedaqoqları pedaqoji ideyalarını hansı əsərlərində ümumləşdirmişdir? Uyğunluğu müəyyənləşdirin

1 - Dante Aligeri

2 - Tomazo Kampanella

3 - Tomas Mor

a - “Utopiya adası”, “Ən gözəl dövlət quruluşu haqqında qızıl kitab”

b - “Pedaqoji poema”, ”Qüllələr üzərində bayraqlar”

c - “Günəş səhəri”, “Müdriklik”

d - “Qarqantua və Pantaqruel”

e - “Ilahi komediya”, “Pir”, “”Monarxiya”

A) 1 - e, 2 - c, 3 - a

B) 1 - b, 2 - d, 3 - c

C) 1 - e, 2 - a, 3 - b

D) 1 - d, 2 - b, 3 - d

E) 1 - b, 2 - e, 3 - a

40. Orta əsr Avropada cəngavər tərbiyəsində yaşlara uyğun olan tərbiyə sistemlərini seçin

1 - 0 - 7 yaş

2 - 7 - 14 yaş

3 - 14 - 21yaş

a - təntənə ilə cəngavər adı verilirdi

b - valideynlərinin himayəsi altında tərbiyə alırdı

c - cəngavər yanında silah daşıyan olurdu

d - feodalın qadını yanında paj (şagird) vəzifəsini icra edirdi

e - uşaq atasından yuxari rütbəli feodalın sarayına göndərilirdi

A) 1 - b, 2 - d, 3 - c

B) 1 - d, 2 - b, 3 - a

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b

D) 1 - a, 2 - d, 3 - c

E) 1 - e, 2 - c, 3 - d

41. Orta əsrdə mövcud olan aşağıdakı məktəblər kimlərə məxsus idi? Uyğunluğu tapın

1 - Kafedral

2 - Sex

3 - Gildiya

a - tacirlərə

b - sənətkarlara

c - kapitalistlərə

d - ruhanilərə

e - cəngavərlərə

A) 1 - d, 2 - b, 3 - a

B) 1 - d, 2 - a, 3 - b

C) 1 - c, 2 - b, 3 - a

D) 1 - e, 2 - c, 3 - d

E) 1 - b, 2 - d, 3 - e

42. Məktəblərə uyğun olan tərbiyə sistemlərini seçin

1 - Sex

2 - Gildiya

3 - Monastr

a - bu məktəbləri tacirlər açırdı, əsasən dünyəvi təhsil verilirdi

b - bu məktəbləri sənətkarlar açırdı, təlimin həcmi, məzmunu və üsulları kilsə məktəblərindən fərqli idi

c - bu məktəbdə oxuyanlar hərbi xidmətdən azad edilirdi

d - bu məktəblərdə millilik, demokratiklik və dünyəvilik üstün cəhət idi

e - bu məktəblərdə oğlanlar gələcək ruhaniliyə hazırlanırdı

A) 1 - e, 2 - a, 3 - b

B) 1 - b, 2 - d, 3 - e

C) 1 - b, 2 - a, 3 - e

D) 1 - c, 2 - d, 3 - e

E) 1 - b, 2 - e, 3 - d


Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə