Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında qaydaların təsdiq edilməsi barədəYüklə 223,79 Kb.
səhifə1/3
tarix10.05.2018
ölçüsü223,79 Kb.
#43302
növüQaydalar
  1   2   3

Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında qaydaların təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

İnvestisiya prosesində iştirak edən tərəflərin iqtisadi marağını və məsuliyyətlərini artırmaq, müqavilə intizamını möhkəmləndirmək və tikilən obyektlərdə maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsini təmin etmək məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin İqtisadiyyat, Maliyyə, Ədliyyə nazirlikləri ilə razılaşdıraraq təqdim etdiyi «Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında qaydalar» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, respublikanın yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, nazirlik, komitə, şirkət, konsern, müəssisə və təşkilatlarına tapşırılsın ki, 1994-cü ildən başlayaraq obyektlərin tikintisində podrat müqavilələrinin tərtib edilməsi üçün bu Qaydaları rəhbər tutsunlar və əvvəllər bağlanmış müqavilələrdə müvafiq dəyişikliklər etsinlər.

3. Əsaslı tikintidə podrat müqavilələrinin yeni qaydalar əsasında tərtib edilməsinə lazım olan metodoloji köməyin təşkili və zəruri izahatlar verilməsi Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi həvalə edilsin.

4. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 20 yanvar 1987-ci il tarixli, 23 saylı qərarının I bölməsinin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9-cu bəndləri və II bölməsi, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 4 dekabr 1987-ci il tarixli, 433 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Əsaslı tikinti məsələləri üzrə Azərbaycan SSR Hökumətinin tam təsərrüfat hesabına və özünün maliyyələşdirməyə keçirilmiş müəssisə, birlik və təşkilatları barəsində qüvvəsini itirmiş qərarların siyahısı»nın 13-cü bəndi qüvvəsini itirmiş hesab edilsin.

5. Qərarın icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti İşlər İdarəsinin tikinti, inşaat materialları və tikinti sənayesi şöbəsinə həvalə edilsin.

 

Baş nazir S. HÜSEYNOV

Bakı şəhəri, 7 iyun 1994-cü il

№ 228


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

7 iyun 1994-cü il tarixli, 228 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Əsas tikintidə podrat müqavilələri haqqında Qaydalar 

 

I. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu «Qaydalar» əsaslı tikintidə podrat Müqaviləsinin bağlanması və onun yerinə yetirilməsinin əsaslarını, sifarişçi və podratçıların hüquq və vəzifələrini, həmçinin iqtisadi maraq və məsuliyyətini müəyyən edir.Podrat Müqavilələrinin iştirakçıları bu «Qaydaları» və qüvvədə olan digər normativ sənədləri əsas götürürlər.

Dövlət ehtiyacları siyahısına daxil olan obyektlər üzrə bağlanan podrat müqavilələrinin şərtləri Dövlət sifarişi haqqında Əsasnaməyə uyğun müəyyənləşdirilir. Belə obyektlər əsasən müsabiqə yolu ilə paylanır.

1.2. Podrat Müqaviləsi sifarişçi və podratçı təşkilat arasında qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyən əsas hüquqi sənəddir.

Podratçı, sifarişçinin tapşırığı ilə, özünün və ya sifarişçinin materiallarından istifadə etməklə, konkret işi müəyyən olunmuş müddətdə mövcud norma və qaydalara, həmçinin müqavilə şərtlərinə uyğun yerinə yetirməyi öz öhdəsinə götürür. Sifarişçi isə görülmüş işi təhvil götürməyi və müəyyən edilmiş müddətdə şərtləşdirilmiş qiymətlə haqqını ödəməyi öhdəsinə götürür.

Tikinti üçün podrat Müqaviləsi əsaslı tikinti və təmir, fəaliyyət göstərən müəssisələrin, bina və qurğuların yenidən qurulması, obyektin yerləşdiyi sahə ilə bağlı olan quraşdırma, sazlama-işəsalma və sair işlərin yerinə yetirilməsi üçün bağlanır.

1.3. Podrat Müqaviləsi üzrə tərəflərin qarşılıqlı münasibətlərinin başlıca prinsipi mövcud hüquqi əsaslar çərçivəsində müstəqillikdir.

Bu prinsip aşağıdakı əsaslar istiqamətində həyata keçirilir:

istehsal təsərrüfat sərbəstliyi:

Podratçı iqtisadi, sosial, ekoloji və digər dövlət norma və qaydalarına əməl edərək istehsalat proqramını formalaşdırır, öz fəaliyyətinin bütün texniki-iqtisadi göstəricilərini işləyib hazırlayır və təsdiq edir;

podrat Müqaviləsinin üstünlüyü:

Podratçı sifarişçilərlə olduğu kimi, təhcizatçılarla, banklarla, layihə təşkilatları və başqaları ilə sərbəst müqavilə (kontrakt) bağlayır;

müqavilə qiymətləri:

Podratçı planlaşdırılmış dövr üçün qüvvədə olan qayda və tövsiyələrə uyğun, müqavilədə nəzərdə tutulmuş işlərin maya dəyərinin hesabatını hazırlayır.

İstehsalın gözlənilən real xərclərini, həmçinin gəlir normalarını və bazar şəraitini nəzərə alan Podratçının təklif etdiyi və Sifarişçinin qəbul etdiyi (bir qayda olaraq sövdələşmələrdə) müqavilə qiymətləri tərəflərin razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz.

1.4. Tikinti-investisiya fəaliyyətində dövlət tərəfindən bazar münasibətlərinin aşağıdakı amillərinin tənzimlənməsi nəzərdə tutulur:

istehlakçının mənafeyinin hüquqi təminatı, vergiqoyma, maliyyə-kredit siyasəti, //çıxarılıb//, normalaşdırma, sertifikatlaşdırma, standartlaşma, iqtisadi və sanitariya nəzarəti, inhisara qarşı tədbirlər və sair.

1.5. İnvestorlar (sərmayədarlar) özləri və ya onların tapşırığı ilə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, həmçinin xarici vətəndaşlar və hüquqi şəxslər əsaslı tikinti üzrə Sifarişçi ola bilərlər.

Sifarişçi podrat Müqaviləsi ilə idarəetmə hüququnu investisiya müddətində Sifarişçinin adından çıxış edən və onun marağını gözləyən vəkil edilmiş başqa hüquqi şəxsə və ya vətəndaşa verə bilər.

Podrat Müqaviləsi üzrə Sifarişçi öhdəliklərin tam və ya lazımi səviyyədə yerinə yetirilməməsinə görə podratçı qarşısında əmlak məsuliyyəti daşıyır.

1.6. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq tikinti-quraşdırma, layihə-tikinti və başqa təşkilat və ya müəssisələr, həmçinin tikintinin yerinə yetirilməsində iştirak edən ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslər və yaxud öz üzərlərinə işlərin koordinasiya edilməsi funksiyasını götürmüş vasitəçi təşkilatlar Podratçı ola bilərlər.

Tikinti-quraşdırma işlərinin bir hissəsinin yerinə yetirilməsi üçün əgər müqavilədə işin yalnız podratçı tərəfindən yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmamışsa Podratçı, başqa subpodrat təşkilatları cəlb edə bilər. Belə hallarda işlərin müəyyən edilmiş müddətdə, lazımi keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün Sifarişçi qarşısında bütün məsuliyyəti Baş Podratçı daşıyır və o subpodratçı qarşısında Sifarişçi kimi çıxış edir. 

1.7. Podrat müqaviləsi, müqavilənin məğzindən asılı olaraq tikinti, layihə və axtarış işləri, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri müqavilələrinə ayrılır.

1.8. Tikinti təcrübəsində aşağıdakı tip podrat müqavilələri bağlanır:

«tamam-kamal» təhvil müqaviləsi;

kompleks müqavilələr;

ayrıca birbaşa müqavilələr.

1.8.1. Podratçı kompleks işləri və təchizatı yerinə yetirərək, obyektin tikintisinə məsuliyyəti öz üzərinə götürürsə və tikintidə iştirak edən başqa şəxslərə nəzarətçi və Sifarişçi rolundadırsa, bu halda «tamam-kamal təhvil» müqaviləsi bağlanır. Sifarişçi işin bir hissəsini, təchizatı və başqa öhdəlikləri öz üzərinə götürdüyü hallarda da obyektin «tamam-kamal təhvil» verilməsində tam məsuliyyət Podratçının üzərinə düşür.

1.8.2. Podratçı kompleks işin və təchizatın məsuliyyətini öz üzərinə götürürsə, o halda inşaat və mühəndis işlərinin yerinə yetirilməsi, həmçinin avadanlıq və sənaye qurğularının təchizatı və quraşdırılması üçün kompleks müqavilə bağlanır.

Kompleks müqaviləyə əsasən Baş Podratçı, işlərin koordinasiyasını öz üzərinə götürür və həmin işlərə görə Sifarişçi qarşısında məsuliyyət daşıyır.

Obyektdə bütün işlərin başa çatmasına cavabdeh olan Sifarişçi həm də kompleks müqavilədə nəzərdə tutulmuş işlərin digər müqavilələrdəki işlərlə koordinasiyasını da təmin edir.

Kompleks müqavilə bir qayda olaraq, obyektin tikintisinin və təchizatının əsas hissəsini əhatə etdiyi üçün, bu müqaviləyə Baş Müqavilə kimi baxılır.

1.8.3. Tikinti işlərinin avadanlıq və materilla təminatından asılı olmayaraq, ayrıca birbaşa müqavilələr, kompleksin bir hissəsini təşkil edən ayrı-ayrı obyektlərdə müəyyən edilmiş tikinti və ya xüsusi mühəndis işlərinin yerinə yetirilməsi üçün bağlanır.

Ayrıca müqavilələr o vaxt bağlanır ki, tikilən obyektdəki istehsalın texnologiyasının müəllifi (sahibi) Sifarişçi özü olur.

Ayrıca müqavilələrlə Podratçı ancaq özünün birbaşa öhdəliklərinə, özünün gördüyü işə və xidmətlərinə görə məsuliyyət daşıyır, bütövlükdə obyektin (kompleksin) tikintisinin tamamlanması və bütün işlərin koordinasiyasına görə isə bütün məsuliyyət Sifarişçinin üzərinə düşür.

Subpodrat müqavilələr baş podratçı üçün birbaşa müqavilələr hesab olunur.

1.9. Tərəflərin razılığı ilə Sifarişçi material və avadanlıqların bir hissəsinin təchizatını öz öhdəsinə götürdüyü hallarda da Podratçı obyekti Müqavilədə nəzərdə tutulmuş bütün şərtlərlə Sifarişçiyə təhvil verməlidir.

1.10. Müqavilə sənədləri, qüvvədə olan qanunlara və bu Qaydalara uyğun tərtib olunan podrat Müqaviləsindən və bu müqavilənin tərkib hissəsi olan müqavilə əlavələrindən ibarətdir. Tərəflərin razılaşdığı xüsusi şərtlər də müqavilənin tərkib hissəsi hesab olunur.

Əlavələrə lazımi izahlar, dəqiqləşdirmələr, şərhlər smetalar, hesablamalar, texniki və başqa sənədlər, avadanlıq və materiallar haqqında məlumatlar, tikintinin dəyərinin dəyişməsi haqqında hesablamalar və tərəflərin razılığına (qərarına) əsasən başqa sənədlər aid edilir.

1.11. Xarakterinə görə müqavilə şərtləri-ümumi, əlavə və xüsusi şərtlərə ayrılır.

Ümumi şərtlər bütün hallar üçün prinsip etibarı ilə dəyişməz qalır. Tikinti norma və qaydalarının, dövlət standartlarının tələbləri belə şərtlərdir.

Əlavə şərtlərdə tikilən obyektin konkret xüsusiyyətləri və ya mürəkkəb yerli şərait nəzərdə tutula bilər. Belə şərtlərdə həmçinin tikintinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı tələblər də əks etdirilir.

Əlavə şərtlər Müqavilənin əsas şərtlərinə zidd olmamalıdır.

Xüsusi şərtlərin məzmununu, işlərin yerinə yetirilməsi zamanı qarşıya çıxa bilən mübahisə və ixtilafların (texniki, maliyyə, sosial-iqtisadi və s.) aradan qaldırılması mexanizmi təşkil edə bilər.

 

II. Müqaviləqabağı işlər

 

2.1. Müqaviləqabağı işlər Müqavilənin bağlanmasına qədərki mərhələdir.2.2. Podratçının podrat bazarına çıxması əsasən onun fəaliyyətinin reklamı yolu ilə həyata keçirilir.

2.3. Podratçı olmaq iddiasında olanlar, bütün potensial sifarişçilərə öz ixtisaslaşma səviyyəsi, maliyyə, istehsal və maddi imkanları haqqında məlumatlar göndərməlidirlər.

Məlumatların tərkibinə aşağıdakılar daxil olmalıdır:

təşkilatın yaranma və inkişafı tarixinin qısa xülasəsi;

təşkilatın yeri və strukturu;

işçilərin sayı və onların ixtisas səviyyələri;

təşkilatın yerinə yetirdiyi işlərin növü, həcmi və imkanları;

təşkilatın xüsusilə yaxşı yerinə yetirdiyi işlərin və xidmətlərin adı;

bu və ya digər tikinti fəaliyyəti növünə görə lisenziyanın olması, onun müddəti və kim tərəfindən verilməsi;

son üç ildə dövlət və digər sifarişçilər üçün təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş əsas obyektlərin siyahısı;//çıxarılıb//

maliyyə vəziyyəti;

təşkilat tərəfindən yaxın 2-3 ildə yerinə yetirilə biləcək işlərin maksimum və minimum həcmləri (dəyər ifadəsində).

Belə məlumatlar Sifarişçiyə, ona münasib olan podratçıların seçilməsinə və gələcək podrat müqavilələrinin bağlanmasına imkan verir.

2.4. Sifarişçi, obyektin (müəssisənin, binanın, qurğunun və ya onların növbələrinin) tikintisinin qiymətinin təyin olunması metodlarından asılı olaraq, əsaslı tikinti üçün podrat Müqaviləsinin tipini və onun bağlanması qaydalarını müəyyən edir.

2.4.1. Podrat müqavilələri aşağıdakı formalarda bağlana bilər:

tikinti tamamlanmış layihəyə görə müəyyən edilmiş qəti qiymətə malik olduqda müsabiqə yolu ilə və tenderlərin nəticələrinə görə. Müsabiqənin şərtlərini Sifarişçi müəyyən edir. Bu ənənəvi podrat Müqaviləsi (kompleks Müqavilə), layihələnməsi və tikintisi qısa müddətdə başa gələn sənaye və mülki tikinti obyektləri üçün bağlanır.

Sifarişçi ilə Podratçının (Baş Podratçının) birbaşa danışıqlarına əsasən bağlanan müqavilə. Bu halda müqavilə qiymətinin əsas iki variantı mümkündür:

1-ci variant — Baş Podratçının xərcləri smeta dəyəri, əsaslandırılan artıq xərclər və təminatlı gəlirin cəmi şəklində ödənilir (sabit müqavilə qiyməti).

2-ci variant –- Podratçının tikinti müddətində faktiki xərclərinin (faktiki qiymət üstəgəl zəmanətli gəlir xərcləri) ödənilməsi (açıq müqavilə qiyməti).

Açıq müqavilə qiyməti variantında Podratçı materialların, nəqliyyat xidmətinin və s. qiymətlərinin qalxması ehtimalından sığorta edilmiş olur. Bu halda bütün işlərin gedişinə nəzarət Sifarişçi tərəfindən aparılır. Sifarişçi təsdiq edilmiş artıq xərcləri ödəməli, Podratçının günahı üzündən baş vermiş artıq xərcləri isə rədd etməlidir. İnşası uzun müddətə başa gələn iri, mürəkkəb tikintilərdə və ya tikintinin qiymətini əvvəlcədən dəqiq müəyyən etmək imkanı olmadıqda, habelə inflyasiya prosesinin güclənməsi və qeyri-müəyyənliyi üzündən podratçının ziyana düşmə ehtimalının real olduğu şəraitdə bu variantdan istifadə edilir.

2.5. Podratçı seçildikdən sonra, Müqavilə hazırlanan dövrdə tərəflər ilkin müqavilə bağlaya bilərlər. İlkin müqavilə bağlandıqdan sonra Podratçı öz istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılması, iş proqramının təşkili, layihə-smeta sənədlərinin sifarişi texnoloji-təşkilati layihələrin hazırlanması və s. işləri görə bilər, həmçinin müvafiq material və avadanlıqları sifariş edə bilər.

2.6. İlkin müqaviləyə aşağıdakılar daxil edilir:

Sifarişçinin, podratçının və ehtimal olunan subpodrat təşkilatların adları;

obyektin adı və onun haqqında əsas məlumatlar (işin həcmi, qiyməti, tikintinin tikilib başa gəlməsinin təxmini müddəti);

layihə-smeta sənədlərinin və podrat Müqaviləsinin bağlanmasına lazım olan sənədlərin tərkibi, həcmi və təqdim edilməsi vaxtı;

tikinti üçün ayrılan meydançanın hazırlığı haqqında məlumat və meydançanın azad olunması şərtləri;

tikintinin avadanlıq, material və məmulatlarla təmin olunması qaydaları:

podrat Müqaviləsinin bağlanmasının vaxtı və qaydaları, ilkin müqavilənin (razılaşmanın) pozulmasında tərəflərin məsuliyyət dərəcələri.

2.7. İlkin müqavilə (razılaşma) Podratçıya öz partnyorları ilə də belə müqavilələr bağlamasına imkan verir. İlkin müqavilə bank idarələrinə Podratçının fəaliyyəti üçün kredit buraxmaq imkanı verir.

Sövdələşmənin pozula biləcəyi halda, ilkin müqavilədə nəzərdə tutulmuş mülki məsuliyyət tədbirləri, tərəflərin mənafelərini qorumaq və planlaşdırmaq üçün təminat yaradır.

Müqavilə təqdim olunmamışdan əvvəl tərəflərdən biri digərindən hüquqi mötəbərlik şəhadətnaməsi tələb etmək hüququna malikdir. //çıxarılıb//

 

III. Tikintidə podrat müqaviləsi

 

3.1. Podrat müqaviləsinin tərkibi onun ayrılmaz hissəsi sayılan əlavə sazişlər, qoşmalar, cizgilər (çertyojlar), təsnifatlar, smetalar, razılaşma protokolları, cədvəllər və s. daxil olmaqla, bütün sənəd və materialların siyahısından ibarət olur.

Müqavilənin mətnində sifarişçinin tapşırığı (işlərin siyahısı, obyektin təsviri) ümumi şəkildə şərh edilir və Müqavilə qoşmalarında aşağıdakı kimi xırdalanır:

Sifarişçi və Podratçının rekvizitləri və tam adları;

müqavilənin dəyəri;

işlərin başlanma və qurtarma müddəti;

ödəmə və hesablaşmanın qayda və şərtləri;

tərəflərin öhdəlikləri;

işlərin görülməsi;

işlərin təhvili və qəbulu;

işlərin və materialların keyfiyyətinə nəzarət;

zəmanət və təminat;

götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsində tərəflərin məsuliyyət dərəcəsi;

müqavilənin pozulması şərtləri və qaydaları;

başqa şərtlər.

3.2. Podrat müqaviləsinin məğzi (predmeti)

Podrat müqaviləsinin predmeti tam tikilmiş və istismara hazırlanmış obyekt və obyektin tikintisi üçün lazım olan, yaxud da fəaliyyət göstərən obyektin ehtiyacını ödəyən (onun yenidən qurulması, texniki müsəlləhləşməsi, bərpası və ya təmiri), yerinə yetirilmiş müəyyən iş kompleksi (növü) ola bilər.3.3. Podrat müqaviləsinin dəyəri

3.3.1. Podrat müqaviləsinin dəyəri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qoyduğu qaydalara müvafiq olaraq tikinti məhsullarının respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tövsiyələrinə əsasən hesablanan müqavilə qiymətləri ilə müəyyənləşdirilir. Bu zaman yerli şəraiti nəzərə alan əlavə sənədlərdən də istifadə oluna bilər.

3.3.2. Tikinti məhsullarının aşağıdakı müqavilə qiymətləri olur:

tikintinin başa çatmasına qədər dəyişilməyən, sabit qiymətlər.

İnflyasiya da nəzərə alınmaqla, podratçının gözlənilən bütün risklərini kompensasiya edən vəsaitlər bu qiymətlərdə nəzərə alınır.

Göstərilən vəsaitlərin miqdarı, tərəflərin razılaşdırdığı proqnozlaşdırma əmsalları və indeksləri əsasında müəyyən edilə bilər. Bir qayda olaraq sabit qiymətlər podrat ticarəti nəticəsində müəyyənləşdirilir.

İşin dəyəri sabit qiymətlər əsasında müəyyən olunursa, bu halda Podratçının nəzərdə tutulan xərclərdən artıq xərc tələb etməyə ixtiyarı yoxdur;

müqavilədə nəzərdə tutulmuş işin dəyərini əvvəlcədən müəyyən etmək mümkün olmadıqda açıq müqavilə qiyməti.

Müqavilənin əlavə şərtlərində nəzərdə tutulan obyektiv səbəblərdən asılı olaraq, açıq müqavilə qiyməti dəqiqləşdirilərək artırılıb, azaldıla bilər.

Əlavə xərclərin ödənilməsi məsələsi tərəflərin razılığı əsasında həll olunur. Əgər tərəflər razılığa gələ bilməsələr, məsələ məhkəmə qaydasında həll edilir.

3.3.3. Çoxtərəfli müqavilədə nəzərdə tutulmuş işlərin və xidmətlərin ümumi müqavilə qiymətləri, tam investisiya dövrü nəzərə alınmaqla təyin olunur. Bu zaman iştirakçıların investisiya mərhələləri üzrə yerinə yetirdikləri işlərin və xidmətlərin müqavilə qiymətləri ayrıca göstərilir.

3.3.4. Tikintinin Müqavilədə göstərilmiş dəyəri, əgər bu Müqavilənin əlavə şərtlərində əvvəlcədən qeyd olunubsa, aşağıdakı hallarda dəyişilə bilər:

işin həcmində və məzmununda Sifarişçinin təklifi ilə dəyişiklik edilərsə;

təchizatçısı Sifarişçi olan material və avadanlıqların nomenklaturu dəyişdirilərsə:

Sifarişçinin təklifi ilə tikintinin müddəti artırılarsa;

Sifarişçi və Podratçının ikitərəfli razılığı ilə müqavilənin dəyərində dəyişikliklər edilərsə;

işin gedişi prosesində tikinti materiallarının, konstruksiyaların, avadanlıqların və enerji daşıyıcılarının qiyməti, həmçinin minimum əmək haqqı dəyişilərsə;

Sifarişçidən asılı olan səbəblərdən və ya gözlənilməz hadisələrin təsirindən iş dayanarsa;

müqavilənin yerinə yetirilməsi dövründə normativ və qanunvericilik aktları dəyişilərsə.

3.4. İşlərin yerinə yetirilməsi müddəti

3.4.1. İşlərin yerinə yetirilmə müddətini tərəflər Müqavilədə obyektin təhvil verilməsinin təqvim tarixini və ya obyektin tikilməyə başlanmasından qurtarmasına qədər olan dövrün müddətini göstərməklə, qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyənləşdirirlər.

Müqavilədə göstərilən ilkin işlərdən (bəndlərdən) (məsələn, Sifarişçinin beh köçürməsi, inşaat meydançasının Podratçıya təhvil verməsi və s.) ən gec başlananın vaxtı, tikintinin başlanması vaxtı sayılır.

3.4.2. Podrat müqaviləsində obyektin tikilməyə başlanmasından başa çatmasına qədərki dövr dəqiq göstərilir.

Tərəflərin razılaşdırdığı tikinti işlərinin yerinə yetirilmə qrafikində aralıq müddətlər də nəzərdə tutulur. Əgər tərəflərdən biri qrafikdə nəzərdə tutulan işlərə vaxtında başlamırsa və qrafik pozulursa, digər tərəfin Müqavilədən imtina etmək və ona dəyən zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququ var.

3.4.3. Müqavilədə obyektin tikintisi müddətinin ya son həddi (məsələn, obyektin inşasının müddəti, başlanğıc tarixindən təminatla istismara təhvil verilmə tarixinədək 24 aydan artıq olmamalıdır) və ya Müqavilədə nəzərdə tutulmuş bütün işlərin görülüb başa çatmasının dəqiq tarixi (məsələn, «obyekt təminatlı istismara sentyabr ayının 1-də təhvil verilməlidir») göstərilir.

3.4.4. Müqavilədə hər iki tərəfin razılığı ilə iş əsnasında işlərin görülməsi qrafikində dəyişiklik edilməsi lüzumunun yaranması şərtləri də əks etdirilə bilər.

3.4.5. İşlərin yerinə yetirilmə müddətləri günlə, on günlə, ayla və s. ilə göstərilə bilər.

3.4.6. Müqavilədə işin başa çatması vaxtı, şərtləri və işlərin qəbulu qaydaları göstərilir və ümumi halda tikintinin faktiki olaraq başa çatması tarixi və ya tamamlanmış tikinti obyektinin istismara verilməsi üçün qəbul aktının imzalanma tarixi obyektin başa çatma vaxtı hesab edilir.

3.4.7. Çoxtərəfli podrat Müqaviləsində investisiya dövrləri və mərhələləri üzrə iştirakçılar tərəfindən yerinə yetiriləcək işlərin və xidmətlərin başlanmasının və qurtarmasının ümumi vaxtları göstərilir.

3.4.8. Öhdəliyin vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsinə görə Podratçıya Sifarişçi tərəfindən əvvəlcədən razılaşdırılmış həvəsləndirici güzəşt və ya mükafat nəzərdə tutula bilər.

3.5. Hesablaşma və ödəmə

3.5.1. Müqavilədə faktiki tamamlanmış işlərin qəbulu və bu işlər üzrə hesablaşma qaydaları, həmçinin tərəflərin razılığı ilə iradların (çatışmazlıqların) aradan qaldırılması müddəti də göstərilir. Müqavilədə konstruktiv elementlər, mərhələlər üzrə görülmüş ayrı-ayrı iş və xidmətlər üzrə də hesablaşmalar nəzərdə tutula bilər.

Müqavilədə maliyyələşdirmənin başqa şərtləri nəzərdə tutulmayıbsa, tərəflər Müqavilədəki işlərin tamamlanması üçün maliyyə vəsaitinin miqdarını və onlardan istifadə qaydalarını razılaşdırırlar.

3.5.2. Müqavilədə Sifarişçiyə kompensasiya ödənişi şərtləri də nəzərdə tutulmalıdır. Bu şərtlər aşağıdakılardır:

ödənişə təqdim olunmuş işlərdə buraxılmış səhvlərin düzəlişi üçün;

Sifarişçiyə vurulmuş ziyan üçün;

görülmüş işlərin qrafikdən geri qalma halları üçün.

3.5.3. Obyektin və (və ya onun bir növbəsinin) təhvil verilməsinə qədərki cari xərclər Podratçının öz vəsaiti və ya bank krediti hesabına da ödənilə bilər. Bank kreditindən istifadə olunduğu halda Müqavilə qiymətinə bu kreditdən istifadə üçün faiz ödəmə xərcləri də əlavə olunur.

Razılaşmaya görə Sifarişçi müqavilə qiymətinin 30 faizi qədər beh vermə yolu ilə, Podratçının ilkin xərclərinin ödənilməsində iştirak edə bilər. Beh (avans) vermə şərtləri (behin miqdarı, köçürülməsi vaxtı və b). Müqavilədə göstərilir.

3.5.4. Görülən işin ödənişi, bir qayda olaraq, obyektin sifarişçi tərəfindən qəbulundan sonra yerinə yetirilir. Müqavilədə başqa ödəniş qaydası da (aralıq hesablaşmaları, beh ödəmə, kredit vermək və s.) nəzərdə tutula bilər.

Adətən aralıq hesablaşmaların dəyəri obyektin tam dəyərinin 95 faizini təşkil edir.

Əgər Müqavilədə başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa, tam hesablaşma, bir qayda olaraq, obyektin bütünlüklə və ya bir növbəsinin, bir buraxılış kompleksinin, yaxud da ayrı-ayrı qurğuların istismara qəbulundan sonrakı bir ay müddətində aparılır. Nağdsız hesablaşma forması, qanunvericilik aktlarının müəyyən etdiyi bank qaydalarına müvafiq olaraq müəyyənləşdirilir. Razılaşmaya görə tərəflərin müqavilədə bank qaydalarının müəyyən etdiyi formalardan hər hansı birini nəzərdə tutmaq ixtiyarları vardır.3.6. Tərəflərin öhdəlikləri

Müqavilənin məzmunundan və onun yerinə yetirilməsindən asılı olaraq, tərəflərin öhdəlikləri, öhdəliklərin xırdalıqları və icraçıya qarşı qoyulan tələblər sövdələşənlər tərəfindən sərbəst olaraq müəyyən edilir.

3.6.1. Sifarişçinin öhdəlikləri:

tikinti meydançasının hazırlanması;

elektrik və rabitə xətlərinin çəkilməsinə, nəqliyyat yollarının salınmasına müvafiq təşkilatlardan icazə almaq;

tikinti aparılacaq sahə üçün müvafiq təşkilatlardan icazə almaq;

əgər fəaliyyət göstərən müəssisənin yenidən qurulması tələb olunursa, onda yeni texniki vasitələrlə təmin edilmə və genişlənmə işlərinin haqqında məlumat toplamaq;

tikintinin su, qaz, buxar, istilik və elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün icazə almaq;

sahənin geodezi yararlığı haqqında məlumat toplamaq;

tikinti işlərinin başlanmasına qədər bankdan özünün ödəmə qabiliyyətini bildirən arayış alıb, Podratçıya təqdim etmək;

Müqavilənin xüsusi şərtlərində nəzərdə tutulmuş, müvafiq təşkilatlar tərəfindən işlərin yerinə yetirilməsi üçün verilən icazə sənədlərini vaxtında Podratçıya çatdırmaq;

müəssisə, bina və qurğuların tikilməsi üçün ayrılmış sahəni (trassı) Baş Podratçıya təqdim etmək, müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş texniki-iqtisadi əsaslandırmanı və işçi layihəni vermək, vaxtlı-vaxtında tikintinin maliyyələşdirilməsi hesabının açılmasını və tikintini fasiləsiz maliyyə vəsaiti ilə təmin etmək, həmçinin yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin dəyərini ödəmək;

təhcizatçısı özü olan avadanlıqların, material və məmulatların, tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi və obyektin təhvil verilməsi müddətləri ilə sıx bağlı olan qrafikə əsasən Podratçıya kompleks şəkildə təhvil vermək;

quraşdırma və ya başqa xüsusiləşdirilmiş təşkilatlarla, o cümlədən sazlama-işəsalma təşkilatları ilə bilavasitə bağladığı Müqavilələrdəki işlərin Podratçı ilə razılaşdırılmış müddətdə yerinə yetirilməsini təmin etmək;

istismara veriləcək obyektləri kadrlarla vaxtında komplektləşdirmək, bu obyektləri xammal və enerji ehtiyatları ilə təmin etmək, obyektlərin avadanlıqlarını sınaq yoxlanışından keçirmək, hazır obyektləri işçi komissiyasının aktı ilə baş podratçıdan qəbul etmək, bu obyektləri baş podratçı və subpodratçılarla birgə işə salmaq və görülmüş işlərə görə haqq-hesab aparmaq;

yeni çəkilmiş elektrik, su, qaz, kanalizasiya, kabel və başqa kommunikasiya xətləri və şəbəkələrinin fəaliyyətdə olan xətlərə və şəbəkələrə qoşulmasını təmin etmək.

Tikinti norma və qaydalarının pozulması halları (tikinti norma və qaydalarından kənarlaşmalar, iradlar) aşkarlandıqda, Sifarişçi həmin halların aradan qaldırılması üçün, lazım gəldikdə isə işlərin dayandırılması haqqında Podratçıya göstəriş verir və bu hallar aradan götürülməyincə işlərin haqqını ödəmir. Kənarlaşmaların (iradların) aradan götürülməsi xərcləri Podratçının hesabına ödənilir.

Yaşayış binalarını, o cümlədən mənzilləri elektrik, qaz və su sayğacları ilə təchiz etdikdən sonra istismara qəbul üçün Dövlət qəbul komissiyasına təqdim etmək.

3.6.2. Podratçının öhdəlikləri:

razılaşdırılmış qiymətə və müddətdə Müqavilədə nəzərdə tutulmuş bütün işləri başa çatdırıb, Sifarişçiyə təhvil vermək;

tikintini təşkilati-texnoloji xarakterli işçi layihə sənədləri ilə təmin etmək;

lazımi material, konstruksiya, hissə, komplektləşdirmə məmulatları və inşaat texnikasının tikinti meydançasına gətirilməsini təmin etmək;

təbiəti mühafizə və yanğına qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsini, inşaat meydançası və onun ətrafının təmizliyini təmin etmək;

işin icrasında təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etmək;

subpodrat və ya təchizatçı təşkilatlarla müqavilələr bağlanması haqqında Sifarişçiyə məlumat vermək;

Sifarişçinin inşaat meydançasına göndərdiyi yüklərin boşaldılması, qəbulu, saxlanması və qorunmasını, həmçinin bu məqsədlə müvəqqəti bina və qurğuların tikilməsini təmin etmək;

bütün işlər başa çatdıqdan sonra, Sifarişçinin göndərdiyi artıq qalan material və avadanlıqların geri qaytarılmasını təmin etmək;

Müqaviləyə uyğun olaraq təminatlı istismar dövründə (normal istismar etmək şərtilə) aşkar olunmuş qüsurları aradan götürmək.

3.6.3. Yuxarıda sadalanan öhdəliklərdən əlavə, sövdələşən tərəflərin qəbul edəcəyi Müqavilənin mövzusundan və onun yerinə yetirilmə şərtlərindən asılı olaraq Müqavilədə, obyektin layihəsinin işlənilməsi, inşası və istismarı, böyük ölçülü yüklərin yerinə çatdırılması, texnikanın, avadanlığın, inşaat materiallarının, istehsalat tullantılarının inşaat meydançasından kənar edilməsi və s. haqqında da öhdəliklər nəzərdə tutula bilər.

3.6.4. Hər iki tərəfin razılığına əsasən, qəbul edilmiş qanunvericilik aktlarının tələblərindən asılı olaraq, öhdəliklər dəyişilə və ya onlara əlavələr edilə bilər.Kataloq: system -> files -> legislation
legislation -> Qəsdən adam öldürmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
legislation -> Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında
legislation -> Valideynlərin və digər qohumların uşaqla ünsiyyətdə olmaq hüquqları ilə əlaqədar qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun q ə r a r I
legislation -> Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri haqqında
legislation -> Oğurluq, soyğunçuluq və quldurluğa dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
legislation -> Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyi istisna edən xəstəliklərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
legislation -> Qərara alıram: Aşağıdakı şəxslər inzibati-iqtisadi məhkəmələrin hakimləri təyin edilsinlər: 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
legislation -> Azərbaycan respublikasi əMƏk və ƏhaliNİn sosial müdafiƏSİ naziRLİYİNİn kollegiyasi
legislation -> Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə
legislation -> Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növlərinin müəyyən edilməsi barədə

Yüklə 223,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə