Empirik determinasiya əmsalı olduqda empirik korelyasiya münasibəti neçəyə bərabərdir?Yüklə 148,02 Kb.
tarix12.02.2018
ölçüsü148,02 Kb.
#26841

1. Empirik determinasiya əmsalı 1 olduqda empirik korelyasiya münasibəti neçəyə bərabərdir?

A) 1


B) 0

C) 2


D) 0.5

E) -1


2. Empirik korelyasiya münasibəti 2 olduqda empirik determinasiya əmsalı neçəyə bərabərdir?

A) 4


B) 2

C) 8


D) 1

E) 0


3. Qurupdaxili dispersiya 4 olduqda quruplararası dispersiya 1 olduqda empirik determinasiya əmsalı neçəyə bərabərdir?

A) 0.25


B) 3

C) 4


D) 0.4

E) 5


4. Qurpdaxili dispersiya 3quruplararası dispersiya 12olduqda empirik korelyasiya münasibəti neçəyə bərabərdir?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 15

E) 2.5


5. Təsadüfi təkrar seçmədə seçmənin zəruri sayı necə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)6. C=8; n=2; olduqda Fexner əmsalı () neçə olacaq ?

A) 0.6


B) 0.25

C) 4


D) 10

E) 6


7. Dövlət büdcəsinin məxaric hissəsi 2.9 trilyon manatdır(proqnozlaşdırılansəviyyədən 35mlyard manat az) proqnozlaşdırılan səviyyənin nisbi kəmiyyətini hesablayın

A) 87.93 %

B) 12 %

C) 99.93 %

D) 0.082 %

E) 8.83 %8. Hesabat ilində tikinti firması bütün istehsal proqramını artıqlaması ilə yerinə yetirərək 13870.5 min manat qazanmışdır. Onlardan 8600.3min manat əsas vəsaitlərin təmirinə ayırmışdır.Qalan məbləğin kəmiyyətini tapın .

A) 38%


B) 62%

C) 16. 1 %

D) 32%

E) 68%


9. Keçən ilə nisbətən əmək məhsuldarlığı 6.2% artmışdır. Plan üzrə isə 4.9% olmalı idi.Planın yerinə yetirilməsi nisbi kəmiyyətini tapın .

A) 126.5 %

B) 101.2 %

C) 130 %

D) 51 %

E) 38 %10. Variasiya sıralarında neçə element olur ?

A) 2


B) 1

C) 5


D) 4

E) 3


11. Diskret sıralarda əlamətin həcmi necə ifadə olunur ?

A) Tam rəqəmlə

B) Kəsrlə

C) Faizlə

D) Promillə

E) Qrafiklə12. Variant nədir ?

A) Tərəddüd edən əlamətin konkret həcmidir

B) Sırada bu və ya digər rast olma tezliyi

C) Qruplar arasımda kəmiyyət həcmidir

D) Bir mütləq kəmiyyətin digərinə bölünməsidir

E) Quruplaşdırmada ən maksimum həddir13. Fasilə nədir ?

A) Qruplar arasındakı kəmiyyət həcmidir,qrupun həddini əks etdirir

B) Bir mütləq kəmiyyəti digərinə bölünməsidir

C) Qruplaşdırmada ən minimal həddir

D) Tərəddüd edən əlamətin konkret həcmidir

E) Eyni cinsli vahidlərin bir əlamətə görə qruplaşdırılmasıdır14. Cari dövrün faktiki həcminin keçmiş dövrün həcminə bölünməsi ilə hesablanan nisbi kəmiyyət necə adlanır?

A) Dinamika

B) Koordinasiya

C) Plan tapşırığı

D) Intensivlik

E) Müqayisə15. 8 sığorta şirkətinin nizamnamə kapitalından ən maksimumu 10mln manat ən minimumu 2 mln manat olmuşdur. n=4 olduqda tələb olunar h=?

A) 2


B) 6

C) 205


D) 14

E) 8


16. Sadə hormonik kəmiyyət necə hesablanır ?

A)

B)

C)

D)

E)17. Hesabat ilinin sonunda kondisionerlərin sayının 48000-ə çatdırılıması yəni 4560 ədəd 9.5% artırılması planlaşdırıldı.Həmin ilin sonunda 49368 ədəd kondisioner buraxılmışdır.Tələb olunur plan tapşırığının yerinə yetirilməsini hesablayın .

A) 30 %

B) 9.7 %

C) 10. 28 %

D) 91.5.%

E) 95 %18. Müəssisədə yaş qruplarına görə fəhlələrin aşağıdakı sırası verilir

Tələb olunur :müəssisədəki fəhlələrin orta sayını təyin edin

A) 25


B) 28

C) 32


D) 31

E) 55


19. Cədvəldəki məlumatlar əsasında orta kəmiyyəti hesablayın.

A) 5. 7

B) 0.4

C) 4


D) 5.2

E) 14


20. olduqda =?

A) 1.6


B) 0.32

C) 0.304

D) 0.296

E) 15


21. Orta artım tempi 103% olduqda orta illik artım sürəti neçə % olar?

A) 3 %


B) 1.03%

C) 97%


D) 1.061 %

E) 9.7%22. =formulu necə adlanır ?

A) Mütləq artım

B) Artım tempi

C) Artım sürəti

D) Baza artım sürəti

E) Faiz23. Tikinti firmalarının rentabelliliyi haqqında aşağıdakı məlumat verilmişdir.Tələb olunur: 4tikinti firmaları üzrə orta rentabellik əmsalını hsablayın (onda bir dəqiqliklə)

A) 2.39

B) 2.55

C) 41.88

D) 10.2

E) 26.2524. Dinimika sıralarında neçə element olur ?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5


25. Ölkə əhalisinin illik iqtisadi fəallıq səviyyəsini ( %-lə ) cədvəldə verilən göstəricilərə əsasən müəyyən etməli ( onda bir dəqiqliklə ) :

A) 58.6

B) 57.1

C) 60.3

D) 55.4

E) 56.926. 2009-cu ildə ədvəldə verilən məlumatlara əsasən əhalinin təbii artım əmsalını ( promillə ) müəyyən etməli :

A) -2


B) 22

C) +2


D) -12

E) +10


27. Cədvəldə verilən məlumatlara əsasən dənli bitgilərin orta məhsuldarliq indeksini ( dəyişən tərkibli indeks ) hesablamaq ,düsturda çatışmayan rəqəmi yazmalı və səhvi düzəltməli :

A) 460


B) 450

C) 540


D) 350

E) 560


28. Milli sərvət elementlərindən istifadəni xarakterizə edən göstəricilər hansılardır?

A) Fond verimi və material tutumluğu

B) Məhsulun maya dəyəri

C) Məhsulun əmək tutumluğu

D) əmək məhsuldarlığı

E) əmək haqqı və rentabellik29. Üsul üzrə seçmə məcmusunu formalaşdırarkən hansı seçməni fərqləndirirlər ?

A) alternativ

B) kombinə edilmiş

C) mürəkkəb

D) tipik

E) ceriyalı30. Mövcud əhali sayı düsturunda buraxılmış göstəricinin adını yazmalı.

Mövcud əhali sayı=...........-müvəqqəti qaiblər+müvəqqəti yaşayanlar

A) daimi əhali sayı

B) ilin əvvəlinə əhali sayı

C) ilin sonuna əhali sayı

D) əhalinin orta illik sayı

E) əhali artımı31. Tikinti təşkilatında mart ayında yerinə yetirilən işlərin həcmi 11985 min manat,işlənilmiş adam/günləri 224540 olmuşdur.Əmək məhsuldarlığını və əmək tutumunu hesablayın (a/g-adam/gün) .

1.-Əmək məhsuldarlığı:

2.-Əmək tutumu:

A) 52.6 man ; 0.019a/g

B) 54.2 man; 0.022 a/g

C) 55.6 man; 0.016a/g

D) 56.0 man; 0.013a/g

E) 54.6 man; 0.023a/g32. Təqvim vaxt fondundan istifadə əmsalı hesablanarkən hansı vaxt fondu tətbiq olunur ?

A) təqvim vaxt fondu

B) işlənmiş vaxt fondu

C) faktiki işlənmiş adam- saatlar

D) iş günlərinin sayı

E) təqvim aylarının miqdarı33. Əmək məhsuldarlığı ( w) müstəqim göstərici kimi hesablandıqda buraxılan məhsul həcmi (Q) hansı məsrəflərə (T) bölünür ?

A) əmək məsrəflərinə

B) əmək tutumluğuna

C) işçilərin sayına

D) fəhlələrin sayına

E) təqvim günlərinin sayına34. Əmək məhsuldarlığı tərs göstərici -əmək tutumluğu ilə (t) ifadə olunduqda kəsrin məxrəci (Q) hansı göstəricidir?

A) məhsul həcmi

B) işçilərin sayı

C) əmək haqqı

D) iş günlərinin sayı

E) işlənmiş adam –saatlar35. Orta saatlıq hasilat =

T nədir ?

A) dövr ün faktiki ( həqiqi ) işlənmiş adam –saatlar sayı

B) işlənmiş adam –saatlar sayı

C) iş günü uzunluğu

D) iş günlərinin sayı

E) fəhlələrin orta siyahı sayı36.

düsturunda surət hansı göstərici ilə ifadə olunur ?

A) istehsal olunmuş məhsul həcmi

B) təqvim g?nlərinin sayı

C) aydakı günlərin sayı

D) işlənmiş adam- saatların sayı

E) fəhlələrin sayı37.

Düsturunda X hansı göstəricini ifadə edir ?

A) bir fəhlənin orta hasilatı

B) bir işçinin orta hasilatı

C) vaxt sərfiyyatı

D) buraxılmış məhsul miqdarı

E) iş günlərinin sayı38.

Düsturunda ,,X” hansı göstəricinin adıdır ?

A) işçilərin orta siyahı sayı

B) fəhlələrin orta siyahı sayı

C) ilin axırına işçilərin sayı

D) ilin əvvəlinə işçilərin sayı

E) sarf edilmiş iş vaxtı kəmiyyəti39.

A) işçinin bazis ( keçmiş ) dövründə əmək məhsuldarlığı

B) işlənmiş vaxtın miqdarı

C) işçilərin sayı

D) əmək məsrəfləri

E) iş vaxtı sərfiyyatı40.

Düsturunda hansı göstəricinin adıdır ?

A) işçilərin orta siyahı sayı

B) ilin əvvəlinə işçilərin sayı

C) ilin axırına işçilərin sayı

D) iş gününün uzunluğu

E) satlıq məhsul həcmi41. Müəyyən dövr qiymətlərində hesablanmış orta aylıq real əmək haqqıDusturunda məxrəcdəki hansı göstəricidir ?

A) istehlak qiymətləri indeksi

B) aylıq orta əmək haqqı

C) orta aylıq iş vaxtı

D) iş günlərinin miqdarı

E) maya dəyəri indeksi42. Müəssisədə amortizasiya normasıDüsturunda məxrəc nəyi ifadə edir ?

A) əsas fondların orta illik dəyərini

B) əsas fondların ilin əvvəlinə dəyərini

C) ƏF ilin sonuna dəyərini

D) Amortizasiya ayırmaları məbləğini

E) ƏF –in balans dəyərini43. İlin sonuna əsas fondlar (ƏF) dəyəri = X+İşə verilən ƏF dəyəri –İşdən çıxan ƏF dəyəri

Dusturunda ,,X” nəyi ifadə edir ?

A) ƏF Ilin əvvəlinə dəyəri

B) ƏF-in orta illik dəyəri

C) ƏF-in qalıq dəyəri

D) ƏF –in bərpa dəyəri

E) ƏF- in balans dəyəri44. Əsas fondların orta illik dəyəri =ilin əvvəlinə ƏF dəyəri +İşə verilən ƏF-ın orta dəyəri –X

Dusturunda ,,X”-ın adı nədir ?

A) ƏF-in Işdən çıxan orta dəyəri

B) ƏF- in balans dəyəri

C) ƏF-in qalıq dəyəri

D) ƏF –in bərpa dəyəri

E) ƏF-in tam illik dəyəri45. Əhalinin iqtisadi fəallığı ( keçən idə ) neçə % olmuşdur ?

Cədvəldə verilmiş məlumatlara əsasən heabla .

A) 58.5

B) 47.3

C) 8.9

D) 64.3

E) 70.1

46. Əhali sayının ümumi artım əmsalı ( ) .aşağıdakı məlumatlar əsasında müəyyən edin ( 1/10 dəqiqliklə)

A) 7. 8


B) 8

C) 7


D) 5.9

E) 5.1


47. xalis korelyasiya əmsalı qəbul oluna bilər ? ( neçədən neçəyədək ?)

A) -1dən +1-dək

B) -1dən 0-dək

C) 0dan 1-ə dək

D) Hər hansı müsbət ədəd

E) 0-dan kiçik ədəd48. Verilən məlumatlar əsasında 2009-cu ildə buğda əkininin hər hektardan məhsuldarlığı hesablansın .( ...s/ha; 0.1 s/ha dəqiqliklə )

A) 1.59

B) 0.63

C) 18.7


D) 21. 5

E) 17. 549. Pokronskinin həyatilik ( yaşama ) əmsalını ( 0.1-dək dəqiqliklə ) aşağıdakı məlumatlar

əsasında hesablamalı .

A) 1.3


B) 2.1

C) 1.1


D) 0.9

E) 1.5


50. Seçmə müşahidəsinin nəticələrinin uyğunluğu ( etibarlığı ) asılıdır :

A) Seçmə həcmindən

B) Müşahidənin aparılması vaxtından

C) Müşahidənin aparılması davamiyyətindən

D) əlamət variasiyasından

E) tədqiq olunan obyektin sərhədlərinin müəyyən edilməsindən51. Verilənlərə əsasən əhalinin ilin sonuna sayını ( min nəfər ) tapmalı :

A) 607


B) 811

C) 588


D) 671

E) 597


52. Cədvəldə verilənlərə əsasən əhalinin orta illik sayını (nəf. 0 müəyyən etməli :

A) 243300

B) 242350

C) 244780

D) 240800

E) 246320053. Aprel ayından işə verilmiş meəssisə üzrə işləyənlərin təqvim ili üçün orta sayını ( 1 nəfərədək dəqiqliklə ) aşağıdakı cədvəldə verilənlərə görə müəyyən etməli :

A) 389


B) 402

C) 375


D) 382

E) 394


54. Müəssisə 20 maydan işləyir. May ayı üçün işçilərin orta siyahısı sayını hesablayarkən müəssisənin işlədiyi vaxtdan işçilərin siyahı saylarının cəmini ne?əyə bölmək lazımdır ?

A) 20maydan başlayaraq ayın qalan günıəri üzrə işləyənlərin sayını cəmləyib 31-ə bölmək lazımdır

B) 20maydan başlayaraq işləyən işçılərin sayını cəmləyib ayın axırınadək təqvim günlərinin sayına bölməli

C) 20maydan başlayaraq bölməli 11-ə

D) işləyənlərin sayını cəmləyib iş günlərinin sayına bölməli

E) 20maydan başlayaraq işləyənlərin sayını cəmləyib11-ə bölməli3155. Əsas fondların təzələnməsi əmsalı =

Dusturunda nəyi ifadə edir ?

A) Yeni istismara verilən ƏF dəyəri

B) Işdən çıxan ƏF dəyəri

C) Ilin əvvəlinə ƏF dəyəri

D) ƏF-in orta illik dəyəri

E) ƏF-in qalıq dəyəri56. Əsas fondlrın işdən çıxma əmsalı

Dusturunda hansı göstəricini ifadə edir ?

A) Köhnəlmiş əsas fondların dəyərini

B) ƏF-in orta illik dəyəri

C) ƏF-in qalıq dəyəri

D) ƏF –in bərpa dəyəri

E) ƏF-in ilk dəyəri57. Əsas fondlardan istifadənin (ƏFİ) ümumiləşdirici göstəricisi fondverimiDusturunda ,,B “hansı göstəricini ifadə edir ?

A) Məhsul həcmi

B) Işlənmış vaxt kəmiyyəti

C) Məhsulun maya dəyəri

D) Işçilərin sayı

E) əmək məhsuldarlığı səviyyəsi58. Dövriyyə vəsaitlərindən istifadə səmərəliyini xarkterizə edən göstəricilərdən biri dövriyyə əmsalı


Düsturunda hansı göstəricini ifadə edir ?

A) Hesabat dövrü üçün dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığı

B) Dövriyyə fondlarının dəyəri

C) Tədavül fondlarının dəyəri

D) dövriyyə vəsaitlərinin ilin əvvəlinə qalığı

E) dövriyyə vəsaitlərinin ilin sonuna qalığı59. Dövriyyə əmsalının tərs kəmiyyəti olan digər əmsal
Kimi gesablanır .K əmsalının adı nədir ?

A) dövriyyə vəsaitlərinin yükləmə əmsalı

B) istifadə əmsalı

C) səmərəlik əmsalı

D) bir dövrün orta davamiyyəti (günlə )

E) quruluş (struktur ) əmsalı60. Bərabər intervallı qruplaşdırmalarda amerikan alimi Stercessin təklif etdiyi qruplar sayı müəyyən edilərkən məcmu vahidlərin sayının onluq loqarifmasını vurulan əmsal neçəyə bərabərdir və dustur hansı şəkli alır ? P=1+algN=1+.....lg N

A) 3.322

B) 4.100

C) 2.755

D) 3.000

E) 5.00961. Rəqəm (say) ifadəsinə malik olmayan əlamətlər təqsimat (bölgü ) sıraları yaradır və bunlar hansı sıralar adlanır ?

A) Atributiv

B) Variasiya

C) Diskret

D) Interval

E) Dinamika62. Statistik nisbi kımiyyətin düzgün hesablanması şərti nədir ?

A) Göstəricinin müqayisələndirilən bilinməsi

B) Müqayisə bazası

C) müqayisələndirilən kəmiyyətlərin eyniadlılığı

D) Mürəkkəb adlılıq

E) Plan həcminin azalması63. Qruplaşdırma metodunun əsaslandığı kateqoriyalar :

A) Qruplaşdırma əlamətivə interval

B) Üsullar

C) Tiplər

D) əlamət seçimi

E) məlumat64. Statistik cədvəllər mübtədasının tərtibinə görə neçə cür olurlar ?

A) 3


B) 6

C) 2


D) 4

E) 5


65. Statistikada mütləq göstəricilər adlı olub , ümumi surətdə nə ilə bölürlər ?

A) Konkret ölçü vahidi ilə

B) Faizlə

C) Promill ilə

D) əmsalla

E) itgi ilə66. Statistik nisbi kəmiyyətlər neçə tipdə (növdə ) olurlar ?

A) 7


B) 8

C) 3


D) 4

E) 5


67. Orta kəmiyyətlər neçə böyük sinfə bölünür ?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


68. Orta kəmiyyətlərin tətbiqinin neçə ümumi prinsipləri mövcuddur ?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 6

E) 7


69. Dinamika sırası səviyyələrinin fərqi . . . . adlanır.

A) Mütləq artım

B) Artım tempi

C) Yüksəliş əmsalı

D) Yüksəliş tempi

E) Artım əmsalı70. Orta illik yüksəliş tempi (sürəti ) . . . dusturu ilə hesablanır.

A)

B)

C)

D)

E)71. Mal dövriyyəsinin fiziki həcminin orta hesabı indeksi düsturunda çatışmayan elementi yazmalı :

A)

B)

C)

D)

E)72. Cri ilin 1-ci rübündə məhsul satışından gəlir 600,2-ci rübündə 660 min man.olmuşdur .proses hansı artım tempi ilə getməlidir ki (0.1dəqiqliklə ) , 4-cü rübdə məhsul satışından gəlir 798.6 min man. Təşkil etsin.

A) 10.0


B) 1.1

C) 7.5


D) 11. 2

E) 9.8


73. Orta hesabi kəmiyyətdə əlamət qiymətləri 2 dəfə artırıldıqda yeni əlamət qiymətləri necə dəyişəcək ?

A) 2 dəfə artacaq

B) 2 dəfə azalacaq

C) 2 dəfədən cox artacaq

D) Dəyişməyəcək

E) 2 dəfədən cox azalacaq74. Müəssisələr məcmusu üzrə eyni cinsli məhsulun orta maya dəyərinin dəyişməsi .... ....indeksin köməyi ilə qiymətləndirilir .

A) Dəyişən tərkibli

B) Aqtrqat

C) Orta hesabi

D) Orta hormonik

E) Sabit tərkibli75. Cədvəldəki məlumatlara əsasən müəssisə üzrə bütövlükdə məhsulun fiziki həcm indeksini (% ) müəyyən edin .


A) 124.5

B) 151.7

C) 165.4

D) 122.7

E) 119.976. Struktur orta kəmiyyətlərin göstəriciləri hansılardır ?

A) Moda və mediana

B) Dispersiya

C) Orta ?əkili hesabi kəmiyyət

D) Sadə orta hesabi kəmiyyət

E) Orta kvadratik uzaqlaşma77. Əsas qiymətlərdə iqtisadiyyat üzrə bütövlükdə əmtəə və xidmətlər buraxılışı-aralıq istehlak+ xalis vergilər= . . . .

A) Ümumi daxili məhsul

B) Xalis daxili məhsul

C) Xalis milli gəlir

D) Ümumi milli gəlir

E) Milli gəlir78. Cədvəldəki məlumatlara əsasəntədavül xərcləri indeksi =. . . ( 0.1 % dəqiqliklə hesablamalı)

A) 112.5

B) 88.9

C) 120.0

D) 100.5

E) 95.7


79. Tədavül xərcləri nisbi səviyyəsi 6 % təşkil etmişdirsə, bu o deməkdir ki ......

A) Tədavül xərcləri əmtəə dövriyyəsinin 100man-na 6 man təşkil etmişdir

B) Tədavül xərclərinin dəyişmə tempi 6 %-dir

C) Tədavül xərcləri keçmiş dövrə nisbətən 6 % artmışdır

D) əmtəələrin satışına çəkilən xərclər 6 % artmışdır

E) əmtəələrin satışına çəkilən xərclər 1 man gəlirdən 6qəp təşkil etmişdir80. Dövriyyə istehsal fondları məbləği +tədavül fondları məbləği = . . . .

A) Dövriyyə vəsaitləri məbləği

B) əsas vəsaitlərin məbləği

C) Dövriyyə vəsaitlərinin orta qalığı

D) Dövriyyə vəsaitləri ehtiyyatlarının qalığı

E) Maddi resurslar81. Əhali siyahıya alınmasının a kritik momenti . . .

A) Müşahidə prosesində statistik məlumatların qeydiyyatı aparılan vaxt momenti

B) siyahıya alınmaya hazırlıq vaxtı

C) bina sakinlərinin sorğusu aparılan vaxt

D) siyahıya alma məlumatlarının işlədiyi vaxt

E) informasiyanın vaxt dövrü82. Milli sərvət elementlərindən istifadəni xarakterizə edən göstəricilər

A) fondverimi ,material tutumu

B) əmək məhsuldarlığı

C) əmək tutumu

D) məhsul vahidinin maya dəyəri

E) məhsul vahidinə sərf olunan vaxt və əmək haqqı83. Orta hesabi kəmiyyətin hər bir elementinin qiyməti 2 dəfə artırılarsa yeni orta kəmiyyət uyğun olaraq necə dəyişər ?

A) 2 dəfə çoxalar

B) Dəyişməz

C) 2 dəfə azalar

D) 2 dəfədən çox artar

E) 2 dəfədən az artar84. Əlamətin fərdi qiymətlərinin onların orta hesabi kəmiyyətindən fərqlərinin cəmi neçə olur ?

A) Sıfır

B) Sıfırdan böyük olur

C) Sıfırdan kiçik olur

D) Sıfırla bir arasında olur

E) Birlə mənfi bir arasında olur85. Əgər ÜDM üzrə nominal həcm 600mln man ,bu məhsulun tərkibinə daxil olanəmtəə və xidmətlərin qiymətləri 20% artıbsa , onda real ÜDM həcmi nə qədər olub ?

A) 480


B) 500

C) 750


D) 720

E) 540


86. Məhsul vahidi maya dəyərinin tüksəlməsi nəticəsində vəsaitlərin artıq xərclənməsi məbləğinin (1 man dəqiqliyi ilə ) aşağıdakı cədvəldə verilən məlumatlara görə müəyyən etməli :

A) 1000


B) 3800

C) 4000


D) 3000

E) 8000


87. ÜDM bazar qiymətlərində son istifadə metodu ilə . . . . cəmi aşağıdakı kimi hesablanır

A) Bütün sektorların son istehlaka , ümumi yığıma və xalis ixraca çəkdiyi xərclər

B) Istehsal prosesində yarnan ilkin gəlirlər

C) Bütün iqtisadiyyat sahələrində ümumi əlavə dəyər və xalis gəlirlər

D) Iqtisadiyyat sahələrində ümumi əlavə dəyər və xalis gəlirlər

E) əmək haqqı vergilər mənfəət və əsas fondlar istehlakı88. Qruplaşdırmalar diskret əlamətləri :

A) ölkələrin əhalinin sayı ailə üzvkərinin sayı işin mürəkkəblik dərəcəsi

B) əsas fondların dəyəri

C) işçilərin əmək haqqı və əmək məhsuldarlığı

D) məhsulun maya dəyəri

E) illik gəlir.satışdan gəlir. Ümumi mənfəət89. Məhsulun fiziki həcmi indeksi :

A)

B)

C)

D)

E)90. Məhsulun maya dəyəri indeksi :

A)

B)

C)

D)

E)91. İnterval sırasının orta səviyyəsi :

A) =

B)

C) =

D)

E)92. Əhalinin orta illik sayı :

A)

B) A=

C)

D)

E) X=x1+x2+ ...xn/1293. Statistikanın predmsti ifadə olunur :

A) Statistik məcmunun tədqiqində

B) Statistik göstəricinin müəyyən edilməsində

C) Insanların statistik məlumatlar toplanması üzrə fəaliyyətində

D) Statistik məlumatların təqdim edilməsində

E) Statistik fəaliyyətin ümumi qaydaların müəyyən edilməsində94. Statistik predmetin xüsusiyyəti ifadə olunur :

A) Kütləv i variasiya hadisələrin öyrənilməsində

B) Statistik metodların müəyyən edilməsində

C) Statistik göstəricilərin hesablanmasında

D) Məcmu vahidlərin əlamətləri gaqqında məlumatlar toplamaqda

E) Statistik məlumatların qruplaşdırılmasında95. Statistikada müşahidə nədir ?

A) Statistik metodudur

B) Dialektik metoddur

C) Statisti kmetodologiyadir

D) Spesifik xüsusiyyətdir

E) Öyrənilən əlamətdi96. Aşağıdakı düsturlardan variasiya əmsalınki hansıdır ?

A)

B)

C)

D)

E)97. Əhalinin ümumi doğum əmsalı hansı düsturla hesablanır ?

A)

B)

C)

D)

E)98. Miqrasiya artımı (saldosu ) =əraziyə gəlmiş adamların sayı-. . .

A) ölmüş adamların sayı

B) ərazidən çıxıb getmiş adamların sayı

C) müvəqqəti getmiş adamların sayı

D) əraziyə gəlmiş və oradan getmiş adamların sayı

E) doğulanların sayı99. Əhali statistikası göstəricilərinin hesablanması məqsədi-....

A) əhali miqrasiyasının təyinidir

B) demoqrafiya situasiyasının qiymətləndirilməsidir

C) əhali sayının müəyyən edilməsidir

D) əhalinin təbii hərəkətinin müəyyən edilməsidir

E) əhali artım dinamikasının hesablanmasıdır100. Statistik müşahidə- . . .

A) Hesabat formasıdır

B) Statistik tədqiqatın 1-ci mərhələsi ,hadisələr və proseslər üzrə ilkin materilın toplanmasıdır

C) Sorğudur

D) Faktların qeydiyyatdan keçirilməsidir

E) Məlumatların alınması məmbəyidir101. Statistik müşahidə formaları - . . .

A) Hesabat və xüsusi təşkil olmuş müşahidədir

B) statistik əsasın yaradılmasıdır

C) ilkin informasiyanın toplanmsı və redaktə edilməsidir

D) Məqsədlərin konkretləşdirilməsidir

E) əldə olunmuş statistik informasiyanın işlənməsidir102. Statistik qruplaşdırma -. . . .

A) əldə olunmuş nəticələrintəhlilidir

B) göstəricilərin hesablanmasıdır

C) məcmu vahidlərin qruplarının yaradılması prosesidir

D) məlumatların sistemləşdirilməsinin təminidir

E) statistik müşahidə məlumatlarının işlənməsidir103. Orta kəmiyyətin mühüm xüsusiyyəti - . . .

A) Tədqiq olunan məcmu vahidlərin hamısın aaid olan ümumilikdir

B) Amillərtəsiri altındakı kənarlaşmalardır

C) Məcmuda əlamətin tipik səviyyəsinin əks etdirilməsidir

D) Müəyyən əlamət üzrə öyrənilən məcmunun xüsusiyyətin əks etdirilməsidir

E) hec bir variant doğru deyil104. Aşağıdakı cədvəldə verilmiş məlumatlara görə bir məntəqədə əhalinin orta illik sayı .....nəfər təşkil etmişdir :


A) 48366

B) 48434

C) 48591

D) 48435

E) 48633

105. Dinamika sırasının səviyyələrinin nisbəti . . . . adlanır .

A) Mütləq artım

B) Yüksəliş əmsalı

C) Artım tempi

D) Artımın 1 %-nin mütləq kəmiyyəti

E) Orta səviyyə106. Əlamətin ən böyük və ən ki?ik variantlar (hədləri ) arasındakı fərq (R) nə adlanır ?

A) Variasiya genişliyi

B) Orta kvadratik kənarlaşma

C) Xətti kənarlaşma

D) Dispersiya

E) Alternativ əlamətin orta kvadratik kənarlaşma107. İndeks düsturlarının adlarını uyğunlaşdırmalı :

1.-məhsul dəyəri indeksi I.

2.-Paaşenin qiymətlər indeksi II.

3.-məhsulun fiziki həcm indeksi III.

4.-dəyişən tərkibli qiymətlər indeksi IV.

A) 1-I, 2- III, 3-I, 4- II

B) 1-III, 2- I, 3- IV,4- II

C) 1-I, 2- II, 3- III, 4- IV

D) 1-IV, 2- II, 3-III, 4-I

E) 1-II, 2- III, 3- IV , 4- I108. Dinamika sırası səviyyələrinin fərqi . . . .adlanır ?

A) Artım əmsalı

B) Mütləq artım

C) Orta səviyyə

D) Yüksəliş əmsalı

E) Artımın 1 %-nin mütləq kəmiyyəti109. İllik amortizasiya ayırmaları həcmi (məbləği ) hansı düsturla hesablanı?

A)

B)

C)

D)

E)110. Moda . . .

A) Variasiya sırasında daha tez-tez nəzərə çarpan əlamət qiymətidir

B) Məcmunu iki bərabər hissəyə bölən əlamət qiymətidir

C) Sırada əlamətin daha az təsadüf olunduğu qiymətdir

D) Bölgü sırasında əlamətin orta qiymətidir

E) Bölgü sırasında əlamətin orta hesabi qiymətidir111. Tikinti təşkilatında noyabr ayı üçün nəticələrə görə fəhlələrin orta siyahı sayını (nəfər) hesablamalı :

A) 293


B) 400

C) 187


D) 399

E) 358


112. Mediana- . . .

A) Sırada əlamətin orta qiymətidir

B) Sırada tez tez rast gəlinən tezlikdir

C) Qaydaya salınmış variasiya sırası (məcmusu ) ortasında əlamətin kəmiyyətidir

D) Məcmunu 2 hissəyə bölən əlamətin kəmiyyətidir

E) variasiya sırasında ən böyük kəmiyyətdir113. Qruplaşdırmaların atributiv əlamətlərini göstərməli :

A) Təhsil səviyyəsi( bitirilməmiş orta,orta,ali) ,cins

B) Müəssisə mənfəəti,əkin sahəsi

C) Əmək haqqı, işçilərin sayı

D) İnsanın yaşı,boyu(hündürlük )

E) Müəssisələrin miqdarı,əsas fondların dəyəri114. ÜDM -,,Digər dünya”dan alınan və ona verilən gəlirlər saldosu (qalığı ) = . . . .

A) Ümumi milli gəlir

B) Ev təsərrüfatının son istehlakı

C) Ümumi qənaət

D) Sərəncamdakı xalis milli gəlir

E) Sərəncamdakı ümumi milli gəlir115. düsturu ilə dinamika sırasının müəyyən olunmuş bu göstəricisinin adı nədir ?

A) Silsiləvi artım tempi

B) Bazis yüksəliş tempi (sürəti )

C) Bazis artım tempi (sürəti )

D) Silsiləvi yüksəliş tempi

E) Artımın 1 %-nin mütləq kəmiyyəti116. Analitik qruplaşdırmalar nə üçün tətbiq olunur ?

A) Ayrı-ayrı əlamətlər arasında qarşılıqıl əlaqələrin xarakteristikası üçün

B) Məcmunu keyfiyyətcə eyni cinsli tiplərə bölüşdürmək

C) Məcmu strukturunun xarakteristikası üçün

D) Məcmu tərkibinin öyrənilməsi üçün

E) Məcmunu eyni cinsli qruplara bölmək üçün117. Cədvəldə verilmiş məlumatlara görə (il üzrə ) region üzrə əhalinin iqtisadi fəallıq səviyyəsini hesablamalı ( %-lə ) :

A) 58.6

B) 63.4

C) 56.8

D) 9.8

E) 47.3118. İl ərzində məhsulun dinamikasının moment sırası hansldır?

A) əsas fondların orta illik dəyəri

B) Müəssisənin hər ayın 1-i tarixinə dövriyyə vəsaitlərinin qalığı

C) Ilin hər ayı üçün müəssisədə əmək məhsuldarlığı

D) Aylar üzrə fəhlə və qukkuqçuların orta əmək haqqı

E) əhalinin hər ilin axırına bank əmanətləri məbləği119. Dinamika sırası nəyi xarakterizə edir ?

A) müəyyən tarixə və ya dövrə göstəricinin dəyişməsi əmsalı

B) əlamət kəmiyyətlərinin vaxta görə dəyişməsi

C) məcmuda variasiya əlamətini müəyyən qiymətini

D) müəyyən əlamət üzrə məcmu strukturunu

E) məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsini120. Paaşenin aqreqat qiymət indeksləri hansı dövrün çəkiləri ilə qurulur. Indeksi yazmalı

A) cari dövrü çəkiləri ilə

B) çəkilərsiz

C) bazis dövrü çəkiləri ilə

D) bazis və cari dövrlərin çəkiləri ilə

E) keçmiş dövrü çəkiləri ilə121. Məhsulun fiziki həcm indeksi düsturubda çalışmayan elementi yazmalı :

A)

B)

C)

D)

E)122. Müəssisələr məcmusu üzrə eynicinsli məhsulun maya dəyərinin dəyişməsi hansı indeksin köməyi ilə qiymətləndirilir ?

A) Aqreqat

B) Dəyişən tərkibli

C) Orta hormonik

D) Orta hesabi

E) Ümumi həcm123. Cədvəldə verilmiş məlumatlar görə ixrac məhsulunun orta payının hesablanması hansı orta kəmiyyət növünün düsturu ilə hesablanır ?

A) çəkili orta hormonik

B) Sadə hesabi orta kəmiyyət

C) Sadə orta hormonik

D) Orta həndəsi kəmiyyət

E) Struktur orta kəmiyyət124. Ümumi daxili məhsul + xaricdən daxil olan ilkin gəlirlər saldosu=. . . .

A) Xalis milli gəlir

B) əsas kapitalın istehlakı

C) Ümumi milli gəlir

D) Ümumi milli məhsul

E) ümumi yığım125. Aşağıdakı göstəricilərin fərqi nə adlanır ?

Ümumi daxili məhsul-əsas kapitalın istehlakı=. . . .

A) xalis daxili məhsul

B) Ümumi milli məhsul

C) Gəlirlərin ümumi məbləği

D) Xalis milli məhsul

E) Ümumi milli gəlir126. Aşağıdakı hesablamadan alınan fərq hansı göstəricidir ?

A) Ümumi daxili məhsul

B) xalis daxili məhsul

C) ümumi yığım

D) Xalis milli gəlir

E) Ümumi milli gəlir127. Aşağıdakı göstəricilərin cəmi hansı göstəricini ifadə edir ?

Xalis daxili məhsul + xaricdən daxil olan ilkin gəlirlər saldosu=. . . .

A) Ümumi milli gəlir

B) Ümumi daxili məhsul

C) Ümumi milli gəlir

D) Xalis milli gəlir

E) Xalis ixrac128. Ümumi milli məhsul hesablanarkən ölkənin əsas məhsuluna (X) bu ölkənin təsərrüfat vahidlərinin ölkədən kənarda əldə etdikləri gəlirlər ( ) əlavə edilir.bu ölkədə xarici təsərrüfat vahidlərinin qazanğıöı gəlirlər çıxılır.onda düsturu tamamlayın.,,X” –in adı nədir ?

A) Ümumi məhsul

B) Ümumi daxili məhsul

C) Nəzərdə tutulan gəlir

D) Milli yığım

E) Xarici ticarət saldosu129. Xalis milli gəlir= Ümumi milli gəlir- . . . .

A) Xaricdən alınan cari transfertlər

B) Xalis milli gəlir

C) Ümumi milli gəlir

D) Ümumi daxili məhsul

E) ümumi yığım130. Mütləq göstəricilər- adlı ədədlər olub,nəyə malikdirlər ?

A) ölçü vahidlərinə

B) hesablamalara

C) yekunlaşdırılmaya

D) ümumiləşdirlməyə

E) cari qiymətlərə131. Nisbi kəmiyyətin düzgün hrsablanmasının əsas şərti nədir ?

A) tutuşdurulan göstəricilərin müqayisə edilə bilinməsi,real əlaqənin olması

B) məhsulun qiyməti

C) göstəricinin dəyər ifadəsində olması

D) məhsulun əmək tutumluğu

E) natural ifadədə olması132. Nisbi kəmiyyət nədir ?

A) Bir mütləq göstəricinin digərinə bölünməsi

B) Şərti ölçü vahididir

C) ölçü vahidi olmayan g?stəricidir

D) ölçü vahidi olan g?stəricidir

E) əlamətin səviyyəsi göstəricidir133. Orta kəmiyyət nədir ?

A) eynicinsli hadisələrməcmusunun müəyyən əlamət üzrə ümumiləşdirici xarakteristikasıdır

B) məcmunun bölüşdürülməsidir

C) fərdi göstəricilərə bərabər olmayan kəmiyyətdir

D) interval sırasının hesablanmasıdır

E) fərdi göstəricilərin faktiki qiymətlərinin əvəzlənməsidir134. Statistik tədqiqatın 3 mərhələsinin ardıcıllığını göstərməli

I.0statistik məcmunun müəyyən edilməsi

II.-ilkin statistik informasiyanın ilkin anın toplanması

III.-ilkin informasiyanınyekunlaşdırılması və qruplaşdırılması

IV.-məlumatların təhlili əsasında tövsiyyələrin verilməsi

V.-statistik informasiyanın təhlili

A) II, III, V

B) I, II, III

C) I, III, IV

D) III, I, V

E) I, II, IV135. Milli hesablar sistemində (MHS) aralıq istehlak hansı qiymətlərdə müəyyən olunur ?

A) Bazar

B) əsas

C) amil

D) topdansatış

E) pərakəndə satış136. Məhsulun 1-man –na düşən xərclər göstəricisi nəyi xarakterizə edir ?

A) müqayisəli məhsul istehsalına sərf olunan xərcləri

B) bütün məhsul istehsalına sərf olunan xərcləri

C) satlıq məhsul dəyərini

D) müəssisəyə 1 manatlıq dəyərəd olan məhsul istehsalının neçə qəpiyə başa gəldiyini

E) məhsulun istehsalı və satışının maya dəyərini137. Statistik əlamətlər neçə qrupa bölünür ?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 6


138. Dispersiya 16 ildirsə, orta kvadratik uzaqlaşma neçə ildir ?

A) 4


B) 3

C) 20


D) 12

E) 32


139. Dispersiya 9 ildirsə, işçilərin orta sayı 6-ya bərabərdirsə , variasiya əmsalı nə qədər olar ?

A) 50 %

B) 75%

C) 60%


D) 71%

E) 90 %140. Orta kvadratik uzaqlaşma 9 il, işçilərin orta iş stajı 25 ildirsə variasiya əmsalı neçədir ?

A) 36 %

B) 60%

C) 45 %

D) 72 %

E) 44 %141. a=2 ; b=2; c=3; d=5 olduqda assosiasiya əmsalını hesablayın .

A) 0.25

B) 1

C) 4


D) 11

E) 7


142. Qruplaşmanın neçə növü var ?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 7


143. Statistik müşahidənin növləri neçə prinsipə görə təsnifləşir ?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 6

E) 7


144. Ölkəmizdə müşahidə üçün toplanmış məlumatların əsas üsulları neçədir ?

A) 4


B) 8

C) 5


D) 7

E) 6


145. Nisbi kəmiyyətlər necə alınır ?

A) iki mütləq kəmiyyətin müqayisəsindən

B) hər bir sonrakı kəmiyyətdən əvvəlkin çıxmaqla

C) müqayisə olunan kəmiyyətlər qruplaşdırılır

D) mütləq kəmiyyətin toplanması nəticəsində

E) çəkinin varianta vurulması ilə146. Həcm göstəricilərinin müqayisə məqsədilə hesablanan orta kəmiyyətlər neçə formaya bölünür ?

A) 8


B) 12

C) 11


D) 9

E) 3


147. Aşağıdakılardan hansı dinamika nisbi kəmiyyətinə aiddir ?

A) tədqiq olunan proses və hadisələrin dövr ərzində dəyişməsini xarakterizə edir

B) tamın hissələrinin bir birinə nisbətini əks etdirir

C) faktiki həcmin plan hıcminə nisbəti

D) eyniadlı kəmiyyətin müxtəlif obyektlərə və ya əraziyə nisbətini xarakterizə edir

E) əhalini hər bir nəfərinə düşən məhsulun həcmini öyrənir148. Koordinasiya nisbi kəmiyyətinə xas olan xüsusiyyətdir :

A) Tamın hissələrinin bir birinə nisbəti

B) əhalini hər bir nəfərinə düşən məhsulun həcmini öyrənir tədqiq olunan proses və hadisələrin dövr ərzində dəyişməsini xarakterizə edir

C) ölkə və region üzrə iqtisadi fəallığın müqaisəsi

D) eyniadlı kəmiyyətin müxtəlif obyektlərə və ya əraziyə nisbətini xarakterizə edir

E) əhalini hər bir nəfərinə düşən məhsulun həcmini öyrənir149. Qrafiki təsvirlərin qurulmasında neçə ümumi elementi aydınlaşdırmaq zəruridir ?

A) 4


B) 5

C) 6


D) 7

E) 8


150. Aşağıdakılardan hansı orta xətti uzaqlaşmanın çəkili düsturudur ?

A)

B) =

C) =D) =

E)
Yüklə 148,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə