Əməyin mühafizəsi fənnindən testlər Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir?Yüklə 0,5 Mb.
səhifə1/5
tarix05.02.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#25713
  1   2   3   4   5

Əməyin mühafizəsi fənnindən testlər

1. Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir?

A) İşçilərin təhlükəzlik və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu;

B) Ətraf mühitin mühafizəsi və təhlükəsizliyini;

C) Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyini;

D) Ekoloji sistemin təhlükəsizliyini;

E) Fövqəladə hallardan mühafizə olunma üsullarını.2. Əməyin mühafizəsi fənni əsas neçə hissədən ibarətdir?

A) 4 hissədən;

B) 5 hissədən;

C) 3 hissədən;

D) 2 hissədən;

E) 6 hissədən.3. Əməyin mühafizəsinin I hissəsi nədən bəhs edir?

A) Əmək mühafizəsinin hüquqi – təşkilatı əsaslarından;

B) Təhlükəsizlik texnikasının əsaslarından;

C) Yanğın profilaktikasının əsaslarından;

D) Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyasından;

E) Laboratoriya işlərindən.4. Əməyin mühafizəsinin II hissəsi nədən bəhs edir?

A) Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyasından;

B) Əmək mühafizəsinin hüquqi – təşkilatı əsaslarından;

C) Laboratoriya işlərindən;

D) Təhlükəsizlik texnikasının əsaslarından;

E) Yanğın profilaktikasının əsaslarından.5. Əməyin mühafizəsinin III hissəsi nədən bəhs edir?

A) Təhlükəsizlik texnikasının əsaslarından;

B) Yanğın profilaktikasının əsaslarından;

C) Laboratoriya işlərindən;

D) Əmək mühafizəsinin hüquqi – təşkilatı əsaslarından;

E) Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyasından.6. Əməyin mühafizəsinin IV hissəsi nədən bəhs edir?

A) Yanğın profilaktikasının əsaslarından;

B) Laboratoriya işlərindən;

C) Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyasından;

D) Təhlükəsizlik texnikasının əsaslarından;

E) Əmək mühafizəsinin hüquqi – təşkilatı əsaslarından.7. Zərərli iş şəraitində çalışan işçilər üçün həftəlik iş saatı nə qədər olmalıdır?

A) 36


B) 40

C) 24


D) 12

E) 48


8. İş vaxtından artıq işlər hər bir işçi üçün il ərzində neçə saatdan çox olmamalıdır?

A) 120


B) 200

C) 100


D) 40

E) 300


9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində hansı məsəllər öz əksini tapmışdır ?

A) Əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə, iş və istirahət vaxtı, qadınların və gənclərin əməyi və s.;

B) Əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə, əmək intizamı, əmək mübahizələri, ailə nigahı, əmək mühafizəsi və s.;

C) Əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə, əmək intizamı, iş və istirahət vaxtı, ailə münasibətləri, əmək haqqı, iqtisadi məsələlər və s.;

D) Əmək müqaviləsi, əmək münasibətləri, kollektiv müqavilə, əmək haqqı, əmək intizamı, kriminal cinayətlər, ailə münasibətləri, gənclərin əməyi və s.;

E) Əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə, əmək intizamı, əmək haqqı, enerji təminatı, rabitə xidməti və s.;10. İşçilərə əmək mühafizəsinin öyrədilməsi üzrə hansı təlimatlar keçirilir?

A) Giriş, iş yerində, təkrar, növbədənkənar, cari təlimatlar;

B) Giriş, iş yerində, təkrar, ezamiyyət, işdənçıxma, cari təlimatlar;

C) Giriş, iş yerində təcrübə keçmə, texniki təşkilatı, növbədənkənar, cari təlimatlar;

D) Giriş, iş yerində, təkrar, növbədənkənar, işdənçıxma, aşağı, yuxarı təlimatlar;

E) Giriş, iş yerində təcrübə, təkrar, cari, texniki, yanğın, təşkilatı təlimatlar.11. Müəssisədə iş həftəsi maksimum neçə saat olmalıdır?

A) 40


B) 36

C) 24


D) 18

E) 48


12. 24 saatlıq iş həftəsində gündəlik iş saatı nə qədər olmalıdır?

A) 4


B) 6

C) 8


D) 3

E) 2


13. 36 saatlıq iş həftəsində gündəlik iş saatı nə qədər olmalıdır?

A) 6


B) 8

C) 4


D) 12

E) 3


14. Əmək müqaviləsi nədir?

A) İşçi ilə müəssisə, idarə və təşkilat arasında bağlanan yazılı sazişdir;

B) İşçi ilə həmkarlar ittifaqı komitəsi arasında bağlanan yazılı sazişdir;

C) Müəssisə, idarə, təşkilatla həmkarlar ittifaqı komitəsi arasında bağlanan yazılı sazişdir;

D) Əmək kollektivi ilə müəssisə rəhbəri arasında bağlanan yazılı sazişdir;

E) İşçi ilə kadrlar şöbəsi arasında bağlanan kollektiv müqavilədir.15. Kollektiv müqavilə nədir?

A) Əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı ilə müəssisə rəhbəri arasında bağlanmış müqavilədir;

B) Əmək kollektivi ilə işçi arasında bağlanmış müqavilədir;

C) Əmək kollektivi ilə həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında bağlanmış müqavilədir;

D) İşçi ilə müəssisə rəhbəri arasında bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı sazişdir;

E) İşçi ilə həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında bağlanmış müqavilədir.16. Əmək mühafizəsinin öyrədilməsi üzrə giriş təlimatı kim tərəfindən aparılır?

A) Müəssisənin baş mühəndisi tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında təhlükəsizlik texnikası mühəndisi keçir;

B) Müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatı tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında sex rəisi keçir;

C) Müəssisənin baş mühəndisi tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında magistr keçir;

D) Müəssisənin sex rəisi tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında təcrübəli fəhlə keçir;

E) Müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatı tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında baş mühəndis keçir.17. Cari təlimat kimlərlə keşirilir?

A) Əmək mühafizəsi üzrə cari təlimat icazə göstərişi tələb edən işçilərə göstərilən fəhlələrlə keçirilir;

B) Əmək mühafizəsi üzrə cari təlimat işə qəbul olunmuş işçilərlə keçirilir;

C) Əmək mühafizəsi üzrə cari təlimat əmək mühafizəsi qaydaları dəyişdikdə işçilərlə keçirilir;

D) Əmək mühafizəsi üzrə cari təlimat texnoloji proses dəyişdikdə, yəni avadanlıq aldıqda keçirilir;

E) Əmək mühafizəsi üzrə cari təlimat ixtisas dərəcələrini artırmaq tələb olunanda keçirilir.18. Əmək şəraitinin formalaşmasına təsir edən amiilər neçə qrupa ayrılır?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 7


19. Əmək şəraitinin formalaşmasına hansı qrup amillər təsir edir?

A) Sosial – iqtisadi, texniki – təşkilatı, təbii;

B) Sosial – iqtisadi, xronoloji, təbii;

C) Texniki, təşkilatı, sosial, fiziki;

D) Texniki – təşkilatı, sosial, kimyəvi, fiziki, kimyəvi;

E) Texniki, iqtisadi, bioloji, kimyəvi, fiziki.20. İstehsalatda bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsi və qeydə alınması AR hansı nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir?

A) Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi ;

B) Təhsil nazirliyi;

C) Fövqəladə hallar nazirliyi;

D) İqtisadi inkişaf nazirliyi;

E) Daxili işlər nazirliyi.21. İstehsalatda bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsi və qeydə alınması neçənci ildə, hansı ayda və “Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi” nazirliyinin hansı saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş əsasnaməyə uyğun olaraq həyata keçirilir?

A) 1 iyul 1997 – ci il 24-8 saylı qərar;

B) 5 iyul 1998 – ci il 25-7 saylı qərar;

C) 7 may 2002 – ci il 27-5 saylı qərar;

D) 15 aprel 2005 – ci il16-5 saylı qərar;

E) 1 yanvar 2000 – ci il 7-8 saylı qərar.22. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin qəbul etdiyi əsasnamə kimə şamil edilməlidir?

A) AR ərazisində fəaliyyət göstərən bütün hüquqi və fiziki şəxslərə, eləcədə xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəliklərinə;

B) AR – də fəaliyyət göstərməyən xarici hüquqi şəxslərə;

C) Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlılara;

D) AR – da fəaliyyət göstərməyən şəxslərə;

E) AR – də fəaliyyət göstərməyən xarici hüququ şəxslərə və xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlılar.23. Xəsarət (zədə) nədir?

A) Hər hansı bir xarici faktorun təsirindən insan orqanizminin ani olaraq zədələnməsi toxumalarının və ya fizioloji funksiyasının pozulması;

B) Toxumanın və orqanın anatomik tamlığının və ya fizioloji funksiyasının pozulmaması;

C) Toxumanın və orqanın anatomik tamlığının pozulmaması;

D) Toxumanın fizioloji funksiyasının pozulmaması;

E) İnsan sümüklərinin zədələnməsi.24. Xəsarətin (zədələnmənin) neçə növü var?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 7


25. Bədbəxt hadisə baş verdikdə hansı formal aktla rəsmiləşdirilir və qeydə alınır?

A) İZ


B) İR

C) İH


D) İD

E) Zİ


26. Hansı halda İZ formalı akt tərtib edilməlidir?

A) İşçinin əmək qabiliyyətinin bir gündən artıq müddətə itirildikdə və ya tibbi rəy əsasında bir gündən artıq müddətdə başqa işə keçirilməsinə səbəb olduqda;

B) Təbii ölüm;

C) Özünə qəsd;

D) İntihar hadisəsi;

E) Mənəvi zərər.27. Hansı halda İZ formalı akt tərtib edilməməlidir?

A) Təbii ölüm, özünə qəsd, intihar hadisələri, zərərçəkənlərin cinayət törədərkən aldıqları zədələnmələr zamanı;

B) İşçinin əmək qabiliyyətinin bir gündən artıq müddətə itirildikdə;

C) Tibbi rəy əsasında bir gündən artıq müddətdə başqa işə keçirildikdə;

D) İşçinin əmək qabiliyyətinin bir gündən artıq itirildikdə və başqa işə keçirildikdə;

E) Əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən işçiyə başqa şəxs tərəfindən xəsarət yetirdikdə.28. İş yerində işçilərlə müəyyən edilmiş fasilələr zamanı (nahar, texnoloji və s.) baş vermiş bədbəxt hadisələr üzrə İZ formalı aktın tərtib edilməsi haqqında qərarı kim və nə vaxt verməlidir?

A) Komissiya, təhqiqat qurtardıqdan sonra;

B) Həmkərlar ittifaqı, təhqiqat qurtardıqdan sonra;

C) Müəssisənin rəhbərliyi, təhqiqat zamanı;

D) Baş mühəndis, təhqiqat qurtardıqdan sonra;

E) Baş mühasib.29. İstehsalatda bədbaxt hadisələrin vaxtında və düzgün təhqiq edilməsi və uçota alınmasına kim məsuliyyət daşıyır?

A) Məssisənin rəhbəri;

B) Komissiya;

C) Həmkərlar ittifaqı;

D) Sex rəisi;

E) Baş mühasib.30. İstehsalatda baş vermiş yüngül və az ağır xəsarətlərlə yaranan bədbəxt hadisələrin təhqiqatı kim tərəfindən aparılmalıdır?

A) Müəssisədə yaradılan komissiya tərəfindən;

B) Müəssisənin rəhbəri tərəfindən;

C) Həmkərlar təşkilatı tərəfindən;

D) Təhlükəsizlik texnikası mühəndisi tərəfindən;

E) Ərazi üzrə sahə inspektoru.31. Bədbəxt hadisə tərəfindən zərərçəkən kimə məlumat verməlidir?

A) İş rəhbərinə;

B) Növbə rəisinə;

C) Həmkərlar ittifaqına;

D) Komissiyaya;

E) Kadrlar şöbəsi müdirinə.32. Bədbəxt hadisə baş verdikdə hadisənin şahidi kimə xəbər verməlidir?

A) İş rəhbərinə;

B) Həmkərlar ittifaqı komitəsinə;

C) Komissiyaya;

D) Müəssisənin rəhbərinə;

E) Kadrlar şöbəsi müdirinə.33. İş rəhbəri bədkəxt hadisə zamanı ilk növbədə hansı vəzifəni yerinə yetirməlidir?

A) Zərərçəkənə ilk yardım göstərərək səhiyyə məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və bölmənin rəhbərinə xəbər verməlidir;

B) Həmkarlar ittifaqı komitəsinə xəbər verməli;

C) Dövlət daq mədən texniki nəzarətə xəbər verməli;

D) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli;

E) Zərərçəkənin evinə məlumat verməli.34. Tədqiqat komissiyası işə başlayanadək iş yerindəki şərait və avadanlıqların vəziyyəti necə olmalıdır?

A) Hadisənin baş verdiyi anda olduğu kimi saxlanılmalıdır;

B) Avadanlıqların yeri dəyişdirilməlidir;

C) Avadanlıqlar təmirə verilməlidir;

D) Avadanlıqların başqa iş yerinə daşınmalıdır;

E) Avadanlıq yeniləri ilə əvəz edilməlidir.35. Bölmənin rəhbəri bədbəxt hadisə barədə kimə məlumat verməlidir?

A) Müəssisənin rəhbərinə, əməyin mühafizə xidmətinə, həmkərlar ittifaqı komitəsinə;

B) Fövqəladə hallar Nazirliyinə;

C) Dövlət daq mədən texniki nəzarət idarəsinə;

D) Zərərçəkənin ailəsinə;

E) Mətbuata.36. Bədbəxt hadisə haqda daha hansı nəzarət komitəsinə xəbər verilməlidir?

A) Dövlət dağ-mədən texniki nəzarət komitəsinə;

B) Yanğın söndürmə komitəsinə;

C) Ətraf mühitin qorunması komitəsinə;

D) FH və HFT komitəsinə;

E) Milli təhlükəsizlik nazirliyinə.37. Dövlət daq mədən texniki nəzarət komitəsinin yerli orqanlarına bədbəxt hadisə haqqında kim xəbər verməlidir?

A) Müəssisənin rəhbəri;

B) Əməyin mühafizəsi xidməti rəisi;

C) Sex rəisi;

D) Həmkarlar ittifaqı komitəsi;

E) Mühasibat.38. Müəssisənin rəhbəri bədbəxt hadisə baş verdikdən sonra öz əmri ilə hansı tərkibli komissiya yaratmalıdır?

A) Sex rəisindən, əməyin mühafizəsi komissiyasının nümayəndəsindən, əmək mühafizəsi xidmətinin rəisindən ibarətdir;

B) Sex rəisindən, əməyin mühafizəsi komissiyasının nümayəndəsindən, müəssisə rəhbərindən;

C) Dövlət dağ-mədən texniki nəzarət komitəsindən;

D) Əməyin mühafizəsi komissiyasının nümayəndəsindən, müəssisə rəhbərindən;

E) Mülki müdafiə qəaragah rəisi və sex rəisindən.39. Komissiya neçə gün ərzində bədbəxt hadisənin şəraitini və səbəblərini təhqiq edir?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 7


40. Bədbəxt hadisə zamanı tərtib edilmiş İZ formalı akt neçə nüsxə tərtib edilir?

A) 4


B) 6

C) 7


D) 8

E) 3


41. İZ formalı akt təsdiq edilmək üçün kimə göndərilir?

A) Müəssisənin rəhbərinə;

B) Sex rəisinə;

C) Əməyin mühafizəsi komissiyasının nümayəndəsinə;

D) Əmək mühafizəsi xidmətinin rəisinə;

E) Mühasibata.42. İZ formalı akta kimin izahatları əlavə edilməlidir?

A) Şahidlərin, zərərçəkənin;

B) Müəssisənin rəhbərinin;

C) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin;

D) Sex rəisinin;

E) Əməyin mühafizəsi komissiyasının nümayəndəsinin.43. İZ formalı akta hansı sənədlər əlavə edilməlidir?

A) İş yerinin (avadanlıqların, qurğuların) vəziyyəti, təhlükəli və zərərli istehsalat amillərini xarakterizə edən planlar, sxemlər və başqa sənədlər;

B) Müəssisənin planı;

C) Bədbəxt hadisə baş vermiş sahənin planı;

D) Müəssisə və bədbəxt hadisə baş vermiş sahənin planı;

E) Zərərli istehsalat amillərini xarakterizə edən, paltarlar, planlar.44. İZ formalı akta hansı rəy əlavə edilir?

A) Tibbi rəy;

B) Sex rəisinin rəy;

C) Müəssisə rəhbərinin rəyi;

D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin rəyi;

E) Kadrlar şöbəsinin rəisinin rəyi.45. Tədqiqat qurtardıqdan sonra İZ formalı akt kimə göndərilir?

A) Zərərçəkənə, sex rəisinə, əməyin xidməti rəisinə (mühəndisinə, dövlət əmək müfəttişliyinə);

B) Müəssisənin rəhbərinə, əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirliyinə;

C) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına;

D) Dövlət daq mədən texniki nəzarət komitəsinə;

E) Əməyin xidməti rəisinə.46. İZ formalı akt materialları ilə birlikdə bədbəxt hadisə qeydə alınan müəssisədə neçə il saxlanmalıdır?

A) 45


B) 50

C) 55


D) 60

E) 65


47. Zərərçəkənin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi vaxtı qurtaran kimi İZ formalı aktın hansı bəndi doldurulmalıdır?

A) Bədbəxt hadisələrin nəticələri haqqında 14 – cü bənd;

B) Bədbəxt hadisələrin təfsilatı haqqında 11 – ci bənd;

C) Bədbəxt hadisələrin şahidləri haqqında 13 – cü bənd;

D) Xarab olmuş avadanlıq və alətlərin dəyəri haqqında 15-ci bənd;

E) Xarab olmuş avadanlıq və alətlərin dəyəri haqqında 25-ci bənd.48. Bədbəxt hadisənin təfsilatı haqqında 14 – ci bənd kim tərəfindən doldurulmalıdır?

A) Hadisə baş vermiş sexin rəhbəri tərəfindən;

B) Hadisə baş vermiş müəssisənin rəhbəri tərəfindən;

C) Müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatı tərəfindən;

D) Müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən təşkil olunmuş komissiya tərəfindən;

E) Əmək mühafizəsi xidmətinin rəisi tərəfindən.49. 14 – cü bənd barədə hansı təşkilata məlumat göndərilir?

A) Dövlət əmək müfəttişliyinə, əmək mühafizəsi xidmətinin rəisinə;

B) Hadisə baş vermiş müəssisənin rəhbərinə, müəssisənin həmkarlar ittifaqına;

C) Müəssisə rəhbərliyi tərəfindən təşkil olunmuş komissiyaya, sex rəisinə;

D) “Dövlət daq” texniki nəzarət komitəsinə, müəssisənin rəhbərinə;

E) Əməyin xidməti rəisinə.50. Bir müəssisə başqa müəssisənin sahəsində iş görərkən işçi ilə baş vermiş bədbəxt hadisə hansı təşkilat tərəfindən təhqiq edilir və uçota alınır?

A) İş gördüyü müəssisə tərəfindən;

B) İşlədiyi müəssisə tərəfindən;

C) İş gördüyü və işlədiyi müəssisə tərəfindən;

D) Başqa müəssisə tərəfindən;

E) Müdiriyyətinin yaratdığı komissiya tərəfindən.51. Ağır xəsarətlərlə, qrup halında və ölümlə nəticələnmiş bədbəxt hadisələrin təhqiqatı hansı komissiya tərəfindən təhqiq edilir?

A) Dövlət əmək müfəttişliyinin rəisinin əmri ilə yaradılan komissiya tərəfindən;

B) Müəssisə rəhbərliyi tərəfindən yaradılmış komissiyaya tərəfindən;

C) Müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatı tərəfindən yaradılmış komissiyaya tərəfindən;

D) Sex rəisi tərəfindən yaradılmış komissiyaya tərəfindən;

E) Müdiriyyətin və həmkarlar ittifaqı təşkilatı tərəfindən yaradılmış komissiyaya tərəfindən.52. Dövlət əmək müfəttişliyinin rəisinin əmri ilə yaranmış komissiyaya kim sədrlik edir?

A) Baş əmək müfəttişliyi;

B) Müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatının sədri;

C) Müəssisənin rəhbəri;

D) Fövqəladə hallar Nazirliyi;

E) Müəssisənin mühasibat şöbəsinin rəhbəri.53. Dövlət əmək müfəttişliyinin yaratdığı komissiyanın tərkibinə kimlər daxil edilir?

A) Xəsarət baş vermiş müəssisənin yuxarı orqanının və müəssisənin rəhbər vəzifəli nümayəndəsi, əməyin mühafizəsi komissiyanın sədri;

B) Sex rəisinin, həmkarlar ittifaqı təşkilatının nümayəndəsi;

C) Dövlət dağ-mədən texniki nəzarət komissiyanın və müəssisənin rəhbərinin nümayəndəsi;

D) Xəsarət alan şəxsin və hadisənin şahidlərinin nümayəndəsi;

E) Müəssisənin mühasibat şöbəsinin rəhbəri.54. Ağır xəsarətlər zamanı tədqiqatlar komissiya tərəfindən neçə gün müddətində aparılmalıdır?

A) 20


B) 25

C) 30


D) 35

E) 40


55. Ağır xəsarətlər zamanı tədqiqat komissiyası tərəfindən neçə ədəd xüsusi tədqiqat aktı tərtib edilməlidir?

A) 4


B) 6

C) 7


D) 8

E) 9


56. Ağır xəsarətlər, qrup halında ölümlə nəticələnmiş bədbəxt hadisə haqqında müəssisnin rəhbəri hansı təşkilatlara gün ərzində məlumat verililməlidir?

A) Dövlət əmək müfəttişliyinə, yuxarı təsərrüfat orqanına, sahə həmkarlar ittifaqına;

B) Təhlükəsizlik nazirliyinə;

C) Dövlət müdafiə nazirliyinə;

D) Təhlükəsizlik və müdafiə nazirliyinə;

E) Daxili işlər nazirliyinə.57. Xüsusi təhqiqat üzrə komissiyanın tələbi ilə müəssisənin müdiri əsas neçə şərti yerinə yetirməyə borcludur?

A) 4


B) 5

C) 6


D) 7

E) 8


58. Komissiyanın üzvləri kimlərdən yazılı və şifahi izahat almaq hüququna malikdir?

A) Müəssisənin, onun struktur bölmələrinin rəhbərliyindən, şahidlərdən;

B) Xəsarət alan şəxsdən, sex rəisindən;

C) Sex rəisindən, həmkarlar ittifaqı komitəsindən;

D) Xəsarət alan şəxsdən, sex rəisindən, həmkarlar ittifaqı komitəsindən;

E) Sex rəisindən, şahidlərdən.59. Xüsusi təhqiqat komissiyası sədrinin sərəncamı ilə hansı komissiya yaradıla bilər?

A) Ekspert komissiyası;

B) Müəssisə tərəfindən yaradılmış komissiya;

C) Həmkarlar komitəsi tərəfindən yaradılmış komissiya;

D) Müəssisənin müdiriyyəti və həmkarlar komitəsi tərəfindən yaradılmış komissiya;

E) Əmək müfəttişliyinin rəisinin əmri ilə yaradılan komissiya.60. Müəssisənin müdiriyyəti İZ formalı akta əsasən hansı komitənin müəyyən etdiyi formalar üzrə zərərçəkənlər haqqında hesabat tərtib edir?

A) AR Dövlət statistikası;

B) Dövlət əmək müfəttişliyi;

C) “Dövlət daq” texniki nəzarət;

D) Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi müfəttişliyi;

E) Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi.61. Komissiya tərəfindən təklif edilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsi və əməyin mühafizəsi tələbləblərinin yol verilmiş şəxslərin cəzalandırılması barədə müvafiq əmr kim tərəfindən verilməlidir?

A) Müəssisənin rəhbəri;

B) Sex rəisi;

C) Həmkarlar təşkilatı;

D) Əməyin mühafizəsi komissiyanın sədri;

E) Dövlət əmək müfəttişliyinin rəhbəri.62. Bir adamın həlak olması ilə nəticələnən bədbəxt hadisələr hansı orqanlarda müzakirə olunmalıdır?

A) Dövlət əmək müfəttişliyində;

B) İqtisadi inkişaf nazirliyində;

C) Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyində;

D) Fövqəladə hallar nazirliyində;

E) Həmkarlar təşkilatında.63. İki və daha artıq adamın həlak olması ilə nəticələnən bədbəxt hadisələr hansı nazirlikdə müzakirə olunur?

A) Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyində;

B) Fövqəladə hallar nazirliyində;

C) İqtisadi inkişaf nazirliyində;

D) Dövlət əmək müfəttişliyində;

E) Həmkarlar təşkilatında.64. İki və daha artıq adamın həlak olması ilə nəticələnən bədbəxt hadisələr haqda lazım gəldikdə hansı nazirliyə məlumat verilir?

A) AR Nazirlər kabinetinə;

B) İqtisadi inkişaf nazirliyinə;

C) Turizm və mədəniyyət nazirliyinə;

D) Fövqəladə hallar nazirliyinə;

E) Daxili işlər nazirliyinə.65. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində inkişaf edən xəstəlik hansı xəstəlik adlanır?

A) Peşə xəstəliyi;

B) Sarılıq xəstəliyi;

C) Soyuqdəymə xəstəliyi;

D) Şəkər xəstəliyi;

E) Qızılça xəstəliyi.66. İstehsalat travmaları və peşə xəstəliklərinin səbəblərini neçə qrupa bölmək olar?

A) 4


B) 5

C) 6


D) 7

E) 8


67. İstehsalat zədələnmələri hansı texniki səbəblər qrupuna aiddir?

A) Maşın və avadanlıqların nasaz olması, texnoloji proseslərə əməl edilməməsi;

B) Avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin və alətlərin istismar qaydalarının pozulması;

C) İş yerinin təşkilindəki nöqsanlar;

D) Material və məmulatların daşınma, iş yerində və anbarda yığılma qaydasının pozulması;

E) Texnoloji reqlamentin və rejimlərin pozulması.68. İstehsalat zədələnmləri hansı təşkilatı səbəblər qrupuna aiddir?

A) Ərazinin, yol və keçidlərin qaydada saxlanılmaması, təhlükəsizlik əmək üsullarının fəhlələrə lazımi qədər öyrədilməməsi;

B) Əlverişsiz işıqlandırma;

C) Texnoloji proseslərin qeyri mükəmməlliliyi;

D) Ağır və təhlükəli işlərin lazımi qədər mexanikləşdirilməməsi;

E) Material və konstruksiyaların qüsurları.Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə