Ekspertizanın əsasları”fənnindən test suallarıYüklə 0,56 Mb.
səhifə1/5
tarix20.01.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#21638
  1   2   3   4   5

Ekspertizanın əsasları”fənnindən test sualları

(düzgün cavablar a variantında göstərilmişdi.)
qr.2125a.
1.Həndəsi fiqurlar, bitki ornamenti və s. naxışlar hansı növ toxunuş növündə olur?

 1. iri naxışlı

 2. xırda naxışlı

 3. sadə toxunma

 4. mürəkkəb toxunuş

 5. sadə toxunuşun törəməsi


2.Törəmə atlas toxunuşdan sıx atlas toxunuş almaq üçün nə etmək lazımdır?

 1. arğac saplan cüt-cüt artırmaq

 2. əriş saplan artırmaq

 3. dioqanal toxunma

 4. dama-dama toxumaq

 5. sıx toxumaq


3.Sarja toxunması kətan toxunmasından nə ilə fərqlənir?

 1. toxunuşuna görə

 2. möhkəmlyinə görə

 3. rənginə görə

 4. xammalına görə

 5. istifadə təyinatına görə


4.Əriş sapları toxunma prosesində ən çox nəyə qarşı davamlı olmalıdırlar?

 1. sürtünməyə

 2. dartılmaya

 3. cırılmaya

 4. uzanmaya

 5. qırılmaya


5.Əriş və arğal saplarını biri-birindən nə ilə fərqləndiririk

 1. yerləşməsinə görə

 2. rənginə görə

 3. qırılmasına görə

 4. upruqluğuna gorə

 5. möhkəmləyinə görə


6.Sapların nöqsanları necə cür olur

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5


7.Yerli nöqsanlar hansı nöqsanlara deyilir?

 1. gözlə görünən

 2. gözlə görünməyən

 3. xırda nöqsanları

 4. iri nöqsanlara

 5. kiçik nöqsanlara


8.Yağ ləkəsi saplarda hansı nöqsan növünə aid edilir?

 1. maşının nöqsanı

 2. əyirmə nöqsanı

 3. xammalın nöqsanı

 4. vurulma nöqsanı

 5. bəzəndirmə əməliyyatı nöqsanı


9.Toxuculuq saplarının nöqsanlarına aşağıdakılardan hansı nöqsan aid deyildir.

 1. boyanması

 2. ipliyin zibilliyi

 3. yağ ləkəsı

 4. ilmək

 5. nahamarlılıq


10.Toxuculuq əməliyyatlarında dəzgahlarda olan əriş və arğac sapların biri-biri ilə kəsişməsindən alınan sıraya nə deyilir?

 1. rapport sırası

 2. ilmə sırası

 3. sütun sırası

 4. əriş sırası

 5. arğac sırası


11.Qarışıq yun ipliyində hansı süni və sintetik liflərdən istifadə olunur

 1. yun lapsan, yun – kapron, yun – viskoz, yun – nitron

 2. yun-pambıq

 3. yun-ipək

 4. yun-mineral

 5. yun-kətan


12.Krep sapında 1 metrinə neçə buruq olur?

 1. 2200-3200

 2. 100-200

 3. 1000-1500

 4. 3400-3600

 5. 3600-4000


13.Tekstural kompleks saplar elostilik dərəcəsindən və quruluşundan asılı olaraq neçə hissəyə ayrılır?

 1. 3

 2. 1

 3. 2

 4. 4

 5. 5


14.Teksturalı saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

 1. görünüşünə

 2. burulmasına görə

 3. liftərkibinə görə

 4. istehsal üsuluna görə

 5. xassəsinə görə


15.Düyünlü saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

 1. müxtəlif yoğunluğuna malik olmasına görə

 2. burulmasına görə

 3. rənginə görə

 4. fasonuna gorə

 5. teksinə görə


16.Asetat lifi digər süni liflərdən hansı xassəsinə görə seçilir?

 1. elastikliyi

 2. istini yaxşı keçirməsi

 3. sürtünməyə qarşı davamlığı

 4. uzanması

 5. qısalması


17.Liflərin nazikliyinə gorə qiymətləndirərkən qoyun yununnan alınan liflər neçə qrupa ayrılır?

 1. 4

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. 5


18.Kətan lifi daha cox hansı xassə gostəricilərinə gorə qiymətləndirilir?

 1. hiqrosköpikliyə

 2. istilik saxlamaq xassəsinə

 3. upruqluq və xassələrə

 4. texnoloji xassələrə

 5. istismar xassəsinə


19.Toxuculuq sənayesində işlədilən liflərin 80 % -dən çoxunu hansı liflər təşkil edir?

 1. bitki

 2. heyvan

 3. süni

 4. Sintetik

 5. Mineral


20.Pambıq lifi hansı mənşəli necə qiymətləndirilir?

 1. bitki

 2. heyvan

 3. süni

 4. mineral

 5. süni


21.Qiymətləndirilən lifin nömrəsi yuxarı olduqca onun yoğunluq dərəcəsi necə olur?

 1. nazik

 2. qalın

 3. orta qalın

 4. lap qalın

 5. orta


22.Toxuculuq liflərini mənşəyinə görə qiymətləndirərkən onu neçə sinfə bölürlər?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5


23.Hansı materiallara toxunmamış materiallar deyilir?

 1. toxuculuq dəzgahında toxunmayan

 2. ilmə sırasından

 3. jakkar toxunuşlu

 4. atlas toxunuşlu

 5. polotno toxunuşlu


24.Toxunmamış materialların istehlak xassələrinədən asılıdır?

 1. həcmi çəkisindən codluq və elastiklik

 2. rəngindən

 3. forma saxlamasından

 4. Upcuqluğundan

 5. Materialından


25.Toxunmamış materialların istehsalı necə üçulla aparılır?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5


26.Toxunmamış materialların xidmət müddəti hansı xassə ilə qiymətləndirilir?

 1. istismar müddəti ilə

 2. texnoloji xassə ilə

 3. materalına görə

 4. kodlaşmasına görə

 5. sortuna görə


27.Təbii liflərin kimyəvi tərkibini qiymətləndirərkən onları hansı siniflərə ayrılar?

 1. üzvü və yeri üzvü

 2. sintetik

 3. süni

 4. Təbii

 5. Qeyri təbii


28.Toxuculuq mallarının ekspertizası zamanı mal partiyası anlayışı ?

 1. bir nəqliyyat sənədi, eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, topla gəlmiş parça miqdarı

 2. Bir nəqliyyat sənədi ilə qəbul edilmiş topla gəlmiş parça miqdarı

 3. Topdan kəsilməş parça nümunəsi

 4. Eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, parça topu

 5. Bir tarada yerləşmiş eyni artikullu parça topu


29.İplik və sapların keyfiyyəti hansı sənədə əsasən qiymətləndirilir?

  1. standarta əsasən

  2. ədəbiyyatlara əsasən

  3. aktlara əsasən

  4. müqaviləyə əsasən

  5. qeydlərə əsasən


30. İplik və sapların keyfiyyəti necə qiymətləndirilir?

 1. Xassələr üzrə qeyri-bəarbərlik göstəricisi hesablanır

 2. Qirilma yükü hesablanır

 3. Burulma əmsalı hesablanır

 4. Hiqroskopikliyi təyin edilir

 5. Elastikliyi təyin edilir


31.Materialın pis bişirilməsi nəticəsində hansı nöqsan yaranır?

 1. Ləkə

 2. Yanıq

 3. Zəifləmə

 4. Zolaqlıq

 5. Müxtəlif rəng çalarlığı


32.Bu saplardan hansı sulfat turşusunda həll olunur?

 1. viskoz, asetat, amid, kapron

 2. Ipək , pambıq, yun , kətan

 3. Poliefir, viskoz, kətan, ipək

 4. Asetat, kapron, kətan, yun

 5. Pampıq, poliefir, amid, kətan


33.Toxuculuq materiallarının hazırlanma üsulunun eyniləşdirmə ekspertizası hansı metodla qiymətləndirilir?

 1. Orqonoleptik metod

 2. Ekspress metod

 3. Test metodu

 4. Laboratoriya metodu

 5. Sensor metod


34.Toxuculuq materiallarının qiymətləndirilməsi hansı metodla həyata keçirilir?

 1. Orqonoleptik metod

 2. Sensor metod

 3. Laboratoriya metodu

 4. Ekspress metod

 5. Test metodu


35.Toxuculuq materiallarının təsnifat qymətləndirilməsi zamanı hansı əlaməti təyin olunur?

 1. Növ müxtəlifliyi

 2. Xammalı

 3. Kimyəvi tərkibi

 4. Toxunma növü

 5. Iplik və sapların növü


36. Parçaların vahid xassə göstəricisinə görə keyfiyyətini qiymətləndirərkən hansı metodlardan istifadə olunur?

 1. Ekspert

 2. Laboratoriya

 3. Orqonoleptik

 4. Sosioloji

 5. Təcrübəvi geyim


37.Parça mallarının ekspert qiymətləndirilmə zamanı kobud nöqsan müşahidə edilərsə ekspert nə etməli?

 1. Şərti kəsik edərək keyfiyyət itkisi faizini müəyyənləşdirir

 2. Parçanın keyfiyyətsizliyi haqda akt tərtib edir

 3. Işçi dəftərində bu barədə qeydlər edir

 4. Sifarişçi təşkilatın nümayəndəsinə xəbardarlıq edir

 5. Ekspert kobud nöqsanı kəsərək nümunə kimi götürüb mal göndərən təşkilatın nümayəndəsinə xəbərdarlıq edir


38.Parçanin lif tərkibinin eyniləşdirilməsi hansı metodla həyata keçirilir?

 1. Orqonoleptiki

 2. Laboratoriya

 3. Sensor

 4. Ekspert

 5. Test


39. Çıxış ayaqqabılarında ən çox hansı tələbə üstünlük verilir?

  1. estetik tələb

  2. istismar tələbi

  3. gigiyenik tələb

  4. erqonomik tələb

  5. texnoloji tələb


40.Parçaların nöqsanları standarta əsasən necə qruplaşdırılır?

 1. yerli və yayilmış

 2. Gizli və aşkar

 3. Gorünən və görünməyən

 4. Görünən və yayılan

 5. Yerlı və aşkar


41.Parçaların bədii- estetik göstəriciləri maksimim necə balla qiymətləndirilir?

 1. 40 balla

 2. 35 balla

 3. 10 balla

 4. 20 balla

 5. 30 balla


42.Parça mallarının kəmiyyət sayına ekspertlər hansı əməliyyatlardan sonar başlayırlar?

 1. Plombun salamatlığı, dəmir yol fakturasında topun uzunluğu, konteynerə müdaxilə olunmaması

 2. Dəmir yol fakturasında parça topunun uzunluğu

 3. Konteynerə müdaxilə olunması aydınlaşdıqdan sonar

 4. Plombun salamat olmasından sonra

 5. Konteynerin xarici vəziyyəti, konteynerin üzərindəki plombun salamatlığı


43.Bunlardan hansı parça və geyim mallarının gigiyenik xassəsinin qiymətləndirilməsi üçün vacibdir?

 1. buxarkeçirilməsi, havakeçirilməsi

 2. Parçanin fakturası

 3. Koloristik tərtibatı

 4. Şəffaflığı

 5. Forma saxlanması


44.Yun parçaların keyfiyyətcə sortlaşdırılmasında I sort üçün bal qiymətinin səviyyəsi hansı həddə qədər ola bilər?

 1. 12 bal

 2. 10 bal

 3. 16 bal

 4. 18 bal

 5. 20 bal


45.Donluq parçalar içərisində ən nazik hansılardır?

 1. Batist, volta, markizet

 2. Triko, moleskin

 3. Kanifas, asta, mayya

 4. Zefir, pike, lionez

 5. Poplin, tafta, şotlanka


46.Hansı prossesdən polotno toxunması əmələ gəlir?

 1. Əriş və arğac saplarının növbə ilə bir-birinin örtməsi prosesindən

 2. Əriş saplarının növbə ilə örtməsi prosesindən

 3. arğac saplarının növbə ilə bir-birinin örtməsi prosesindən

 4. bir arğac sapı 2 və ya 3 əriş sapı ilə bir -birini örtməsi prosesindən

 5. bir arğac sapı əyilərək 4 və çox əriş sapınin üzərini örtməsi prosesindən


47.Parçaların tərkibindəki lifin təbiətini hansı üsulla qiymətlədiririk?

 1. orqonoleptiki və laboratoriya

 2. Yalnız orqonoleptiki

 3. Yalniz laboratoriya

 4. Riyazi üsulla

 5. Riyazi və laboratoriya


48.Parçanın xarakteri hansı xassələrinə gorə qiymətləndirilir?

 1. xarici görünüşünə və xassələrinə

 2. Formasına

 3. Keyfiyyətinə

 4. Yalnız xarici görünüşünə

 5. Yalnız xassələrinə


49.Hansı toxunma parçalar daha davamlı olur?

 1. Polotno

 2. Sarja

 3. Sətin

 4. Yalnız sarja və sətin

 5. Polotno və sarja


50.Parçaların sıxlığına təsir edən amillər hansıdır?

 1. toxunma növləri

 2. Liflərin növləri

 3. Toxunmaya hazırlıq əməliyatları

 4. Ağardılma

 5. Bəzndirilmə


51.Parçaların vahid xassə göstəricisinə görə keyfiyyətini qiymətləndirərkən hansı metodlardan istifadə olunur?

 1. Ekspert

 2. Laboratoriya

 3. Orqonoleptik

 4. Sosioloji

 5. Təcrübəli geyim


52.Parçaların gigiyenik xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillərin rolu üstünlük təşkil edir?

 1. lif tərkibi

 2. Bərkidilməsi

 3. Yandırma və ya ütüləmə

 4. Merserizasiya əməliyyatı

 5. Yandırılma


53.Parçaların sıxlığına təsir edən amillər hansılardır?

 1. Toxunma növləri

 2. Liflərin növləri

 3. Toxunmaya hazırlıq

 4. Ağardılma

 5. Bəzəndirilmə


54.Dartılma zamanı hansı növ parça daha dözümlüdür?

 1. dioqanal

 2. Sətin

 3. Atlas

 4. Sarja

 5. Bəzəndirilmə


55.Hansı lif növü sintetik lif sırasına aiddir?

 1. nitron

 2. Pambıq

 3. Kətan

 4. Asetat

 5. Misli amonyak


56.Daha çox burulma dərəcəsinə malik olan iplik və saplar parçaların hansı xassələrinə müsbət təsir göstərir?

 1. parçanın mexaniki davamlılıgına

 2. Parçanın rənginə

 3. Parçanın islanmasına

 4. Parçanın piçilməsinə

 5. Parçaların yuyulmasına


57.Parçalarının istehlak xassılırinin formalaşdırılmasında ilkin amil hansıdır?

 1. Lif tərkibi

 2. Bərkidilmə

 3. Toxunmanın növü

 4. Ağardılmanın növü

 5. Akkreditləşdirmə


58.Parçaların gigiyenik xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillərin rolu üstünlük təşkil edir?

 1. Lif tərkibi

 2. Bərkidilməsi

 3. Kalandırlardan keçirilməsi

 4. Yandırılma və ya ütülmə

 5. Merserizasiya əməliyyatı


59.Parçaların mexaniki xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillər vacib rol oynayır?

 1. Toxunma

 2. Boyadılma

 3. Akkreditləşdirmə

 4. Ağardılma

 5. Karbonizasiya əməliyyatı


60.Tikiş müəssisələrinə verilmiş parçaların keyfiyyətini nə zaman yoxlayırlar?

 1. Parça biçilməzdən əvvəl

 2. Satışa buraxılmazdan əvvəl

 3. Zədələnmiş, zay olduğu halda

 4. Parçanın keyfiyyətsizliyi aşkar olunan zaman

 5. Akt tərtib edilən zaman


61.Trikotaj məmulatlarının keyfiyyət göstəriciləri hansı amillər ilə təyin edilir?

 1. xarici nöqsanlar, laboratoriya təhlilləri

 2. Xidmət müddəti

 3. Donamlılıq, bəzək əməliyyatı

 4. Çəkisi, ölçüsü

 5. Sıxlığı, boyayığın sabitliyi


62.Ortüklü trikotaj qimətləndirilərkən hansı əsəs gostəriciləri nəzərə alınmalıdır?

 1. iki əlvan sapdan hörülən trikotaj

 2. Saya trikotaja

 3. Naxışlı trikotaja

 4. Rənglı trikotaja

 5. Iki rəngli trikotaja


63.Jakkard trikotaj hansı naxışlarına gorə qiymətləndirilir?

 1. mürəkkəb əlvan naxışla

 2. Iki qat trikotaja

 3. Üçqat trikotaja

 4. Üç astarlı trikotaja

 5. Tiftikli trikotaja


64.Trikotaj mallarının iqtisadi faizi nə zaman müəyyənləşdirilir?

 1. Ticarət birliyinin bu haqda xahişi olduqda

 2. Kəmiyyət ekspertizası aparılarkən

 3. Istehsal və qeyri istehsal xarakter nöqsanlarına görə

 4. Ketfiyyət ekspertizası aparılarkən

 5. Konteynerdə gəlmiş malalrın sayının yoxlanılması zamanı


65.1№li forma üzrə ekspertiza aktı əlyazması şəklində neçə nusxə tərtib edilir?

 1. 1 nüsxə

 2. 4 nüsxə

 3. 3 nüsxə

 4. 5 nüsxə

 5. 2 nüsxə


66.Qablaşdıma tikotajın məmulatlarının keyfiyyətinə necə təsir göstərir?

 1. Müxtəlif zərərli amillərin təsirindən qorunur

 2. Erqonomik xassələrini yüksəldir

 3. Funksional xassələrini yüksəldir

 4. Uzunömürlülüyünü yüksəldir

 5. Gigiyenikliyini yüksəldir


67.Ekspert qiymətləndirilməsi zamanı istifadə edilən qiymətləndirmə sistemi hansı qrupa bölünür?

 1. 4- əla, yaxşı, kafi və pis

 2. 2- əla, və pis

 3. 3- yaxşı, kafi və pis

 4. 5-əla , orat, yüksək, kafi , pis

 5. 1-əla


68.Trikotaj məmulatlarının keyfiyyət göstəriciləri hansı amillər ilə təyin edilir?

 1. Xarici nöqsanlar, laboratoriya təhlilləri

 2. Xidmət müddəti , estetik xassə

 3. Davamlılıq , bəzək əməliyyatı

 4. Çəkisi, ölçüsü

 5. Sıxlığı, boyağın sabitliyi


69.Trikotaj mallarının ekspert qiymətləndirilməsi zamanı baza göstəriciləri termini altında nə baş verir?

 1. Normativ texniki sənədlərdə trikotaj mallrının keyfiyyətini əks edən göstəricilər

 2. Müqavilə və ya kontrakdakı şərtlərdə əks olunmuş tələblər

 3. Trikotaj malları saxlanan bazalarda olan göstəricilər

 4. Trikotaj mallarının istehlak xassələrini özündə əks etdirən kompleks göstəricilər

 5. Ilmə sıraları strukturunu əks edən göstəricilər


70.Trikotaj və tikili malları qiymətləndirərkən onları fərqləndirən əsas xassə hansıdır?

 1. elastiklik

 2. gigietik

 3. estetik

 4. istismar xassəsi

 5. hava keçirmə


71. Trikotaj mallarının keyfiyyətini qiymətləndirən zaman hansı keyfiyyət göstəriciləri nəzərə alınır?

 1. xammalının növü tikişinin keyfiyyəti

 2. Rəngi

 3. Üslubu

 4. Çəkisi

 5. Markalanması


72.Trikotaj toxunuşlarından olan fanq toxunuşu lastik toxunu olan nə ilə fərlənir?

 1. ilmə sırasına görə

 2. formasına görə

 3. rənginə görə

 4. xammalına görə

 5. qalınlığı görə


73.Trikotaj polotnosu tikili mallardan hansı xassələrinə görə fərqlənir?

 1. istehsal texnologiyasına görə

 2. rənginə

 3. xammalına

 4. konstruksiyasına

 5. çəkisinə görə


74. Laboratoriya üsullarında trikotaj məmulatının keyfiyyət səviyyəsi hansı xassələrə görə təyin olunur?

 1. sixlığı və 1 m2 polotnonun çəkisi

 2. müasir modaya uyğunluğu

 3. konstruksiyası

 4. qablaşdırma

 5. daşınma


75.Tikili mallarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində tikiş və sırıqların vəziyyəti hansı metod ilə təyin edilir?

 1. orqonolepyik və ölçmə metodu ilə

 2. Laboratoriya metodu ilə

 3. Kompleks

 4. Ekspert

 5. Sosioloji


76.Tikili məmulatlarda rast gəlinən nöqsanları neçə qrupa bölünür?

 1. 2 qrupa

 2. 4 qrupa

 3. 1 qrupa

 4. 3 qrupa

 5. 5 qrupa


77.Kütləvi üsulla istehsal edilən tikili məmulatların keyfiyyəti necə qiymətləndirilir?

 1. Təsdiq edilmiş standart və texniki şərtlər üzrə

 2. Orqonoleptik

 3. Laboratoriya təhlillər üzrə

 4. Boyağın sabitliyi

 5. Sıxlığı, çəkisi


78.Tikili mala olan tələb neçə cür olur?

 1. Perspektiv, cari , ümumi, spesifik

 2. Keyfiyyət , kəmiyyət

 3. Spesifik, sosioloji

 4. Subyektiv, evrestik

 5. Obyektiv, evrestik


79.Geyimlərdə olan antropometrik göstəricilər nəyə uyğun qiymətləndirilir?

  1. Ölçü standartlarına

  2. Keyfiyyətə uyğun olaraq

  3. Markaya uyğun olaraq

  4. Tələblərə uyğun olaraq

  5. Kataloqa uyğun olaraq


80.Geyimlərdə psixofizioloji tələblər nəyə uyğun qiymətləndirilir?

 1. İnsan rahatlığına

 2. Insanın iş qabiliyyətinə

 3. Standarta uyğun olması

 4. Texniki şərtlərə uyğun olması

 5. Iqtisadi tələblərə uyğun olması


81.Geyimim keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla qiymətləndirilir?

 1. Kompleks metod

 2. Analitik metod

 3. Seçmə metod

 4. Sosial metod

 5. Alət metod


82.Tikili məmulatların fiquraya oturma keyfiyyətinə təsir göstərən nöqsanlar hansılardır?

 1. Konstruksiya nöqsanları

 2. Modelləşmə nöqsanları

 3. Tikiş nöqsanları

 4. Haşiyə nöqsanları

 5. Parça nöqsanları


83.Tikili malların eyniləşdirliməsi hansı metodlarla həyata keçirilir?

 1. Orqonoleptik, ölçü, fiziki- kimyəvi

 2. Sensor, test, laboratoriya,

 3. Ölçü, ekspress, test

 4. Fiziki- kimyəvi, ekspert

 5. Laboratoriya, sensor


84. Tikili malların sortunun eyniləşdirilməsi nəyə əsasən həyata keçirilir?

 1. Standarta

 2. Preyskuratrta

 3. Etalon nümunəyə

 4. Markaya

 5. Ştrix- koda


85. Tikili malların markalanması nə ilə müşahidə olunur?

  1. Əmtəə damğası, əmtəə nişanı, yoxlama lenti

  2. Yoxlama lenti , ticarət markası

  3. Əmtəə nişanı, yoxlama lenti

  4. Nişanlar, qadağanedici

  5. Əmtəə nişanı ticarət markası


86.Qiyətləndirmə zamanı tikili malların keyfiyyətini formalaşdıran amillər necə qruplaşdırilır?

 1. Xammal, istehsal texnologiyası, biçmə

 2. Model, quraşdırma, biçmə, bəzək

 3. Layihələşdirmə, biçmə, tikmə, bəzək

 4. Parça seçimi, naxış seçimi, model

 5. Saxlama , daşıma , satış


87.Tikili malların keyfiyyətinin qiymətləndirmə zamanı noqsanlar hansı qruplara ayrılır?

 1. Material və istehsal nöqsanları

 2. Malın üst və astar hissəsində olan nöqsanlar

 3. Döş və ətək hissədə olan nöqsanlar

 4. Naxış və bəzək nöqsanları

 5. Tikiş və furnitura nöqsanları


88. Tikili malların keyfiyyəti qiymətləndirilən zaman hansı nöqsanlar nəzərə alınmır?

 1. gözə çarpmayan nöqsanlar

 2. İri nöqsanlar

 3. 3-dən çox olan nöqsanlar

 4. keyfiyyəti yararsız hala salan nöqsanlar

 5. istehlak xassələrinə xəzər gətirən nöqsanlar


89. Uşaqlar üçün olan geyimlərin keyfiyyətini qiymətləndirərkən hansı xassə əsas götürülür?

 1. gigiyenik

 2. erqonomik

 3. estetik

 4. hiqroskopik

 5. elektrikləşmə


90. Milli geyimlərd qiymətləndirilərkən hansı istehlak xassəsi əsas göstəricisi kimi götürülür?

 1. estetik xassə

 2. funksional xassə

 3. gigienik xassə

 4. erqonomik xassə

 5. ekoloji xassə


91. Geyimlərdə fiziki köhnəlmə ilə mənəvi köhnəlmə arasında hansı cəhət qiymətləndirilir?

 1. geyim istifadə edilmədən köhnəlmişdir

 2. geyim istifadə edilərək köhnəlmişdir

 3. geyim sürtünmədən köhnəlmişdir

 4. geyim cırılaraq köhnəlmişdir

 5. geyim çürüyərək köhnəlmişdir


92. Tikili mallara verilən istismar tələblərini qiymətləndirərkən hansı xassələrdən istifsdə edilir?

 1. istismar müddəti və ya xidmət müddəti

 2. geyimlərin istiliyi mühafizə etmə xassəsi

 3. geyimlərin rəngi

 4. Moda və üslub

 5. geyimlərin konstruksiyası


93. Beynəlxalq ölçü olan XXXL yerli ölçülərin hansına aid edilir?

 1. 56

 2. 50

 3. 52

 4. 54

 5. L


94. Tikili mallarda ölçü göstəricisi hansı yarımçevrənin uzunluğu ilə ölçülür?

 1. döş yarımçevrəsi

 2. bel yarımçevrəsi

 3. omba yarımçevrəsi

 4. baş yarımçevrəsi

 5. sarğı yarımçevrəsi


95.Tikili mallarda uzunluq ölçü vahidi insan bədəninin harasından harasına qədər olan məsafədir?

 1. başın yuxarısından ayağa qədər olan məsafə ilə

 2. kürəkdən ayağa qədər olan məsafə ilə

 3. beldən ayağa qədər olan məsafə ilə

 4. boyundan ayağa qədər olan məsafə ilə

 5. ombadan ayağa qədər olan məsafə ilə


96. Aşağıdakılardan hansı geyimlərdə estetik xassələr daha öndə olmalıdır?

  1. ziyafət

  2. xüsusi təyinatlı

  3. milli

  4. gündəlik

  5. idman


97. İnsanın normal həyat fəaliyyətini təmin edən əsas tələb hansıdır?

 1. gigiyenik

 2. funksional

 3. xidmət müddəti

 4. estetik

 5. erqonomik


98.Geyimlərdə hansı xassənin yüksək olması bədənin istilik itirməsini azaldır, temperaturun daim saxlanmasını təmin edir?

 1. gigiyenik

 2. erqonomik

 3. estetik

 4. funksional

 5. xidmət müddəti


99. Hansı geyimlərin istehsalında tətbiq olunan materiallar su götürməyən, çürüməyən maddələrlə hopdurulması məqsədə uyğun hesab edilir?

 1. üst geyimlərin

 2. dəyişək

 3. geyimə aid olmayan

 4. süfrələrin

 5. yüngül donların


100.Hansı iqlim zonası üçün nəzərdə tutulan geyimlər yuxarı istilik saxlama xassəsinə malik olmalıdır?

 1. soyuq

 2. isti

 3. mülayim

 4. tropik

 5. subtropik


101. Geyimlərə verilən gigiyenik tələblər iqlim zonasından asılı olaraq dəyişə bilərmi?

 1. dəyişər

 2. dəyişmir

 3. nisbətən

 4. bəzi hallarda

 5. arada bir


102. Aşağıdakı geyimlərdən hansı daha yaxşı istilik saxlama qabiliyyətinə malikdir?

 1. paltolar

 2. yubkalar

 3. köynəklər

 4. donlar

 5. plaşlar


103.Moda və üslub geyimlərin keyfiyyətinə verilən hansı tələbə təsir edir?

 1. estetik

 2. erqonomik

 3. texnoloji

 4. gigiyenik

 5. xidmət müddəti


104. İstehlakçıların sağlam həyat tərzini təmin edən tələb hansıdır?

 1. gigiyenik

 2. estetik

 3. texnoloji

 4. erqonomik

 5. istismar


105.Geyimlərin keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla qiymətləndirilir?

 1. kompleks

 2. analitik

 3. seçmə

 4. sosial

 5. alət


106.Tikili mallarda sortlaşdırma nəyəəsasən həyata keçirilir?

 1. nöqsana

 2. xammala

 3. təsnifata

 4. çeşidə

 5. texnologiyaya


107.Nöqsanlar tikili malda yerləşmə dərəcəsinə görə neçə qrupa bölünür?

 1. görünən, görünməyən

 2. görünən, xırda

 3. görünən, iri

 4. iri, xırda

 5. görünməyən


108.Parçanın upruqluğu, emal keyfiyyəti, istismar şəraiti tikili malların hansı xassəsinə təsir edir?

 1. forma saxlaması

 2. hava keçirməsi

 3. istilik saxlaması

 4. hiqroskopikliyi

 5. bəzəyi


109.Tikili malların insan bədəninə oturması keyfiyyəti necə təyin olunur?

  1. manikenə geydirməklə

  2. ölçməklə

  3. masada baxmaqla

  4. işıqda baxmaqla

  5. cihazda dartmaqla


110.Qız uşaqlarına məxsus köynəkləri hansı ölçülərdə buraxılır?

 1. 26-42

 2. 20-24

 3. 44-54

 4. 56-60

 5. 60-80


111.Çit parçalar hansı toxunma ilə hazırlanır?

 1. Polotno

 2. Xırdanaxışlı

 3. Atlas

 4. Sarja

 5. İrinaxışlı


112. Tikili mallarda aralıq ölçüləri biri-birindən fərləndirən zaman onlar arasında interval fərqi neçə sm olur?

a) 4 sm

b) 3 sm

c) 2 sm


d) 5 sm

e) 6 sm
113.Xalça məmulatlarının keyfiyyətinə təsir edən amillər hansılardır? 1. Xammalı, bədii tərtibatı, hazırlanma texnologiyası

 2. Naxışları , xammalı

 3. Istehsalı , tərtibatı

 4. Xammalı, istismarı

 5. Daşınması, saxlanması


114.Xalçanın xammaterialları neçə yerə bölünür?

  1. Təbii, süni – sintetik

  2. Sintetik

  3. Bitki mənşəli

  4. Heyvan mənşəli

  5. Süni


115.Xalça istehasalında ən çox istifadə olunan xammal hansıdır?

 1. Qoyun yunu

 2. Maral yunu

 3. Keçi yunu

 4. Dəvə yunu

 5. Dovşan yunu


116.Xalça istehsalında istifadə olunan hansı qoyun yunu daha qiymətlidir?

 1. Yazda qırxılan

 2. Payızda qırxılan

 3. Qışda qırxılan

 4. Yayada qırxılan

 5. Payız – qışda


117.Xovlu xalça istehsalında hansı yundan istifadə olunur?

 1. Qaba yun

 2. Seliloza

 3. Yazda qırxılan

 4. Maral yunu

 5. Sintetik


118.Süni ipəyin əsas xammalı nədir?

 1. Seliloza

 2. Sink

 3. Marqans

 4. Bitki mənşəli

 5. Heyvan mənşəli


119.Hal – hazırda xalça mallarına verilən başlıca tələb hansıdır?

 1. Estetik tələb

 2. Texniki tələb

 3. Bioliji tələb

 4. Sosioloji tələb

 5. Iqtisadi tələb


120.Yüksək kateqoriyalı xalçalara neçə bal verilir?

 1. 38 bal

 2. 40 bal

 3. 20 bal

 4. 15 bal

 5. 35 bal


121. Xalçanı qiymətləndirərkən hansı istehlak tələbləri qoyulur?

 1. Estetik,yararlılıq, etibarlılıq

 2. etibarlılıq, iqtisadı, təhlükəsizlik

 3. yaralılıq, etibarlılıq, estetik

 4. gigiyeniklik,estetik, etibarlılıq

 5. iqtisadi, yararlı, gigiyenik


122. Standarta gorə uzunluğu 100 sm olan məmulatlarda kənarlaşma nə qadər olur?

  1. 1 sm-ə qədər

  2. 3 sm -ə qədər

  3. 2 sm -ə qədər

  4. 5 sm -ə qədər

  5. 4 sm -ə qədər


123. Xalçanın səsudması qabiliyyəti nədən aslıdır?

 1. qalınlıq və çəkidən

 2. eninnən və qalınlığından

 3. çəkidən və uzunluqdan

 4. uzunluqdan və naziklikdən

 5. naziklikdən və qalınlıqdan


124. Standarta gorə 100 sm dən yuxarı olan xalça məmulatlarında kənarlaşma nə qədər olur?

 1. 3 sm qədər

 2. 1 sm -ə qədər

 3. 4 sm -ə qədər

 4. 2 sm -ə qədər

 5. 5 sm -ə qədər


125. Xalçanın boyağının sabitliyi neçə balla qiymətləndirilir?

 1. 8 balla

 2. 5 balla

 3. 7 balla

 4. 9 balla

 5. 6 balla


126. Xalçanın çəkisini hansı düsturla təyin edirlər?

 1. M=T*100

 2. M=T*200

 3. M=T*300

 4. M=T*400

 5. M=T*500


127.Xalçanın əzilmə dərəcəsini yoxlamaq üçün onu neçə gün yuk altında saxlayirlar?

 1. 15 gün

 2. 18 gün

 3. 25 gün

 4. 10 gün

 5. 35 gün


128. Xalçanın 1 kv m çəkisi necə müəyyənləşdirilir?

 1. tərəzidə çəkilir,olçüyə bolünür

 2. Uzunluğu olçülür, xovun hündürlüyü hesablanır

 3. Xovun hündürlüyü olçülür

 4. Sıxlıq hesablanır

 5. Eni uzununz vurulur


129. Xalçanın tipini, mənşəuini təyin etmək üçün nə əsəs gotürülur?

 1. naxış,çeşni,bəzək

 2. bəzək,boya

 3. boya,çeşid,naxış

 4. naxış, boya,lif

 5. çeşni,boya


130.Xovun hündürlüyünü necə təyin edirlər?

 1. xətkeş vasitəsi ilə 5 yerdən

 2. sm vasitəsi ilə 2 yerdən

 3. sm vasitəsi ilə 5 yerdən

 4. xətkeşvasitəsi ilə 10 yerdən

 5. xətkeş vasitəsi ilə 15 yerdən


131. Xovun sıxlığı necə təyin eilir?

 1. 1 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

 2. 4 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

 3. 3 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

 4. 5 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

 5. 2 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə


132.Xalçada noqsanların balı az olduqda xalça necə qiymətləndirilir?

 1. yüksək

 2. orta

 3. əla

 4. az

 5. yaxşı


133. Xalçanın elektrik keçirməsi nə ilə qiymətləndirilir?

 1. Xüsusi səthi elektrik müqaviməti ilə

 2. xüsusi dərəcə ilə

 3. voltmetirlə

 4. coolla

 5. termometrlə


134. Xalçanın upruqluğu necə qiymətləndirilir?

 1. 15.30.60 dəq. intervalda təzyiq etməklə

 2. 2.4 .6 dəq. intervalda təzyiq etməklə

 3. 15.20.25 dəq. intervalda təzyiq etməklə

 4. 25.40.80 dəq. intervalda təzyiq etməklə

 5. 35.50.60 dəq. intervalda təzyiq etməklə


135. Xalçanın qalınlığını necə təyin edirlər?

 1. qalınlıq olçən cihazla

 2. Sm –lə

 3. mm-lə

 4. xətkeşlə

 5. qarışla


136.Xalçanın sürtünməyə qarşı davamlılığı nədən asılıdır?

 1. lif tərkibindən

 2. toxunuşundan

 3. boyadan

 4. sıxlığından

 5. qalınlığından


137.Dərilər hansı üsulla konservləşdirilir?

 1. Duzlamaq, qurutmaq, dondurmaq

 2. Duzlamaq

 3. Qurudub sonra aşılamaq

 4. Duz məhlulunda saxlamaq

 5. Dondurmaq


138.Dərilərin emal edilməsi əməliyyatları hansılardır?

  1. Aşılamağa hazırlıq, aşılama, bəzək əməliyyatı

  2. Dərinin aşılanması

  3. Dermanın ayrıd edilməsi

  4. Epidrmis qatıın ayrid edilməsi

  5. Duz məhlulunda saxlamaq


139.Ekspertlər dərini mikroquruluşuna görə hansı təbəqələrə bölürlər?

 1. Epidermis, orta , dərialtı təbəqə

 2. Derma, mezdra

 3. Buynuz, derma

 4. Üst , orta, alt

 5. Alt , mezdra


140.“Sevro” hansı dəridən hazırlanır?

 1. Keçi

 2. Qoyun

 3. Quzu

 4. Inək

 5. Öküz


141.Aşılayıcılar gönə hansı xassəsi verir?

 1. Mexaniki möhkəmlik

 2. Bərklik

 3. Suya nisbi davamlıq

 4. Kimyəvi davamlıq

 5. Elastiklik


142.Dərinin ümumi xassələri hansılardır?

 1. Ölçüsü, davamı, çəkisi, istilik saxlam

 2. Ölçüsü

 3. Qalınlığı

 4. Çəkisi

 5. Istilik saxlama


143.Gön ayaqqabıların xarici görünüşü və bəzəndirilməsi neçə balla qiymətləndirilir?

 1. 20

 2. 10

 3. 15

 4. 22

 5. 14


144.Gön ayaqqabıların daxili tərtibatı neçə balla qiymətləndirilir?

 1. 8

 2. 6

 3. 10

 4. 20

 5. 7


145.Təzə dərinin tərkibində neçə miqdar su olur?

 1. 60%

 2. 50%

 3. 70%

 4. 80%

 5. 40%


146.Rezin ayaqqabıların üzünə işlənən rezinin qalınlığı neçə mm olmalıdır.?

 1. 0,65 mm

 2. 1,5 mm

 3. 1,0 mm

 4. 0,5 mm

 5. 0,70 mm


147.Ayaqqabıların əsas növ ekspertizasına hansılar daxildir?

 1. Kəmiyyət, keyfiyyət, təkrar, nəzarət və təşkilatların sifarişi ilə keçirilən ekspertiza

 2. Təkrar ekspertiza

 3. Nəzarət ekspertiza

 4. Kəmiyyət ekspertiza

 5. Orqonoleptik və laboratoriya ilə ekspertiza


148.Dərilərin yağlı maddələrlə emal edilməsi hansı xassəni yaxşılaşdırır?

 1. Yumşaq

 2. Plastik

 3. Sıxlıq

 4. Upruqluq

 5. Bərklik


149.Gön ayaqqabıların keyfiyyətinə qoyulan tələblər hansılardır?

 1. funksional, istismar,estetik, gigiyenik, erqonomik

 2. Iqtisadi, istismar

 3. Bioloji, fizioloji

 4. Sosioloji, cari,

 5. Mikrobioloji, riyazi


150.Gön ayaqqabıların daxili tərtibatına neçə balla qiymət verilir?

 1. 8

 2. 10

 3. 6

 4. 7

 5. 12


151.Ayyaqqabının xarici görünüşünə görə qüsurunun olmadığını hansı metodla təyin edirlər?

 1. Orqonoleptik

 2. Laborator

 3. Funksional

 4. Ekspert

 5. Sosioloji


152.Gön –ayaqqabıların keyfiyyətinn aşağı düşməsinə səbəb olan nöqsanlar hansılardır?

 1. Görünən, gizli, yol verilən, yol verilməyən

 2. Istehsal zamanı

 3. Xammalında rast gəlinən nöqsanlar

 4. Kritik istismar

 5. Qablaşdırma, daşınma zamanı baş verilən nöqsanlar


153.Dərinin kollogen lifinin tərkibində karbonun miqdarı neçə faizdir?

 1. 50,2%

 2. 42,7%

 3. 35,6 %

 4. 50,8 %

 5. 10,9%


154.Standart üzrə bərk xassəli gön yarımfabrikatların tərkibində neçə faiz rütubət olmalıdır?

 1. 12-15%

 2. 10-20%

 3. 8-10%

 4. 20-25%

 5. 5-10%


155.Hansı gönlərdə hansı nöqsan xammal nöqsanı sayılır?

 1. Yara izləri

 2. Qeyri-bərabər boyadılma

 3. Tam aşılanma

 4. Plyonka təbəqəsinin tökülməsi

 5. Qeyri- bərabər xovlaşdırma


156.Xrom gönlərin tərkibində yağlı birləşmənin miqdarı neçə faiz təşkil edir?

 1. 7-10 %

 2. 6-8%

 3. 10-12%

 4. 9-10%

 5. 3-10%


157.Ekspertlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi neçə qrupa bölünür?

 1. 5

 2. 2

 3. 6

 4. 4

 5. 8


159.Ekspertin keyfiyyətinin işçi qrup tərəfindən qiymətləndirilməsi hansı qiymətləndirmə üsuluna aiddir?

 1. Evrestik

 2. Test

 3. Kombinləşdirilmiş

 4. Statistik

 5. Sənədli


160.Ekspertin keyfiyyətinin kombitentlik yolla qiymətləndirilməsi hansı qrup metoda aiddir?

 1. Kombinə edilmiş

 2. Test

 3. Evristik

 4. Sənədli

 5. Statisti


161.Xəzin işığa qarşı davamlılığı neçə balla qiymətləndirilir?

 1. 5

 2. 6

 3. 3

 4. 10

 5. 15


162.Xəzin keçəlləşmə xassəsinə hansı amil daha çəx təsir göstərir?

 1. Rütubətlı mühit

 2. Xəzin sıxlığı

 3. Xəzin quruluşu

 4. Xəzin yumşaqlığı

 5. Xəzin qalınlığı


163.Rənginə görə xəzlər neçə qrupa bölünür?

 1. 6

 2. 7

 3. 3

 4. 8

 5. 2


164.Aşağıdakı hansı heyvanın sağlığındakı nöqsanlardır?

 1. Çopurluq

 2. Qızartı

 3. Iki tərəfli kəsik

 4. Yanıq izləri

 5. Rəngin itirilməs


165.Aşağıda göstərilən xəzlərdən hansı daha sıx xəz qatına malıkdir?

 1. Samur xəzi

 2. Porsuq xəzi

 3. Dələ xəzi

 4. Su iti xəzi

 5. Qaragül cinslı qoyun xəzi


166.Istehsalat təyinatlı gön ayaqqabının keyfiyyətinə qoyulan əsas tələb hansıdır?

 1. Spesifik xassəli olması

 2. Istilik saxlanması

 3. Yüngül olması

 4. Forma saxlanması

 5. Suyu keçirməsi


167.Xəz dəri yarımfabrikatları sortlaşdırılarkən nöqsanlarına görə neçə balla qiymətləndirilir?

 1. 10-a qədər

 2. 10-15-ə qədər

 3. 15-20-ə qədər

 4. 5 -ə qədər

 5. 8-ə qədər


168.Aşağıdakılardan hansı gön ayaqqabıların istehsal nöqsanı sayılır?

 1. Daban dalı detalının müxtəlif uzunluqda olması

 2. Üz materialında örtük təbəqəsinin tökülməsi

 3. Cızılma izləri

 4. Detalın astar tərəfindən kəsilməsi

 5. Naxışının qeyri dəqiqiliy


169.Konteynerdə gələn ayaqqabıların kəmiyyət ekspertizasına hansı əməliyyatlar aiddir?

 1. Konteynrlərin vəziyyəti, açılması, ayaqqabıların sayı və ekspertizası, aktın tərtibi

 2. Ekspertiza aktının tərtib edilməsi

 3. Konteyner və plombların vəziyyətinin yoxlanması

 4. Ayaqqabının sayının təyini

 5. Konteynerin vəziyyəti


170.Xəz dərilərin keyfiyyətinin ilkin əsası nədən aslıdır?

 1. Tük təbəqəsinin xassələrindən

 2. Gön təbəqəsindən

 3. Bəzəndirilmədən

 4. Kimyəvi tərkibindən

 5. Boyadılmasından


171.Qısa tüklü heyvanların tükününün uzunluğu neçə mm-dir?

 1. 12-25 mm

 2. 15-30 mm

 3. 18-28 mm

 4. 12-20 mm

 5. 10-15 mm


172.Tükün sıxlığına görə xəzlər neçə qrupa bölünür?

 1. 4

 2. 2

 3. 5

 4. 7

 5. 6


174.Xəzli heyvanlar xəzi hansı tüklərdən ibarətdir?

 1. İstiqamət , qıl, tiftik tükləri

 2. Tiftik tükləri

 3. Cod, qısa tüklərdən

 4. Uzun , yumşaq, parlaq tüklər

 5. Zərif, ipək kimi, yarım zəif tüklər


176.Yaşayış tərzinə görə xəzli heyvanlar hansı növlərə bölünür?

 1. Yerdə , yerin altında və suda yaşayan

 2. Ev heyvanları

 3. Vəhşi heyvanlar

 4. Qış və yaz qruplu heyvanlar

 5. Dəniz heyvanları


177.Qaragülçə xəzləri hansı heyvan dərisindən alınır.?

 1. Yeni doğmuş quzu dərisindən

 2. 1-3 quzu dərisindən

 3. 1 aylıq quzu dərisindən

 4. Keçə alınır

 5. Qoyun dərisindən


178.Növlərindən aslı olaraq xəzli gön qatının tərkibində yağlı maddələrin miqdarı neçə faiz arasında olmalıdır?

 1. 8-18 %

 2. 18-20%

 3. 6-8 %

 4. 20-22%

 5. 25%


179.Gön – dərilər saxlanan anbarda havanın temperaturu və nisbi rütubəti neçə faiz olmalıdır?

 1. Havanın temperaturu 8-18 S,nisbi rütubəti 60%-70%

 2. Havanın temperaturu 15 S,nisbi rütubəti 50%

 3. Havanın temperaturu 5 S,nisbi rütubəti 55%

 4. Havanın temperaturu 12 S,nisbi rütubəti 65%

 5. Havanın temperaturu 15-20 S,nisbi rütubəti 60%


180.Ayaqqabıların nöqsanı dedikdə nə başa düşülür?

 1. Ayaqqabının müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlməməsidir

 2. Ölçünün düzgün gəlməməsi

 3. Rəngin düzgün seçilməməsi

 4. Dəbə uyğun olmaması

 5. Nöqsanların aşkar olunması


181.Ayaqqabılarda neçə cür nöqsan olur?

 1. Görünən gizli, kritik əhəmiyyətli, az əhəmiyyətli

 2. Dabanın hündürlüyü

 3. Təyinatına görə

 4. Istehsalına görə

 5. Dəbinə görə


182.Gizli nöqsanlar nə vaxt aşkar olunur?

 1. İstismar zamanı

 2. Qablaşdırma zamanı

 3. Istehsal zamanı

 4. Saxlama zamanı

 5. Satılan zaman


183.Ayaqqabıların neçə detalı var?

 1. 30-dan çox

 2. 20

 3. 10

 4. 8

 5. 15


184.Ayaqabıların detalları neçə hissəyə bölünür?

 1. Alt, üst

 2. Yan, daban

 3. Burun

 4. Üst

 5. Alt, burun


186.Ayaqqabıların kəmiyyət ekspertizası nə zaman aparılır?

 1. Mal partiyasının yoxlanma zamanı

 2. Markalanma zamanı

 3. Qablaşdırma zamanı

 4. Daşınma zamanı

 5. Kodlaşdırma zamanı


187.Ayaqqabıların saxlandığı şərait standarta görə necə olmalıdır?

 1. 12-18 dərəcə C temperaturad nisbi rütubət 60-65%

 2. 20-22 dərəcə C temperaturda

 3. 5-10 dərəcə C temperaturda

 4. 10-16 dərəcə C temperaturad

 5. 15-20 dərəcə C temperaturad nisbi rütubət 70%


188.Ayaqqabıların keyfiyyətinə təsir edən amillər hansılardır?

 1. Tara və qablaşdırma

 2. Saxlam

 3. Istehsal

 4. Kəmiyyət

 5. Keyfiyyət


189.Ayaqabıların itki faizi nəyə görə təyin edilir?

 1. Nöqsanlara görə

 2. Boyamaya görə

 3. Əzələ qatına görə

 4. Istehsala görə

 5. Xammala görə


190.Ayaqqabıların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi hansı qüsura görə aparılır?

 1. Daha qabarıq qüsurlara görə

 2. Rəngdə olan qüsura

 3. Yapışdırma qüsuru

 4. Istehsal qüsuru

 5. Istehlak qüsuru


191.Ayaqqabının gigiyenik xüsusiyyətlərə uyğun olması üçün verilən tələblərə hansılardır?

 1. Modelin konstruktiv xassəsi, materialın xüsusiyyətləri

 2. Fiziki xüsusiyyətləri

 3. Rahatlığı

 4. Deformasiya xüsusiyyətləri

 5. Nəmudma qabiliyyəti


192.PVX əsaslı gönlərə hansılar aiddir?

 1. Vinil gön

 2. Buzov dərisi

 3. Şevrot

 4. Şarqolin

 5. Yuftin


193.Ayaqqabı detallarının üzərində statistik elektrik yüklərinin əmələ gəlib yiğilması qabiliyyətinə nə deyilir?

 1. Elektrikləşmə

 2. Polimerləşmə

 3. Qeyri-gigiyenik

 4. Poliefir

 5. Poliamid


194.Gönün tərkibində mineral maddələrin miqdarı necə qiymətləndirilir?

 1. Yandırıb külün miqdarına görə

 2. Xırdalayıb çəkisinə görə

 3. Sulfat turşusu ilə emal edilməsinə görə

 4. Sürtünməyə qarşı davamlılığına görə

 5. Həcmi, çəkisinə görə


195.Ayaqqabının xarici görünüş nöqsanlarına görə hansı növ ekspertiza aparılır?

 1. Keyfiyyət ekspertizası

 2. Kəmiyyət ekspertizası

 3. Çeşid ekspertizası

 4. Nəzarət ekspertizası

 5. Təkrar ekspertizası


196.Xəzin istilik saxlama qabiliyyəti nədən aslıdır?

 1. Tük təbəqəsinin toplusundan(sıxlığından)

 2. Dermadan

 3. Epidermisdən

 4. Dəri-alt hüceyrədən

 5. Mahiyyətindən


197.Təcrübədə tük qatının yumşaqlığı hansı üsulla təyin edilir?

 1. orqanoleptik

 2. Laborator

 3. Riyazi-statistik

 4. Laborator, riyazi- statistik

 5. Evristik


198.Əlvan qaragül dəri hansı detala görə sortlaşdırırlır?

 1. Rənginə

 2. Fasonuna

 3. Ölçüsünə

 4. Cinsinə

 5. Yaşına


199.Tükün ən nazik qatı hansıdır?

 1. kutikul

 2. Özək

 3. Keratin

 4. Kollagen

 5. Qazma


200.Xəzlik dərinin tük örtüyü əsasən harada inkişaf edir?

 1. Epidermisin əsas qatında

 2. Dermanın əsas qatında

 3. Əzələ qatında

 4. piy-yağ qatında

 5. Dəri altı hüceyrədə


201.Həndəsi fiqurlar, bitki ornamenti və s. naxışlar hansı növ toxunuş növündə olur?

 1. iri naxışlı

 2. xırda naxışlı

 3. sadə toxunma

 4. mürəkkəb toxunuş

 5. sadə toxunuşun törəməsi


202.Sarja toxunması kətan toxunmasından nə ilə fərqlənir?

 1. toxunuşuna görə

 2. möhkəmlyinə görə

 3. rənginə görə

 4. xammalına görə

 5. istifadə təyinatına görə


203.Əriş sapları toxunma prosesində ən çox nəyə qarşı davamlı olmalıdırlar?

 1. sürtünməyə

 2. dartılmaya

 3. cırılmaya

 4. uzanmaya

 5. qırılmaya


204.Əriş və arğal saplarını biri-birindən nə ilə fərqləndiririk

 1. yerləşməsinə görə

 2. rənginə görə

 3. qırılmasına görə

 4. upruqluğuna gorə

 5. möhkəmləyinə görə


205.Sapların nöqsanları necə cür olur

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5


206.Yerli nöqsanlar hansı nöqsanlara deyilir?

 1. gözlə görünən

 2. gözlə görünməyən

 3. xırda nöqsanları

 4. iri nöqsanlara

 5. kiçik nöqsanlara


207.Yağ ləkəsi saplarda hansı nöqsan növünə aid edilir?

 1. maşının nöqsanı

 2. əyirmə nöqsanı

 3. xammalın nöqsanı

 4. vurulma nöqsanı

 5. bəzəndirmə əməliyyatı nöqsanı


208.Toxuculuq saplarının nöqsanlarına aşağıdakılardan hansı nöqsan aid deyildir.

 1. boyanması

 2. ipliyin zibilliyi

 3. yağ ləkəsı

 4. ilmək

 5. nahamarlılıq


209.Toxuculuq əməliyyatlarında dəzgahlarda olan əriş və arğac sapların biri-biri ilə kəsişməsindən alınan sıraya nə deyilir?

 1. rapport sırası

 2. ilmə sırası

 3. sütun sırası

 4. əriş sırası

 5. arğac sırası


210.Qarışıq yun ipliyində hansı süni və sintetik liflərdən istifadə olunur

 1. yun lapsan, yun – kapron, yun – viskoz, yun – nitron

 2. yun-pambıq

 3. yun-ipək

 4. yun-mineral

 5. yun-kətan


211.Krep sapında 1 metrinə neçə buruq olur?

 1. 2200-3200

 2. 100-200

 3. 1000-1500

 4. 3400-3600

 5. 3600-4000


212.Tekstural kompleks saplar elostilik dərəcəsindən və quruluşundan asılı olaraq neçə hissəyə ayrılır?

 1. 3

 2. 1

 3. 2

 4. 4

 5. 5


213.Teksturalı saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

 1. görünüşünə

 2. burulmasına görə

 3. liftərkibinə görə

 4. istehsal üsuluna görə

 5. xassəsinə görə


214.Düyünlü saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

 1. müxtəlif yoğunluğuna malik olmasına görə

 2. burulmasına görə

 3. rənginə görə

 4. fasonuna gorə

 5. teksinə görə


215.Asetat lifi digər süni liflərdən hansı xassəsinə görə seçilir?

 1. elostikliyi

 2. istini yaxşı keçirməsi

 3. sürtünməyə qarşı davamlığı

 4. uzanması

 5. qısalması


216.Liflərin nazikliyinə gorə qiymətləndirərkən qoyun yununnan alınan liflər neçə qrupa ayrılır?

 1. 4

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. 5


217.Kətan lifi daha cox hansı xassə gostəricilərinə gorə qiymətləndirilir?

 1. hiqrosköpikliyə

 2. istilik saxlamaq xassəsinə

 3. upruqluq və xassələrə

 4. texnoloji xassələrə

 5. istismar xassəsinə


218.Toxuculuq sənayesində işlədilən liflərin 80 % -dən çoxunu hansı liflər təşkil edir?

 1. bitki

 2. heyvan

 3. süni

 4. Sintetik

 5. Mineral


219.Pambıq lifi hansı mənşəli necə qiymətləndirilir?

 1. bitki

 2. heyvan

 3. süni

 4. mineral

 5. süni


220.Qiymətləndirilən lifin nömrəsi yuxarı olduqca onun yoğunluq dərəcəsi necə olur?

 1. nazik

 2. qalın

 3. orta qalın

 4. lap qalın

 5. orta


221.Toxuculuq liflərini mənşəyinə görə qiymətləndirərkən onu neçə sinfə bölürlər?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5


222.Hansı materiallara toxunmamış materiallar deyilir?

 1. toxuculuq dəzgahında toxunmayan

 2. ilmə sırasından

 3. jakkar toxunuşlu

 4. atlas toxunuşlu

 5. polotno toxunuşlu


223.Toxunmamış materialların istehlak xassələri nədən asılıdır?

 1. həcmi çəkisindən codluq və elastiklik

 2. rəngindən

 3. forma saxlamasından

 4. Upcuqluğundan

 5. Materialından


224.Toxunmamış materialların istehsalı necə üçulla aparılır?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5


225.Toxunmamış materialların xidmət müddəti hansı xassə ilə qiymətləndirilir?

 1. istismar müddəti ilə

 2. texnoloji xassə ilə

 3. materalına görə

 4. kodlaşmasına görə

 5. sortuna görə


226.Təbii liflərin kimyəvi tərkibini qiymətləndirərkən onları hansı siniflərə ayrılar?

   1. üzvü və yeri üzvü

   2. sintetik

   3. süni

   4. Təbii

   5. Qeyri təbii


227.Toxuculuq mallarının ekspertizası zamanı mal partiyası anlayışı ?

 1. bir nəqliyyat sənədi, eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, topla gəlmiş parça miqdarı

 2. Bir nəqliyyat sənədi ilə qəbul edilmiş topla gəlmiş parça miqdarı

 3. Topdan kəsilməş parça nümunəsi

 4. Eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, parça topu

 5. Bir tarada yerləşmiş eyni artikullu parça topu


228.İplik və sapların keyfiyyəti hansı sənədə əsasən qiymətləndirilir?

 1. standarta əsasən

 2. ədəbiyyatlara əsasən

 3. aktlara əsasən

 4. müqaviləyə əsasən

 5. qeydlərə əsasən


229. İplik və sapların keyfiyyəti necə qiymətləndirilir?

 1. Xassələr üzrə qeyri-bəarbərlik göstəricisi hesablanır

 2. Qirilma yükü hesablanır

 3. Burulma əmsalı hesablanır

 4. Hiqroskopikliyi təyin edilir

 5. Elastikliyi təyin edilir


230.Materialın pis bişirilməsi nəticəsində hansı nöqsan yaranır?

 1. Ləkə

 2. Yanıq

 3. Zəifləmə

 4. Zolaqlıq

 5. Müxtəlif rəng çalarlığı


231.Bu saplardan hansı sulfat turşusunda həll olunur?

 1. Yüklə 0,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə