Ekonomia jako nauka o naturalnych prawach gospodarowaniaYüklə 445 b.
tarix01.12.2017
ölçüsü445 b.
#13328Ekonomia jako nauka o naturalnych prawach gospodarowania

 • Ekonomia jako nauka o naturalnych prawach gospodarowania

 • punkt odniesienia: naturalny porządek ekonomiczny

 • Analogia do oświeceniowej (J.J. Rousseau) idei porządku naturalnego (F. Quesnay, A. Smith)

 • Prawa ekonomii jako prawa rynku i konkurencji – ahistoryczny charakter praw/prawidłowości gospodarowania

 • Kapitalizm (gospodarka oparta na rynku, prywatnej własności i wolnej przedsiębiorczości jako naturalny porządek ekonomiczny; tzw.monizm metodologiczny

 • Kapitalizm a inne porządki społeczno-ekonomiczne2. Ujęcie historyczne i instytucjonalne ekonomii jako nauki

 • 2. Ujęcie historyczne i instytucjonalne ekonomii jako nauki

 • Ekonomia jako socjologia życia gospodarczego i nauka o

 • zmieniających się w czasie porządkach społeczno-

 • ekonomicznych (Marx, szkoła historyczna)

 • Ekonomia jako teoria ewolucji systemu ekonomicznego

 • (instytucjonalizm)

 • czynnik wspólny: kluczowa rola nauki i technologii w

 • rozwoju gospodarczym ( determinizm technologiczny)3. Definicja Robbinsa oparta na kategorii „ograniczoności” (scarcity)

 • 3. Definicja Robbinsa oparta na kategorii „ograniczoności” (scarcity)

 • Punkt wyjścia: ograniczoność zasobów i dóbr,

 • nieograniczoność potrzeb

 • Cechy zasobów (czynników produkcji):

  • fizyczna ograniczoność,
  • zróżnicowana produktywność,
  • możliwość alternatywnego zastosowania
  • Czynniki produkcji a różne rodzaje kapitału
  • Tradycyjne a „niekonwencjonalne” czynniki produkcji /rodzaje kapitału: społeczny, intelektualny/wiedzy, polityczny, instytucjonalny i inne


3. Definicja Robbinsa oparta na kategorii „ograniczoności” (scarcity) – c.d.

 • 3. Definicja Robbinsa oparta na kategorii „ograniczoności” (scarcity) – c.d.

 • Cechy potrzeb:

  • nieograniczoność
  • określoność (potrzeby jako „daty”)
  • uporządkowanie - zgodność preferencji, zgodność a racjonalność ,
  • zmienność znaczenia w czasie (learning by doing)
 • Ekonomia jako (abstrakcyjna) logika wyboru, nauka o alternatywnych sposobach wykorzystania ograniczonych zasobów w celu wytwarzania dóbr i usług zaspokajających nieograniczone potrzebyEkonomia jako logika wyboru: abstrahowanie od czynników społeczno-instytucjonalnych, modelowo-dedukcyjny charakter ekonomii jako nauki

 • Ekonomia jako logika wyboru: abstrahowanie od czynników społeczno-instytucjonalnych, modelowo-dedukcyjny charakter ekonomii jako nauki

 • Ekonomia zajmuje się wyłącznie relacjami między celami i środkami ich zaspakajania

 • Ekonomia jako nauka czysto pozytywna (wolna od aksjologii, sądów wartościujących)4. Ekonomia jako dziedzina matematyki stosowanej

 • 4. Ekonomia jako dziedzina matematyki stosowanej

 • Ujęcie L.M.E. Walrasa

 • Ekonomia jako teoria ogólnej równowagi ekonomicznej

 • Definicja T. Koopmansa (activity analysis)

 • Ekonomia jako nauka o optymalnym rozdziale

 • ograniczonych zasobów, jakimi dysponują firmy

 • Definicja P.A. Samuelsona

 • Ekonomia jako nauka o warunkach równowagi i

 • stabilności systemów ekonomicznych5. Próby rozszerzania pola badawczego ekonomii jako nauki (tzw. imperializm ekonomiczny)

 • 5. Próby rozszerzania pola badawczego ekonomii jako nauki (tzw. imperializm ekonomiczny)

 • Imperializm ekonomiczny (imperializm ekonomii) : zawłaszczanie przez ekonomię domen (obszary badań) właściwych dla innych nauk społecznych; np. nowa ekonomia instytucjonalna (U. Mäki)

 • Imperializm ekonomiczny vs. współpraca z innymi

 • naukami społecznymi i przyrodniczymi (ekonomia i finanse behawioralne, ekonomia ewolucyjna, ekonomia psychologiczna i inne)Imperializm ekonomii jako nauki – c.d.

 • Imperializm ekonomii jako nauki – c.d.

 • Imperializm „stary”: traktowanie każdej sfery życia tak, jak gdyby funkcjonowała ona na zasadach rynkowych – np. rodzina, religia, filantropia (G. Becker) – i podlegała tym samym motywom co wybory ekonomiczne (egoizm, chciwość, maksymalizacja użyteczności)

 • Inaczej: imperializm „w głąb

 • Imperializm „nowy”: zawłaszczanie domen innych nauk społecznych i humanistycznych (np. w ramach Nowej Ekonomii Instytucjonalnej)

 • Inaczej: imperializm „na zewnątrz” (ekonomiczna teoria prawa, państwa i polityki itd.)Metodologiczny indywidualizm

 • Metodologiczny indywidualizm

 • wymiar behawioralny (koncepcja homo

 • economicus, hipoteza maksymalizacji użyteczności - HMU)

 • „Korzenie historyczne” koncepcji HOe/HMU: nawiązania do filozofii hedonizmu i utylitaryzmu (Bentham)

 • A. Smith: egoizm (selfishness)i chciwość (greed) jako instynkty działania: (a) wrodzone ludziom i (b) społecznie uwarunkowaneA. Smith: interes własny a uczucia moralne (Bogactwo narodów/1776 kontra Teoria uczuć moralnych/1759); wąskie vs. szerokie rozumienie interesu własnego

 • A. Smith: interes własny a uczucia moralne (Bogactwo narodów/1776 kontra Teoria uczuć moralnych/1759); wąskie vs. szerokie rozumienie interesu własnego

 • A. Smith: Empatia, prawo moralne, prawo stanowione i konkurencja jako warunki pozytywnego związku miedzy interesem własnym a wzrostem bogactwa społecznego

 • A.Smith: dualność ludzkiej natury

 • J. St. Mill (Zasady ekonomii politycznej, 1848) jako właściwy twórca kategorii H.OeWymiar poznawczy MI (konieczność identyfikacji „bazy mikroekonomicznej” wszystkich zjawisk i procesów gospodarczych; relacja mikroekonomia –

 • Wymiar poznawczy MI (konieczność identyfikacji „bazy mikroekonomicznej” wszystkich zjawisk i procesów gospodarczych; relacja mikroekonomia –

 • makroekonomia)

 • Indywidualizm poznawczy vs. holizm poznawczy

 • Indywidualizm poznawczy vs. realizm poznawczy (ekonomia złożoności, Dawson): realizm poznawczy a koncepcja H.Oe./HMU

 • Wymiar ideologiczny MI (wolność gospodarowania jako warunek racjonalności mikroekonomicznej i efektywności systemowej, sprawności rynku jako mechanizmu regulacji, wolność gospodarowania a struktura rynku, związki zawodowe i związki przedsiębiorców oraz państwo)Metodologiczny indywidualizm – c.d.

 • Metodologiczny indywidualizm – c.d.

 • ogólny neoklasyczny model postępowania jednostki: optymalizacja działań jednostek

 • Warunkowa maksymalizacja funkcji celu (użyteczności)

 • Wybór alternatywy najlepszej spośród dostępnych

 • optymalizacja statyczna i dynamiczna – statyka i dynamika gospodarczaModyfikacje koncepcji homo oeconomicus we współczesnej ekonomii i koncepcje alternatywne w stosunku do niej

 • Modyfikacje koncepcji homo oeconomicus we współczesnej ekonomii i koncepcje alternatywne w stosunku do niej

 • Ogólne podstawy krytyki koncepcji H.Oe

 • A. Sen, J.K. Arrow, H.Simon i inni)

 • Krytyka metodologicznego indywidualizmu

 • H.M.U. nie ma dostatecznego umocowania empirycznego (charakter aksjomatyczny, „racjonalność intencjonalna” a rzeczywista)

 • HMU a powszechność działań nieegoistycznych

 • H.Oe. i HMU a ograniczenia informacyjne i kognitywne (mentalne)

 • H.Oe. A powszechność działań koperacyjnych (H.Oe. a Homo cooperativus – egoizm i konkurencja vs. współpraca)Najważniejsze przykłady ujęć modyfikujących,

  • Najważniejsze przykłady ujęć modyfikujących,
  • krytycznych i alternatywnych
  • h.oe. jako koncepcja heurystyczna o charakterze
  • stochastycznym,
  • H. Simon- koncepcja racjonalności ograniczonej (satysfakcja zamiast maksymalizacji czy optymalizacji)
  • H. Leibenstein – człowiek selektywnie racjonalny koncepcja „x-niefektywności” ; luki efektywności


Przyczyny luki efektywności:

  • Przyczyny luki efektywności:
 • Niekompletna informacja o wykorzystywanych technologiach

 • Ukrywanie możliwości produkcyjnych przez pracowników (realizujących własne funkcje użyteczności) i ich słabe monitorowanie

 • Słaba presja konkurencyjna

 • Selektywna racjonalność menedżerów i pracowników

  • REMM (Jensen/Meckling) - uczący się i oceniający homo oeconomicus
  • Ekonomia ewolucyjna – wybór rutynowy a nie optymalny (pojęcie rutyny –genotypu - i zmiany – mutacji)


Homo sustinens (Siebenhüner): hipoteza zachowania gatunku i trwałości cywilizacji vs. hipoteza maksymalizacji użyteczności

  • Homo sustinens (Siebenhüner): hipoteza zachowania gatunku i trwałości cywilizacji vs. hipoteza maksymalizacji użyteczności
  • Homo sustinens jako mikroekonomiczna (antropologiczna) podstawa teorii Trwałego Rozwoju (Sustainable Development)
  • Empiryczne i normatywne podstawy hipotezy:
  • konstatacja szerokiego występowania zachowań altruistycznych podmiotów, w tym zdeterminowanych normami społecznymi i środowiskowymi
  • kształtowanie się w procesie rozwoju poczucia indywidualnej odpowiedzialności za środowisko


2. Empiryczne i normatywne podstawy hipotezy Homo sustinens (c.d.):

  • 2. Empiryczne i normatywne podstawy hipotezy Homo sustinens (c.d.):
 • kształtowanie się w procesie ewolucji nie tylko ekonomicznie racjonalnego, ale i emocjonalnego stosunku jednostek do przyrody

 • powszechność altruistycznie motywowanych zachowań kooperacyjnych

 • znaczenie procesów uczenia, w tym tzw. uczenia emocjonalnego, i kreatywności w kształtowaniu moralnej odpowiedzialności człowieka za środowisko przyrodnicze

 • odwołania do psychologii, biologii ewolucyjnej, neurobiologii i paleoarcheologiiHomo oeconomicus a homo sociologicus (ekonomiczne vs. socjologiczne spojrzenie na racjonalność mikroekonomiczną)

  • Homo oeconomicus a homo sociologicus (ekonomiczne vs. socjologiczne spojrzenie na racjonalność mikroekonomiczną)
  • Homo oeconomicus a człowiek „zakorzeniony” (racjonalność mikroekonomiczna w ujęciu nowej socjologii ekonomicznej
  • idea socjalnego zakorzenienia (social embeddedness - Karl Polanyi, Mark Granovetter) ekonomii i działań ekonomicznych jako reakcja na „imperializm ekonomiczny” G. Beckera
  •   Istota społecznego zakorzenienia (Granovetter): relacje ekonomiczne między jednostkami czy firmami są zakorzenione w rzeczywiście istniejących  sieciach społecznych , a nie w abstrakcyjnych (idealnych) rynkach


Homo oeconomicus a działania altruistyczne (charytatywne i filantropijne) - „imperializm ekonomiczny” G. Beckera vs. dualizm ludzkiej natury w ujęciu A. Smitha

  • Homo oeconomicus a działania altruistyczne (charytatywne i filantropijne) - „imperializm ekonomiczny” G. Beckera vs. dualizm ludzkiej natury w ujęciu A. Smitha
  • Homo oeconomicus a ekonomia behawioralna i eksperymentalna
 • Nowe koncepcje racjonalności mikroekonomicznej a alternatywne teorie przedsiębiorstwaStandardowy, neoklasyczny model

 • Standardowy, neoklasyczny model

 • przedsiębiorstwa

 • Jedność funkcji właściciela i przedsiębiorcy (jednoosobowość decyzji i ryzyka)

 • Racjonalność mikroekonomiczna (homo oeconomicus) – dążenie do maksymalizacji funkcji celu, czyli zysku księgowego, w warunkach ograniczenia budżetowego

 • Jednorodny produkt

 • Czynniki produkcji doskonale podzielne i w pełni substytuowalneDoskonała (pełna) informacja

 • Doskonała (pełna) informacja

 • Doskonała przewidywalność przyszłości i brak ryzyka (lub możliwość doskonałego nim zarządzania)

 • Hipoteza zysku zerowego (dotyczy przedsiębiorstw działających w warunkach doskonałej, a także tzw. potencjalnej konkurencji

 • Brak kosztów społecznych i kosztów transakcyjnych

 • Przedsiębiorstwo jako „czarna skrzynka”Główne kierunki krytyki neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa

 • Główne kierunki krytyki neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa

 • Krytyka hipotezy maksymalizacji użyteczności

 • Przedsiębiorstwa działają w warunkach niepewności i ryzyka

 • W dużych a nawet średnich przedsiębiorstwach występuje rozproszenie własności – różnice w funkcjach celu, posiadanych informacji itd.

 • W dużych przedsiębiorstwach występuje oddzielenie funkcji zarządzania i funkcji właścicielskich (tzw. rewolucja menedżerska)Alternatywne modele przedsiębiorstwa

 • Alternatywne modele przedsiębiorstwa

 • Generalnie: są to próby odkrycia i uogólnienia teoretycznego wnętrza „czarnej skrzynki”

 • Punkt wyjścia:

 • Nowe ujęcia racjonalności mikroekonomicznej, w tym krytyka hipotezy maksymalizacji użyteczności (np. behawiorystyczny model przedsiębiorstwa)

 • Nowe kierunki rozwoju teorii mikroekonomicznej (np. alokacyjna teoria przedsiębiorstwa oparta – głównie – na teorii kosztów transakcyjnych) czy agencyjna teoria przedsiębiorstwa

 • Teorie odwołujące się do dorobku nauk o zarządzaniu (np. zasobowa teoria przedsiębiorstwa2. Koncepcja równowagi w ENC

 • 2. Koncepcja równowagi w ENC

 • Istota i geneza koncepcji równowagi w ekonomii

 • równowaga jako fikcja heurystyczna i jako rzeczywista cecha gospodarowania, równowaga a tendencja do równowagi

 • statyka i dynamika gospodarcza a równowaga statyczna i dynamiczna

 • równowaga mikroekonomiczna i makroekonomiczna (stabilizacja makroekonomiczna)2. Koncepcja równowagi w ENC – c.d.

 • 2. Koncepcja równowagi w ENC – c.d.

 • równowaga rynkowa: cząstkowa i ogólna (na rynkach dóbr finalnych, dóbr pośrednich i czynników produkcji), równowaga ogólna statyczna i dynamiczna

 • Równowaga a nierównowaga (kontrowersje między ekonomią neoklasyczną a keynesowską i neokeynesowską)

 • równowaga jako kategoria stochastyczna3. Krytyczny racjonalizm (Popper)

 • 3. Krytyczny racjonalizm (Popper)

 • rodowód” – filozofia pozytywizmu jako powszechnie akceptowana ogólna metodologia nauki, pozytywistyczna interpretacja prawdziwej wiedzy

 • istota tzw. falsyfikacjonizmu jako kryterium oceny „naukowości” uogólnień nauki ekonomii (hipotezy, modele, teorie itp.)

 • Postulat ekonomii jako nauki czysto pozytywnej, ekonomia pozytywna versus ekonomia normatywna

 • Krytyczny racjonalizm a teoria rewolucji naukowych T. Kuhna oraz koncepcja programów badawczych I. Lakatosa1. Realizm metodologiczny (lub naukowy): zdolność do objaśniania zjawisk i procesów gospodarczych

 • 1. Realizm metodologiczny (lub naukowy): zdolność do objaśniania zjawisk i procesów gospodarczych

 • 2. Instrumentalizm metodologiczny

 • 2.1. kryterium utylitarności

 • 2.2. kryterium siły predykcji (Friedman)

 • 3.Realizm instrumentalny: kryterium efektywności Mongina/Laudana, czyli wyższej (rosnącej) w stosunku do teorii konkurencyjnych efektywności w rozwiązywaniu problemów naukowychYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə