E. M. Hacızadə Z. S. AbdullayevYüklə 5,11 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/121
tarix29.09.2017
ölçüsü5,11 Kb.
#2401
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121


 


 
2
 
 
E.M.Hacızadə   Z.S.Abdullayev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEFT TƏSƏRRÜFATININ İQTİSADİ 
STRUKTURUNUN MODERNİZASİYASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı - Elm - 2003 


 
3
UOST 336.2.622.276 
 
 
 
Elmi redaktor:  AMEA-nın 
müxbir 
üzvü 
   A.F.Musayev 
 
 
Rezenzentlər: 
iqtisad elmləri doktoru, professor 
 
A.B.Abbasov. 
 
   texnika 
elmləri doktoru, professor 
 
C.M.Mahmudov 
 
 
 
Hacızadə E.M. Neft təsərrüfatinin iqtisadi strukturunun modernizasiyası  Bakı, 
Elm, 2003, 512 səh. 
 
 
ISBN 5-8066-1577-4 
 
 
Dünya və milli neft industriyasının texniki-iqtisadi strukturu və  tərəqqi 
meylləri kontekstində səmərəli təsərrüfat quruculuğunun dinamik inkişaf amillərini 
səciyyələndirən monoqrafiyada, neft strategiyasının sosial-iqtisadi aspektləri, 
sahəvi sferada islahatların təkmilləşməsi, dərinləşməsi, dövlət tənzimlənməsi, 
idarəetmə konsepsiyası  və istehsalın rasional təşkil problemləri sistemli və 
situasion yanaşma diapazonunda tədqiq və  təhlili edilmiş, verifikasiya 
prinsiplərinə müvafiq olaraq neft-qaz sektorunun iqtisadi strukturunun 
modernizasiyasının alternativ bazar mexanizmlərinin prioritetləri təqdim 
olunmuşdur. 
Kolleqial elmi-tədqiqat araşdırmalarını  əks etdirən monoqrafiya təhsil 
sferası, enerci kompleksinin mütəxəssisləri, iqtisadçılar və habelə geniş peşəkar 
oxucu kütləsinin istifadəsi üçün nəzərdə tutulur.  
 
 
 
 
2003
)
07
(
655
0605010407

H
 
qrifli nəşr 
 
©
 
«ELM»
 


 
4
MÜNDƏRİCAT 
 
GİRİŞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
 
 
I HİSSƏ KARBOHİDROGEN EPOXASI VƏ MÜASİR 
İNDUSTRİAL İQTİSADİYYAT 
 
I FƏSİL Azərbaycanin karbohidrogen pesurslari və hasilatin inkişaf 
 mərhələləri 
 
1.1.Maddi istehsal sahələri və onların Azərbaycanda təşəkkül prinsipləri 
  06 
1.2.Karbohidrogenlərin və energetik resursların təsnifatı   
 
 
 
11 
1.3.Azərbaycanda karbohidrogenlər hasilatı və onların inkişaf perspektivləri   13 
1.4.Hasilatın artırılması üsulları və istehsalın iqtisadi səmərəliliyi 
   16 
 
II FƏSİL Orbital neft təsərrüfatinin texniki-iqtisadi strukturu və 
inkişaf meylləri 
 
2.1.Ehtiyatların coğrafi yerləşməsi və dünya neft iqtisadiyyatının inkişaf senarisi  
21 
2.2.Karbohidrogen resurslarının əhəmiyyət diapazonu və sintetik istehsal  
 
26 
2.3.Enerqetik sistem və dayanaqlı inkişaf konsepsiyası 
 
 
 
 
29 
2.4.Liberal iqtisadi missiya və milli istehsalın mühafizəsi   
 
 
 
31 
 
III FƏSİL Mənfəət karbohidrogenləri və hasilatin pay bölgüsü 
 
3.1.Mənfəət karbohidrogenləri, onlara çəkilən xərclərin ödənilməsi 
və hasilatın hüquqiləşdirilməsi qaydası 
 
 
 
 
 
 
34 
3.2.Karbohidrogenlər hasilatına çəkilən xərclərin azaldılması ehtiyatları və amilləri 36 
3.3.Karbohidrogenlərin dəyərinin müəyyən edilməsi və Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Neft Fondunun yaradılmasında 
onun 
rolu 
     43 
 
II HİSSƏ MİLLİ NEFT STRATEGİYASININ FORMALAŞMASI VƏ 
REALLAŞMASI  ASPEKTLƏRİ 
 
IV FƏSİL Azərbaycanin neft strategiyasinin milli iqtisadiyyatın 
inkişafinda rolu və əhəmiyyəti 
 
4.1.Azərbaycanın neft strategiyasının mahiyyəti, məqsədi və formalaşması amilləri 47 
4.2.Neft strategiyası və 
iqtisadi 
islahatlar 
      53 
4.3.Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında neft strategiyasının 
rolu 
  59 
4.4.Milli iqtisadiyyat, onun səviyyə göstəricilərinin müasir durumu və daha da 
yaxşılaşdırılması yolları 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 
V FƏSİL .Beynəlxalq enerci bazarlarina çixiş problemləri və perspektivlər 
 
5.1.Xəzərin neft-qaz resursları və müasir dövrdə onlardan istifadə imkanları   65 
5.2.Xam neftin və təbii qazın emalı və onlardan alınan məhsullar 
   66 
5.3.Neft, neft məhsulları və qazın nəqli  yeni neft trategiyasının tərkib hissəsi kimi 
68 
 


 
5
VI FƏSİL Səmərəli təsərrüfat quruculuğu və dinamik iqtisadi 
inkişaf amilləri 
 
6.1.Milli neft-qaz kompleksinin təsərrüfat strukturunun özəllikləri  
 
 
75 
6.2.Neftqazçıxarma kompleksinin müasir durumu və problemləri   
 
 
78 
6.3.Beynəlxalq neft kontraktları sferasında fəaliyyətin sahəvi  infrastrukturdan 
faydalanma perspektivləri 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 
6.4.Neft sektorunun iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafında 
rolu 
  89 
 
III HİSSƏ RASİONAL TƏSƏRRÜFAT QURUCULUĞU VƏ 
İNVESTİSİYON SİYASƏT 
 
VII FƏSİL Neft-qaz sənayesinə investisiya qoyuluşu və ondan istifadə 
istiqamətləri 
 
7.1.İnvestisiya qoyuluşunun mahiyyəti, tərkibi və quruluşu  
 
 
 
92 
7.2.İnvestisiya qoyuluşunun obyektləri və maliyyələşdirilməsi mənbələri 
  98 
7.3.İnvestisiya qoyuluşundan istifadənin qiymətləndirilməsi    104 
7.4.Neftqazçıxarma müəssisələrində tikinti-quraşdırma işlərinin təşkili və 
planlaşdırılması          110 
7.5.Tikinti obyektlərinin layihələşdirilməsi və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması  
114 
7.6.İnvestisiya qoyuluşlarının iqtisadi səmərəliliyinin hesablanması metodikası  
117 
7.7.İnvestisiya qoyuluşundan istifadənin yaxşılaşdırılması yolları 
   120 
 
VIII FƏSİL İstehsalin səmərəli təşkili və sahəvi iqtisadi 
islahatlarin dərinləşməsi problemləri 
 
8.1.Audit nəzarəti və istehsalın 
monitorinqi 
      122 
8.2.Neft sənayesinin dünya təsərrüfatına səmərəli inteqrasiya edilməsində 
müştərək müəssisələrin 
rolu 
        125 
8.3.Neftqazçıxarma kompleksində özəlləşdirmə perspektivləri 
   128 
8.4.İnnavasiya və neft sənayesinin texnoloji cəhətdən yenidən qurulmasında onun rolu  131 
8.5.Neft-qaz sənayesində institusional islahatlar və sahənin bazaar 
iqtisadiyyatına uyğunlaşdırılması 
       141 
8.6.Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə neftqazçıxarma müəssisələrinin maliyyə 
durumunun pisləşməsi səbəbləri və sanasiyası 
     146 
 
IX FƏSİL Dövlət tənzimlənməsi və idarəetmə  konsepsiyasi   
 
9.1.Milli energetik təhlükəsizlik və 
energetik 
doktrina 
    153 
9.2.Neft-qaz sektorunun tənzimlənməsi və normativ-hüquqi təminatı 
  158 
9.3.Dövlət enerji müfəttişliyin təşəkkül zərurətləri 
     159 
9.4.Neft strategiyasının ideoloji aspektləri   
 
 
 
 
 
160 
 
 
 
 
 
 
 Yüklə 5,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   121
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə