user_data/files
  Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
  TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
  BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?
  2315a qrupu “Mühəndis geodeziyası” fənnindən test sualları Müəllim: Hüseynova Sevil Hüseyn
  Yeyinti istehsal maşınlarının quraşdırılması, istismarı və təmiri fənnindən test sualları qr. 1114a düz cavablar a bəndindədir
  Стандартлашдырманын нязяри ясаслары
  Elektrik materiallar Keçirici bərk cisimlərə hansı materiallar aiddir?
  Test sualları Kafedra: Ekologiya mühəndisliyi Fənn: Müasir hidrosferin ekoloji problemləri Qrup: m 32317
  “ysm” kafedrasında tədris olunan “İstehlak mallarının estetikası”
  Marketinqdə məhsul siyasəti” fənnindən test tapşırıqları Düzgün cavablar “A” bəndindədir
  “Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi” fənnindən
  LogiSTİKA”fənni üzrə test tapşırıqları Müəllim Bayramov T. B. Düzgün cavablar “A” bəndindədir
  Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)
  Xammal və Qİda məhsullarinin təHLÜKƏsizliYİ
  Radioekologiya
  Аzərbaycan рespublikasi тəHSİl нaziRLİYİ аzərbaycan texnologiya universiteti «Qİda və tekstil məhsullari»
  Ekspertizanın əsasları”fənnindən test sualları
  "İnzibati idarəetmə" kafedrası "İQTİsadiyyatin hüquqi TƏNZİMLƏNMƏSİ"
  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənnindən test sualları ar-sı ikinci dəfə hansı ildə müstəqilliyini qazanmışdır?
  Hansı metodlar analizin fiziki-kimyəvi metodlarına daxildir?
  Fənn: Ümumi ekologiya qrup: 2316a Müəllim: dos. Davudov Namik Kamal Ekologiya termininin yaranma tarixi
  Fənn: Geyim üçün materiallar
  2528 Az Æyani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2528 Sәnayenin qeyri­neft sahәlәrinin inkişafı
  Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir
  2314a qrupu üçün “Ekologiya mühəndisliyi” fənnindən test sualları Müəllim: Hüseynova Sevil Hüseyn
  Nəqliyyat münasibətlərinin hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi necə adlanır?
  NyzYri mexanika I
  4114 a Texniki sistemlərdə avtomatlaşdırılmış idarəetmə Teleidarə sistemi məsafədən obyektlərin
  4124a1+4124a2 ( 500 ) Kompyuter sistemində əməliyyatlatların tətqiqi
  Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi” fənnindən test sualları Qruplar 4125a1, 4125a
  Nazim hüseynov
  Istehlak mallarinin ekspert qiymətləndirilməsi
  “texnoloji ÖLÇMƏLƏR” FƏNNİNDƏn test suallari
  Biznesin təHLÜKƏsizliyi bütün cavablar A
  İnzibati idarəetmə kafedrası Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xidməti və Yerli Özünü İdarəetmə fənnindən test sualları. (500 sual)
  Dövlət menecmenti
  Fənn: Azərbaycan iqtisadiyyat
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  «Цмуми идаряетмя нязяриййяси» фянниндян тест суаллары
  “Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar” fənnindən
  Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)
  "QİYMƏTİn yaranmasi və konyunktura" fənnindən testlər Düzgün cavablar "A" bəndindədir
  İstehlak mallarının ticarətinin təşkili fənnindən test sualları 2124a qr Düzgün cavab: a variantında
  NəQLİyyatda kommersiya iŞİ
  "Kommersiya fəaliyyətinin əsasları" fənnindən testlər Düzgün cavablar "A" bəndindədir
  Nəqliyyat müƏSSİSƏLƏRİNİn təSƏRRÜfat fəALİYYƏTİNİn təHLİLİ”
  Qeyri-ərzaq mallarının ticarətinin təşkili və reklamı
  Bazar iqtisadiyyatı Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?
  1. Elm o vaxt mükəmməl olur ki, o riyaziyyatdan istifadə etməyə başlayır fiziki hansı iqtisadçıya məxsusdur?
  Test suallari lisenziyalarını satan təşkilat hansı fəaliyyətlə məşğul olmaqla əlavə vəsait əldə edir?
  İqtisadiyyat anlayışını mənalandıran cəhətlərdir
  Ekologiya hüququ
  “İstehlak mallarının kriminalistik ekspertizası” fənnindən test sualları
  Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası fənnindən Test sualları. Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası nəyi öyrənir
  Atmosferin sənaye çirklənməsi fənnindən test sualları Qrup: 2314a Çirklənmənin birbaşa tətbiq obyekti
  Test sualları Fənn : Ekoloji nəzarətuin üsul və vasitləri Kafedra: Ekologiya mühəndisliyi
  Kompyuter mühəndisliyinin əsasları Doğru cavab a kompyuter elmindən hansı sahədə istifadə olunur ?
  İnformatika qr1217a,1127a Qələndərov Akif Telefon 055 760 18 02
  İnformatika” fənnindən (42174a) testləR (700 ədəd)
  Mövzu informasiya nədir?
  Ikt (4316a1,4316a2) İnformasiyanı emal edən qurğu -…
  İnzibati idarəetmə
  Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
  İnzibati idarəetmə” kafedrası “iqtisadi diplomatiya” test tapşırıqları Diplomatiyanın mahiyyətini açıqla
  FəLSƏFƏ FƏnnindən test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?
  “Trikotajın keyfiyyətinin texnoloji təminatı ” fənnindən
  Neft qaz sənayesinin iqtisadiyyatı (A) Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?
  Complete the sentence: She a son. Her son a new car
  Korporativ idarəetmə Düzgün cavablar "A" bəndində göstərilib İdarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?
  MarketiNQ” FƏNNİ ÜZRƏ test tapşiriqlari düzgün cavablar “A” bəndindədir “Marketinq” termini hansı ölkədə yaranmışdır?
  Fənn: İntellektual sistemlər Tərtib edən: dos. N. K.İsmayılov
  Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini kim həyata keçirir ?
  Qm və E” kafedrası “MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena” fənnindən imtahan testləri
  Test suallari iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsi hansı əsrdən başlanmışdır?
  Ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi prosesi fənnindən test sualları Müəllim: assis. Nəsibova Leyla İsa Qrup: 2315a
  ” fənnindən Yerin planetar xüsusiyyətləri. Çirklənmə problemi və onun ekoloji təzadları. Azərbaycanın əlvan metallurgiyası. Bərk tullantıların zərərsizləşdirilməsi və ləğvi. Bərpa olunan faydalı qazıntılar
  Layihə menecmenti
  İstehlak mallarının təhlükəsizliyi fənnindən testlər
  Ysm kafedrası
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Dil haqqında verilən fikirlərdən hansı daha dəqiqdir?
  Beynalxalq əlaqələr nəzəriyyəsi test sualları Diplomatiya sözü hərfi mənada nə deməkdir ?
  Əməliyyatlar tədqiqi
  İnsan resurslarının idarə edilməsi
  İstehsalin texnoloji Əsaslari (Yeyinti hissə)
  4144a ts distansion idarəetmə Avtomatik tənzimləmə sistemləri neçə əsas qrupa bölünür?
  Fənn: Geyimin konstruksiyası
  Analitik kimya- 2416 Məhlullarda gdən reaksiyaların termodinamik xarakterizəsi
  Düzgün cavablar a variantındadır
  Blokda stirol hansı yolla polimerləşir?
  1. Hansı ifadYlYr karbohidrogenlYrY aiddir?
  Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji Qurup 2415a Düzgün cavab A
  “Nəqliyyat mühərrikləri, avtomobil və traktorlar” fənnindən
  1126a qrup üçün Tərtib etdi : Ramazanov Ə. M. G ə n c ə 2018 IL
  Siqnallar vY sistemlYr
  1. МаддяМол мигдарыЙанма мящсулуПбС2СО2, ХℓЪЩ41,5ЪО2, ЙℓНЩ32Н2, Зℓ Х, й вя з-и тапын: Х й з a 44. 8; 33. 6; 22,4 b 22,4; 22,4; 33,6 c 44,8 22,4 33,6 d 11,2 11,2 22,4 e 33,6 33,6 22,4 МаддяМол мигдарыЙанма мящсулуФеС22СО2, ХℓЪдС1СО2
  Qeyri-üzvi kimya-2417a müəl. Ələmdar Əlbəndov
  Material, texnika və texnologiya
  Neftin tərkibindəki 3 növ komponentlər hansılardır?
  Konstruksiya materiallarının texnologiyası” fənnindən test imtahan sualları. Qrup: 1415 a
  Sahələrin mühəndis layihələndirilməsi prinsipləri fənnindən test sualları
  Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi” fənnindən test sualları Qruplar : 1216a, 1226a, 2416a Düzgün variantlar A
  “qarşiliqli əVƏzolunma ” fənnindən
  Biznesin idarə edilməsi fənnindən testlər a risk əsasən nə ilə bağlıdır?
  Konstitusiyası və hüquq əsasları fənninin test sualları
  Testl ə r I Kadr axıcılığının qarşısının alınmasına yönәlmiş AnriFayolun idarәetmә prinsipi hansıdır?
  Testl ə r I Adamlar qrupunun təşkilat hesab edilməsi üçün zəruri olan üç şərt hansılardır?
  İqtisadi subyektlərin iqtisadi təhlükəsizliyi Fənnindən testlər
  Azərbaycan tarixi fənnindən test imtahanı sualları. Variant A
  Dünya iqtisadiyyatı fənnindən test I mtahansuallar I yer kürəsinin səthi nə qədərdir?
  Məsafədən zondlamanin fiziki əsasları
  Fənn: İnzibati menecment Fakültə
  “Hidravlik maşınlar və hidrointiqallar” fənnindən
  “texnoloji ÖLÇMƏLƏR” FƏNNİNDƏn test suallari
  İnformatika” fənnindən (42174a) testləR (700 ədəd)
  İnformasiya telekommunikasiya texnologiyaları Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?
  Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
  Siqnallar və sistemlər” Qr. 215a DÜZGÜn cavablar 90 A
  Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-B
  İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: Müəllim
  Qeyri ərzaq mallarinin ceşidləNMƏsi və markalanmasi
  Düzgün cavablar a variantındadır
  Bank işi fənnindən testlər bankların fəaliyyəti hansı qanunla nizamlanır?
  İnzibati hüquq” fənnindən test Bütün testlərdə düzgün cavab a bəndində yazılmışdır
  İctimaiyyətlə əlaqələr
  Kompyuter şəbəkələinin proqram təminatı” fənnindən imtahan test sualları
  Fənn: Sənayedə investisiya və innovasiya Müəllim: dos. Fazil Cəmil oğlu Kərimov İxtisas: Sənayenin iqtisadiyyatı
  Fənn: “İşgüzar əlaqələr və yazışmalar” (500) Fakültə: Kafedra: İxtisas
  Sosial ekologiya
  BiznesiN Əsaslari fəNNİNDƏn testlər biznes nədir?
  KeyfiYYƏt menecmenti 1 Keyfiyyәt üzr
  Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji Qurup 2415a Düzgün cavab A
  BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər biznes infrastrukturu nədir?
  Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar A
  Mühasibat uçotu” fənnindən test tapşırıqları (Düzgün cavablar “A” variantıdır) Müəllim: Yusubova Ş.Ə
  Audit” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə Cəmil q. Düzgün cavablar “A”
  Reklam fəaliyyəti
  Azərbaycan Texnologiya Universiteti "İnzibati idarəetmə" kafedrası
  1. Maliyyə sözünün tərcümədə mənası nədir?Düzgün olmayan variantı göstərin
  Bazar iqtisadiyyatı Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?
  Geyimlərin modelləŞDİRİLMƏSİ VƏ konstruksiYAlAŞ- dirilmasi” FƏnnindən test tapşiriqlari
  Beynəlxalq marketiNQ
  Maliyyə menecmenti
  İstehlak mallarinin marketiNQİ
  İdarəetmə uçotu” fənnindən test tapşırıqları Müəllim: İ. C. Kərimova Düzgün cavablar “A” bəndindədir
  Metologiyanın Ysasları
  Nəqliyyat müƏSSİSƏLƏRİNİn təSƏRRÜfat fəALİYYƏTİNİn təHLİLİ”
  Əliyeva İmmi Mahir qızı Ekoloji monitorinq – 500 test Düzgün cavablar – “A” Qrup: 2316 a
  Sadıxova Nəhayət Qrup: 4217a Testin sayı – 500 ədəd Testin düzgün cavablarının qeyd olunduğu bəndlərin siyahısı
  İnformatika və Kompyuter qrafikası I” Düzgün cavab: a bəndi
  Sahibkarliq fəALİYYƏTİ
  Qr. 4144a Kompüterdə modelləşdirmə Obyekt və sistem haqqında təsəvvür nə adlandırıla bilər?
  Mühasibat uçotu və audit
  «Цмуми идаряетмя нязяриййяси» фянниндян тест суаллары
  Qr. 2216 Mikroprosessor texnikası mp-lərin rəqəmsal və proqramlanan qurğu olması nə ilə əsaslandırılır?
  Miqdari amaliz
  Düzgün cavablar a variantındadır
  Material, texnika və texnologiya
  Fynn: Elektrik maєэnlarэnэn Ysaslarэ
  Fənnindən test imtahan tapşırıqları. Müəllim: Ramazanov Ədalət Məcid oğlu Qrup: 1125 a Bütün düz cavablar a bəndindədir
  Fənn: Tətbiqi mexanika – II (MH) Müəllim: dos. Vəliyev Nazin Talıb oğlu Qrup: 1126a
  Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 A
  Siqnallar vY sistemlYr
directory user data files  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə