uploads/journal
  Beynin Şərti Reflektor Fəaliyyətinin Emosiogen Tənzimlənməsində Serotoninergik Sisteminin Sinaptik Mexanizmləri
uploads/Journals
  A sexual violation in an analytic treatment and its personal and theoretical aftermath
uploads/journal
  Virtuoz Cərrah, Görkəmli Dövlət Və Elm Xadimi
  Microsoft Word Bas redaktordan
  Və Plastronun Morfoloji Xüsusiyyətləri
  Abşeronda Meyvə Bağlarına Zərərverən Başlıca Qabıqyeyən Böcəklər
  Təbiətin ölkəmizə bəxş etdiyi zəngin sərvətlərə xüsusi qayğı ilə yanaşmaq, belə misilsiz xəzinələri
  Gəncə-Qazax Florasının Nadir Növləri Və Yeni Taksonlar T. S. Bab akişiyeva
  Quraqlıq Və Duz Stresləri Şəraitində Buğda Genotiplərində Rubisko, Rubisko aktivaza Və Fosfoenolpiruvat karboksilazanın Zülal Səviyyələrinin Dəyişilməsi
  Quraqlıq Stresi Zamanı Amarant Yarpaqlarının Sitozol və Mitoxondri Fraksiyalarında nad-malatdehidrogenaza Fermentinin Müqayisəli
  Timalinin Birdəfəlik Təsirindən Sonra Siçovulların Baş Beyninin Mitoxondri Fraksiyasında qayt mübadiləsinin Tədqiqi
  Müxtəlif Yaşlı Heyvanlarda Qoxu Dereseptasiyasının, Üzunmüddətli İşıqlılıq və Qaranlıq Rejimlərinin İnteroreseptiv Qlikemik Reaksiyalara Təsiri
  Амеа-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 68, №2, səh. 131-133 (2013)
  Fəaliyyətinə Təsiri İ. H. İbrahimli*, A. Q. Qazıyev
  Mühafizə Olunan Məməlilər C.Ə. Nəcəfov*, X. C. Yusufova
  Əlamətləri və Ekologiyası S. R. Həsənov
  Naxçıvan Muxtar Respubliкası Florasında Acantholimon Boiss
  Bioloji Terminologiyada İstifadə Olunan Abbreviaturalar M. A. Nəcəfzadə
  T. H. Talıbov 1, E. S. Novruzova
  Məlumat Siyahısı T. P. Qasımov
  Xəzər Dənizində Antropogen Evtroflaşmanın Oksigen Rejiminə Təsiri M.Ə. Salmanov, H. F. Həsənov
  Амеа-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 68, №2, səh. 134-135 (2013)
  S. C. İbadullayeva 1,, A. B. Mustafayev
  Jrunal XIII
  Erkən Postnatal Ontogenez Və Təcrübi Hipoksiya Zamanı Qanda Qlükoza Homeostazı E. C. Mehbalıyeva
  Xüsusiyyətləri R.İ. Bayramov
  Naxçıvan Muxtar Respublikasında Camışların Helmint Faunası Q. T. Fərhadov
uploads/journals/1/articles/381/submission/review
  Sifilis secundaria durante el embarazo: importancia del control prenatal secondary syphilis in pregnancy: significance of prenatal control
uploads/journal
  Əhəmiyyəti S. C. İbadullayeva
  Örtülü Şəraitdə Bəzi Dekorativ Lian Bitkilərinin Bioekoloji Xüsusiyyətləri Və Becərilməsi
  T. S. M əmmədov, Ş. A. Gülməmmədova
  Orijinal Formalı Kompozisiyaların Tərtibatı T. S. Məmmədov, Ş. A. Gülməmmədova
  Gymnospermae Bitkilərin Mənşəyi və Statusu
  Vulgare L. Yarpaqlarında Antioksidant Fermentlərin Fəallığının və İzoenzim
  Thysaniezia giardi Yayılması Q. T. Fərhadov
  Campanulaceae Juss. V. S. Novruzov, Y. A. Aslanova
  Öyrənilməsinə Dair Ş.İ. Xasayeva*, E. F. Hüseynov
  Ətraf mühit dəyişiklikləri və bitki müxtəlifliyinin qorunması
  X. N. Rüstəmov 1, 2, Z.İ. Əkpərov
  Növlərinin Biomorfologiyası Ş. N. Qasımov*, Z. B. İslamova
  Qusar Rayonu Ərazisinin Subalp Və Alp Bitkiliyinin Müasir Vəziyyəti
  Azərbaycanın Şirin Sularının Diatom Yosunları S. K. Cəfərova*, Ş. C. Muxtarova
  Yumşaq Buğda (Triticum aestivum L.) Genotiplərində Tdicdrf1 Geninin Tək Nukleotid Polimorfizmləri (tnp) Əsasında Müqayisəli Tədqiqi
  S.Ə. Nuriyeva 1, Z.İ. Əkpərov
  Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq Hissəsində Yayılan Bəzi Qıjıkimilərin Yeni Yayılma Sahələri Və Onların Ekoloji Xüsusiyyətləri
  Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. Növünün Yeni Yayılma Əraziləri
Uploads/Journals/17919
  Avifauna from the Emily Bay settlement site, Norfolk Island: a preliminary account
uploads/journal
  Örtüyünün Öyrənilməsi T. S. Məmmədov, H. H. Əsədov, M. Y. Həsənova
  Azərbaycan Florasının Bəzi Növləri Üçün Yeni Yayılma Arealları, Bioekoloji Və Fitosenotik Xüsusiyyətləri
  Lənkəran Təbii Vilayətində Qızıl Böcəklərin (Buprestidae) Təsərrüfat
  Применение геоинформационных технологий
  Azərbaycanda Meşə Və Meyvə Ağaclarına Zərərverən Ksilofaqların Tənzimlənməsində Yırtıcı Həşəratların Rolu Və Onlardan Bioloji Mübarizədə İstifadənin Mümkünlüyü
  Akademik seyfəDDİN ƏLİyev- 85 GÖRKƏMLİ entomoloq aliM
  Ümumi Baxış: İntoksikasiyadan Günümüzdəki Sİrs və Sepsisə N. Y. Bayramov*, A.Ə. İbrahimova
  Qanadabənzər-Əng Yarığının Arxa Divarının Ortası İlə Əsas-Damaq Dəliyi Arasındakı Məsafənin Yaş Və Cinsi Dəyişkənliklərinin Xüsusiyyətləri
directory uploads journal  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə