application/uploads/2016/02
  Ali məktəb psixologiyası
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/11
  İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
application/uploads/2016/08
  Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
application/uploads/2016/05
  Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word yusifova ulduz doc
application/uploads/2016/05
  Azərbaycan respublġkasi əMƏK
application/uploads/2016/03
  Əlyazması hüququnda
application/uploads/2016/07
  «magistratura məRKƏZI»
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  Microsoft Word H?simzade Seyid Zeyn?b doc docx
  Microsoft Word Afaq dissertasiya isi docx
application/uploads/2016/06
  Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2016/05
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
  Dərslik kimi tövsiyyə edilir. B a k I 1 İQTİsadi İnformatiKA
application/uploads/2016/07
  Məmmədov Ravil Mahir oğlu Abşeronda becərilən zeytun və ondan alınan məhsullarının əmtəəşünaslıq
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
  Xi-xix əsrlərdə geyim formalarının analizi” mövzusunda magistr dissertasiyasi
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  Əliyev Rəşad Babas əlim İqtisadi t əhlük əsizliyin t əmin edilm əsind ə gömrük xidm ətinin rolu prof
  Azяrbaycan respublиkasi tяhsиl nazиrlиyи
  Microsoft Word S?f?rli N?rgiz docx
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2016/03
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/07
  «magistratura məRKƏZİ» Əlyazma hüququnda
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «magistratura məRKƏZİ»
application/uploads/2016/02
  Fənn: Marketinq Müəllim: Ramil Cabbarov
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
  Bayramov Rəşid Mahir oğlu «Dövlətin sosial siyasətinin maliyyə təminatında büdcənin rolu»
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи
application/uploads/2016/02
  Fənn: Marketinq Müəllim: Ramil Cabbarov
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/02
  Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2016/03
  Magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda Abdullayeva Səyyarə Nicat qızı
application/uploads/2016/12
  I e. d prof. Q.Ə. Abbasov Magistratura ixtisası üzrə
application/uploads/2016/07
  Əlyazması hüququnda Məmmədli Nicat Nizami oğlu (magistrantin a. S. A.) «kommersiya münasiBƏTLƏRİNİN İdarə ediLMƏSİ yollari və onlarin təKMİLLƏŞDRİLMƏSİ»
application/uploads/2016/02
  Bank iŞİ” kafedrasi müəl I.ü. f d. ƏLİyeva t. T. «Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə» fənni üzrə İmtahan suallari
application/uploads/2016/03
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/01
  Microsoft Word eser aydin docx
application/uploads/2016/07
  Kommersiya fəaliyyətinin təşkilinin mahiyyət və məzmunu
application/uploads/2016/01
  Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1511 İntellektual sistemlər
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word A. Shalala Dissertasiya docx
application/uploads/2016/02
  Dərsliyin didaktik funksiyaları Təlimin mahiyyəti Təlim prosesinin elmi əsasları
application/uploads/2016/05
  Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
application/uploads/2016/07
  «magistratura mərkəzi»
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti “magistratura məRKƏZİ”
  Magistratura məRKƏZİ
  Metallarin ekspertizasi və TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ mövzusunda magistr dissertasiyasi kafedranın adı: Beynəlxalq ticarət və gömrük
  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
  Magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/03
  Magistratura məRKƏzi əlyazması hüququnda
application/uploads/2016/02
  Fənn: Marketinq Müəllim: Ramil Cabbarov unec edu az/ramilcabbarov
application/uploads/2016/07
  Microsoft Word Az?rbaycanda su ehtiyatlar?n?n t?s?rrufat v? ekoloji ?h?miyy?t? dissertasiya doc docx
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word magisr isi doc
application/uploads/2016/07
  Magistratura məRKƏZİ” Əlyazması hüququnda Umarova Afən Çingiz qızı (Magistrantın A. S. A.) «Bank xidmətləri bazarında yeni məhsul və xidmətlərin tətbiqi»
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  İQTİsadiyyatin təNZİMLƏNMƏSİ SİstemiNDƏ HÜquqi TƏNZİMLƏMƏ aləTİ KİMİ DÖVLƏt proqramlarinin əHƏMİYYƏTİ
application/uploads/2016/12
  Milli muhasibat uçotu standartları sualları
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda KƏRİmov taleh neman oğlunun «Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin uçotu və hesabatı
application/uploads/2016/05
  E L e k t r o n b I z n e s
application/uploads/2016/07
  Microsoft Word Mahmudova S. docx
  Azərbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
  Türk dünyasi iŞletme fakültesi uluslararasi iLİŞKİler böLÜMÜ YÜksek lisans biTİrme tezi
application/uploads/2016/12
  0706y az q2017 Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 0706y dünya iqtisadiyyatının tarixi
application/uploads/2016/08
  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Kafedra: Beynəlxalq İqtisadiyyat
application/uploads/2016/07
  Mövzusunda magistr dissertasiyasi Ixtisasin şifri və adi: 060643 – “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”
  Garayli orxan baloglan oğlu (magistrin a a. s.)
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word dissertasiya-b?zi qida m?hsul ekoloji t?hluk t?dqiqi doc
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ
application/uploads/2016/02
  "bank avrasiYA" AÇiq səhmdar
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  Həmidli Aqşin Ceyhun oğlu
application/uploads/2016/03
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/07
  Magistr dissertasiyasi
application/uploads/2016/03
  «magиstratura mяrkяzи»
  Azərbaycan respublikasinda regional ümumi daxiLİ
application/uploads/2016/07
  Əlyazması hüququnda Hüseynova Nərmin Hətəm qızı (magistrantin a. S. A.) «kommersiya fəALİYYƏTİNDƏ LİZİNQİn rolu və İNKİŞaf perspektiVLƏRİ»
application/uploads/2016/11
  Əlyazma hüququnda Məlikrzayev A.Ə. Biznes-reinjinirinqin inkişaf istiqamətləri
application/uploads/2016/03
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «magistraтura məRKƏZI»
application/uploads/2016/07
  Microsoft Word Mag dis isi Maliyye net. Shefa Jeferli doc
application/uploads/2016/03
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naz
application/uploads/2016/07
  Microsoft Word vencur 2015. doc
  Magġstratura məRKƏZĠ Əlyazması hüququnda
  Əlyazması hüququnda ƏJDƏrzadə elsevər məCĠd oğLU
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word ?Bdurr?Him mhm doc
application/uploads/2016/07
  Microsoft Word ashabanov236. doc
  Azərbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ azərbaycan döVLƏT ĠQTĠsad unġversġtetġ
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda Yusifli Zaur Əli oğlu
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word Dissertasiya -di doc
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan respublikasi təHSİl nazirliYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «magistratura məRKƏZİ»
  Magиstrатура mяrkяzи hüseynzadə FƏrrux yasəF
  Microsoft Word berk senaye tul docx
  İxtisasın şifri və adı: 060321 “Dizayn” İxtisaslaşma: “Dizayn və texniki estetika” Elmi rəhbər: Magistr proqramının rəhbəri
  İxtisasın şifri və adı
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word mamedov elvin doc
application/uploads/2016/07
  Muradzadə lalə salman qizi "Kommersiya banklarının əsas əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi"
  Mövzusunda magistr disertasiyasi
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word S?BN?M s docx
application/uploads/2016/07
  Microsoft Word Rovs?n-dissertasiya doc
  «magistratura mərkəzi»
application/uploads/2016/03
  Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 2412 İdarәetmә qәrarları
  Microsoft Word Turkan dissertasiya double updated docx
  Microsoft Word MemmedzadeN2916. doc
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda Çəndirli Nurlan Mehdi oğlu
application/uploads/2016/01
  Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1015 Əməyin iqtisadiyyatı və sosialogiyası
application/uploads/2016/03
  “magistratura məRKƏZİ”
  Microsoft Word informasiya iqtisadiyyatinin inkisafinda qeyri-s?Lis informasiya texnologiyalarinin ?Sas xususiyy?TL?RI. docx
application/uploads/2016/07
  Microsoft Word neft mehsul emali docx
  Mövzusunda magistr dissertasiyasi
  Microsoft Word aynura diss doc
  Dosent S. Z. İSayev dosent S. Z
  Microsoft Word Mustafayeva Amalya docx
application/uploads/2016/11
  Microsoft Word Yazisma ders vesaiti docx
application/uploads/2016/05
  Unec-də Ümummilli liderin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunan tədbirlər keçirilib
application/uploads/2016/07
  Microsoft Word Magistr-dissertas doc
  Microsoft Word Dissert. Necef. Turan son versiya docx
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word Dissertasiya C. Ceferli docx
application/uploads/2016/08
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti “İQTİsadçI” elektron qəzet layiHƏSİ unec 2016 elektron qəzetiN İŞ priNSİPİ
application/uploads/2016/07
  Cəbrayılova Şəmail İsrafil qızı Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması problemləri” mövzusunda magistr dissertasiyasi
  Əlyazması hüququnda Rəhimov İlkin Sərvər oğlu
  «magistr hazirliği məRKƏZİ»
application/uploads/2016/01
  8014 Az Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 8014 Gömrük işinin tәşkili
application/uploads/2016/05
  1719 Az Æ yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1719 Beynәlxalq iqtisadi hüquq
application/uploads/2016/07
  Ölkələrin tranzit potensialının geosiyasi və geoiqtisadi aspektləri
application/uploads/2016/03
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistr hazirliği məRKƏZİ
application/uploads/2016/07
  Kərimov Erkin İnqilab oğlu Kommersiya banklarında veksel əməliyyatları
application/uploads/2016/05
  Əlilliyi olan tələbələr üçün Mərkəz İmtahan qeydiyyat formu
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan döVLƏT ĠQTĠsad unġversġtetġ «magġstr hazirliği məRKƏZĠ» Əlyazması hüququnda
  Əmirov Camo Təvəkkül oğlu Beynəlxalq maliyyə münasibətləri və onların səmərəliyinin artırılması istiqamətləri ”
application/uploads/2016/08
  Vergi SİyasəTİNİn konseptual əsaslari və praktiKİ aspektləRİ
application/uploads/2016/03
  Əlyazması hüququnda m a h m u d L u t ü r k a y r ə Ş a d ə T
application/uploads/2016/02
  «Пул-кредит тянзимлянмяси» фянни цзря
application/uploads/2016/07
  “Azərbaycanda xarici sərmayəli bankların bank sektorunda rolu”
  “magistratura məRKƏZİ”
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word Dissertasiya-Mirkamal 2 Alizade Mirkamal docx
application/uploads/2016/07
  Dolayı vergilərin uçot və auditinin təkmilləşdirilməsi yolları
  «magistratura məRKƏZİ» Əlyazması hüququnda elçİn miRZƏ oğlu qurbanov
  Azərbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ azərbaycan döVLƏT ĠQTĠsad unġversġtetġ magġstratura məRKƏZĠ
  Microsoft Word dovriyy? Aktivl?Ri-magistr docx
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  Nəsirov Samir Şakir oğlunun «AZƏrbaycanda müƏSSİSƏLƏRİn vergitutma mexanizmmiNİn təKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİqaməTLƏRİ»
application/uploads/2016/02
  Fənn: Beynəlxalq Marketinq Müəllim: Ramil Cabbarov
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2016/02
  Fənn: Maliyyə kredit institutlarının fəaliyyət istyiqamətləri
application/uploads/2016/07
  Microsoft Word turkane dissertasiya11111111111111. docx
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti “magistratura məRKƏZİ”
application/uploads/2016/03
  Microsoft Word adigozaliv abdulrahman docx
application/uploads/2016/07
  Microsoft Word ismayii-maliyy? Riski docx
  Azərbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ azərbaycan döVLƏT ĠQTĠsad unġversġtetġ
application/uploads/2016/12
  Makrpiqtisadi tənzimlə fənni üzrə magisr təHSİLİ üzrə imtahan sualları
application/uploads/2016/02
  Fənn: Marketinq Müəllim: Ramil Cabbarov
application/uploads/2016/07
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda Novruzzadə Göyçək Nayiq qızı
  Microsoft Word diplom isi n'rmin docx
application/uploads/2016/02
  Fənn: Marketinq Müəllim: Ramil Cabbarov
application/uploads/2016/08
  Fənn: “Ərzaq mallarının kodlaşdırılması”. 145 A – 1114m. B/m., I f. d. Kərimova Maya Cavanşir qızı. I variant
application/uploads/2016/01
  Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə
directory application uploads  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə