Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir


Portveyn şərablarının özünəməxsus ətrinin, dadının forma­laş­ma­sın­da hansı komponentlər iştirak edirlər?Yüklə 2,64 Mb.
səhifə22/22
tarix20.10.2017
ölçüsü2,64 Mb.
#5962
növüDərslik
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

17. Portveyn şərablarının özünəməxsus ətrinin, dadının forma­laş­ma­sın­da hansı komponentlər iştirak edirlər?

1) Alifatik aldehidlər 4) Ali spirtlər

2) Aromatik aldehidlər 5) Furan sıra aldehidləri

3) Üzvi turşular18. Tünd şərabların klassifikasiyasına hansı şərablar aid deyil­dir?

1) Madera 4) Marsala

2) Xeres 5) Portveyn

3) Malaqa


19. Portveyn şərabı ilk dəfə hansı ölkədə istehsal olunmuşdur?

1) İtaliya 4) İspaniya

2) Portuqaliya 5) Fransa

3) Rusiya


20. Respublikamızda hansı məhşur portveyn şərabları istehsal olun­muş­dur? 1) “Mil” 4) “777”

2) “Ağdam” 5) “Qara-Çanax”

3) “Qarabağ”
21. Madera şərabının vətəni hansı ölkə sayılır?

1) Fransa 4) Portuqaliya

2) Rusiya 5) İspaniya

3) Almaniya


22. Madera şərablarının yetişməsində hansı komponentlər xüsusi əhə­miy­yət kəsb edirlər?

1) Şəkərlər 4) Fenol maddələri

2) Oksigen 5) Azotlu birləşmələr

3) Hidrogen


23. Respublikamızda elektrokontakt üsulu ilə madera şərabının isteh­sal texnologiyasının elmi əsaslarını hansı alim öyrənmişdir?

1) E.Yusifova 4) H.Fətəliyev

2) F.Məmmədov 5) İ.Həsənov

3) U.Mehdiyev


24. Xeres şərabının vətəni hansı ölkə hesab olunur?

1) Portuqaliya 4) Rusiya

2) İspaniya 5) Almaniya

3) İtaliya


25. Xeres şərabı istehsalında hansı texnologiyadan istifadə olunmur?

1) Pərdəli 4) Pərdəsiz

2) Daxili xeresləşmə 5) Daxili pərdəli

3) Günəşli meydançalarda


26. Xeres şərablarının yetişməsində əsas hansı komponentlər xüsusi əhə­miyyət kəsb edirlər?

1) Aldehidlər 4) Amidlər

2) Ketoturşular 5) Asetallar

3) Aminturşular27. Marsala şərablarının vətəni hansı ölkədir?

1) İspaniya 4) Fransa

2) İtaliya 5) Ukrayna

3) Almaniya


28. Marsala şərablarının ətri, dadı hansı şərablara daha yaxın­dır?

1) Portveyn 4) Kəmşirin süfrə

2) Madera 5) Xeres

3) Qırmızı süfrə


29. Desert şərablar təsnifatına görə hansı qruplara bölünür?

1) Kəmşirin 4) Şirin

2) Yarımquru 5) Likör

3) Kaxet
30. Desert şərabların istehsalında hansı komponent daha çox olmalı­dır?

1) Üzvi turşular 4) Zülallar

2) Şəkərlər 5) Fermentlər

3) Fenol maddələri
31. Kəmşirin desert şərablarında şəkər faizi nə qədər olmalıdır?

1) 3-5 4) 10-15

2) 5-10 5) 15-20

3) 0-5
32. Şirin desert şərablarına hansı şərablar aid edilir?

1) Kaqor 4) Xeres

2) Muskat 5) Tokay

3) Marsala
33. Yüksək keyfiyyətli “Muskat desert” şərabları hansı ölkədə isteh­sal olunur?

1) Azərbaycan 4) Rusiya

2) Krım vilayəti 5) Moldova

3) Gürcüstan


34. Şirin desert şərablarının tərkibində şəkər faizi neçə olmalı­dır? 1) 8-10 4) 12-14

2) 10-15 5) 14-16

3) 16-20
35. Muskat desert şərablarında bal, qızılgül ətrinin yaranması hansı mad­də­lərlə əlaqədardır?

1) Asetallarla 4) Aminlərlə

2) Üzvi turşularla 5) Terpenoidlərlə

3) Mürəkkəb efirlərlə


36. Tokay şərabının vətəni hansı ölkədir?

1) Fransa 4) İtaliya

2) Macarıstan 5) İspaniya

3) Almaniya


37. Ölkəmizdə yüksək keyfiyyətli hansı tokay şərabları istehsal olu­nur?

1) Kürdəmir 4) Qara-Çanax

2) Şamaxı 5) Alabaşlı

3) Mil
38. Tokay şərablarında bal və qarışıq gül ətrinin əmələ gəlməsi nə ilə əlaqədardır?

1) Üzvi turşularla 4) Vitaminlərlə

2) Terpenli birləşmələrlə 5) Şəkərlərlə

3) Mürəkkəb efirlərlə
39. Kaqor şərabının vətəni hansı ölkədir?

1) İtaliya 4) Ukrayna

2) Fransa 5) Gürcüstan

3) Rusiya


40. Kaqor şərabları istehsalı zamanı üzümün şəkərliyi neçə faizdən aşağı olmamalıdır?

1) 15-16% 4) 16-18%

2) 10-15% 5) 16-19%

3) 20-22%41. Respublikamızda yüksək keyfiyyətli hansı kaqor şərabları isteh­sal olunur?

1) Azərbaycan 3) Qarabağ

2) Şamaxı 4) Kürdəmir
42. Respublikamızda Kaqor şərabı hansı üzüm sortlarından hazırla­nır?

1) Rislinq 4) Mədrəsə

2) Şirvanşahı 5) Tavkveri

3) Rkasiteli


43. Kaqor şərablarının istehsalında hansı fiziki-kimyəvi üsul daha sə­mə­rəlidir?

1) Əzintini şirə ilə birlikdə bir neçə gün qıcqırtmaq

2) Əzintini şirə ilə birlikdə isti üsulla emal etmək

3) Əzintini şirə ilə birlikdə əl əməyi ilə qarışdırmaq

4) Əzintini şirədən tez bir müddətdə ayırmaq

5) Üzüm şirəsini əzinti ilə birlikdə spirtləşdirmək


44. Kaqor şərablarında antosianidolların hansı nümayəndəsinə daha çox rast gəlinir?

1) Pelarqoanidin monoramnizid (PQR)

2) Malvidin monoqlükozid (MMQ)

3) Sianidindiqlükozid (SDQ)

4) Peonidinmonoqalaktozid (PDQ)

5) Delfinidinmonoqlükozid (DMQ)


45. Kaqor şərablarının tərkibində hansı fenol maddələri daha çox olur­lar?

1) Katexinlər 4) Melaninlər

2) Antosianlar 5) Flavanollar

3) Leykoantosianlar


46. Kaqor şərablarında acıtəhər dadın hiss olunması qıcqırma zamanı hansı maddələrin əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır?

1) Alkaloidlərlə 4) Alifatik aldehidlərlə

2) Şəkərlərlə 5) Aromatik spirtlərlə

3) Qlikozidlərlə47. Likör desert şərabları başqa cür necə adlanır?

1) Tokay 4) Malaqa

2) Kaqor 5) Marsala

3) Muskat


48. Likör desert şərablarında şəkərlik neçə faizdən artıq olur?

1) 15%-dən 4) 20%-ə qədər

2) 16%-dən 5) 20%-dən artıq

3) 18%-dən


49. Malaqa şərablarının vətəni hansı ölkədir?

1) İspaniya 4) Fransa

2) Portuqaliya 5) Macarıstan

3) İtaliya


50. Ətirləşdirilmiş şərabların istehsalında spirt və şəkərdən əlavə baş­qa hansı məhsullardan istifadə olunur?

1) Şərab turşusu 4) Bitki xammal ekstraktı

2) Limon turşusu 5) Koler

3) Ferment preparatları


51. Ətirləşdirilmiş şərablar hansı terpenli birləşmələrlə daha zəngin olur? 1) Monotsiklik 4) Seskviterpenlərlə

2) Bitsiklik 5) Politerpenlərlə

3) Doymamış alifatik terpenlərlə
52. Malaqa şərablarının spirti ilə şəkərliyi nə qədər olur?

1) 14 h% spirt; şəkərlik 16%

2) 15 h% spirt; şəkərlik 20%

3) 16 h% spirt; şəkərlik 18%

4) 16 h% spirt; şəkərlik 24-30%

5) 16 h% spirt; şəkərlik 16-20%


53. Ətirləşdirilmiş şərablar daha hansı maddələrlə zəngin olur?

1) Şəkərlərlə 4) Efir yağları ilə

2) Qlikozidlərlə 5) Şərab turşusu ilə

3) Alkoloidlərlə


54. Ətirləşdirilmiş şərablar başqa cür necə adlanır?

1) Kaqor 4) Tokay

2) Vermut 5) Madera

3) Malaqa


55.Ətirləşdirilmiş şərablar ilk dəfə hansı ölkədə istehsal olunmuş­dur? 1) Fransa 4) Portuqaliya

2) İspaniya 5) Almaniya

3) İtaliya
56. Ətirləşdirilmiş şərabların istehsalında hansı ədviyyəli göyər­ti­lər­­dən daha çox istifadə olunur?

1) Nanə 4) Keşniş

2) Tərxun 5) Yarpız

3) Şüyüd


57. Ağstafa ağ portveyninin kondisiyası necədir?

1) 18 h% spirt, şəkəri 13 q/dm3;

2) 19 h% spirt, şəkəri 12 q/dm3;

3) 16 h% spirt, şəkəri 16 q/dm3;

4) 16 h% spirt, şəkəri 7 q/dm3;

5) 17 h% spirt, şəkəri 10 q/dm3.


58. Tünd şərabların tərkibində hansı şəkərlər daha çox olurlar?

1) saxaroza 4) qlükoza

2) fruktoza 5) riboza

3) nişasta


59. Desert xeres şərablarının kondisiyası necədir?

1) 19-20 h% spirtliyi, şəkəri 3 q/dm3;

2) 18-19 h% spirtliyi, şəkəri 5-9 q/dm3;

3) 14-16 h% spirtliyi, şəkəri 0,2-2 q/dm3;

4) 14-16 h% spirtliyi, şəkəri 3-8 q/dm3;
60. Ətirləşdirilmiş şərab istehsalında ümumi turşuluğu artırmaq üçün hansı turşudan istifadə olunur?

1) alma turşusu 4) kəhrəba turşusu

2) limon turşusu 5) süd turşusu

3) quzuqulaq turşusuTEST SUALLARININ FƏSİLLƏR ÜZRƏ CAVABLARI
Fəsil 1

1. (2) 2. (4) 3. (3) 4. (5) 5. (2) 6. (4) 7. (4) 8. (5) 9. (2) 10. (2) 11. (3) 12. (3) 13. (2) 14. (3) 15. (2) 16. (1) 17. (4) 18. (1) 19. (2) 20. (4) 21. (2) 22. (4) 23. (1) 24. (2) 25. (5) 26. (5) 27. (3) 28. (2) 29. (4) 30. (3) 31. (3) 32. (2) 33. (3) 34. (5) 35. (1) 36. (2) 37. (3) 38. (2) 39. (1) 40. (2) 41. (2) 42. (3) 43. (2) 44. (2) 45. (1) 46. (5) 47. (2) 48. (2)
Fəsil 2

1. (2) 2. (3) 3. (2) 4. (2) 5. (2) 6. (2) 7. (2) 8. (3) 9. (1) 10. (3) 11. (3) 12. (1) 13. (1) 14. (4) 15. (5) 16. (2) 17. (2) 18. (1) 19. (5) 20. (4) 21. (2) 22. (3) 23. (1) 24. (2) 25. (3) 26. (2) 27. (4) 28. (2) 29. (2) 30. (1) 31. (3) 32. (2) 33. (3) 34. (1) 35. (2) 36. (4)
Fəsil 3

1. (4) 2. (1) 3. (2) 4. (4) 5. (2) 6. (3) 7. (2) 8. (5) 9. (2) 10. (2) 11. (4) 12. (4) 13. (1) 14. (4) 15. (2) 16. (1) 17. (2) 18. (4) 19. (5) 20. (1) 21. (2) 22. (4) 23. (3) 24. (2) 25. (3) 26. (3) 27. (2) 28. (4) 29. (3) 30. (3)
Fəsil 4

1. (2) 2. (1) 3. (5) 4. (1) 5. (2) 6. (2) 7. (4) 8. (4) 9. (1) 10. (3) 11. (3, 5) 12. (2, 4) 13. (2, 4) 14. (1, 5) 15. (2) 16. (1, 3, 4) 17. (1, 3, 5) 18. (3) 19. (2) 20. (4) 21. (2) 22. (1, 4) 23. (3) 24. (1) 25. (3) 26. (1) 27. (2) 28. (2) 29. (1) 30. (4) 31. (1) 32. (2) 33. (4) 34. (5) 35. (2) 36. (2) 37. (4) 38. (3) 39. (3) 40. (1) 41. (3) 42. (1) 43. (2) 44. (2) 45. (2, 5) 46. (5) 47. (3) 48. (2, 4) 49. (3) 50. (4) 51. (2) 52. (4) 53. (4) 54. (5)

Fəsil 5

1. (3) 2. (2) 3. (1) 4. (2) 5. (4) 6. (3) 7. (4) 8. (1) 9. (4) 10. (2) 11. (5) 12. (3) 13. (4) 14. (5) 15. (1) 16. (3) 17. (2) 18. (2) 19. (4) 20. (1) 21. (2) 22. (4) 23. (3) 24. (2) 25. (2) 26. (4) 27. (5) 28. (1) 29. (5) 30. (3) 31. (1) 32. (2) 33. (5) 34. (4) 35. (3) 36. (5)

Fəsil 6

1. (3) 2. (2) 3. (2) 4. (3) 5. (4) 6. (3) 7. (2) 8. (3) 9. (1) 10. (4) 11. (1) 12. (3) 13. (4) 14. (2) 15. (2) 16. (4) 17. (4) 18. (5) 19. (2) 20. (2) 21. (3) 22. (1) 23. (4) 24. (2) 25. (2) 26. (2) 27. (1) 28. (3) 29. (1, 4) 30. (3) 31. (1) 32. (2) 33. (4) 34. (2) 35. (2)
Fəsil 7-8

1. (2) 2. (1) 3. (2) 4. (1, 2) 5. (3) 6. (1) 7. (4) 8. (2) 9. (3) 10. (2) 11. (2) 12. (4) 13. (2) 14. (2) 15. (1) 16. (4) 17. (4) 18. (2) 19. (4) 20. (3) 21. (2) 22. (2) 23. (2) 24. (4) 25. (3) 26. (2) 27. (2) 28. (2) 29. (4) 30. (5) 31. (4) 32. (3) 33. (1) 34. (3) 35. (2, 4) 36. (4) 37. (2) 38. (3) 39. (3) 40. (2) 41. (3) 42. (4)

Fəsil 9

1. (1) 2. (2) 3. (1) 4. (3, 4) 5. (3) 6. (4) 7. (5) 8. (2) 9. (1) 10. (3) 11. (2) 12. (3) 13. (1) 14. (5) 15. (1) 16. (3) 17. (1, 5) 18. (4) 19. (2, 5) 20. (4) 21. (2) 22. (1) 23. (1, 2, 4) 24. (5) 25. (2)
Fəsil 10-11

1. (1) 2. (3) 3. (4) 4. (2, 3) 5. (1, 2) 6. (1, 2, 4) 7. (1, 3, 5) 8. (1, 4) 9. (2) 10. (3) 11. (3) 12. (2) 13. (4) 14. (2) 15. (1, 3) 16. (3) 17. (1) 18. (1, 2) 19. (1) 20. (2) 21. (3) 22. (1, 3, 5) 23. (2) 24. (1, 2, 4) 25. (1)

Fəsil 12-15

1. (1, 3) 2. (1, 4) 3. (3, 4, 5) 4. (3) 5. (1) 6. (5) 7. (4, 5) 8. (2) 9. (1, 4, 5) 10. (2, 3) 11. (4) 12. (1, 4, 5) 13. (1, 3, 4) 14. (3, 4) 15. (3) 16. (1) 17. (3) 18. (3) 19. (2) 20. (3) 21. (2) 22. (4) 23. (2) 24. (2, 3) 25. (2) 26. (4) 27. (2, 3, 5) 28. (2) 29. (3) 30. (2) 31. (1, 3, 4) 32. (1, 4) 33. (1, 2, 4) 34. (3, 4) 35. (1, 2, 5) 36. (1, 5) 37. (2, 4) 38. (1, 3, 5) 39. (2, 4) 40. (4) 41. (1, 3, 5) 42. (1, 3, 4) 43. (1) 44. (1, 4, 5) 45. (1) 46. (3) 47. (3) 48. (2) 49. (2) 50. (4) 51. (2)
Fəsil 16-18

1. (2) 2. (3) 3. (4) 4. (5) 5. (2) 6. (3) 7. (2) 8. (2) 9. (1, 2) 10. (3) 11. (1, 5) 12. (2, 4) 13. (4) 14. (4) 15. (2, 4) 16. (3, 5) 17. (1, 3, 5) 18. (3) 19. (2) 20. (2, 4) 21. (4) 22. (2, 4) 23. (4) 24. (2) 25. (3) 26. (1, 5) 27. (2) 28. (2, 5) 29. (1, 4, 5) 30. (2) 31. (2) 32. (1, 2, 5) 33. (2) 34. (3) 35. (1, 3, 5) 36. (2) 37. (3, 4) 38. (2, 3) 39. (2) 40. (3) 41. (2, 4) 42. (2, 4, 5) 43. (2) 44. (2) 45. (2) 46. (1, 3) 47. (4) 48. (5) 49. (1) 50. (2, 4, 5) 51. (2, 4) 52. (4) 53. (2, 3, 4) 54. (2) 55. (3) 56. (1, 5) 57. (1) 58. (2; 4) 59. (2) 60. (2)


ŞƏRTİ İXTİSARLAR
AAL-aspartat-ammonyak-liaza

AATF-aspartataminotransferaza

ADF-adenozindifosfat

AMF-adenozinmonofosfat

AT-askorbin turşusu

ATF-adenozintrifosfat

ATF-adenozintrifosfat

BQ-bərpa qabiliyyətid AMF-dezoksiadenozinmonofosfat

d QMF-dezoksiquanozinmonofosfat

d SMF-dezoksisitidinmonofosfat

d TMF-dezoksitimidinmonofosfat

DAT-dezoksiaskorbin turşusu

DEF-diskelektroforez

DQ-diqliserid

DMQ-delfinidin monoqlükozid

DNT-dezoksiribonuklein turşusu

EM-elektron mikroskopiyası

FAD-flavinadenindinukleotid

FMN-flavinmononukleotid

FT-fermentlərin təsnifatı

QDF-quanozindifosfat

QX-qaz xromotoqrafiyası

QMF-quanozinmonofosfat

QS-qrup spesifiklik

QTF-quanozintrifosfat

LDG-laktatdehidrogenaza

LTDF-lipotiamindifosfat

LTPF-lipotiaminpirofosfat

MDG-malatdehidrogenaza

MEK-1-multienzim kompleksi

MQ-monoqliserid
MMQ-malvidin monoqlikozid

MS-mütləq spesifiklik

NAD-nikotinamidadeninnukleotid

NADP-nikotinamidadenindinukleotidfosfat

NMR-nüvə-maqnit rezonansı

OB-oksidləşdirici-bərpaedici potensial

PDQ-peonidin

PE-pektinesteraza

PFK-poliferment kompleksi

PQ-poliqalakturonaza

PQK-pelarqoanidin monoramnozid

PMQ-polimetilqalakturonaza

PP-protopektinaza

PTE-pektattranseliminaza

RNT-ribonuklein turşusu

SDQ-sianidindiqlükozid

SFKM-spektrofotokalorimetr

SKS-sterokimyəvi spesifiklik

SMF-sitidinmonofosfat

T4-tetrayodtreonin və ya trioksin

TEPQ-transeliminazapoliqalakturonaza

TEPMQ- transeliminazapolimetilqalakturonaza

TQ-triqliserid

TPF-tiaminpirofosfat

UMF-uridinmonofosfat

Γ10X-lizoqrzein

Γ3X-selloviridin

ΠX-Π10X-sitorozenin

Yüklə 2,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə