Dərs sisteminin yaradıcısı hesab olunur. A platon b V. A. Suxomlinski c aristotelYüklə 41,15 Kb.

tarix17.11.2018
ölçüsü41,15 Kb.
növüDərs


3

4

56

7

89

10

1112

13

1415

16

17A

B

1 Sinif-dərs sisteminin yaradıcısı hesab olunur. 

A)Platon B)V.A.Suxomlinski C)Aristotel 

D)Y.A.Komenski E)K.N.Ventsel

2 İ.Herbartın pedaqoji sistemində təlim pillələri. 

A)Assosiyasiya, metod, sistem, ümumiləşdirmə 

B)Assosiyasiya, nəticə, metod, sistem C)Metod, 

sistem, üsul, aydınlıq D)Sistem, analiz, 

ümumiləşdirmə, nəticə çıxarma E)Aydınlıq, 

assosiyasiya, sistem, metod

3 C.Lokka görə centlmeni harada tərbiyə etmək   

lazımdır A)Evdə B)Təbiətin qoynunda C)Məktəbdə 

D) Xüsusi təşkil olunmuş tərbiyə müəssisələrində E) 

Mədəni tərbirlərin keçirildiyi klub və parklarda

4

Baloniya hüquq məktəbi (universiteti) nə vaxt yaranmışdır? A)İtaliyanın Baloniya şəhəirndə-1158-ci 

ildə B)Romada-1168-ci ildə C)Neapolda-1228-ci ildə 

D)Baloniyada-1058-ci ildə E) Venesiyada 1058-ci ildə

5 Səhv olan bəndi seçin. A)Paris universiteti (1200) 

B)Oksford universiteti (1168) C)Kembric universiteti 

(1231) D)Berlin universiteti (1380) E)Praqa 

universiteti (1348)

6 12 cildlik "Natiqlik sənəti" əsər  kimindir. A)Siseron 

B) Aristotel C)Mark Fabiy Kvintilian D)Mark Averli 

E)Fransua Rable

7 İntibah  dövründə "Şadlıq evi" məktəbi yaratmışdır: 

A)Mark Fabiy Kvintilian B)Con Lokk C)Fransua 

Rable D)Fittorino de Feltre E)Tomas Cefferson

8 Sinif-dərs sistemi kimin adı ilə bağlıdır? A)C.Lokkun 

B)T.Morun C)İ.Pestalotsinin D)Y.A.Komenskinin 

E)İ.Herbartın

9 Sparta tərbiyə sisteminin tamamlayıcı  mərhələsi. 

A)Qrammatik məktəblər B)Kifra-musiqi məktəbləri 

C)Efeblər məktəbi D)Sokratın məktəbi E)Palestra 

məktəbləri 

10 Pedaqoji nəzəriyyəsinin əsasında azad tərbiyə prinsipi 

əks olunan pedaqoq. A)Con Lokk B)Tomazo 

Kampanella C)Jan Jak Russo D)İ.Pestalotsi 

E)Y.A.Komenski

11 Hansı məşhur pedaqoqun təlim sistemi avtoritar 

pedaqogikaya əsaslanırdı. A)C.Lokkun B)Y.A. 

Komenskinin C)İ.Herbartın D)C.Dyuinin E)Karl 

Rocersin


12 Təlim pillələri nəzəriyyəsi kimə məxsusdur? 

A)İ.Herbarta, B)Y.A.Komenskiyə C)İ.H.Pestalotsiyə 

D)İ.Spenserə E)C.Lokka

13 Avropa intibahı hansı əsrləri əhatə edir? A)XIV-XVI 

əsrləri B)XIV-XVII əsrləri C)XII-XIV əsrləri D)Yeni 

dövrü E)Ən yeni dövrü

14 "Gerturudanın öz uşaqlarına təlim verməsi" kimin 

əsəridir? A)Con Lokk B)İ.Pestalotsi C)Con Dyui 

D)Y.A.Komenski E)Siseron

15 "Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi" üçün rəsmi 

fərman neçənci ildə elan olunmuşdur? A)1701-ci ildə 

B)1699-cu ildə C)XVIII əsrin sonlarında D)1715-ci 

ildə E)1712-ci ildə18

19

2021

22

2324

25

2627

28

AB

16

T.Morun "Ən gözəl dövlət quruluşu haqqında qızıl kitab" və ya "Utoniya adası" əsrində hansı pedaqoji 

ideyalar əks olunmuşdur? A)Hərtərəfli və harmonik 

inkişaf etmiş insan tırbiyəsi B)Antik pedaqoji fikrin 

tənqidi, C).Həm oğlanlara, həm də qızlara ictimai 

tərbiyə, ibtidai savad təlimi vermək D)Təlimin ana 

dilində aparılması, təhsilin daha çox təcrübi biliyə 

əsaslanması E)Əmək tərbiyəsi və qadın  təhsili 

ideyasını irəli sürülməsi 1)A,B,C,E 2)A,C,D,E  

3)A,B,C,D  4)B,C,D,E  5)hamısı

17 Didaktika terminini ilk dəfə hansı pedaqoq 

işlətmişdir? A)R.Dekart  B)F.Ratke C)İ.Pestalotsi 

D)A.Disterveq E).Y.A.Komenski

18 K.D.Uşinskiyə görə Vətən pedaqogikasının əsasında 

hansı ideya durmalıdır? A)Təlim və tərbiyənin vəhdəti 

B)Xəlqilik ideyası C)Azadlıq ideyası D)Əmək 

tərbiyəsi E)Pedaqoji nəzəriyyənin təcrübi əsaslara 

sökənəkliyi

19 "Əməyin psixi və tərbiyəvi əhəmiyyəti" adlı əsər 

kimindir? A)Y.A.Komenski B)L.Tolstoy C)İ.H. 

Pestalotsi D)M.Y.Lomonosov E)K.D.Uşinski

20

  "Həyat məsələləri" əsəri hansı pedaqoqundur? A)K.D.Uşinski B)N.İ.Piroqov C)H.Q.Çernışevski 

D)N.A.Dobrolyubov E)C.Lokk

21 Y.A.Komenskinin ictimai-siyasi baxışlarının əsasını 

təşkil edən cəhət nədir? A)Stoizm B)Sensualizm 

C)İctimai müqavilə nəzəriyyəsi D)Humanizm və 

demokratizim E)Təbii hüquq nəzəriyyəsi

22 Rusiyada təhsil müəssisələrinin ilk Nizamnaməsi nə 

vaxt və kim tərəfindən hazırlanmışdır? 

A)M.E.Qolovin 1790-cı ildə B)F.İ.Yankoviç 1786-cı 

ildə C)V.N. Tatişev,1786-cı ildə 

D)L.O.Maqnitski,1731-ci ildə E)F.V.Zuyev, 1790-cı 

ildə


23 "İnsan tərbiyənin obyektidir" kimin əsəridir? 

A)J.J.Russo B)L.N.Tolstoy C)N.İ.Priqov 

D)K.D.Uşinski E)N.A.Dobrolyubov

24

1755-ci ildə açılmış Moskva Universitetində belə bir fakültə olmamışdır. A)İlahiyyat fakültəsi B)Tibb 

fakültəsi C)Hüquq fakültəsi D)Fəlsəfə fakültəsi 

E).Sual düzgün qoyulmamışdır

25 Didaktikanın nəzəri əsaslarını hazırlayan mütəfəkkir 

pedaqoq kimdir? A)B.Ratke B)F.Bekon C)M.F. 

Kvintilian D)İ.Herbart E)Y.A.Komenski

26 Y.A.Komenskinin əsərlərinin siyahısına aid deyildir? 

A)Latın dili, Xalqın səadəti, İşığın yolu, Fizika 

B)Komenski təcrübəsinə giriş, Ümumi nəsihət 

Ratixiyanın üsulu ilə ümumi təlim, Tərbiyə haqqında 

fikirlər C) Fəlsəfə bağının mübahisəli üsulları, Çex 

dilinin xəzinəsi, Dünyanın dolaşıq yolları, Ana 

məktəbi D)Dillərin açıq qapısı, Dirilmiş forsi və ya 

mühafizəkarlığın məktəbdən qovulması. Böyük 

Didaktika E)Səadət dəmirçisi və yaxud özü-özü ilə 

məsləhətləşmək sənəti,Yaxşı təşkil olunmuş məktəbin 

qanunları, Real aləm şəkillərdə29

30

3132

33

3435

36

3738

39

AB

27

Dünya pedaqogikasında hansı ənənəvi təhsil sistemləri mövcuddur? A)Yaponiya təhsil sistemi 

B)Müasir Qərb təhsil sistemi C)Şərq Təhsil sistemi 

D)Sovet təhsil sistemi E)Fransa təhsil sistemi 1)A,B,C 

2)B,D,E   3)B,C,D  4)C,E,D  5)A,C,E

28 Tərbiyənin mənşəyi haqqında psixoloji nəzəriyyənin 

nümayəndəsi kimdir? A)P.Monro B)Ş.Leturno 

C)C.Silmpson D)A.Espinas E)U.M.Uott

29 "Rus dilinin qramatikası" dərsliyinin müəllifi kimdir?  

A)A. N. Radişev B)İ.İ.BetskoyC)M.Y.Lomonosov 

D)V.N. Tatışev  E)N.İ.Novikov

30 Y.A.Komenski hansı universitetlərdə təhsil almışdır? 

A)Heydelberq və Hernborn B)Paris və Praqa 

C)Oksford və Paris D)Baloniya və Praqa E)Praqa və 

Hernborn 

31 Tərbiyənin mənşəyi ilə bağlı təkamül-bioloji 

konsepsiyanın mahiyyətini ifadə edən bəndi göstərin. 

A)Tərbiyə fəaliyyəti ali heyvanların öz balalarına 

göstərdikləri instiktiv qayğıdır B)Bu konsepsiya 

tərbiyənin meydana çıxmasında uşaqların böyükləri 

şüursuz sürətdə təqlidini əsas götürür C)İnsan insan 

olaraq yaranmış, özünün qabiliyyəti və keyfiyyət 

imkanlarından istifadə edərək inkişaf etmişdir 

D)İnsanın tərbiyəsini fərqləndirən sosial 

xarakteristikalarla bağlıdır E)Uşaqların tərbyəsi 

insanın əmək fəaliyyətinin bir növüdür

32 Rusiyada J.J.Russonun azad tərbiyə nəzəriyyəsinin 

ardıcıllarından biri . A)N.Q.Çernışevski B)N.A. 

Dobrolyubov C)L.N.Tolstoy D)N.A.Korf 

E)A.N.Radişşev

33

Tərbiyənin mənşəyi ilə bağlı bioloji nəzəriyyənin nümayəndələri kimlərdir? A)S.Leturno C.Simpson, 

Y.A.Komenski B)Y.A.Komenski,İ.Herbart, 

A.Disterveq C)Morqan,R.Vinter, S.Kramer 

D)Pifaqor, Sokrat Aristotel E)C.Simpson, Ş.Letuno, 

A.Espinas

34

"Tərbiyədə hər şey tərbiyəçinin şəxsiyyətinə əsaslan-malıdır" fikri kimə məxsusdur? A)K.D.Uşinski 

B)L.N.Tolstoy C)J.J.Russo D)R.Əfəndiyev 

E)M.T.Sidqi

35

Elmi bilik sistemi kimi didaktika (təlim nəzəriyyəsi) ilk dəfə kim tərəfindən işlənmişdir? A)J.J.Russo 

B)L.N.Tolstoy  C)N. İ. Piroqov D)İ.Pestalotsi 

E)Y.A.Komenski

36

Sparta tərbiyə sisteminin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid olan bəndləri seçin. A)Gənclərin tərbiyəsi dövlətin 

ixtiyarında idi B)Fiziki və hərbi hazırlığa xüsusi 

diqqət yetirilirdi, C)Qullar ,,danışan alətlər” 

adlandırılırdı D)Yeddi yaşaqədər uşaqlara  ailədə 

tərbiyə verilirdi E)Qızların hərbi-fiziki təliminə diqqət 

yetirilirdi.) 1)A, B,C  2) B, D, E   3) A, C, E   4)  A, 

B,E  5) A, C, D       

37

A.S.Makarenkonun aparıcı pedaqoji ideyasını müəy-yənləşdirin. A)Əmək tərbiyəsi B)Kollektivdə tərbiyə 

C)İntizam, xarakter, iradi tərbiyəsi D)Pedaqoji 

biliklərin aparıcı rolu E)Pedaqoji prosesin təbiətə-

müvafiqliyi
40

41

4243

44

4546

47

4849

50

5152

A

B38 "Pedaqoji poema" kimin əsəridır? A)Avraham Maslou 

B)Karl Roçers C)N.K.Krupskaya D)Y.K. Babanski E) 

A.S. Makarenko

39

"Qarqantua və Pantaqruel" əsəri kimindir? A)B.de Feltre B)Fransua Rable C) Mişel Monten D)Tomas 

Mor E)Dante Aligeri

40

Elmi pedaqogikanın yaradıcısı. A)C.Lokk B)Y.A. Komenski C)J.J.Russo D)Mişel Monten E)Erazm 

Rotterdamski

41

J.J.Russonun məşhur əsəri. A)"Böyük didaktika" B)"Ağıl haqqında təcrübələr" C)"Təcrübələr" 

D)"İnsan tərbiyənin obyektidir" E)"Emil yaxud 

tərbiyə haqqında"

42

Con Lokka görə tərbiyənin məqsədi A)Özünü dərk etmə B)Hərtərəfli inkişaf C)Şəxsin özünü inkişafı 

D)Tanrıya qovuşma E)Centilmenin tərbiyəsi

43

Platonun tərbiyə haqqında fikirləri hansı əsərlərində əks olunmuşdur? A),,Dövlət” və ,,Poetika” 

B),,Dövlət” və ,,Qanunlar” C),,Qanunlar” və ,,Tərbiyə 

haqqında” D),,Metafizika” və ,,Məntiq” E)E 

,,Poetika” və ,,Nikomax etikası”                  

44

İ.Pestalotsiyə görə tərbiyənin məqsədi. A)Çentlme-nin tərbiyəsi B)Özünü dərk etməyə səy etmə 

C)Şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı D)Hərtərəfli inkişaf    

E) Özünütərbiyə

45 1804-cü il nizamnanməsi ilə Rusiya təhsil sisteminə 

gətirildi. A)Silkilik B)Kadet korpusları C)Təlimdə 

ardıcıllıq, varislik D)Məhəllə məktəblərinin dövlət 

tərəfindən maliyyələşdirilməsi E)Universitetlərə 

muxtariyyat

46

"Tərbiyə haqqında" əsəri hansı antik mütəfəkkir-pedaqoqundur? A)Ksenofont  B)Aristotel  C)Pifoqor  

D)Diogen E)Platon              

47

12 cilidlik “Natiqlik sənəti haqqında” əsəri kimindir? A)Pifaqor B)Domokrit C)Heraklit D)Aristotel 

E)M.F.Kvintilian             

48

Qədim Romanın mütəfəkkir pedaqoqlarını seçin. A)M.Averli, M.Siseron, L.Seneka, Plutarx 

B)M.Siseron, L.Seneka, Plutarx, M.Kvintilian 

M.Averli C)L.Seneka, M.Siseron, Plutarx, 

M.Kvintilian, Ksenofant D)L.Seneka, M.Averli, 

Museimun, Plutarx E)Platon, T.Mor, M.Averli, 

L.Seneka         

49

Bağdadın ,,Nizamiyyə” mədrəsəsi neçənci illərdə inşa edilmişdir? A)1017-1092-ci illərdə B)1065-1067-ci 

illərdə C)976-978-ci illərdə D)1065-1078-ci illərdə 

E)1055-1057 –ci illərdə         

50

"Tərbiyəedici təlim" anlayışının müəllifi. A)C.Lokk B)Y.A.Komenski C)J.J.Russo D)İ.Herbart 

E)İ.Pestalotsi: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə