Ders biLGİleriYüklə 125 Kb.
tarix18.07.2018
ölçüsü125 Kb.
#56309

DERS BİLGİLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Sosyal Psikoloji ve Grup Dinamikleri

HRM 312

6

3 + 0

3

5
Ön Koşul Dersleri

-
Dersin Dili

İngilizce

Dersin Seviyesi

Lisans Derecesi

Dersin Türü

Bölüm Seçmeli

Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu dersin kapsamında Bireyin grup ve toplum içinde ele alınması; tutumların oluşum ve değişimi, sosyal etki, uyma davranışı, iletişim ve grup dinamiği gibi konular açısından incelenmesi yer almaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 • Sosyal psikolojinin Tutum, algı, güdü, propaganda, iletişim, roller, grup, sosyalleşme, kültür, kişilik, dil, kolektif etkileşim ve sosyal hareketler, kent ve çevresel psikoloji gibi temel kavramlarını tanımlar.

 • Sosyal psikolojinin temel kuramlarını tanır.

 • Sosyal psikolojideki temel olguları özetler.

 • Deneyim ve davranışların referans çerçevesini açıklar.

 • Çeşitli psikolojik olaylardaki faktörler arası ilişkileri değerlendirir.

 • Deneyimin yapılandırılmasında yer alan dayanakları ve dayanaklardaki kültürel farklılıkları yorumlar.

 • Sosyal psikolojideki egemen ve eleştirel paradigmanın görüşlerini karşılaştırır.

 • Endüstriyel yapıyla sosyal psikolojinin ilişkisini yorumlayabilir.

 • Sosyal psikolojik çözümlemede ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaları eleştirir.

 • Kamusal alandaki tartışmaların sosyal psikolojik yönlerini eleştirel bir perspektiften yorumlar.

 • Kamusal alandaki tartışmaların teori-pratik bütünlüğünü çözer.

 • Yeni iletişim teknolojilerinin sosyal psikolojik etkilerini değerlendirebilir.

Öğretim Yöntemleri:

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması

Ölçme Yöntemleri:

A: Sınav, B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar
DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık
1. Hafta Sosyal Psikolojinin Temel Kavramlarına Giriş

2.hafta Tutum, Algı, Güdü, Propaganda, İletişim, Roller, Grup, Sosyalleşme, Kültür, Kişilik, Dil gibi kavramlar üzerindeki tartışmaların özeti

3.hafta Sosyal Psikoloji Kuramları

4.hafta Sosyal Psikoloji Kuramları

5.hafta Sosyal Psikolojide Egemen Bilimsel Paradigmanın Sorunları: Eleştirel Sosyal Psikolojiye Doğru

6.hafta VİZE SINAVLARI

7.hafta VİZE SINAVLARI

8.hafta Endüstri-sosyal psikoloji ilişkisi: Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Hawthorne Deneyleri ve Sosyal Psikolojide Sosyal Darwinizm, Irkçılık ve Soykırım Düşüncesinin Kökenleri (Galton’un zeka ölçüm testleri ve sınıf aidiyeti üzerine kurduğu bağlantı)

9.hafta Siyaset ve Sosyal Psikoloji araştırmaları bağlantısı üzerinden bir yaşam öyküsü; Muzaffer Şerif’in Sosyal Psikolojiye katkıları (Bir liyakat yemininin ardından; 1950 öncesi sınıf temelli araştırmalardan 1950 sonrası grup temelli araştırmalara yöneliş)

10.hafta Sosyal Psikolojide Temel Olgular (Deneyim ve Davranışların Referans Çerçevesi, Çeşitli Psikolojik Olaylardaki Faktörler Arası ilişkiler, Deneyimin Yapılandırılmasında Yer Alan Dayanaklar, Dayanaklarda Kültürel Farklılıklar)

11.hafta İnsanlararası Etkileşim ve Bu Etkileşimin Ürünleri: Grup Yapısı ve Normlar

12.hafta Dil ve İletişim (Konuşma algısı, gramerin psikolojisi, psikolinguistlerin çalışmaları, beyin ve dil, dil ve toplumsal cinsiyet)

13.hafta Siyasal Tutumların ve Öğrenmenin Dinamikleri Üzerinden Yürüyen Araştırmalar

14.hafta Kollektif Etkileşim ve Sosyal Hareketler (Güçlü Sosyal Davranışlar, Önemli Faktörler, Koşullar, Büyük Sosyal Hareketlerde Ortaya Çıkan Yeni Değerler) ve Kent ve Çevresel Psikoloji (Gürültü, Kişisel Alan, Kalabalık, Kalabalıkla ilgili kuramlar, Mimari Tasarım, Kentte Yaşam15.hafta FİNAL SINAVLARI
KAYNAKLAR

Ders Kitabı
Diğer KaynaklarMATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

Ödev, kısa sınav, dönem ödevi, sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final sınavıDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav
60

Kısa Sınav/Ödev
20

Dönem Ödevi
20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

45

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

55

Toplam

 

100
DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5
1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi, disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.x


2

İşletmelerin insan kaynakları bölümünde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini gösterebilir.


x3

İnsan kaynakları bölümü için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.
x

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda insan kaynakları alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.


x5

Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını ve çalıştığı işletmenin çalışanlarına katkı sağlayabilir.

x
6

Değişen küresel dinamikleri göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olabilmek için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.
x

7

İnsan kaynakları bilim dalındaki küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.x


8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel insan kaynakları bilim alanında bilgi ve deneyimini başka disiplin ve işletme birimlerindeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.x


9

Bir işletmenin çalışanları arasındaki kültürel farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

x
10

İnsan kaynakları bilim alanında inovatif düşünce yapısına sahip olur.


x11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın işletme ve topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.
x
Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

xİnsan kaynakları bilim alanı ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.


x


İnsan kaynakları bilim alanını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.


x


Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve insan kaynakları bilim alanında edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.


x


Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.x

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, insan kaynakları bilim alanında bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.


x

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

2

6

12

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü132

Toplam İş Yükü / 25 (s)5,3

Dersin AKTS Kredisi5


Yüklə 125 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə