Değişik: rg-23/12/2016-29927 Ek-1 Ek-1/a muayenehane açma başvurusundaYüklə 163,47 Kb.
tarix17.11.2017
ölçüsü163,47 Kb.
#10776


(Değişik:RG-23/12/2016-29927) Ek-1

Ek-1/a
MUAYENEHANE AÇMA BAŞVURUSUNDA

İSTENECEK BELGELER
1) Muayenehanenin açılacağı adresi, belirten ve ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren dilekçe.

2) Muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir, tekniğine uygun kat planı örneği.

3) Muayenehane açacak olan diş hekiminin diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli sureti ile iki adet vesikalık fotoğrafı.

4) Muayenehanede bulunması zorunlu tıbbi cihazlar (marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ile acil setinde bulunması gereken tıbbi ve sarf malzemelerin (isimlerini ve sayılarını gösterecek şekilde) kuruluş sahibi imzalı listesi.

5) Yangına karşı ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge.

6) Varsa çalışan personelin iş sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ile diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri.

7) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme.

8) Diş hekimleri odasına kayıtlı olduğuna dair beyan.

9) Adli sicil beyanı.

10) Bireysel vergi mükellefi olduğunu gösterir Vergi Levhası.Ek-1/b
POLİKLİNİK AÇMA BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1) Poliklinik işleteninin, ticari unvanı ile ruhsatnamede yer alacak poliklinik adının, faaliyet gösterilecek adresinin ve çalışma saatlerinin belirtildiği sağlık kuruluşu adına ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren başvuru dilekçesi.

2) Polikliniğin bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli tekniğine uygun kat plan örneği.

3) Poliklinik açılması istenen binanın yapı kullanma izin belgesinin müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti.

4) Poliklinik binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu.

5) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge.

6) Polikliniği açacak şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının diş hekimi veya uzman olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri.

7) Mesul Müdürün Yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı, 1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ve iki adet vesikalık fotoğraf.

8) Mesul müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği.

9) Poliklinikte çalışacak diş hekimleri ve diş hekimi harici sağlık meslek mensuplarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları.

10) Poliklinikte çalışacak asgari sayıdaki diş hekimlerinin diplomaları/uzmanlık belgeleri ile hizmet sözleşmeleri; diş hekimi harici sağlık meslek mensuplarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları veya Müdürlük tasdikli suretleri.

11) Diş hekimlerinin diş hekimi odasına kayıtlı olduğuna dair beyanları.

12) Poliklinikte bulunması zorunlu tıbbi cihazlar (marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ile acil setinde bulunması gereken tıbbi ve sarf malzemelerin (isimlerini ve sayılarını gösterecek şekilde) mesul müdür imzalı listesi.

13) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme.

14) Röntgen cihazlarına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi.

15) Mesul müdür dâhil bütün diş hekimleri için adli sicil beyanı.

Ek-1/c

ADSM AÇMA BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1) ADSM işleteninin, ticari unvanı ile ruhsatnamede yer alacak ADSM adının, faaliyet gösterilecek adresin ve çalışma saatlerinin belirtildiği sağlık kuruluşu adına ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren başvuru dilekçesi.

2) Merkezin, bütün mekânlarının ne amaçla kullanılacağını gösterir en az 1/100 ölçekli binanın tümüne ait kesit ve cephelerin gösterildiği mimari tekniğine uygun olarak hazırlanmış üç takım mimari proje.

3) ADSM açılması istenen binanın yapı kullanma izin belgesinin müdürlükçe her iki tarafı onaylı sureti.

4) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge.

5) ADSM binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu.

6) Şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarından diş hekimi olanların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri.

7) Mesul Müdürün Yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı, 1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ve iki adet vesikalık fotoğraf.

8) Mesul müdürün, ADSM’de mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; ADSM işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul müdür şirket ortağı ise, ortaklar kurulu kararı.

9) ADSM’de çalışacak asgari sayıdaki diş hekimlerinin diplomaları/uzmanlık belgeleri, diş hekimleri odasına kayıtlı olduğuna dair beyanları ile hizmet sözleşmeleri; diş hekimi harici sağlık meslek mensuplarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları veya Müdürlük tasdikli suretleri.

10) ADSM’de bulunması zorunlu tıbbi cihazlar (marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ile acil setinde bulunması gereken tıbbi ve sarf malzemelerin (isimlerini ve sayılarını gösterecek şekilde) mesul müdür imzalı listesi.

11) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme.

12) Röntgen cihazlarına ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış lisans belgesi,

13) Tabip ve mesul müdür dâhil bütün diş hekimleri için adli sicil beyanı.

Ek-1/ç

SAĞLIK KURULUŞUNUN DEVRİNDE RUHSATNAME

İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Sağlık kuruluşunun işleteninin ticari unvanı ile kuruluşun adını, açık adresini, devralınmayı belirten ve devralan işleten adına ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren başvuru dilekçesi.

2) Sağlık kuruluşunun devrinin yapıldığını gösteren devir sözleşmesi yanında devralan şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya aslı görülerek Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının diş hekimi olduklarını belgelemek üzere diş hekimliği diplomalarının ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri.

3) Mesul müdürün, sağlık kuruluşunda mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; Yönetmeliğe göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı, 1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığına dair beyan ve iki adet vesikalık fotoğraf,

4) Görevlendirilecek personele ilişkin olarak;*

a) Personel isimleri.

b) Diploma ve uzmanlık belgelerinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği.

c) Adli sicil kaydı beyanları.

ç) Diş hekimleri için diş hekimi odasına kayıtlı olduğuna dair beyanları.

5) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılmış sözleşme.
*Personele ilişkin belgeler, personelde değişiklik olması halinde istenecektir.


Ek-1/d
SAĞLIK KURULUŞUNUN KAPATILMAK İSTENMESİ HALİNDE İSTENECEK BELGELER
1) Kuruluş sahibi olan şirketin kuruluşu kapatmak istediklerine dair alınmış ortaklar kurulu kararı.

2) Kuruluşun sahibi veya mesul müdür imzalı kuruluşun kapanış işlemlerinin başlatılmasını talep eden dilekçe.

3) İşi Bırakma Bildirimi başvurusu sonucunda vergi dairesinden alınacak belge.

4) Ruhsat, mesul müdürlük ve çalışma belgelerinin asılları.

5) Kuruluşun yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını, defterleri ve diğer belgeleri ile teslim edilen belgelerin muhteviyat listesi.

Ek-2
Ek –2/a
T.C.

................................ VALİLİĞİİl Sağlık Müdürlüğü
Ruhsat no:

Ruhsat tarihi:
DİŞ HEKİMİ MUAYENEHANE RUHSATNAMESİ

Fotoğraf
Diş HekimininAdı ve soyadı :

Unvanı :

Mezun Olduğu Okul/Fakülte:

Uzmanlık Dalı (varsa):
Muayenehanenin

Adresi:

Çalışma Saatleri:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan diş hekimine ait muayenehanenin belirtilen adreste faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

 

ONAY(Değişik:RG-23/12/2016-29927) Ek-2/b
T.C.

................................ VALİLİĞİİl Sağlık Müdürlüğü
Ruhsat No:

Ruhsat Tarihi:
ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ/MERKEZİ RUHSATNAMESİ

Merkezin/Polikliniğin

Adı :

Adresi :

Sahibi:

Çalışma saatleri:

Ünit sayısı:

Hizmet verilen uzmanlık dalları(varsa):

Nöbet hizmeti verilip verilmediği:

Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel sağlık kuruluşunun Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.
ONAY

Ek-3
T.C.

................................ VALİLİĞİİl Sağlık Müdürlüğü

Fotoğraf


Belge no:

Ruhsat tarihi:
MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ
Mes’ul Müdürün

Adı ve soyadı:

Unvanı:

Mezun Olduğu Fakülte:

Uzmanlık Dalı (varsa):
Görev Yapacağı Özel Sağlık Kuruluşunun

Adı:

Adresi:

 

  

 

Yukarıda adı ve soyadı belirtilen kişinin....................………….özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük görevini yürütmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.


ONAY

Ek-4
T.C.

................................ VALİLİĞİİl Sağlık Müdürlüğü

Belge no:

Belge tarihi:

ÇALIŞMA BELGESİ

Fotoğraf
Sağlık Meslek MensubununAdı ve Soyadı:

Unvanı:

Mezun olduğu okul/fakülte:

Diploma tescil no:

Uzmanlık dalı (varsa):

Kuruluşta çalışma saatleri:
Görev Yapacağı Özel Sağlık Kuruluşunun

Adı: 

Adresi:
Yukarıda adı ve soyadı belirtilen sağlık meslek mensubunun …..................................................... isimli özel sağlık kuruluşunda çalışması İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.
ONAY

(Değişik:RG-23/12/2016-29927) Ek-5BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ PERSONEL LİSTESİ

ADSM

I-Mesul Müdür

ADSM de tam zamanlı çalışan diş hekimlerinden biri mesul müdür olabilir.II-Diş Hekimi

A tipi ADSM’lerde en az 5, B tipi ADSM’ lerde ise en az 2 diş hekimi bulunur. Bünyesinde genel anestezi müdahale ünitesi açılması durumunda en az 1 ağız ve çene cerrahisi uzmanı diş hekimi bulunur.

B tipi ADSM’ lerin 24 saat hizmet sunması halinde 4 diş hekimi bulunur.

Nöbet hizmeti sunulan saatlerde en az bir diş hekimi bulunur.III- Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

1 adet anestezi ve reanimasyon uzmanı bulunur. 1219 sayılı Kanun’a uygun olmak kaydıyla diğer özel sağlık kuruluşlarında çalışan anestezi ve reanimasyon uzmanı da kısmi zamanlı çalıştırılabilir. Ancak genel anestezi veya sedasyon altında yapılan girişimsel işlemler esnasında mutlaka hasta başında bulunur.IV-Hemşire

Asgari bir hemşire bulunur.V-Tıbbi Teknisyenler

a) Diş protez teknisyeni/teknikeri: Bünyesinde diş protez laboratuvarı bulunan ADSM’lerde asgari 1 diş protez teknisyeni/ teknikeri bulunur.

b) Anestezi teknisyeni/teknikeri:1219 sayılı Kanun’a uygun olmak kaydıyla diğer özel sağlık kuruluşlarında çalışan anestezi teknisyeni/teknikeri tam ya da kısmi zamanlı çalıştırılabilir. Genel anestezi altında yapılan girişimsel işlem esnasında bir anestezi teknisyeni/teknikeri bulunur.

c) Ağız ve diş sağlığı teknikeri: Üç diş hekimine kadar en az bir ağız ve diş sağlığı teknikeri, üç diş hekiminden sonra ise her üç diş hekimi için ilave bir ağız ve diş sağlığı teknikeri bulunması zorunludur. Kuruluşun hizmet verdiği saatlerde asgari bir ağız ve diş sağlığı teknikeri bulunur.

ç) Röntgen teknisyeni/teknikeri: Bünyesinde radyoloji ünitesi bulunan ADSM’lerde Asgari tam zamanlı bir röntgen teknisyeni/teknikeri istihdam edilir.


Poliklinik

I-Mesul Müdür

Poliklinikte tam zamanlı çalışan diş hekimlerinden biri mesul müdür olabilir.II-Diş Hekimi

En az 2 diş hekimi bulunur.24 saat hizmet sunulması halinde en az 4 diş hekimi bulunur. Nöbet hizmeti sunulan saatlerde en az bir diş hekimi bulunur.

(Değişik:RG-23/12/2016-29927) Ek-6

Ek-6 /a
BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ LİSTESİ
MUAYENEHANELERDE
1. Diş üniti

2. Aeratör başlığı

3. Mikromotor

4. Anguldruva

5. Işınlı dolgu cihazı

6. Ultrasonic scaler(en az 5 adet yedek uçla birlikte)

7.Amalgamatör, (isteğe bağlı)

8.Otoklav (03.02.2015 tarihinden önce açılmış muayenehaneler için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl sonra zorunludur) ve poşetleme cihazı (manuel poşetleme yapılması halinde poşetleme cihazı istenmez)

9. Periapikal röntgen cihazı veya taşınabilir röntgen cihazı (isteğe bağlı)

10. Dijital Sensör Cihazı/ fosfor plak okuyucu/ otomatik banyo cihazı/film banyo tankı (isteğe bağlı)

11. Tedavi el aletleri (En az 5 set)

12. Kapaklı küvet (En az 1 adet)

13. Çekim aletleri

14. Muayene seti (En az 10 set)

15. Acil seti

16. Oksijen tüpü ve maskesi

17. Manşonlu tansiyon aleti ( erişkin ve çocuk boy)
A TİPİ POLİKLİNİKLERDE
1.En az 2 adet diş üniti

2. Her ünit başına;

a) 2 adet aeratör başlığı

b) 1 adet mikromotor

c) 2 adet anguldruva

d) 1 adet ışın dolgu cihazı

e) 1 adet ultrasonic scaler cihazı(en az 5 adet yedek uçla birlikte)

3. Amalgamatör (isteğe bağlı)

4. Otoklav ve poşetleme cihazı

5. Etiketleme cihazı, (isteğe bağlı)

6. Periapikal veya panaromik röntgen cihazı

7. Dijital Sensör Cihazı/ fosfor plak okuyucu/ otomatik banyo cihazı/film banyo tankı

8. Tedavi el aletleri (ünit başına 3 takım)

9. Kapaklı küvet (ünit başına 1 takım)

10. Çekim aletleri (En az 2 set)

11. Acil seti

12.Oksijen tüpü ve maskesi(her katta)

13.Manşonlu tansiyon aleti ( 2 adet erişkin ve 1 adet çocuk boy)


A TİPİ ADSM’LERDE
1.En az 5 adet diş üniti ve merkezi kompressör

2. Her ünit başına;

a) 2 adet aeratör başlığı

b) 1 adet mikromotor

c) 2 adet anguldruva

d) 1 adet ışın dolgu cihazı

e) 1 adet ultrasonic scaler cihazı(en az 5 adet yedek uçla birlikte)

3. Amalgamatör (isteğe bağlı)

4. Otoklav ve poşetleme cihazı

5. Etiketleme cihazı

6. Periapikal röntgen cihazı

7. Panoramik röntgen cihazı

8. Dijital Sensör cihazı veya fosfor plak okuyucu veya otomatik banyo cihazı/ film banyo tankı

9. Tedavi el aletleri (ünit başına 3 takım)

10. Kapaklı küvet (ünit başına 5 takım)

11. Çekim aletleri (En az 3 set)

12. Acil seti

13.Oksijen tüpü ve maskesi(her katta),

14. Manşonlu tansiyon aleti ( 2 adet erişkin ve 1 adet çocuk boy)

Ek-6/b
GENEL ANESTEZİ ÜNİTESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM LİSTESİ
1. Ameliyat Masası veya diş üniti.(Her ameliyat masası için en az iki adet serum askısı)

2. Ameliyat tavan lambası.

3. Ventilatörlü anestezi cihazı (her ameliyat salonu için bir adet) anestezi için gerekli gaz sistemleri.

4. Monitorizasyon aletleri; EKG, ısı ölçüm cihazı, NIBP, pulse oksimetri, anestezi cihazında yoksa ET karbondioksit ölçüm parametrelerini içermelidir.

5. Defibrilatör.

6. Cerrahi aspiratör, aspiratör uçları, hortumları, ara bağlantıları olur.

7. Elektrokoter.

8. Laringoskop takımı (çocuk ve erişkin boy).

9. Oral veya nasal entübasyon tüpleri(çocuk ve erişkin boy).

10. Uygun boyutlarda yüz maskeleri,

11. Ambu seti.

12. Laringeal maske.

13. Magill pensi.

14.Guide (zor hava yolu durumlarında kullanılan çubuk).

15. İnfüzyon pompası. (isteğe bağlı)

16. Pozisyon verilebilir transfer sedyesi (en az bir adet).

17. Steril cerrahi set ( yeterli miktarda).

18. Çeşitli boylarda tromeller.

19. Ultraviole Ortam Sterilizatörü.

20. Çift yönlü Otoklav. (Sterilizasyon ünitesinin genel anestezi ünitesinden bağımsız olması durumunda istenmez)

21. Alet Paketleme Sistemi.

22. Hasta Örtüleri. (Tek veya Çok Kullanımlı)

23. Genel Anestezik Maddeler.

24. Nazogastrik sondalar, folley sondalar.


Genel Anestezi Müdahale Ünitesi Bulunan Merkezlerde bunlara ek olarak;

1. Periost Elevatörü

2. Kemik Pensi ve Kemik Frezleri

3. Kemik Eğesi

4. Mikromotor ve Cerrahi Uçları

5. Pens ve Pensetler

6. Küretler

7. Portegü

8. Makas

9. Davye Takımı

10. Elevatör Takımı

11. Çeşitli Sütürler

12. Langenback Ekartörü

13. Kinler Ekartörü

14. Dil Basacağı

15. Fork Ekartörü

16. Obwegeser Kanal Ekartörü

17. Hook Ekartörü

18. Lastik ve Metal Ağız Açacağı

19. Osteotomlar

20. Pensler (Koher, Moskito, Çamaşır)

21. Aspiratör

22. Diseksiyon ve Sütür Makasları

23. Burun Trokarı

24. Burun Spekulumu

Ek- 6/c
SEDASYON VE GENEL ANESTEZİ BİRİMİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ VE DONANIM İLE İLAÇ LİSTESİ
A-Tıbbi Malzemeler
1. Ventilatörlü anestezi cihazı ve anestezi için gerekli gaz sistemleri.

2. Diş üniti.

3. İki adet serum askısı .

4. Monitorizasyon aletleri; EKG, ısı ölçüm cihazı, NIBP, pulse oksimetri, anestezi cihazında yoksa ET karbondioksit ölçüm parametrelerini içermelidir.

5. Defibrilatör.

6. Cerrahi aspiratör, aspiratör uçları, hortumları, ara bağlantıları olur.

7. Koter.(Elektro veya lazer)

8. Laringoskop takımı. (çocuk ve erişkin boy)

9. Oral veya nasal entübasyon tüpleri(çocuk ve erişkin boy).

10. Uygun boyutlarda yüz maskeleri.

11. Ambu seti.

12. Laringeal maske.

13.Magill pensi.

14.Guide (zor hava yolu durumlarında kullanılan çubuk).

15. İnfüzyon pompası. (isteğe bağlı)

16. Pozisyon verilebilir transfer sedyesi. (en az bir adet)

17. Steril cerrahi set. ( yeterli miktarda)

18. Çeşitli boylarda tromeller.

19. Hasta Örtüleri. (Tek veya Çok Kullanımlı)

20. Sedasyon ajanları.

21. Nazogastrik sondalar, folley sondalar.

22. Bir tanesi yedek olmak üzere iki adet oksijen tüpü.


A-Sarf Malzemeler
1. Epinefrin

2. Antihistaminik antealerjik

3. Bronkodilatatör

4. Flumazeril/Naloksan

5. Dekstroz çözeltileri %5-10-50 vb.
(Değişik:RG-23/12/2016-29927) EK-7
ACİL SETİNDE BULUNMASI GEREKENLER LİSTESİ
A- Tıbbi Malzemeler

Ambu seti,

- Solunum balonu ve solunum maskeleri (erişkin ve çocuk boy)

- Airway (erişkin ve çocuk boy)

Laringoskop takımı (erişkin ve çocuk boy), (yalnızca ADSM’lerde)

Oral veya nasal entübasyon tüpleri (erişkin ve çocuk boy),(yalnızca ADSM’lerde)

4) Laringeal maske (erişkin ve çocuk boy), (yalnızca ADSM’lerde)

5) Magill pensi,(yalnızca ADSM’lerde)

6) Guide (zor hava yolu durumlarında kullanılan çubuk), (yalnızca ADSM’lerde)

7) İntraket

8) Enjektör(Muhtelif)

Turnike


Sütur seti

Flaster


Manşonlu tansiyon aleti ( 1 adet erişkin ve 1 adet çocuk boy)
B-Sarf Malzemeler

Kortikosteroidler

Antihistaminikler

Vasopressörler

Antihipertansifler (dil altı)

AntikolinerjikEk–8 MÜEYYİDE FORMU
1.TESPİT

2.TESPİT

3.TESPİT

1

Bu Yönetmeliğe uygun olarak, ruhsat belgesi veya uygunluk belgesi almadan hizmet verilmesi halinde Valilikçe faaliyeti durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. (Ek cümle:RG-23/12/2016-29927) Ayrıca toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tamamında valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

2

Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca suç olarak kabul edilen tıbbi işlemlerin sağlık kuruluşunda yapıldığının tespiti halinde,

Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilir.
3

Sağlık kuruluşunda, ağız ve diş sağlığı hizmeti haricinde hasta kabulü ve hasta tedavisi yapıldığının tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur.

4

Sağlık kuruluşunun dışarıya ilaç veya sarf malzeme sattığının ve amacı dışında faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

5

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (Değişik ibare:RG-23/12/2016-29927) dördüncü fıkrası ile 27 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

6

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (g) bentleri hariç diğer bentlerine,10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f) ve (h) bentleri hariç diğer bentlerine, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentleri hariç diğer bentlerine ve 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık halinde


Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için on beş gün süre verilir.

İlgili bölümün faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.

7

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkrasına, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendine, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (h) bendine ve 12 nci maddesine aykırılık halinde


Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

8

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde beşi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur.

9

Mesul Müdür tarafından; Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükmüne uyulmaması durumunda; bir yıl içinde aynı fıkralardaki hükümlerden dolayı iki kez uyarılan mesul müdür üçüncüsünde, farklı hükümlerden dolayı bir yıl içinde toplamda dört kez uyarılan mesul müdürün beşincisinde, mesul müdürlük görevine son verilir, üç yıl içinde bu Yönetmelik kapsamındaki hiçbir sağlık kuruluşunda veya özel diş hastanesinde mesul müdürlük yapamaz.

10

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde


Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

11

Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası hariç diğer fıkralarına aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

12

Yönetmeliğin 19 uncu ve 20 nci maddelerine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

13

Genel anestezi ile yapılan girişimsel işlemler esnasında anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeni/teknikerinin bulunmadığının tespiti halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

İlgili bölümün faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.

14

Yönetmeliğin 21 inci maddesine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için otuz gün süre verilir.Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için otuz gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

15

Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Lisans belgesi bulunmayan cihazların faaliyeti durdurulur.Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Lisans belgesi bulunmayan cihazların faaliyeti durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. Lisans belgesi bulunmayan cihazların faaliyeti durdurulur.

16

Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.

17

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine,10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine, 24 üncü maddesine aykırılık halinde

Uyarı

Uyarı

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

18

Talep halinde sunulan sağlık hizmetlerinin dökümünü ve tutarını gösteren onaylı belge verilmediğinin tespiti halinde

Uyarı

Uyarı

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

19

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine, 15 inci maddesinin ikinci fıkrasına, 25 inci ve 26 ncı maddelerine aykırılık halinde; mesul müdür üç kez uyarılır. Bir yıl içerisinde dördüncü tespitte iki gün, beşinci tespitte beş gün süreyle sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur

20

(Değişik satır:RG-23/12/2016-29927)

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrasına, 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (k) bentlerine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti beş gün süreyle durdurulur.

21

(Değişik satır:RG-23/12/2016-29927)

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık halinde

Bakanlığın onayı ile Valilikçe sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Bakanlığın onayı ile Valilikçe sağlık kuruluşunun faaliyeti otuz gün süreyle durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Bakanlığın onayı ile Valilikçe sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulur ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

22

Yönetmeliğin 27 nci maddesi birinci fıkrasının (f) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşunun ilgili birimin  faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

23

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti sağlık kuruluşunun faaliyeti bir ay süreyle durdurulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. Bu kapsamda yetkisiz sağlık hizmeti sunulduğunun tespiti halinde sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durulur, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

24

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine aykırılık halinde


Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde üçü oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde altısı oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur. Kullanan ve kullandıran kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

25

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur.

26

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşunun faaliyeti üç gün durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti on gün süreyle durdurulur

27

Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aykırılık halinde

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşu, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde ikisi oranında idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eksikliğin giderilmesi için on beş gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.


Açıklamalar;

a) Aynı tarihte personel standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

b) Aynı tarihte tıbbi cihaz ve donanım standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

c) Aynı tarihte bina ve hizmet birimleri standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde müeyyidelerden en ağır olanı uygulanır.

ç) Aynı tarihte Malzeme ile ilaç standartlarına ilişkin birden fazla maddeye aykırılığın tespiti halinde en ağır müeyyide uygulanır.

d) (a), (b), (c) ve (ç)’de belirtilen durumlar haricinde birden fazla maddeye aykırılık tespitinde ise her madde için öngörülen müeyyidelerden; idari para cezaları ayrı ayrı, faaliyet durdurmalarda ise en uzun süreli faaliyet durdurma müeyyidesi uygulanır.

e) Faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına hafta sonu ve resmi tatiller dışındaki günlerde başlanılır. Ayrıca sağlık kuruluşunun faaliyet durdurulma sebebini gösteren yazılı açıklama sağlık kuruluşunun girişine asılır, ceza bitimine kadar asılı kalır.

f) Bu ekteki bir yıllık sürenin hesaplanmasında takvim yılı, müeyyidenin uygulanmasında fiilin işlendiği tarih esas alınır.

g) İdari para cezalarının hesaplanmasında, idari para cezasına esas teşkil eden fiilin işlendiği tarihten bir önceki aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Ancak idari para cezası bakımından esas alınan bir önceki ay veya daha uzun süreli olarak özel sağlık kuruluşunun faaliyette olmaması durumunda, özel sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulmadan önceki en son faaliyette olduğu aya ilişkin brüt hizmet geliri esas alınır. Söz konusu brüt hizmet geliri tespiti için Müdürlükçe ilgili kuruluştan onaylı gelir tablosu talep edilir. Sağlık kuruluşunun tamamının veya ilgili biriminin faaliyette bulunmaması sebebiyle uygulanamayan faaliyet durdurma müeyyideleri faaliyete geçtiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde uygulanır.

ğ) Bu maddedeki idari para cezasını gerektiren hususlarda; idarî para cezalarını vermeye Valiler, idari para cezası düzenlemeleri nedeniyle tekrardan kaynaklı faaliyet durdurma cezalarını vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.

h) İlgili birimin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin müeyyide, ilgili uzmanlık dalı/ilgili birimde hasta kabulünün durdurulması şeklinde uygulanır.

(Değişik:RG-23/12/2016-29927) Ek–9
DENETİM FORMLARI

MAJÖR CERRAHİ İŞLEMLER LİSTESİ

 1. Maksillektomi(total)

 2. Maksillektomi(parsiyal)

 3. Mandibular osteotomi

 4. Sagittal split ramus osteotomisi

 5. Mandibula/maksilladan tümör rezeksiyonu

 6. Glossektomi

 7. TME ankilozu için Gap artroplastisi

 8. Le fort 1 kırığı rekonstrüksiyonu

 9. Le fort 2 kırığı rekonstrüksiyonu

 10. Damak yarığı tedavisi(tam)

 11. Dudak damak yarığı tedavisi (iki taraflı)

 12. Dudak damak yarığı tedavisi(tek taraflı)

 13. Yarık dudak burun deformitesi onarımı

 14. Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarım

 15. Farengeal flep uygulanması

 16. Sert damaktan tümör ekziyonu (greft ile tedavi)

 17. Sert damaktan tümör ekziyonu (primer tedavi)

 18. Stiloid process elengasyonu/eksizyonu

 19. Maksilla ve mandibula kırığının ,açık redüksiyonu ve internal fiksasyonu

 20. Ranulaya girişim

 21. Blow-out fraktürü,orbita tabanına greft veya biomateryal uygulanması

 22. Odontojenik tümör operasyonu

 23. Zigoma kırığı (açık redüksiyon)

 24. Otogreft alınması(iliak kanat)Yüklə 163,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə