Çevre mühendiSLİªİ ekolojiSİYüklə 352,97 Kb.
səhifə3/5
tarix17.01.2018
ölçüsü352,97 Kb.
#21320
1   2   3   4   5

Kaynaklar :
1. Gözlem Ekonomik Politika Gazetesi (1992) : "AT'da Büyüme Sancısı" S.2, 3- 9.8.1992, İzmir.
2. Pulic Document (1991) : " BRD in der EG " Nr.18, 1/1991,Bonn
3. Gözlem Ekonomik Politika Gazetesi (1992) : "GAP Toprağın Bereketi Ülkenin Geleceği" S.1, 20-26. Temmuz.1992, İzmir.

4. 2001 yılı çeşitli medya haberleri ve tartışmaları.
2. BÖLÜM : HAVA - TOPRAK - SU - YERALTI - CANLILAR

2.1. Çevrenin Ana Unsurları
Çevre nedir, nelerden oluşur, oluşturan unsurları ve aralarındaki ilişkileri nedir? Bunları mutlaka bilmemiz gerekir. Ancak bütünsel bir sistem incelemesi ve analizinden sonra onu kirlenmeye karşı koruyabilir, kirlenmişse de çevre teknolojileri ile iyileştirebiliriz. Çevre teknolojilerini koruyucu olarak da kullanmak mümkündür. Önleyici, koruyucu ve iyileştirici çevre teknolojilerini araştırmak, geliştirmek ve uygulamak Çevre Mühendislerinin ana uğraş alanı ve görevleri olmalıdır. O halde çevrenin unsurlarını iyi bilmekte yarar vardır.
Çevreyi atmosfer pedosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer meydana getirmek-tedir. Bütün bu tabakalar (ortamlar) birbirlerini tamamlayan ve destekleyen tabakalardır. Atmosfer (hava küre),pedoster (toprak küre), Litosfer (taşküre), hidrosfer (su küre) olmadan biyosfer (canlı küre) nin varlığı düşünülemez. Bunun gibi pedoster litosfere, atmosfere, hidrosfere ve biyosfere bağlıdır. Çünkü oluşumunu bunlar hazırlar. Böylece bu tabakalar arasında doğal bir denge mevcuttur. Hepsi birbirine bağlı olarak devam ederler. İekil 'de çevrenin ana unsurları (abiyotik ve biyotik) görülmektedir.

2.1.Atmosfer (Hava)
Bilindiği gibi Atmosfer su buharı (H20), CO2, N2, Ar, 02 ve 03 gazlarından meydana gelmekte idi. Bileşenleriyle bir bütün oluşturan Atmosfer tabakası, canlı yaşam için vazgeçilmez bir gerçektir. Örneğin güneşten gelen ve canlı orgnaizmalar için tehlikeli UV ışınları, Atmosferdeki Ozon Tabakası tarafından tutulur, bu ışınların yeryüzüne gelmesi engellenir. Ayrıca bu su buharı gerek atmosferin ısınmasına olan etkisi, gerekse canlı yaşam ve su bilançosuna olan etkisi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Aynı şekilde 02, N2 ve Ar gazları da Atmosferde değişik olayların temelini oluştururlar. Ancak unutulmaması gerekli olan nokta tüm bu gazların belli bir oranda ve bir bütün olarak yararlı olduklarıdır. Bu doğal dengenin bozulması demek canlı yaşamın tehkileye girmesi demektir. İöyleki havanın ısınmasında ve yağmur çekirdekleri oluşumuna yarayan C02'nin aşırı artması canlı yaşamın son bulması demektir.
2.1.1.Hava Akımları
a) Soğuyan havanın yoğunluğu artar, ağırlaşır yeryüzüne çöker orada bir yüksek basınç oluşur. Hava kütlesinin yoğunluğu azalır, ısınır, yükselir ve genişlerse orada bir alçak basınç oluşur. Yoğunluk farkından dolayı iki basınç alanı arasında Yüksek Basınç (Y.B.) alanından Alçak Basınç (A.B.) alanına doğru bir hava hareketi meydana gelir.
b) Dünyanın dönüşü nedeniyle rüzgar yönü sapar. Bu sapma KYK'de (Kuzey yarım kürede) hareket yönünün sağına GYK'de (Güney yarım kürede) hareket yönünün soluna doğrudur. Rüzgarı saptıran bu kuvvete Coriolis kuvveti denir. Bu sapma rüzgarın hızına ve enlemine göre değişir.
2.1.2.Dağ / Vadi, Kara ve Deniz Rüzgarları
a) Kara ve Deniz Rüzgarları
Deniz rüzgarları (meltemleri) deniz sahillerinde, denizler ile karaların farklı ısınmaları sonucu oluşur. Gündüz ısınan kara, geç ısınan denize göre daha sıcaktır. Gece ise kara sıcaklığını verince soğur. Böylece küçük bir yüksek basınç haline gelir. Denizlerin ise geç soğuması kuralına göre denizler gece karaya göre daha sıcaktır. Dolayısıyla küçük bir alçak basınç durumundadır. Böylece yüksek basınç alanından yani karadan denize (alçak basınç alanına) doğru bir rüzgar eser. Bu rüzgar deniz rüzgarıdır.
Bu olayın tam tersi ise yani gündüz denizleri serinliğini muhafaza ederek Y.B. alanı durumunda olmaları, oysa karaların ısınma ile Alçak Basınç durumunda olmalarıyla bu sefer denizlerden karalara rüzgar eser. Böylece kara rüzgarları (meltemleri) oluşur.
b) Dağ / Vadi Rüzgarları
Dağ rüzgarları ile vadi rüzgarının oluşumu da aynı şekilde gelişir. Sıcak hava kütlesi gece çukur alanlara (vadilere) iner. Orada AB alanlarının oluşturur. Yüksekler ise soğumadan dolayı Yüksek Basınç alanı durumundadır. Böylece yükseklerden dağlardan vadilere vadi rüzgarı meltemi eser. Bunun tam tersi gündüz sıcak hava kütlesi yükseklere çıkar aynı oluşumlar sonucu dağ rüzgarı oluşur.
2.1.3.Güneş Işınlarının Bilançosu
Güneşten gelen enerjiyi %100 kabul edersek; bunun %30 u hiçbir değişikliğe uğramadan geri uzaya döner. Geri kalan %70'i atmosferde ve yeryüzünde aydın-latıcı etki yapar. %70'lik enerjinin %24' ü difuzyona uğrar (saçılmış ışın-lar). %16 sı atmosferde tutulur. Geriye kalan %30 yeryüzüne ulaşır. Ayırca difuzyona uğramış olan %24 ünde %16 sı yeryüzüne gelir. Sonuçta yerin aldığı enerji miktarı %46 dır. Ancak bu enerji yeryüzünde birikmez. Geçen %46 lık enerjinin %24 atmosfere geri verilirken bu oranın %12 si karşı yansıma ve soğurma ile atmosfere kalırken %12 si uzaya döner. %46 lık enerjinin %19 toprağa iletilirken %4 de uzaya döner.
2.1.4.Karbondioksitin Atmosferdeki Rolü
Atmosferde bütün gazların belli bir oranı ve görevi vardır. C02' de bu gazar-dan birisidir. C02 bitkiler tarafından alınarak fotosentez yapılır ve dışarıya 02 gazı verilir. Böylece atmosferde C02 miktarı ayarlanır. Fakat kömür ocakla-rından, otomobillerden ve fabrika bacalarından atmosfere bol miktarda C02 gazı verilmektedir. Atmosfere karışan C02 gazı güneşten dünyamıza gelen ışınların yansıyarak tekrar geri gitmesine engel olur. Yansıyan ışınları tutarak dünya-nın ısınmasına dolayısıyla canlı hayatın var olmasına neden olur. Aksi halde C02 olmasaydı, dünyada biyosferden sözetmek mümkün olmayacaktı.
* Sera Etkisi:
Günümüzde karbondioksit, metan, azotoksit ve floroklorohidrokarbonlar gibi gazlar atmosferin yüksek tabakalarında yığılmaktadır. Sera etkisi teorisini savunanlar bu durumun böyle devam etmesi halinde dünya sıcaklığının atmosfere geri yansıtı-lamayacağından ve dolayısıyla da yer kürenin ısınmasından korkmaktadırlar. Buzulların erimesi, deniz suyu seviyesinin yükselmesi de bu olgunun doğal bir sonucu olacaktır.
Araziler çoraklaşacak, içme ve kullanma sularının kaliteleri bozulacaktır. Bitki türleri ve populasyonları azalacak, step ve çöl alanları artacaktır. Dünyanın bir çok metropolleri su altında kalacaktır. Bu kötü seneryoya karşı çevre korumacılar ve araştırmacıları yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. Fosil yakıtlar cimrilik denecek kadar tutumlu kullanılmalı veya yerlerini alacak yeni maddeler bulunmalıdır. Floroklorohidrokarbon kullanımı azaltılmalı ve yasaklanmalıdır. Aşırı orman kesimi kesinlikle durdurulmalıdır. Böylece aşırı nufus artışının, kentleşmenin ve sanayileşmenin ve yaşam alışkanlıklarının neden olduğu sera etkisinin önüne geçmek, bunu bir parça azaltmak mümkün olabilecektir.
Sera Etkisi ve Denizlerin Özümleme Gücü
Sera etkisini sönümlemek için denizlerin özümleme gücü yetmemektedir. Denizler bilindiği gibi atmosfer/su tabakası arakesitinden sürekli olarak havanın karbondioks­itini yaklaşık 500 - 1000 yıldır denizsuyuna katmakta idi. Deniz akıntıları, rüzgar ve dalgalar da tam karışımı belirli tabaka derinliği için sağlamakta idiler. Bu derinlik de 50 ile 500 m arasında değişmektedir. CO2'in çözünürlüğü de suyun sıcaklığına ve pH'sına bağlıdır. Su hava ile temas haline gelince karbondioksitce zenginleşir. Örneğin Grönland bölgesine akıntılarla su geldiği zaman soğuduğundan ve soğuk sudaki gaz çözülmesi ılık suya kıyasla daha fazla olduğundan CO2'ce zenginleşir. Yoğunluğu da arttığı için dibe çöker. Ancak okyanuslardaki su sirkulasyonu / yenilenmesi 1000 yıl sürdüğünden atmosferdeki karbondioksit oranının hızlı artışına hiç ayak uyduramaz. Fiziksel pompa olarak kabul edilen okyanuslar dünyadaki sera etkisini de bu nedenle frenleyemez. Sürekli olarak suyun doygunluk kapasitesine kadar çözünmüş karbondioksit miktarı artar ve daha fazlasını frenleyemez. Denizlerde bu fiziksel düzenleyici pompa mekanizmasının yanı sıra biyolojik pompa da vardır. Biyolojik pompa sayesinde de atmosferin karbonioksiti organik moleküller sentezinde yapı taşı olarak kullanılmaktadır. Ototrof canlılar tarafından karbonioksit birincil ürün biyosentezinde kullanılırken, heterotroflar da bunu tekrar karbonioksite dönüştürmektedirler. Fitoplankton-zooplankton (plankton)-nekton beslenme zinciri ilişkisi ile sentezlenen organik madde taşınır. Aşırı alg üremesi alg patlamasına neden olur. Çöken bu alg kütleleri de suyun dibindeki canlılara besin maddesi oluşturur. Okyanuslarda yapılan karbonioksit ve karbon bilanço çalışmaları henüz tamamlanmamış ve kesin bir sonuç alınamamıştır. Ancak yapılan bu çalışmalara göre bazı tahminler yapılabilmektedir: Denizler 0,8 - 1,6 milyar ton arasında karbon almaktadır. Bu değer de yaklaşık olarak insanların kömür, doğal gaz, petrol v.b. gibi fosil yakıtları yakarak atmosfere verdiklerinin %30'dur.
İnsanoğlu son on yılda 5,4 milyar ton karbon/yıl atmosfere bırakmıştır. Ayrıca tarımsal ve orman alanlarının kullanımındaki değişiklikler nedeni ile de yaklaşık 1,6 milyar ton/yıl ilave karbon yükü gelmektedir. Atmosferdeki karbon yükünün artmasının sonuçları açıkca ortadır. Dünya daki ser'a etkisi gün geçtikce hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu toplam 7 milyar ton karbon/yıl karbon bilançosundan yaklaşık 1,8 ton karbon/yı'lık kısmı kayıp olmaktadır. İşte atmosferden kayıp olan bu miktar da yer yıl denize geçmekte ve orada karbonikasite dönüşmektedir. Peki insanoğlunun neden olduğu karbon yükünün 3,6 milyarlık kısmı ne olmaktadır? Bu konu aydınlığa kavuşmamıştır ve üzerinde yapılan tartışmlar da sürmektedir.
Çok sayıda canlılar için yaşam ortamını oluşturan tropik ormanlar , aynı zamanda dünya ikliminin oluşmasında önemli bir katkıya ve etkiye sahiptirler. Bu nedenle sürekli bir şekilde kesilen ve yok olan bu ormanlar dünya ekosistemini tümü ile tehdit etmektedir. Gerek Dünya Bankası gerekse de Avrupa Topluluğu bu konuya önem vermekte ve bu alanda yapılan araştırmaları desteklemektedir. Olumsuz antropojen etkileri azaltmak ve iyileştirmeler yapmak, taşkınları önlemek gibi projeler de öncelikleri olanlar arasındadır. Tarımsal araştırmalar , ormancılık ve balıkcılık konusunda yatırımlar desteklenmektedir. Tropik ormanların bitki ve hayvan türü bakımından zenginliklerinin de korunması ve geliştirilmesi hususu büyük önem arzetmektedir.
* Verimli Enerji Üretimi
Sera etkisi artıran ve sağlayan en önemli parametre karbondioksit olduğuna göre, özellikle de enerji üretimi termik santrallerle ise bu etki daha da artmaktadır. Enerjiüretimin rasyonel kılmakla ekonomik büyüme rağmen aynı hız ve oranda enerji tüketimi gerçekleşmeyebilir. Bunu Almanya başarmış ekonomik büyümesine rağmen birincil enerji tüketimi 1989 yılında 1973'e kıyasla ancak %1 artmıştır. 2005 yılına kadar da atmosfere verilen karbondioksit miktarı 1987 yılındaki seviyenin % 25-30 'u kadar daha azalacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar teşvik edilecektir. Bu dünyada her ülkede böyle olmalıdır. Böylece de birincil enerji tüketim kaynaklarının sera etkisine katkısı kontrol altına alınmış olacaktır.
2.1.5.Karbonmonoksit Oluşumu : CO (Karbonmonoksit)
Yılda 4x106 ton CO dünyada atmosfere verilmektedir.
CO , oksijene kıyasla 200 - 300 kere daha fazla bir afiniteye sahiptir. Bu nedenle de kolay bir şekilde CO - Hemoglobin bağı oluşur.
Havada 10 ppm CO bulunması halinde ;

> % 2 CO-He

Havada 20 ppm CO bulunması halinde ;
% 3 CO-He

Havada 30 ppm CO bulunması halinde ;

% 4,5 - 5 CO-He

Havada > 30 ppm CO bulunması halinde ;

< % 10 - 20 CO-He

% 30 CO-He

% 45 - 50 CO-He

Büyük şehirlerde 30 - 50 ppm CO değerlerine sık rastlanmaktadır. Bazen de 100 - 300 ppm gibi değerlerde ölçümler sırasında saptanmıştır.
Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliklerindeki Sınır Değer ise ;
- 24 saatlik ölçümler için 10 mg/m3 -----> 8,6 ppm;
- 1/2 saatlik ölçümler için ise 30 mg/m3 ----> 25,8 ppm 'dir.

2.1.6.Su Buharı, Sis Oluşumu ve Yağmur Olayı
Atmosferde asılı olarak duran, su moleküllerinin yağmur damlası olarak yeryüzüne düşebilmesi için yağmur çekirdekciklerinin etrafında toplanması ve belli bir ağırlık kazanmaları gerekir. Bu yağmur çekirdeklerinden biri de değişik şekillerde atmosfere katılan C02 dir. Havada asılı duran su molekülleri ise yeryüzündeki suların sıcaklık rüzgar vb unsurlarla buharlaşması sonucu oluşur. Bilindiği gibi su buharı bakamından yeterli olan fakat kondenzasyon çekirdeklerinin olmaması nedeniyle yağmurun yağmadığı yerlerde atmosfere bu çekirdekcikler değişik metodlarla verilerek yağmurun yağması sağlanır (Yağmur bombası gümüşiyodür atma yöntemi).
2.1.7.Sisler
a) Toprak Sisi: Isınmış bir ova veya vadide yamaçlar boyunca soğuk hava alçalırsa bölgede soğutucu bir etki yapar. Havada artmış bulunan nemin yoğuşmasına yol açar böylece toprak sisleri oluşur.

b) Buhar Sisi: Isınmış bir serbest su yüzeyi, bir soğuk hava kütlesi geçtiği zaman bölgede soğutucu bir etki yapar. Böylece havadaki nem yoğuşur ve buhar sisinin oluşumuna yol açar.
c) Karışık Sisi: Bir yüzey üzerinde soğuk ve sıcak hava kütleleri karşılaşırsa sıcak hava yukarıya doğru çıkar ve soğuk hava aşağıda kalarak soğuk bir etki yapar. İşte bu karşılaşma sonucunda da karışık sis meydana gelir.
Evapotranspirasyon'>2.1.8.Evapotranspirasyon
Akarsu yüzeyinde, toprak yüzeyinde, deniz ve göl gibi durgun su yüzeyinde sıcaklık ve rüzgar gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle buharlaşmalar meydana gelmektedir. Yine bitkiler, hayati faaliyetlerini sürdürebilmek için kökleri vasıtasıyla aldıkları suyun bir kısmını terleme yoluyla havaya vermektir. İşte akarsu, toprak, durgun su yüzeyinde ve bitki terlemesiyle meydana gelen buharlaşma olaylarının hepsine birlikte Evapotranspirasyon denilmektedir. Bitkisiz olan buharlaşmaya da Evaporasyon denir. Eğer buharlaşma serbest su yüzeyinden ise " Potansiyel Evaporasyon " olarak, toprağın her hangi bir anda içermiş olduğu su durumuna göre buharlaşma gerçekleşirse buna da " Aktüel Evaporasyon " denir.
* Transpirasyon (Bitki terlemesi):

Bitkilerin stomaları yardımı ile bünyelerindeki suyu ortama bırakmaları olayıdır. Çiğ oluşumu bitki su bilançosuna olumlu katkıda bulunur ve terlemeyi azaltır ve durdurur. Transpirasyon durur. Çiğ oluşumu ise su buharının yapraların yüzeyinde 00 ' nin üzerinde yoğunlaşması sonucudur. Bu yoğunlaşma sıcaklığı 00'nin altına düşerse o zaman kırağı meydana gelir. Bu her iki olay da transpirasyonu (bitki su kaybını) durdurur.
* İnsan terlemesi ve önemi:

2.1.9.Yağmurun Oluşması
Yağmurun oluşması için iki hipotez ileri sürülmektedir. Bunlardan birincisi ağır damlaların bulut damlalarını toplayarak yağmur çekirdeklerini oluşturmasıdır. Bulut damlalarını toplayan ağır damlalar kütlesi büyüyünce parçalanarak yağmurun yağmasına neden olur.
İkinci hipotez ise su buharının ısısı ile ilgili olanıdır. Buna göre su buharı 0 0C' ye kadar gaz halindedir. 0 0C' yi bulan ısılarda yoğunlaşarak yağmur haline dönüşür ve düşer. Oysa 0 0C' nin üstüne çıkalan yerlerde yağmur damlacığı sıvı halden katı hale dönüşerek buz kütlesini dolu taneciğini oluşturur. Yağmur damlasının havada sıcaklığa bağlı olarak alçalıp yükselmesiyle buz kütleciği tabaka tabaka genişler. Bu olay daha çok soğuk havalarda oluşur. Bu katılaşma (dolu olayı) -150C' ye kadar olur. -150C' den düşük sıcaklıklarda su kütlesi kristalleşerek kar tanesini meydana getirir. Böylece kar yağışı olur.
2.1.10.İnversiyon Olayı
Bazı zamanlarda yüksekliğe bağlı olara sıcaklık artar veya azalır. Normal şartlarda her 100 m yükseklikte 1 0C sıcaklık düşer. İşte bu normal sıcaklık düşmesinin yanında sıcaklık düşmesi (aşırı) veya belli bir tabakadan sonra yükselmesi (sıcaklık terselmesi, atlaması) inversiyon olayını oluşturur. Belli bir yükseklik boyunca yükselen sıcaklığın aniden düşmesiyle oluşan sınır tabakasına İnversiyon Tabakası denir. İnversiyonsuz bir yerde havaya verilen atık maddeler atmosferin üst kısımlarına doğru giderek çözünürler. Oysa inversiyonlu bir durumda (buna kapanda denir) havaya verilen atık maddeler inversiyon çizgisinin altında kapana sıkışarak hava kirlenmesini meydana getirirler. Geceleri inversiyon çizgisi daha az yükseklikten başladığı için atık maddeleri veren bacalar bu çizginin üzerine çıkarlar. Böylece kapan bölgesinde bir kirlenme söz konusu olmaz.
İzmir'de ve benzeri kenlerde sabahları yoğun bir inversiyon tabakasına rastlanmakta-d­ır. Özellikle İzmir'e İstanbul ve Ankara Karayolları üst kot çizgisinden İzmir'e baktığınızda bir sis, bir bulut altında olduğunu girürsünüz. Aynen Ankara'nın doğal gaza geçilmeden önceki, Çankaya'dan Kızılay'a bakıldığında gördüğünüz manzarayı görmektesiniz. Kapan içinde biriken kirliliğin ve bunun artmış konsentrasy­onunun insanlar ve diğer canlılar için ne kadar büyük tehlike arz ettiğini düşünmek mümkündür.
2.1.11.Atmosferdeki Katı Maddeler ve Aerosoller
Atmosferde araçlardan, sanayiden ve evlerden kaynaklanan yüzün üzerinde kirletici maddeler belirlenmiştir. Bunun katı madde içeren miktarı ise 20'den fazla metalli çeşitli bileşikledir. Organik bileşikler çok daha fazladır. Çoğu alifatik ve aromatik hidrokarbonlardır. Ayrıca, fenoller, bazlar, asitler ve diğer birçok bileşiklerdir. Ayrıca atmosferde birbirleri ile reaksiyona girerek yeni bileşiklerni oluşmasına neden olabilirler. Bunun tipik örneği ise fotokimyasal reaksiyonlardır.
Atmosferdeki katı veya sıvı haldeki tanecikler askıda madde gibidir ve buna kısaca aerosol denir. Bu ya bir çok moleküllerin kondenzasyon prosesleri nedeni ile bir araya gelmesi sonucu oluşmaktadır ya da kaba, iri materyalin dispersiyon yolu ile ince taneciklere parçalanmasıyla meydana gelmektedir. Aerosolun en önemli parametresi dane boyutudur. Kaba tozun, kirliliğin, uçucu külün ve benzeri danelerin boyutu 10 um den fazladır. Atmosferde yer çekimi nedeni ile hızlı çökelebilirler. Dane boyutu 5 um den küçük olan aerosoller ise atmosferde süspanse (askıda) madde olarak kalırlar. Brown molekül hareketi Moleküllerin ısı hareketi yer çekimi etkisini örtüler, yani Brown molekül haketinden kaynaklanan aerosol hızları, yer çekiminden kaynaklanan hızlardan daha büyük olduğu içni askıda kalı ve atmosferde gazlar gibi hava akımlarının etkisi ile yayılabilir, dağılabilir.Doğal aerosler: Sis 1-40 um, bakteri 1-15 um bitki sporları 10-30 um polenler 20-60 um, bunlar doğal ve normal olarak sakıncasızdır, ancak alerjisi olanlar etkilenebilir.

Yapay aerosoller: Çimento tozu 10-150 um, uçucukül 3-80 um, Kuvars ve asbest tozu 0.5 10 um yağ dumanı 0.03 um sigara dumanı 0.01-0.15 um ve radyoaktif aerosoller 0.1"20 um. Aeosollerin yüzeylerini büyük olması nedeni ile büyük yüzeysel kuvvetlere sahiptirler. Bu yüzden çevresindeki serbest halde olan gaz moleküllerini toplarlar ve kimyasal reaksiyonların meydana gelmesini sağlarlar.


Katı veya sıvı haldeki aeosoller güneşden gelen ışınların enerjisini değiştirebilirl­er. Bu katı ve sıvı maddeler ışınları alırlar ve çevresindeki gazmoleküllerine hızlı bir şekilde verirler. Aerosoller su buharları için kondenzasyon çekirdekleri oluşturduğu için sis oluşmasında rol oynarlar.
2.1.12.Spray Kutuları ve Etkileri
Çevre için tehlike arzeden sanayii ürünlerinden biri de yaygın kullanımı olan spray kutularıdır. Spray kutuları klorflormetan (FKHK) gazlarını içermektedir. Sprayler kullanıldıkça bu gazlar atmosfere geçmektedir. Son yıllara kadar bu gaz stabil zannediliyordu, halbuki öyle olmadığı anlaşılmıştır. Sadece bitkiler tarafından alınmadığını, toprak ve suya herhangi bir etki yapmadığını belirlemek yetmiyordu. 1974 yılında Michigan Universitesindeki bilim adamları florklormetan çevrede oldukça büyük tahribatlar yaptıklarını belirlemişlerdir. Açığa çıkan klorflormetan gazları stratoosfere kadar çıkmakta ve orada dünyayı çeviren ozon tabakasını parçalamktadır. Halbuki ozon tabakası güneşden gelen zararlı iyonize ışınları tutmakla canlıları bunların zararından korumaktadır. Bu tabakanın delinmesi veya ortadan kalması tüm canlılar içni büyük bir tehlike demektir.
Stratosferdeki ultraviyole ışınları çok yoğun ve şiddetli olması nedeni ile klorflormetan gazları parçalanmaktadır. Bu ara ürün olarak klor atomu açığa çıkmakta, bu da katalitik yolla ozon molekülünü parçalamaktadır. Bu olay sırasında klor atomu hiçbir şekilde değişmediği için sayısız reaksiyonlara girmekte ve ozon moleküllerini parçalamaktadır. Bugün bu yolla saniyede yaklaşık 1031 ozon molekülünün parçalandığı kabul edilmektedir.
Klorflormetan gazlı spreylerin kullanılmasına devam edildikçe üssel bir fonksiyonun hızı ile ozon tabakasının parçalanması devam edecektir. Tüketimin artmaması halinde bile ozon tabakasının parçalanması hızlı bir şekilde devam edebilecektir. Gecikmeli de olsa ozon tabakası parçalanmış olacaktır. Bugünden itibaren klorlu florlumetan gazı içeren sprayler kullanılmasa bile, geçmiş yılların günahını daha uzun süre ödemek zorunda kalacağız ve eskiden açığa çıkarılan gazların ozon tabakasını parçalama etkisi rüpü gidecektir. Belki ancak 2000 li yıllardan sonra yavaşlıyacak veya duracaktır.
Bütün bu tahminler iyimser kabüllerin sonucudur. Amerikan bilim adamları gerçek durumun çok daha ciddi olduğunu söylemektedirler. Bütün yapılan hesaplar ve tahminler sadece klorflormetan molekülündeki bir klor atomunun katalitik etkisi varmış kabulüne dayanmaktadır. Halbuki diğer üç atomun da etkisi olduğu muhakkaktır.
* Floro-Kloro-Hidrokarbonların Yerini Alacak Maddeler
Dondurucular ve klima tekniğinde kullanılan FKHK (=Floro-Kloro-Hidrokarbonlar) stratosferde ozon tabakasını bozmakta, delmeke vesera etkisinin artmasına neden olmaktadır. Çevre dostu bir maddeyi bunun yerine bulup koymak için, bu yeni maddenin termodinamik özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir.
Geçmiş yıllarda kullanılan spreyler ve soğutucu maddeler nedeni ile dünyayı UV-ışınlarından koruyan ozon tabakası zarar gördü. 1987 yılında Montreal'de yapılan bir protokole göre de FKHK'ların üretilmesinin ve kullanılmasının 2000 yılına kadar adım adım azaltılmasına karar verildi.
FKHK azaltılmazsa bunların dünya iklimini değiştirme etkisi artacaktır. Artan sıcaklık dünyada sera etkisi yapacaktır.
Her buzdolabında 100 gram FKHK vardır. FKHK ilk defa 60 yıl önce üretilmiştir. Metan ve etanın derivatlarıdır. Bunlardaki her dört veya altı hidrojen atomları flor ve klor halojenleri tarafından işgal edilmiştir. Çok stabil olan, yanmayan ve büyük oranda da zehir etkisi olmayan bu madde çok yaygın kullanım alanına sahiptir. Spraylerin püskürtücüsü, köpüklerin gözeneklerinde ısı yalıtımını sağlayan gaz olarak, çözücü madde olarak. En yaygın kullanım alanı da soğutma ve klima tesislerinde soğutucu madde olarak kullanılmasıdır. Her buzdolabinda 100 gram diklordiflormetan bulunur. Kısa adı da :" R 12 =Refrigerant" dır. Soğutucuların içinde bulunan bu soğutucu madde aslında kapalı devre dolaşıp durmaktadır. Ancak soğutucular arıza yaptığında, açıldığı zaman veya çöpe atıldığında atmosfere geçmektedir. FKHK kimyasal olarak çok stabil olduğu için de stratosfer tabakasına kadar yükselmektedir. Orada da ışık tarafından parçalanmaktadır. Bu soğutucunun yerini alacak olan maddeler bazı özelliklere sahip olmalıdırlar. İlk başta geleni de klor atomu içermemeleridir. Başlangıçta geçiş aşaması için eğer hidrojen atomu içeriyorlarsa klorlu maddeler tolere edilebilir. Bu şekilde kısmı halojenli olan soğutucular stratosfer tabakasına kadar yükselirken parçalanırlar. Bu maddenin kısa adı ise R 22 ( = monoklordiflormetan) dır. Bunun ozon tabakasını parçalama gücü R 12'den 20 kat daha azdır. FKHK maddesinin yerini alacak olan maddeler çokaz toksik olmalı, yanmamalı, diğer yapı maddeleri ile de çok uyumlu olmalıdır. Çok uygun termodinamik özelliği olmalıdır. Soğutucunun çektiği veya kulandığı enerji minumum düzeyde çok az olmalıdır. Yoksa kullandığı veya kullanacağı çok enerji ileaşırı enerji üretimine ve enerji kaynaklarından da daha fazla kirleticilerin saçılmasına neden olacaktır. FKHK'in yerini alacak maddenin termodinamik özellikleri çok detaylı olarak ölçülmelidir. Böylece enerjitik davranışları kesin olarak ortaya konulur. Bu ara yerini alabilecek yeni madde olarak bulunan madde ise :Tetrafloretan (TFE) kısa adı R 134a. Bu madde tamamen ozon tabakasına zararsız bir maddedir.

Yüklə 352,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə