##book id=498//book name= Ümumi kimya // ##fk=103//ks=01//fn=498// sumalltest= 299


##num= 5// level= 1// sumtest=20 // name= Atom orbitalları. Cırlaşma halları. s - , p - , d - , f - orbitalları. //Yüklə 286,63 Kb.
səhifə5/14
tarix31.10.2018
ölçüsü286,63 Kb.
#77538
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 5// level= 1// sumtest=20 // name= Atom orbitalları. Cırlaşma halları. s - , p - , d - , f - orbitalları. //


1. Aşağıda verilən müddəalardan hansı orbitalların cırlaşmış hlını ifadə edir?

A) eyni dalğa fünksiyası, müxtəlif enerjiyə malik olan hal

B) eyni enerji, müxtəlif dalğa fünksiyasına malik olan hal

C) atomda elektronun müəyyən nöqtədə olma ehtimalı

D) atomda elektronun enerji udması

E) atomda elektronun enerji şalandırması

2. Beşqat cırlaşmış vəziyyətdə olan orbitalı göstərin

A) p - və f - orbitalları

B) p - orbitalı

C) s - orbitalı

D) f - orbitalı

E) d - orbitalı

3. yeddiqat cırlaşmış vəziyyətdə olan orbitalı göstərin

A) s - orbitalı

B) p - orbitalı

C) f - orbitalı

D) f - orbitalı

E) p - və d - orbitalları

4. İkinci dövr elementlərinin atomları üçün hansı tip elektron konfiqurasiyası xarakterikdir?

A) p - , d -

B) s - , d -

C) s - , p –

D) s - , f -

E) p - , f -

5. Üçüncü dövr elementlərinin atomlarında hansı orbitallar mövcuddur?

A) p - , d - , f -

B) s - , p - , f -

C) s - , d - , f -

D) s - , p - , d –

E) s - , p - , d - , f -

6. 3d - orbitalı hansı dövrün elementlərinin atomlarında elektronlarla tamamlanmağa başlayır?

A) üçüncü dövrün

B) dördüncü dövrün

C) birinci dövrün

D) ikinci dövrün

E) beşinci dövrün

7. n = 3 olan səviyyədə yerləşən orbitalları və onlarda spinə görə fərqli vəziyyətlərin sayını seçin.

1 – s - , 2

2 – s - , 3

3 – p - , 6

4 – p - , 10

5 – d - , 10

6 - d - , 14

A) 4, 5, 6

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 5, 6

E) 2, 4, 6

8. p - , d - , və f - orbitallarında cırlaşmaların və spinə görə fərqli vəziyyətlərin sayını seçin.

1 – 5 və 12

2 – 3 və 6

3 – 6 və 14

4 – 5 və 10

5 - 7 və 14

6 - 4 və 5

A) 1, 5, 6

B) 2, 3, 4

C) 4, 5, 6

D) 2, 5, 6

E) 1, 3, 5

9. p - , d - , və f - orbitallarında orbital kvant ədədinin qiymətini və maksimum elektron tutumunu seçin.

1 - ℓ = 1 və 6

2 - ℓ= 5 və 10

3 - ℓ= 4 və 14

4 - ℓ = 2 və 10

5 - ℓ = 3 və 6

6 - ℓ = 3 və 14

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 4, 5, 6

D) 1, 5, 6

E) 1, 4, 6

10. s - , p - və d - , orbitallarında orbital kvant ədədinin qiymətini və maksimum elektron tutumunu seçin.

1 - ℓ= 4 və 10

2 - ℓ = 0 və 2

3 - ℓ= 2 və 14

4 - ℓ = 1 və 6

5 - ℓ = 0 və 4

6 - ℓ = 2 və 10

A) 4, 5, 6

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 6

D) 1, 5, 6

E) 1, 3, 5

11. p - , d - , və f - orbitallarının formasını və cırlaşaların sayını seçin.

1 - iki ləçəkli və 3

2 - altı ləçəkli və 7

3 - dörd ləçəkli və 5

4 - bir ləçəkli və 3

5 - üç ləçəkli və 5

6 - səkkiz ləçəkli və 7

A) 2, 4, 6

B) 2, 3, 4

C) 4, 5, 6

D) 1, 5, 6

E) 1, 3, 6

12. n=2, 3, 4 olan enerji səvviyyələrində orbitalların sayı verilən düzgun cavabları seçin

1 - 24

2 - 4

3 - 9

4 - 36

5 - 32

6 - 16

A) 2, 3, 6

B) 1, 2, 3

C) 4, 5, 6

D) 2, 3, 6

E) 1, 4, 5

13. p - , d - , f - yarımsəviyyələrində cırlaşmaların sayı hansı cavabda adıcıl verilmişdir?

1 - 2

2 - 3

3 - 6

4 - 5

5 - 8

6 - 7

A) 4, 5, 6

B) 2, 5, 6

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6

E) 1, 4, 5

14. n=2, 3, 4 olan enerji səvviyyələrində orbitalların sayı hansı cavabda ardıcıl verilmişdir?

1 - 25

2 - 4

3 - 36

4 - 9

5 - 16

6 - 30

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 4, 5, 6

D) 2, 3, 6

E) 1, 4, 5

15. Atom orbitallarının forması və orbiitallarda olan elektronların sayı hansı cavabda ardıcıl verilmişdir?

1 – s - orbital kürə, 2 elektron

2 – d - orbitalı dörd ləçəkli, 10 elektron

3 – p - orbital hantel, 6 elektron

4 – f - orbitalı səkkiz ləçəkli, 14 elektron

5 – d - orbitalı dörd ləçəkli, 10 elektron

6 – p - orbital hantel, 6 elektron

7 – f - orbitalı səkkiz ləçəkli, 14 elektron

8 – s - orbital kürə, 2 elektron

A) 3, 4, 6, 8

B) 1, 2, 3, 4

C) 5, 6, 7, 8

D) 1, 3, 5, 7

E) 1, 4, 6, 8

16. n=2, 3, 4 olan enerji səvviyyələrində spinə görə fərqli vəziyyətlərin sayı hansı cavabda ardıcıl verilmişdir?

1 - 8

2 - 25

3 - 18

4 - 30

5 - 32

6 - 36

A) 2, 3, 6

B) 1, 2, 3

C) 4, 5, 6

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4

17. Orbital kvant ədədinin qiymətləri ilə atom orbitalları arasında uyğunluğu müəyyən edin?

I - s - orbitalı

II - p - orbitalları

III - d - orbitalları

IV - f - orbitalları

1 - ℓ=0

2 - ℓ = 2

3 - cırlaşma yoxdur

4 - beşqat cırlaşma

5 - elektronların maksimum sayı 6

6 - elektronların maksimum sayı 10

7 - ℓ = 1

8 - ℓ = 3

9 - üçqat cıraşma

10 - yeddiqat cırlaşma

11 - elektronların maksimum sayı 2

12 - elektronların maksimum sayı 14

A) I - 2, 5, 8; II - 2, 9, 10; III - 4, 5, 11; IV - 7, 8, 12

B) I - 1, 4, 9; II - 2, 7, 10; III - 2, 3, 11; IV - 7, 8, 10

C) I - 2, 3, 7; II - 7, 8, 11; III - 4, 5, 11; IV - 8, 9, 12

D) I - 3, 4, 8; II - 2, 7, 8; III - 5, 6, 11; IV - 7, 8, 11

E) I - 1, 3, 11; II - 5, 7, 9; III - 2, 4, 6; IV - 8, 10, 12

18. Baş kvant ədədinin qiymətləri ilə orbitalların sayı, formaları və maksimum elektron tutumu arasında uyğunluğu müəyyən edin?

I - n = 1

II - n = 2

III - n = 3

IV - n = 4

1 - 9 orbital

2 - 1 orbital

3 - dörd ləçəkli

4 - sfeik

5 - 10

6 - 2

7 - 16 orbital

8 - 4 orbital

9 - səkkiz ləçəkli

10 - iki ləçəkli

11 - 14

12 - 6

A) I - 2, 3, 7; II - 7, 8, 11; III - 4, 5, 11; IV - 8, 9, 12

B) I - 1, 4, 9; II - 2, 7, 10; III - 2, 3, 11; IV - 7, 8, 10

C) I - 2, 4, 6; II - 8, 10, 12; III - 1, 3, 5; IV - 7, 9, 11

D) I - 3, 4, 8; II - 2, 7, 8; III - 5, 6, 11; IV - 7, 8, 11

E) I - 2, 5, 8; II - 2, 9, 10; III - 4, 5, 11; IV - 7, 8, 12

19. Hidrogen atomununun quruluşu ilə elektron sıxlığının paylanması arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I - durğun dalğa

II - atom orbitalı

III - sərhəd səthi

IV - qovşaq

1 - atomda elektronun düzünə və tərsinə hərəkəti zamanı yaranan dalğaların toplanması

2 - nüvə ətrafında ən böyük elektron sıxlığını əhatə edir

3 - atomun mərkəzinə münasiəti üç kvant ədədi ilə müəyyən olunur

4 - elektron bluduna forma verir

5 - nüvənin ətrafında yerləşən mənfi yüklü elektron buludu haqqımda təsəvvür yaradır

6 - atom nüvəsini əhatə edən fəzanın həcmi daxilində elektron sıxlığı 90% olur

7 - fəzada yerləşmiş dalğa funksiyasıdır

8 - ψ2 - sıfıra bərabər olan sahələr

9 - elektronun dalğaları üçün məcburi hərəkət xarakterikdir

10 - dalğa funksiyasının bucaq hissısində sayı n - 1 - ə bərabər olur

11 - forması dalğa funksiyasının radius və bucaq hissələri ilə müəyyən olunur

12 - dalğa funksiyasının radius hissısind sayı n - ℓ - 1 - ə bərabər olur

A) I - 3, 4, 8; II - 2, 7, 8; III - 5, 6, 11; IV - 7, 8, 11

B) I - 1, 4, 9; II - 2, 7, 10; III - 2, 3, 11; IV - 7, 8, 10

C) I - 2, 3, 7; II - 7, 8, 11; III - 4, 5, 11; IV - 8, 9, 12

D) I - 1, 5; 9 II - 3, 7, 11; III - 2, 4, 6; IV - 8, 10, 12

E) I - 2, 5, 8; II - 2, 9, 10; III - 4, 5, 11; IV - 7, 8, 12

20. Energetik səviyyələr və onlarda olan orbitallar arasında uyğunluğu müəyyən edin:

1 – K

2 – L

3 – M

4 – N

a – s

b – s, p

c – s, p, d

d – s, p, d, f

A) 1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 –c

B) 1 – a; 2 – d; 3 – b; 4 –c

C) 1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – a

D) 1 – d; 2 – c; 3 – b; 4 – a

E) 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d


Yüklə 286,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə