##book id=197//book name= Pedaqogika// ##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299Yüklə 0,49 Mb.
səhifə1/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#81072
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

##book_id=197//book_name= Pedaqogika//

##fk=125// ks=01 //fn=197// sumalltest= 299 //

##Fakültənin adı: Pedaqoji

##Ixtisas: Korreksiyaedici təlim

##Fənnin adı: Pedaqogika

##Bölmə: Azərbaycan

##Qrup: 104 - 106, əyani

##Kafedra müdiri: dos. Y. Rzayeva

##Fənn müəllimi: p. f. d. A. Məmmədova

##Kafedra üzrə işçi qrupun üzvləri: 1. dos. Y. Rzayeva

##2. prof. S. Quliyev

##3. dos. T. Vahabova##Mündəricat

##I. Pedaqogikanın mövzusu, məqsədi və vəzifələri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 3 - 8 (Test 1 - 16)

##II. Pedaqoji elmlər sistemi. Elmlər sistemində pedaqogikanın yeri və rolu s. 8 - 13 (Test 1 - 11)

##III. Pedaqogikanın metodologiyası və elmi tədqiqat metodları. . . . . . səh. 13 - 18 (Test1 - 15)

##IV. Şəxsiyyətin inkişafının ümumi qanunauyğunluqları. . . . . . . . . . . . səh. 18 - 25 (Test1 - 16)

##V. Müasir məktəbin müəllimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 25 - 31 (Test1 - 17)

##VI. Pedaqoji proses, pedaqoji dəyərlər və innovasiyalar. . . . . . . . . . . səh. 31 - 37 (Test1– 16)

##VII. Təlim və təhsil prosesinin mahiyyəti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 37 - 44 (Test1 - 18)

##VIII. Təhsilin məzmunu. Təhsil sistemi və onun prinsipləri. . . . . . . . . səh. 44 - 53 (Test1 - 22)

##IX. Təlimin qanunauyğunluqları və prinsipləri. . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 53 - 58 (Test1 - 12)

##X. Təlimin metodları və texnologiyaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 58 - 64 (Test1 - 14)

##XI. Təlimin təşkili formaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 64 - 70 (Test1 - 16)

##XII. Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 70 - 77 (Test1 - 17)

##XIII. Tərbiyənin qanunauyğunluqları və hərəkətverici qüvvələri. . . . . səh. 77 - 80 (Test1 - 9)

##XIV. Tərbiyənin prinsipləri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 80 - 84 (Test1 - 10)

##XV. Tərbiyə prosesinin məzmunu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 84 - 87 (Test1 - 9)

##XVI. Tərbiyəyə kompleks yanaşma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 87 - 93 (Test1 - 14)

##XVII. Tərbiyənin metodları və texnologiyaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . səh. 93 - 96 (Test1 - 11)

##XVIII. Tərbiyə işinin formaları. Sinifdən və məktəbdənkənar tərbiyə işləri. s. 96 - 103 (Test1 - 18) .

##XIX. Uşaqların tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi. . . səh. 103 - 106 (Test1 - 10)

##XX. Məktəbin dövlət – ictimai idarəetmə sistemi. . . . . . . . . . . . . . . . səh. 106 - 116 (Test1 - 15)

##XXI. Məktəbdaxili nəzarət, onun forma və metodları. . . . . . . . . . . . səh. 112 - 115 (Test1 - 8)

##XXII. Məktəb işçilərinin ixtisasının artırılması və attestasiya // . . . . səh. 115 - 117 (Test1 - 6)

##num=1// level= 1// sumtest=16 // name= Pedaqogikanın mövzusu, məqsədi və vəzifələri //


1. Pedaqogika nə haqqında elmdir

A) Təhsilin məzmunu

B) Təlimin quruluşu

C) Təhsil

D) Tədris formaları

E) Metodlar və axtarışlar

2. Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr

A) Praqmatizm, ekzisensializm

B) Neohumanizm, asketizm

C) Neotomizm, plüralizm

D) Bioloji, psixoloji

E) Preforizm, praqmatizm

3. Pedaqogikanın obyektini təşkil edir

A) İnsan və onun tərbiyəsi

B) İnsan və onun iqtisadi durumu

C) Sosial problemlər

D) Tərbiyənin metodları

E) Tərbiyənin mənimsənilməsi

4. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır

1 - tərbiyə

2 - pedaqoji innovasiyalar

3 - təlim

4 - dərslik

5 - təhsil

6 - formalaşma

7 - fəaliyyət

8 - inkişaf

A) 1, 3, 5, 6, 8

B) 1, 2, 4, 5, 7

C) 2, 3, 5, 6, 7

D) 3, 4, 6, 7, 8

E) 1, 4, 6, 7, 8

5. Pedaqogikanın əsas anlayışları arasındakı ardıcıllığı tap

1 - tərbiyə

2 - formalaşma

3 - təlim

4 - inkişaf

5 - təhsil

A) 1, 3, 5, 2, 4

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 2, 4, 5, 3, 1

D) 3, 2, 1, 5, 4

E) 5, 4, 3, 1, 2

6. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı tap

1 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir

2 - Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir

3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir

4 - Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır

A) 2, 1, 3, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 4, 2

D) 2, 4, 1, 3

E) 3, 2, 4, 1

7. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - bilik

2 - bacarıq

3 - vərdiş

a - təbiət və cəmiyyət haqqında şübhə doğurmayan, isbata ehtiyacı olmayan qaydalar, anlayışlar, təriflər, müddəalar

b - biliyi tətbiq edə bilməkdir

c - bacarıqların dönə - dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - a; 2 - c; 3 - b

D) 1 - c; 2 - b; 3 - a

E) 1 - a; 2 - b; 3 - c

8. İlk dəfə təlim, tərbiyə, təhsil məsələlərini elmi zəmində izah etməyə və əsaslandırmağa təşəbbüs göstərən pedaqoq

A) Y. A. Komenski

B) J. J. Russo

C) K. D. Uşinski

D) A. S. Makarenko

E) C. Lokk

9. Təlimin əlamətləri arasında ardıcıllığı müəyyən edin

1 - Müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir

2 - Şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edir

3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edir

4 - Təhsil verməklə yanaşı, tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifəni yerinə yetirir

A) 1, 3, 2, 4

B) 2, 3, 4, 1

C) 1, 3, 4, 2

D) 4, 3, 1, 2

E) 3, 1, 2, 4

10. Pedaqogikanın vəzifələri hansılardır?

1 - praktik

2 - nəzəri

3 - tətbiqi

4 - texnoloji

A) 1, 3

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 2, 3

E) 1, 4

11. Pedaqogikanın bölmələri olan sistemi müəyyən edin

1 - Pedaqogikanın ümumi əsasları

2 - Təlimin əsasları

3 - Didaktika

4 - Tərbiyə texnologiyası

5 - Tərbiyə nəzəriyyəsi

6 - Məktəbşünaslıq

7 - Kollektiv tərbiyə

A) 1, 3, 5, 6

B) 1, 5, 6, 7

C) 2, 4, 5, 7

D) 1, 4, 5, 7

E) 2, 3, 5, 6

12. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et

1 - Didaktika

2 - Tərbiyə nəzəriyyəsi

3 - Məktəbşünaslıq

4 - Pedaqogikanın ümumi əsasları

A) 4, 1, 2, 3

B) 1, 3, 4, 2

C) 3, 1, 2, 4

D) 1, 2, 3, 4

E) 2, 1, 3, 4

13. Pedaqogikanın mənbələri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin

1 - Klassik əsərlər

2 - Dövlətin təhsillə bağlı sənədləri

3 - Xalq yaradıcılığı nümunələri

4 - Məktəb sənədləri

A) 3, 1, 2, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 1, 4

D) 4, 2, 3, 1

E) 1, 3, 4, 2

14. Pedaqogikanın vəzifələri və onların səviyyələri arasındakı uyğunluğu tapın

1 - nəzəri vəzifələr

2 - texnoloji vəzifələr

a - təsviredici və izahedici səviyyə

b - diaqnostik səviyyə

c - proqnostik səviyyə

d - layihə səviyyəsi

e - refleksiv və korrektiv səviyyə

ə - dəyişdirici səviyyə

A) 1 - a, b, c; 2 - d, e, ə

B) 1 - d, b, a, 2 - b, c, a

C) 1 - c, d, e; 2 - a, b, c

D) 1 - d, e, ə; 2 - a, d, e

E) 1 - a, b, d; 2 - b, d, e

15. Pedaqogikanın əsas anlayışları və onların mənaları arasındakı uyğunluğu tapın

1 - tərbiyə

2 - təlim

3 - təhsil

a - Müəllim və şagirdlərin xüsusi təşkil olunmuş şəraitdə məqsədyönlü və idarə olunan qarşılıqlı fəaliyyətidir

b - Şəxsiyyətin məqsədyönlü və mütəşəkkil formalaşması prosesidir

c - Tədris müəssisələrində həyata keçirilir və hüquqi sənədin verilməsi ilə başa çatır

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

16. Tərbiyə anlayışı və onun mənaları arasında uyğunluğu tapın

1 - geniş sosial mənada tərbiyə

2 - geniş pedaqoji mənada tərbiyə

3 - dar pedaqoji mənada tərbiyə

4 - daha dar mənada tərbiyə

a - Xüsusi tərbiyə işi nəzərdə tutulur

b - Insanı əhatə edən bütün varlığın ona təsiri nəzərdə tutulur

c - Təhsil - tərbiyə prosesini əhatə edən geniş pedaqoji fəaliyyət nəzərdə tutulur

d - Insanda müəyyən əxlaqi keyfiyyətin formalaşması nəzərdə tutulur

A) 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d

B) 1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - d

C) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - c

D) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c

E) 1 - b; 2 - d; 3 - b; 4 - c


Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə