Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar AYüklə 198,54 Kb.
səhifə1/9
tarix14.09.2018
ölçüsü198,54 Kb.
#68340
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Biznes әlaqәlәri

Bütün cavablar A
 1. Sosial xidmәt nәdir?

 1. çәtin şәraitdә olan şәxsin (sahibkarın) sosial problemlәrinin aradan qaldırılması vә insanlarla (sahibkarlarla) bәrabәr iştirak imkanlarının yaradılması istiqamәtindә hәyata keçirilәn kompleks tәdbirlәrdir.

 2. Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlifbirliklәrdir

 3. çәtin fәaliyyәt şәraiti ilә әlaqәdar sosial xidmәt göstәrilәn şәxs vә ya sahibkardır.

 4. çәtin fәaliyyәt şәraitinin әmәlә gәldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir

 5. cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqi
 1. Sosial xidmәtin müştәrisi ?

 1. çәtin fәaliyyәt şәraiti ilә әlaqәdar sosial xidmәt göstәrilәn şәxs vә ya sahibkardır

 2. sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir

 3. çәtin fәaliyyәt şәraitinin әmәlә gәldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir

 4. cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqdir

 5. Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir
 1. Sosial tәrәfdaşlıq nәdir?

 1. istehsal prosesinin iştirakçılarının maraqlarının uyğunlaşdırılması, mexanizmlәri vә institutları sistemidir

 2. cәmiyyәtdәn tәcrid olunmasına gәtirib çıxaran halların qarşısını almaqdir

 3. çәtin fәaliyyәt şәraitinin әmәlә gәldiyi hallarda ehtiyacı olan sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir

 4. sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir

 5. Günümizdә sahibkarlara sosial xidmәtin göstәrilmәsi bir çox hallarda sahibkarların yaratdıqları müxtәlif birliklәrdir
 1. İlk işçilәr ittifaqları (ing. TradeUnions) yaranmişdir:

 1. 1899

 2. 1980

 3. 1989

 4. 1991

 5. 1876
 1. Sosial tәrәfdaşlığın formalarına aid deyil

 1. tәrәflәrin hüquq bәrabәrliyinin olmaması

 2. әmәk münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi әmәk qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә qarşılıqlı konsultasiyalar (danışıqlar)

 3. kollektiv danışıqlar – dialoqa әsaslanan münasibәtlәr kollektiv әmәk şәraitinin qurulması

 4. tәşkilatı idarә etmәdә işçilәrin vә onların nümayәndәlәrinin iştirak

 5. әmәk mübahisәlәrinin hәllindә işçilәrin vә işә götürәnlәrin nümayәndәlәrinin iştirakı.
 1. Sahibkarlar ittifaqı dedikdә.

 1. müxtәlif vә ya eyni sahәni әhatә edәn, sahibkarlıq subyekutlәrini birlәşdirәn, qeyri kommersiya tәşkilatıdır

 2. tәşkilatı idarә etmәdә işçilәrin vә onların nümayәndәlәrinin iştirakı

 3. qәbul edilmiş kollektiv müqavilәlәrin icrasına nәzarәt

 4. tәrәflәr vә onların nümayәndәlәri tәrәfindәn qanunlara vә başqa normativ hüquqi aktlara riayәt edilmәsi

 5. kollektiv müqavilәlәrin yerinә yetirilmәmәsinә görә tәrәflәrin mәsuliyyәti
 1. ASK nәdir?

 1. Azәrbaycan Respublikasında işә götürәnlәrin içtimai birliyidir

 2. Azәrbaycanda sahibkarlığa kömәk fondudur

 3. Azәrbaycan hәmkarlar ittifaqı konfederasiyası

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. Azәrbaycanda sosial kollektiv
 1. Azәrbaycanda kiçik vә orta müәssisәlәrin müxtәlif ittifaq vә assosiasiyalarda birlәşmәsi nә vaxta tәsadüf edir?

 1. XX-ci әsrin 90-cı Illәrinә

 2. XlX-ci әsrin sonuna

 3. XX-ci әsrin әvvәlinә

 4. XX-ci әsrin ortalarına

 5. XlX-ci әsrin әvvәlinә
 1. XX-ci әsrin 90-cı illәrindә ölkәmizin әksәr vәtәndaşlarının özlәrindәn asılı olmayaraq sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmasının sәbәbi nә idi?

 1. bir çox dövlәt müәssisәlәrinin dayanması, resrukturizasiyası vә yaxud da işçilәrin ixtisara salınması

 2. Özәl müәssisәlәrdә korporativ mәdәniyyәtin olması

 3. Dövlәt müәssisәlәrindә әmәk haqqının azlığı

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. dövlәt müәssisәlәrindә inzibatçılığın mövcudluğu
 1. Dövlәt sektorunda çalışan işçilәrin özәl sektora axını hansı dövrә tәsadüf edir?

 1. XX-ci әsrin 90-cı illәrinә

 2. XlX-ci әsrin sonuna

 3. XX-ci әsrin әvvәlinә

 4. XX-ci әsrin ortalarına

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Azәrbaycan Hәmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHIK) nә vaxt tәsis edilmişdir?

 1. 1993

 2. 1991

 3. 1990

 4. 1994

 5. 1992
 1. AHİK hansı qurultayda tәsis edilmişdir?

 1. Azәrbaycan Hәmkarlar İttifaqının

 2. Azәrbaycanın II qurultayında

 3. Ümum gәnclәr qurultayında

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Azad sahibkarlar qurultayında
 1. AHİK hansı birliklәrinin könüllü ittifaqıdır?

 1. Hәmkarlar ittifaqları üzvlәrinin әmәk, social-iqtisadi hüquq vә mәnafelәrinin tәmsil vә müdafiә edәn sahәlәrarasi birliklәrinin könüllü ittifaqıdır.

 2. Dövlәt ilә bәrabәr hüquqlu sosial dialoqu apara bilәn birliklәrin

 3. Azәrbaycana milli maraqlarına xidmәt edәn birliklәrin

 4. Düzgün cavab yaxdur

 5. Dini qurum vә birliklәrin
 1. İlk biznes inkubatorlar mehz …. Yaradılmışdır 1. Ilk biznes inkubatorlar hansı tәşkilatlar olmuşdur? 1. Konsultasiya, muhasibat vә hüquq xidmәtlәrini göstәrәn tәşkilat 2. Regionda biznes tәdrisini tәşkil edәn tәşkilat 3. Boş istehsal otaqlarını kirayә verәn tәşkilat 4. Kommunikasiya texnologiyalarından istifadә 5. Kadrların peşә hazırlığı sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә çalışan tәşkilatlar

 1. 1,3

 2. 3,4

 3. 1,2

 4. 1,5

 5. 4,5
 1. İnfrastrukturun әlverişli inkişafını nә tәmin edir?

 1. texnoparklar

 2. Biznes inkubatorlar

 3. Elmi-texniki potensial

 4. Doğru cavab yoxdur

 5. Xüsusi informasiya tәminatı
 1. Hazırda Bakı Biznes Tәdris Mәrkәzi hansı Nazirliyin tabeleyindә qrum kimi fәaliyyәt göstәrmәk vә neçә ştat vahidi ilә tәmsil olunur?

 1. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindә - 45

 2. Vergilәr Nazirliyindә - 40

 3. Gömrük Komitәsindә - 30

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Tәhsil Nazirliyindә - 50
 1. Distant tәhsil necә tәhsil formasıdır?

 1. butun cavablar doğrudur

 2. operativ

 3. әks әlaqә әsasında

 4. müntәzәm dioloq

 5. uzaq mәsafәdәn
 1. Aşağıdakılardan biri distant tәhsil formasına aid deyil?

 1. uzağı qabaqcadan görmә

 2. uzaq mәsafәdәn

 3. operativ

 4. müntәzәm dioloq

 5. әks әlaqә әsasında
 1. Dünyada ilk dәfә olaraq Böyük Britaniyada mәsafәdәn tәhsil verәn universitet neçәnci ildә açılmışdır?

 1. 1969

 2. 1967

 3. 1967

 4. 1971

 5. 1968
 1. Dünyada ilk dәfә olaraq mәsafәdәn tәhsil verәn universitet 1969-cu ildә harada açılmışdır?

 1. Böyük Britaniyada

 2. ABŞ da

 3. Fransada

 4. Almaniyada

 5. Ankarada
 1. Sumqayit texnologiyalar parkının (STP) birinci mәrhәlәsi nә vaxt işә salınmışdır?

 1. 22 dekabr 2009

 2. 2 dekabr 2007

 3. 20 dekabr 2008

 4. Dogru cavab yoxdur

 5. 25 dekabr 2010
 1. STP-nin әrazisi neçә hektardı?

 1. 45

 2. 40

 3. 35

 4. 33

 5. 30
 1. STP-dә aşağıdakılardan hansı istehsal edilmir?

 1. Doğru cavab yoxdur

 2. Müxtәlif tip kabellәr

 3. Texniki qazlar

 4. Su nasosları

 5. Borular
 1. Bakı Biznes Tәdris Mәrkәzi hansı Nazirlik tәrәfindәn yaradılmışdır?

 1. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 2. Vergilәr Nazirliyi

 3. Gömrük Komitәsi

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Tәhsil Nazirliyi
 1. Azәrbaycanda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tәrәfindәn Bakı Biznes Tәdris Mәrkәzi neçәnci ildә yaradılmışdır?

 1. 2007

 2. 2002

 3. 2004

 4. 2012

 5. 2009
 1. Bunlardan hansı faktorinq xidmәtindәn istifadә edә bilәr?

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. Çoxlu miqdarda debitor borcları olanlar

 3. Öz mәhsullarını barter üsulu ilә satanlar

 4. Kiçik mәhsul dәstlәrinin pәrakәndә satışı ilә mәşğul olanlar

 5. Öz mәhsullarını konseqrasiya vasitәsi ilә satan müәssisәlәr
 1. Forfeitinq nәdir?

 1. Bankda kommersiya kreditinin dәyişmәsi formasıdır

 2. Mübadilә olunan әmtәәlәrin dәqiqlәşdirilmәsidir

 3. Müәyyәn miqdarda mәhsulları ekvivalent dәyәrlә digәr mәhsullara dәyişdirilmәsidir

 4. Kapitalın ixracı, biznesin transmillilәşdirilmәsidir

 5. İqtisadiyyatda ayrıayrı proporsiyaları tәnzimlәyәn mexanizmdir
 1. Malalanın faktorinqinin predmeti nәdir?

 1. Malsatanlarla hesablaşmalarda yaranan kreditor borcudur

 2. Malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borcudur

 3. Malgöndәrәnin mühasibat uçotunun aparılmasıdır

 4. Malalanın kredit risklәrindәn sığortasıdır

 5. Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortasıdır
 1. Maliyyә sferasında әmәkdaşlıq nә zaman baş tutmuş sayılır?

 1. Sahibkar öz pul resurslarını vә ya qiymәtli kağızları sataraq divident vә ya faiz әldә edir

 2. Sazişin mәzmunu әmәkdaşlığın konkret formasından asılı olur

 3. Sahibkar özünün praktiki fәaliyyәtindә әmәkdaşlığın konkret formasını tәklif edir

 4. Sazişin forması әmәkdaşlığın konkret istiqamәtindәn bilavasitә asılı olur

 5. Sahibkar tәrәfdaşın seçdiyi әmәkdaşlıq formasına cavab verir
 1. Beynәlxalq Faktorinq Haqqında Konvensiya nın qәbul etdiyi faktorinqin әsas meyarı bunlardan hansı deyil?

 1. Әmtәәlәrin sahibkara çatdırılma müddәtinin müәyyәn edilmәsi

 2. İşgüzar tәlәblәrin әvvәlcәdәn ödәmә formasında kreditlәşmәsinin hәyata keçirilmәsi

 3. Malgöndәrәnә mühasibat uçotunun aparılması

 4. Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortası

 5. Malgöndәrәnin borclarının inkossoya qoyulması
 1. Beynәlxalq Faktorinq Haqqında Konvensiya nın qәbul etdiyi faktorinqin әsas meyarı bunlardan hansı deyil?

 1. Әmtәәlәrin sahibkara çatdırılma müddәtinin müәyyәn edilmәsi

 2. İşgüzar tәlәblәrin әvvәlcәdәn ödәmә formasında kreditlәşmәsinin hәyata keçirilmәsi

 3. Malgöndәrәnә mühasibat uçotunun aparılması

 4. Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortası

 5. Malgöndәrәnin borclarının inkossoya qoyulması
 1. Malalanın faktorinqinin predmeti nәdir?

 1. Malsatanlarla hesablaşmalarda yaranan kreditor borcudur

 2. Malgöndәrәnin kredit risklәrindәn sığortasıdır

 3. Malalanın kredit risklәrindәn sığortasıdır

 4. Malalanlarla hesablaşmalarda yaranmış debitor borcudur

 5. Malgöndәrәnin mühasibat uçotunun aparılmasıdır iki dəfə
 1. Bunlardan hansı faktorinq xidmәtindәn istifadә edә bilәr?

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. Çoxlu miqdarda debitor borcları olanlar

 3. Öz mәhsullarını barter üsulu ilә satanlar

 4. Kiçik mәhsul dәstlәrinin pәrakәndә satışı ilә mәşğul olanlar

 5. Öz mәhsullarını konseqrasiya vasitәsi ilә satan müәssisәlәr
 1. V.İ. Dalyanın lüğәtinә әsasәn partnyor sözünün kökü hansı dildәdir?

 1. Fransız

 2. Alman

 3. İngilis

 4. Latın

 5. Yunan
 1. Fransız sözü olan forfaitinqin bütünlükdә mәnası nәdir?

 1. Cәmi mәblәğ, pul

 2. Qiymәtli kağız

 3. İxrcatçı şirkәt

 4. İdxalatçı firma

 5. Ticarәt müqavilәsi
 1. Dünya miqyasında forfaitinq әmәliyyatı aparan 300-ә qәdәr bankdan 80-i bu şәhәrdәdir?

 1. London

 2. Vaşinqton

 3. Paris

 4. Pekin

 5. Tokio
 1. Bunlardan hansı faktorinqin forması deyil?

 1. “Sәrt” faktorinq

 2. Konvensiya faktorinqi

 3. “Sakit” faktorinq

 4. Konfidensial faktorinqi

 5. İxrac faktorinqi
 1. Faktorinq sözü hansı dildәn götürülüb?

 1. İngilis

 2. Alman

 3. Yunan

 4. Latın

 5. Fransız
 1. Faktorinq hansı әsrlәrdә meydana gәlmişdi?

 1. XVI-XVII

 2. XIV-XV

 3. XV-XVI

 4. XVIII-XIX

 5. XVII-XVIII
 1. Faktorinq üzrә kreditlşmә limiti nәdәn asılıdır?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. riskin sәviyyәsindәn

 3. ssudanın ödәnilmәsi müddәtindәn

 4. faktorinqin hәcmindәn

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. Maliyyә mübasibәtlәri sferasında sahibkarlar arasında tәrәfdaşlıq әlaqәlәri hansı formada qurulur?

 1. Faktorinq

 2. Françayzinq

 3. Barter

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. Maliyyә mübasibәtlәri sferasında sahibkarlar arasında tәrәfdaşlıq әlaqәlәri hansı formada qurulur?

 1. Kommersiya transferti

 2. Françayzinq

 3. Barter

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. Sahibkar ilә faktorfirma arasında qurulan qarşılıqlı munasibәtlәr sisteminә nә deyilir?

 1. Faktorinq

 2. Françayzinq

 3. Barter

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. Bunlardan hansı maliyyә sferasında әmәkdaşlıq formasına aid deyil?

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. Forfaitinq

 3. Faktorinq

 4. Kommersiya transfert

 5. Fond bazarında әmәkdaşlıq
 1. Faktorfirma rolunda çox vaxt çıxış edir:

 1. Banklar

 2. Düzgün cavab yoxdur

 3. Bazarlar

 4. Qurumlar

 5. Müәssisәlәr
 1. Sonuncu ödәniş başa çatan gün faktorinq şirkәti qalan neçә faizdәn komissiya haqqını çıxmaqla, qalıq mәblәğini malgöndәrәn firmaya ödәyir?

 1. 20%-dәn

 2. 10%-dәn

 3. 30%-dәn

 4. 50%-dәn

 5. 40%-dәn
 1. Faktorinq üzrә komisyon mükafatlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. Kredit xәrclәri

 3. Analitik tәhlil üzrә xәrclәr

 4. Әsas vә әlavә xәrclәr

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. Kreditlәşmә ilә faktorinq arasındakı fәrqlәrә aiddir:

 1. Faktorinq xidmәtindәn kredit vә iş tәcrübәsi olmayan firmalar da istifadә edә bilәrlәr

 2. Kreditlәşmәdәn iş tәcrübәsi olmayan firmalar da istifadә edә bilәrlәr

 3. Kreditlәşmә verilmiş vәsaitin qaytarılmasının konkret müddәtlәrini nәzәrdә tutmur

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Bütün cavablar doğrudur
 1. Kreditlәşmә ilә faktorinq arasındakı fәrqlәrә aiddir:

 1. Kreditlәşmәdәn iş tәcrübәsi olmayan firmalar da istifadә edә bilәrlәr

 2. Kreditlәşmә verilmiş vәsaitin qaytarılmasının konkret müddәtlәrini nәzәrdә tutmur

 3. Düzgün cavab yoxdur

 4. Faktorinq verilmiş vәsaitin qaytarılmasının konkret müddәtlәrini nәzәrdә tutur

 5. Faktorinq xidmәtindәn kredit vә iş tәcrübәsi olmayan firmalar da istifadә edә bilmәzlәr
 1. Aşağıdakılardan hansı faktorinqdәn istifadә etmәklә böyük uğurlar әldә etmişlәr?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. ACER

 3. LEWIS GLOBAL TOYS

 4. RAPMALAT

 5. Düzgün cavab yoxdur
 1. Franşayzinq vә fransiza hansı tәrtibatda istifadә olunur?

 1. kommersiya kontraktlarının tәrtibatında

 2. ticarәt markalarının tәrtibatında

 3. layihә tәrtibatında

 4. bütün cavablar doğrudur

 5. düzgün cavab yoxdur
 1. ABŞ da bu sahәdә dә françayzinqdәn istifadә olunur?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. әczaçılıq

 3. muhasibat

 4. optika

 5. Sığorta
 1. Bunlardan hansı subfrançayzinqә aiddir?

 1. Kadrların tәlimini tәşkil edir vә regional bazarı zәbt edir

 2. Әlaqәlәndirici Franşizanı müstәqil saxlaya bilәr

 3. Kadrların ibtidai tәlimini öz üzәrinә götürür

 4. Mal tәdarükünün әvәzindә ilkin ödәmәni öhdәsinә götürür

 5. Әlaqәlәndirici Franşizanı müstәqil saxlayar
 1. Françayzind әrazisindә bunlardan hansı istisnadır?

 1. Piramida formalı münasibәtlәri

 2. Yüksәk etikalı iş münasibәtlәri

 3. Françayzer vә Françayzi arasındakı münasibәtlәri

 4. Qarşılıqlı inam münasibәtlәri

 5. Uğurlu biznes münasibәtlәri
 1. Klassik modelin mahiyyәti aşağıdakı kimidir. Düzgün cavabı tapın.

 1. Françayzi xidmәtin әvәzindә ilkin ödәmәnin bilavasitә Françayzerә vermәyi öhdәsinә götürür

 2. O regional bazarı fәth edir

 3. Aralıq hissә baş françayzi kimi çıxış edir

 4. Ana şirkәt demәk olar ki, heç bir kontrakta daxil olmur

 5. Ana kompaniya investor qrupuna müstәsna hüquq verir
 1. Kommersiya konsepsiyası müqavilәsinә görә hüquq sahibi bunlardan hansını öhdәsinә götürmür?

 1. Kommersiya sirri ilә işçilәri mәlumatlandırmaq

 2. İşçilәri tәlimatlandırmaq

 3. İstifadәçiyә texniki sәnәdi tәqdim etmәk

 4. Kommersiya sәnәdlәrini istifadәçiyә tәqdim etmәk

 5. İstifadәçiyә lisenziya vermәk
 1. Ekspertlәr hәlә dәqiq bilmirlәrki,

 1. dünyada nә qәdәr françayzinq sistemi mövcuddur?

 2. rusiyada ilk Françayzinq biznesi nә vaxt yaranıb?

 3. faydalanmaq naminә tәrәfdaşlıq nәdir?

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. françayzinqә beynәlxalq tәcrübәdә nә deyilir?
 1. Kataloq: user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

  Yüklə 198,54 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə