Birinci Kısım. Başlangıç KurallarıYüklə 494,46 Kb.
səhifə8/8
tarix18.05.2018
ölçüsü494,46 Kb.
#44517
1   2   3   4   5   6   7   8Geçici Ek I.

Sanayi Kirliliği Kontrol Tüzüğü kabul edilene dek bu Geçici Ek uygulanır.

“Başvuru sahibi” tanımı

1

Madde 2’deki “başvuru sahibi” tanımı aşağıda verilen tanımla değiştirilir:

Başvuru sahibi” bir düzenli depolama tesisini bu Tüzüğe uygun olarak işletmek için bir izin başvurusunda bulunan herhangi bir kişiyi anlatır. İzin başvurusunda bulunan bir belediye veya diğer kamu makamı bu Tüzüğün amaçları için bir başvuru sahibidir.
“İzin” tanımı

2

Madde 2’deki “izin” tanımı aşağıda verilen tanımla değiştirilir:

İzin” bir düzenli depolama tesisinin işletimini yetkilendiren izni anlatır.Madde 4’te değişiklik

3

Madde 4(4) çıkartılmıştır.

Madde 11’de değişiklik

4

Madde 11 aşağıdaki gibi değiştirilir:

(1)

Madde başlığındaki “Ek” ifadesi çıkartılır;

(2)

Maddenin açılış cümlesi aşağıdaki ile değiştirilir:

“Bir düzenli depolama tesisinin işletimine yönelik izin başvurusu aşağıdaki bilgileri içerir:”
(3)

Paragraf (1)’den sonra aşağıdakiler eklenir;

(1A) Düzenli depolama tesisinin adresi;

(1B) Düzenli depolama tesisinin konuşlandırılığı alanı, ve o alanda tesisin konumunu gösteren bir plan veya harita.

(1C) Düzenli depolama tesisinin konuşlandırıldığı alanın bölgesine dahil edildiği belediyenin ismi.(4)

Paragraf (10)’dan sonra aşağıdakiler eklenir;

    1. Çevreye yapılacak emisyonların izlenmesi için planlanmış önlemler;

    2. Eğer mevcut ise, başvuru sahibi tarafından üzerinde çalışılan esas alternatiflerin taslağı;

    3. Başvuru sahibinin başvurusunun değerlendirilmesi sırasında gözönünde bulundurulmasını dilediği herhangi ilave bilgi; ve

    4. Önceki alt paragraflarda atıfta bulunulan bilgilerin teknik olmayan bir özeti.

    5. Düzenli depolama tesisini işletmek için yapılan bir izin başvurusu beraberinde, bazen Daire tarafından belirtilebilecek bir harç da ibraz edilir.

    6. Başvuru sahibinin belirtilmiş olan harcı ödememesi, iznin verilmemesi için bir dayanak teşkil eder.
Madde 11’de eklemeler

5

Bir düzenli depolama tesisi iznine yönelik başvurunun incelenmesi

11A.


 1. Bir başvuru, iki adet basılı nüsha ve bir adet elektronik nüsha olarak ibraz edilir. Daireye ibraz edilen başvuru belgeleri kayıt bürosu tarafından bir dosya numarası verilerek kayıt edilirler. Daire başvuruyu bir ön kontrole tabi tutar.

 2. Başvurunun değerlendirilmesi için 60 günlük bir süre öngörülür.

 3. Daire, diğer katkıda bulunacak makamları veya idari makamları, başvuru konusunda bilgilendirmelidir. Daire’nin başkaca bir zaman kısıtlaması belirtmemesi halinde, Makamlar 45 gün içerisinde cevap vermelidirler.

 4. Daire, başvuru belgelerinde belirtilen durum ile fiili durumun örtüşmesini kontrol etmek üzere tesisi ziyaret edebilir. Daire, başvuru sahibine ilaveten, ilgili Makamları, ilgili toplum kitlesini, ve diğer şahısları da katılmaları için davet edebilir. Prosedür dosyasına eklenmek üzere bir protokol oluşturulur. Bir nüsha da katılımcılara gönderilir.

 5. Ön kontrol sırasında veya tesisteki ziyaret sırasında başvurunun gereklilikleri sağlamadığının saptanması halinde, başvuru sahibinden başvurunun eksikliklerini 30 gün içerisinde tamamlaması talep edilmelidir. Talep edilmesi üzerine Daire bu vadeyi uzatabilir. Başvuru sahibinin belirlenen vade içerisinde istenenleri ibraz etmemesi halinde, iptalin dayanaklarını içeren bir mektup aracılığıyla sürece son verilir.


Başvurunun tamamlanması

11B.


 1. Başvurunun tamamlanmış olması halinde, Daire başvurunun eksiksiz olduğunu onayladığını başvuru sahibine bir mektup yoluyla bildirmelidir. Başvuru sahibinden başvurunun iki özdeş basılmış nüshasını ve bir adet de elektronik nüshasını, Daireye göndermek üzere hazırlaması da talep edilir.

 2. Onaylanmış başvurunun her iki nüshasına ilişkin harçlar ve ücretler, harçlar ve ücretlere ilişkin düzenleme uyarınca ödenmelidir.

Halkın katılımı11C.

 1. İzne yönelik tamamlanmış bir başvuru, halkın ve de başvurudan etkilenme olasılığı bulunan komşuların erişimine açılır. Bu amaç doğrultusunda, Daire kendi internet sayfasına sözkonusu başvurunun bir duyurusunu yerleştirir. Daire, tesisin ziyaret edilmesine yönelik protokolü de içeren tamamlanmış bir başvuruyu ve duyuruyu, başvuru ile ilgili belediyeye/belediyelere gönderebilir. Belediye halkın katılımı için duyuruyu belediye binasindaki ilan panosuna yerleştirir. Duyurulduğu tarihten itibaren 4 haftalık bir süre boyunca başvuru belediye binası dahilinde halkın erişimine açıktır, ve herkesin başvuruya yönelik yorumda bulunmasına izin verilir.

 2. Gerekli olması durumunda Daire halka açık bir oturum düzenleyebilir.

 3. Daire’nin talebi üzerine başvuru sahibi projeyi tanıtan bir duyuru panosu hazırlar ve/veya başvuruya ilişkin duyurunun iki gün boyunca Resmi Gazete’de ve iki farklı günlük gazetede ve/veya sürekli olarak İnternet’te yayınlanmasını sağlar. Başvuruya ilişkin duyurunun yayınlanmasından kaynaklanacak giderler başvuru sahibi tarafından karşılanmalıdır. Başvuru, duyurulduğu tarihten itibaren 4 hafta boyunca, Daire’nin binası dahilinde halkın erişimine açıktır, ve herkesin başvuru üzerine yorum yapmasına izin verilir.

 4. Halkın erişimine açık tutulan süre boyunca halkın yorumlarını ibraz etme hakkı vardır. Tanınan vade içerisinde gönderilmiş, haklı ve kişiselleştirilmiş olan yorumlar kaydedilir ve ilgili olup olmadıkları kontrol edilir.

 5. Yukarıda Paragraf (1)’de ve (3)’te belirtilen duyuru panosu, gazete ilanı, ve komşulara yönelik bildiri aşağıda verilen bilgileri içermelidir:

     1. Başvuru sahibinin adı ve adresi;

     2. Düzenli depolama tesisi projesinin konumu ve adresi;

     3. Projeye yönelik Daire Başvuru tarih ve numarası;

     4. Projeye ilişkin planlama başvurusunun, ve ilgili bilgi ve belgelerin hazır, erişilebilir, ve incelenebilir olacağı yer ve zamana ilişkin bilgiler;

     5. Tesisin ziyaret edilmesine ilişkin bilgi;

     6. Daireye görüş, yorum, ve öneri ibraz edilmesine ilişkin süre sonu;

     7. Projeye ilişkin bilgi ve belgeler üzerine görüş, yorum, ve öneri ibraz edilmesine yönelik metot ve prosedürler;

     8. Halkın katılımına ilişkin ayrıntılar;

     9. Karar alacak makama/makamlara ilişkin ayrıntılı bilgi;

     10. Proje ve süreçlere yönelik bilgi edinecek olan makam/makamlara ilişkin ayrıntılı bilgi;

     11. Düzenli depolama tesisinin işletimine yönelik bir izin başvurusuna ilişkin olası kararların ne nitelikte olacağı üzerine açıklayıcı bilgi.
Madde 12’de değişiklik

6

Madde 12 aşağıdaki gibi değiştirilir:

(1)

Madde başlığındaki “İlave” ifadesi çıkartılır;

(2)

Maddenin açılış cümlesi aşağıdakiyle değiştirilir:

“Aşağıda verilenin sağlanmaması durumunda Daire bir düzenli depolama tesisi için izin vermez:”
Madde 12’de eklemeler

7

İznin verilmesi

12A.


 1. Hazırlık prosedürünün kapanmasından sonra, izin verilmesi yönünde karar alması halinde, Daire izni düzenlemeye başlayacaktır. İznin yazılması en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bir iznin verilmesi için süre 6 ayı geçmez.

 2. Farklı daireler ve/veya yetkili makamların konuyla ilgili olmaları nedeniyle gerekli olması halinde, konuyla ilgili olan yetkili makamlar arasında bir iç mutabakat üzerine anlaşılmalıdır. Bunun 30 iş günü içinde yapılması gerekir.

 3. İzin aşağıdakileri içerir:

     1. İznin konusu;

     2. İzin sahibinin adı ve adresi;

     3. Düzenli depolama tesisinin konumu;

     4. Herhangi ilgili izinlerin bir listesi;

     5. Başvuru sahibi tarafından ibraz edilmiş olup izne yönelik karar alınmasında esas teşkil edecek olan bütün belgelerin (başvuru belgeleri, ilave bilgiler) bir listesi;

     6. İznin verilmesi için kullanılan uygulanabilir mevzuatın bir listesi; ve

     7. İzin verme sürecinde yetkili makamlarca alınan kararın gerekçesi, ve bu karara ilişkin belirtilecek yasal kaynaklar.

 1. İzin Daire’nin belirteceği süre boyunca geçerlidir.

 2. İzin başvurusunun reddi yönünde bir karar alınması durumunda, Daire ret kararını başvuru sahibine yazılı olarak bildirip kararının sebeplerini belirtir ve itiraz hakkı konusunda bildirim verir.

Madde 14’te eklemeler

8

İzin şartlarının gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi

14A.


 1. Daire izin şartlarını periyodik olarak, ve en az beş yılda bir gözden geçirir.

 2. Paragraf 1’de belirtilen gözden geçirme işlemi sonucunda, izin şartlarının güncelleştirilmesi yönünde karar alması durumunda, Daire güncelleştirmeyi gerçekleştirir ve işletmeciyi uygun olarak bilgilendirir.

 3. Paragraf 1 saklı kalmak kaydıyla, Daire aşağıdaki durumlarda izin şartlarını gözden geçirecek ve gerekirse güncelleyecektir:

 1. İzin kapsamı dahilindeki düzenli depolama tesisinin neden olduğu kirlenmenin etkilerinin, izindeki mevcut boşaltım limit değerlerinin değiştirilmesini veya yeni değerlerin izne dahil edilmesini gerektirecek nitelikte olması halinde;

 2. düzenli depolama tesisinin güvenli işletiminin izin şartlarının değiştirilmesini gerektirmesi halinde; veya

 3. yürürlükteki mevzuat uyarınca izin şartlarının değiştirilmesinin gerektiği hallerde.

 1. Paragraf 3’ün kapsamı dahilindeki durumlarda, düzenli depolama tesisinin izin koşullarına getirilmiş bir değişiklikten sonra tesisi işletmeye devam edebilmesi için işletmecinin izin şartlarında böyle bir değişikliğe yönelik başvuruda bulunması gerektiği Daire tarafından işletmeciye bildirilir.

 2. İzin şartlarının değiştirilmesi için yapılan bir başvuruda “izin başvurusu” yerine “izin şartlarında bir değişikliğe yönelik başvuru” ibaresi kullanılacak olmasına rağmen, bu başvuru Madde 11, 12 ve 13 kapsamına dahildir.

 3. Daire’nin, izni veya sözkonusu izne dahil edilen şartları güncelleştirme kararı aldığı durumlarda, Daire, izindeki güncelleştirmeyi ve güncelleştirmenin yürürlüğe gireceği tarih veya tarihleri işletmeciye yazılı olarak bildirir. Daire aynı zamanda kanalizasyona boşaltım izninin güncelleştirilmiş bir nüshasını Sicile yerleştirir.


İznin devri

14B


 1. Daire’nin onayının talep edilip elde edinilmiş olmaması halinde, izinler bir İşletmeciden diğer bir işletmeciye devredilmez.

 2. Daire, bir düzenli depolama tesisi izninin bir şahıstan ikinci bir şahsa devrini, ancak, ikinci şahsın Madde 12(2) dahilindeki gereklilikleri sağlamış olması halinde, ve Madde 9 uyarınca gerekli olan ilgili bir mali teminatın hazır bulundurulması halinde onaylar.

İşletime ilişkin önerilen değişiklik

14C


 1. İşletmeci, tesisin işletiminde önerilen tüm değişikliğe ilişkin olarak, değişiklikten en az 2 ay önce Daire’yi bilgilendirmelidir. Uygun olan hallerde Daire sözkonusu izni veya iznin koşullarını güncelleştirir.

 2. Tesisin işletiminde önemli bir değişiklik olan tüm önerilen değişiklikler, bu Tüzüğün 11inci,12nci, ve 13,üncü Maddesi uyarınca verilen bir izne tabidir.
Madde 17’de değişiklik

9

Madde 17 aşağıdaki gibi değiştirilir:

Paragraf (4) ve (5)’te “Sanayi Kirliliği Kontrol Tüzüğü saklı kalmak kaydıyla” ibaresi çıkartılır.Madde 21’de değişiklik

10

Madde 21 çıkartılır ve yerine aşağıda verilen eklenir:İşletmecilerin yükümlülükleri

21


Düzenli depolama tesisi işletmecileri aşağıda verilenleri yerine getirir:

 1. İznin şartlarına uyulması;

 2. Çevreyi ve insan sağlığını ciddi derecede etkileyen herhangi bir kaza veya olayı gecikmeden Daire’ye bildirilmesi; ve

 3. Yürütme ve denetleme Tüzüğü saklı kalmak kaydıyla, tesis içinde denetimler yapabilmeleri, numune alabilmeleri, ve bu Tüzük maksatlarına yönelik vazifelerini ifa edebilmeleri için gerekli olan tüm bilgileri toplayabilmeleri amacıyla, Daire temsilcilerine gereken tüm yardımın sunulması.


Raporlama yükümlülükleri

21A.


Yürütme ve denetleme tüzüğü saklı kalmak kaydıyla, tesis İşletmecileri aşağıdaki hususları uygulanabilir olduğu kadarıyla gösteren yıllık bir raporu Daire’ye ibraz ederler:

 1. belirtilen dönem içinde izin yükümlülüklerine nasıl riayet edildiği veya edilmediği;

 2. veri elde etmek için kullanılan metodolojiyi, kirletici madde seviyelerinin ölçülmüş mü, hesaplanmış mı, yoksa tahmin edilmiş mi olduklarını ve bu tahmin için kullanılan temeli belirterek, emisyonların izin şartlarında belirlendiği gibi izlenmesinden elde edilen sonuç;

 3. İzin şartlarında belirtilen diğer herhangi bir bilgi. Daire bu raporun formatını belirleyebilir. İşletmecinin usulünce imzaladığı bu rapor, her yılın 31 Mart gününe dek Daire’ye ulaştırılır, ve bir önceki yılı kapsar.


Kayıt tutma yükümlülüğü

21B.


İşletmeciler, yazışma sicilleri, çevresel etki sicilleri, uyum sicilleri ve bakım programları dahil, uygulanabilir olduğu hallerde, bu tüzükle ilgili bütün ham verileri ve raporları en az beş yıl süreyle muhafaza eder ve talep edildiğinde bunları Daire’nin erişimine açarlar.
Kanalizasyona boşaltım iznine ve izin şartlarına riayetin sağlanması

21C.


Daire’nin bu Tüzükle ilgili bir kanalizasyona boşaltım iznine dahil edilen koşulların yetersiz hale geldiği yönünde karar alması halinde, veya iznin yetkilendirdiği tesisin insan sağlığına veya çevreye yönelik öngörülmemiş bir risk oluşturduğunu saptaması halinde, Daire aşağıda verilenleri gerçekleştirebilir:

 1. İzne ilişkin hüküm ve şartları değiştirir; [değişiklik bildirimi]

 2. İşletmecinin değiştirilen izin şartlarına uyması, ve fiili zararı veya zarar riskini ortadan kaldırması amacıyla atması gereken adımları, ve bu adımların hangi süre zarfı içinde atılması gerektiğini de belirten bir düzeltme bildirimini işletmeciye tebliğ eder; [düzeltme bildirimi]

 3. Bir izinle yetkilendirilmiş olan tesisten kaynaklanan öngörülmemiş bir riskin yukarıdaki önlemler aracılığıyla azaltılamadığı hallerde, Daire, gerekli olduğu gibi riskin önüne geçebilmek amacıyla izni tamamen veya kısmen askıya alabilir; [askıya alma bildirimi]

 4. Daire, bir işletmecinin izne dahil edilen şartları veya genel olarak bu Tüzüğü ihlal etmiş olduğu, veya ihlal etme olasılığının olduğu yönünde karar aldığı hallerde, şunları belirleyen bir yürütme bildirimi yazar: şartların ihlali veya olası ihlali, ihlalin engellenmesi için atılması gereken adımlar, ve bu adımların hangi süre zarfı içerisinde tamamlanması gerektiği. [yürütme bildirimi]

 5. Bir işletmecinin düzeltme bildirimine veya yürütme bildirimine uymaması halinde, Daire, kanalizasyona boşaltım iznini tamamıyla veya kısmen iptal edebilir, gerekli telafi edici faaliyeti icra edebilir, ve tüm makul masrafları işletmeciden talep edebilir. [iptal bildirimi]

 6. Daire tarafından bu Tüzük uyarınca atılacak tüm adımlarda Çevre Yasası’nın Kesim XV’i saklı kalır.


Acil durum

21D.


Acil durumlarda veya ciddi tehlike hallerinde bir tesisin işletiminin insan sağlığına veya çevreye bir tehdit teşkil etmemesini sağlamak amacıyla, ve tesisin işletiminden sorumlu kişinin bu gibi tehditleri ortadan kaldırmak için gereken adımları atmasının imkansız olduğu veya bu kişinin bu adımları atmadığı hallerde, Daire gerekli tüm önleyici veya telafi edici adımları atabilir.
´(*)´ m/s: metre/saniye.

Yüklə 494,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə