Birinci Kısım. Başlangıç KurallarıYüklə 494,46 Kb.
səhifə1/8
tarix18.05.2018
ölçüsü494,46 Kb.
#44517
  1   2   3   4   5   6   7   8Birinci Kısım.

Başlangıç Kuralları

Madde 1

Kısa isim

Madde 2

Tanımlar

Madde 3

Amaç

Madde 4

Kapsam

İkinci kısım

Düzenli depolama tesisi sınıfları

Madde 5

Düzenli depolama tesisi sınıfları

Madde 6

Farklı Düzenli Depolama Tesislerine Kabul Edilebilir Atıklar

Madde 7

Belirli atıkların düzenli depolama tesislerine kabulünün yasaklanması

Madde 8

Tüm düzenli depolama tesisi sınıfları için genel gereklilikler

Üçüncü kısım

Mali gereklilikler

Madde 9

Mali teminat

Madde 10

Atıkların düzenli depolama tesislerinde bertarafının maliyeti

Dördüncü kısım

Düzenli depolama tesisine yönelik izin için gereklilikler

Madde 11

İzin başvurusuna dahil edilecek olan ilave bilgiler

Madde 12

İzne yönelik bir başvuru sırasında değerlendirilecek ilave gereklilikler

Madde 13

Düzenli depolama tesisine yönelik bir izne dahil edilecek ilave koşullar

Madde 14

Düzenli depolama tesisinin Daire tarafından ilk defa incelenmesi

Beşinci kısım

Düzenli depolama tesisinin işletilmesi

Madde 15

Atık kabul prosedürleri

Madde 16

Düzenli depolama tesislerinin işletme aşamasında kontrol ve izleme prosedürleri

Altıncı kısım

Kapatma ve kapatma sonrası gereklilikler

Madde 17

Düzenli depolama tesislerinde kapatma ve kapatma sonrası bakım prosedürleri

Madde 18

Kapama ihbarnamesi

Yedinci kısım

Mevcut düzenli depolama tesisleri

Madde 19

Mevcut düzenli depolama tesisleri

Sekizinci kısım

Biyobozunur atık azaltım hedefleri

Madde 20

Düzenli atık depolama tesisine giden biyobozunur atıkların azaltılması

Dokuzuncu kısım

Son kurallar

Madde 21

İznin devredilmesi

Madde 22

Bu tüzüğün uygulanması

Madde 23

Raporlar

Madde 24

Geçici Madde 1

Madde 25

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 26

Yürürlüğe giriş

Ek I

Bütün düzenli depolama alanı sınıfları için genel gerekler

Ek II

Atık kabul kriter ve prosedürleri
Birinci kısım

Atıkların düzenli depolama tesislerine kabulüne yönelik genel ilkeler
İkinci kısım

Düzenli depolama tesislerine atık kabulüne yönelik prosedürler
Üçüncü kısım

Atığın test edilmesi ve kabulüne yönelik genel prosedürler
Dördüncü kısım

Numune alma ve test metotları

Ek III

İşletme ve kapatım sonrası bakım aşamasında kontrol ve izleme prosedürleri

Ek IV

İşletme ve Bakım Kılavuzu

Geçici Ek I

Geçici Ek IÇevre Yasası

18/2012 Sayılı Çevre Yasası

Madde 9 Altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasasının 9’uncu Maddesinin Kendisine verdiği Yetkiyi Kullanarak aşağıdaki Tüzüğü Yapar

Birinci Kısım

Başlangıç Kuralları

Kısa isim

1

Bu Tüzük, Atıkların Düzenli DepolanmasıTüzüğü olarak isimlendirilir.

Tanımlar

2

Bu Tüzüğün amaçları doğrultusunda aşağıdaki terimler şunları anlatır :

(1)

Başvuru sahibi”, bir düzenli depolama tesisini işletmek için bu Tüzük kurallarına uygun olarak bir izin başvurusunda bulunan herhangi bir kişiyi anlatır. Bu Tüzüğün amaçları için izin başvurusunda bulunan bir belediye veya bir kamu kuruluşu, veya gerçek veya tüzel kişi bir başvuru sahibidir;

(2)

Otomotiv batarya veya akümülatörü” otomotiv marş, aydınlatma veya ateşleme tertibatı için kullanılan herhangi pil veya akümülatörü anlatır;

(3)

Pil” veya “akü” kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile oluşan ve bir veya birden fazla birincil (tekrar şarj edilemeyen) veya ikincil (tekrar şarj edilebilir) pil hücrelerinden meydana gelen herhangi bir elektrik enerjisi kaynağı anlamına gelmektedir;

(4)

Biyobozunur atık” anaerobik (oksijensiz) veya aerobik (oksijenli) bozunmaya uğrayabilen gıda, bahçe atıkları, kâğıt ve karton gibi atıkları anlatır, ve biyolojik atıkları da içerir;

(5)

CEN Standardı” Avrupa Standartlar Komitesi tarafından kabul edilen bir Avrupa standardı veya teknik şartnameyi anlatır;

(6)

Daire”, Çevre Koruma Dairesi’ni anlatır;

(7)

Eluat” Laboratuarda sızıntı (leaching) testiyle elde edilen çözeltiyi anlatır;

(8)

Mevcut Düzenli depolama tesisi” bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte halihazırda kullanılmakta olan düzenli depolama tesisini anlatır;

(9)

Tehlikeli atık” zehirli, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, karsenojenik, üreme açısından zehirleyici, genetik mütasyona yol açabilecek ve eko-toksik olma gibi tehlikeli özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıkları anlatır. Bu Tüzüğün amaçları için Bakanlar Kurulunca yayınlanan Atık Listesi Tüzüğü’nde tehlikeli olarak tanımlanan atıklar tehlikeli atıklardır;

(10)

Sahip” atığın üreticisini, veya atığı elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi anlatır;

(11)

İnert atık”: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevre kirliliğine yolaçabilecek veya insan hayatına zarar verebilecek şekilde olumsuz olarak etkilemeyen, ve toplam kirletici içeriği, sızıntı kabiliyeti ve sızıntı suyu ekotoksitesi önemsiz miktarda olan, ve özellikle yüzey ve/veya yeraltı suyu kirliliği tehlikesi yaratmayan atıkları anlatır;

(12)

Düzenli depolama tesisi ” toprak içinde (yani yeraltında) veya yer üstünde atıkların depolandığı alanı anlatır. Düzenli Depolama Tesisi ayrıca aşağıda verilenleri de kapsar:

(A)

tesis içi atık bertaraf alanları (yani atık üreticisinin atıklarını oluştuğu yerde kendisinin bertaraf ettiği düzenli depolama tesisi), ve

(B)

atıkların geçici olarak depolandığı daimi bir alan (yani bir yıldan uzun),

bununla beraber ağağıdakiler Düzenli Depolama Tesisi tanımına dahil edilmez:

(A)

Atıkların farklı bir yerde geri kazanılmak, işleme tabi tutulmak veya bertaraf edilmek üzere daha sonra taşınmaya hazır hale getirilmek amacıyla boşaltıldığı tesisler, ve

(B)

genel bir kural olarak üç yıldan daha kısa süre ile atığın geri kazanım veya işleme tabi tutulması amacıyla depolanması, veya

(C)

atığın bertaraf edilmeden, bir yıldan az süre ile depolanması;

(D)

atığın bertaraf edilmeden, özel durumlarda Dairenin izni ile bir yıldan fazla süre ile depolanması,

(13)

Depo gazı” Düzenli depolanan atıklardan oluşan bütün gazları anlatır;

(14)

Sızıntı suyu" depolanmış atıklardan süzülen ve düzenli depolama tesisinde toplanan veya buradan etrafa yayılan herhangi sıvıyı anlatır;

(15)

Sıvı atık” atıksular dâhil ancak arıtma çamuru hariç olmak üzere, sıvı haldeki atıkları anlatır;

(16)

Bakanlık” Çevre Koruma Dairesi’nin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır;

(17)

Belediye atığı” Evlerden kaynaklanan atıkları ve bileşim veya nitelik olarak evsel atıklara benzeyen diğer atıkları anlatır;

(18)

Yeni Düzenli depolama tesisi” bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra işletilmeye başlanan bir Düzenli Depolama Tesisini anlatır;

(19)

Tehlikesiz atık” tehlikeli atık tanımının kapsamı haricinde kalan atıkları anlatır;

(20)

İşletmeci” bir düzenli depolama tesisini işleten veya kontrol eden veya tesisin teknik olarak çalışmasıyla ilgili ekonomik karar verme yetkisinin verildiği gerçek veya tüzel kişileri anlatır. Bu kişi sahanın hazırlanmasından kapatılması sonrası bakım sürecine kadar değişebilir. Bir Düzenli Depolama Tesisini işleten bir belediye veya diğer bir devlet kurumu, bu Tüzüğün amaçları doğrultusunda bir işletmecidir;

(21)

İzin” Bu Tüzüğün amaçları için bir Düzenli Depolama Tesisinin işletilmesine onay veren izni anlatır;

(22)

prEN” Avrupa Standartlar Komitesi’nin önermiş olduğu fakat hala kabul edilmemiş olan bir geçici veya taslak Avrupa standardını veya teknik şartnameyi anlatır;

(23)

İşleme” ayırma işlemi dahil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik prosesleri anlatır;

(24)

Yeraltı depolama alanı” atıkların kalıcı olarak depolandığı, tuz veya potasyum maden ocağı gibi derin jeolojik boşluklar içindeki atık depolama tesisini anlatır;

(25)

Atık” sahibinin bertaraf ettiği veya bertaraf etmek niyetinde olduğu veya bertaraf etmesinin bir gereklilik olduğu herhangi bir madde veya cismi anlatır;

(26)

Atık özelliklerine ilişkin tanımlar;

(A)

Aşındırıcı atık” temas halinde canlı dokuları yokedebilecek türden madde ve preparatlardan oluşan atıkları anlatır;

(B)

Patlayıcı atık” bir alev sonucu patlayabilen veya şok veya sürtünmeye karşı dinitrobenzenden daha büyük bir hassasiyet gösteren madde ve preparatlardan oluşan atıkları anlatır ;

(C)

Yanıcı atık” 21°C’ye eşdeğer veya daha yüksek, veya 55°C’ye eşdeğer veya daha düşük bir parlama noktasına sahip olan sıvı madde ve preparatlardan oluşan atıkları anlatır;

(D)

Yüksek derecede yanıcı atık

   1. 21 °C’den daha düşük bir parlama noktasına sahip olan sıvı madde (aşırı derecede yanıcı olan sıvılar da dahil olmak üzere)ve preparatlardan oluşan atıkları;

   2. ortam ısısındaki havayla temas ederek hiçbir enerji uygulanmaksızın ısı artışı gösterip alevlenebilen madde ve preparatlardan oluşan atıkları;

   3. bir ateşleme kaynağıyla kısa süreli temas sonrasında kolaylıkla tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra da yanmaya veya tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlardan oluşan atıkları;

   4. normal basınçtaki havada yanıcı olan gaz halindeki maddeler ve preparatlardan oluşan atıkları;

   5. su veya nemli hava ile temas halinde yüksek derecede yanıcı gazlar üreten madde ve preparatlardan oluşan atıkları anlatır;

(E)

Enfeksiyon yapıcı atıklar” insan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla hastalığa neden olduğuna inanılan, varlığını sürdürebilen mikroorganizmaları veya bunların toksinlerini içeren maddelerden oluşan atıkları anlatır;

(F)

Oksitleyici atık” diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle, temas halinde iken yüksek oranda egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlardan oluşan atıkları anlatır.

Amaç

3

Bu Tüzüğün amacı:

(1)

atık ve Düzenli Depolama Tesisine yönelik sıkı işletimsel ve teknik gereklilikler oluşturmak,

Düzenli Depolama Tesisinin tüm yaşam süreci (inşa, işletim, ve kapatma ve kapatma sonrası bakım da dahil olmak üzere) boyunca, atıkların düzenli depolanmasından kaynaklanan :

(2)

çevre üzerindeki olumsuz etkilerin, özellikle de yüzey sularının, yeraltı sularının, toprağın ve havanın kirletilmesinin, ve sera etkisi de dahil olmak üzere küresel çevrenin kirletilmesinin önlenmesine veya mümkün olduğu ölçüde azaltılmasına yönelik önlem ve prosedürlerin öngörülmesi, ve

(3)

insan sağlığını tehdit eden herhangi bir riskin oluşmasının önlenmesine, veya mümkün olduğu ölçüde azaltılmasına yönelik önlem ve prosedürlerin öngörülmesidir.


Yüklə 494,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə