Biologiya fənni üzrə ümumi təlim nəticələri Tam orta təhsil səviyyəsi (x-xı siniflər) üzrə şagirdYüklə 37,2 Kb.
tarix17.01.2018
ölçüsü37,2 Kb.
#21056

Biologiya

1.Biologiya fənni üzrə ümumi təlim nəticələri

Tam orta təhsil səviyyəsi (x-xı siniflər) üzrə şagird:

• bioloji varlıqların yaranması və inkişafı habelə canlı orqanizmlərdə gedən bioloji prosesləri şərh və izah edir;

• insanın əmələ gəlməsı, irqlərin yaranması, irsiyyət, qlobal ekoloji problemlərin baş vermə səbəbləri və aradan qaldırılması yolları barədə materiallar toplayır, sistemləşdirir, müqayisə və təhlil edərək qiymətləndirir;

• irsiyyətin qanunauygunluqlarını məsələ həlli yolu ilə əsaslandırır və nəticələrini şərh edir;

• seleksiyanın nailiyyətlərinin ayrı-ayrı sahələrdə əhəmiyyətini və tətbiqi yollarını izah edir.2. Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

Ümumi orta təhsil səviyyəsində məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

Canlıların quruluşu və müxtəlifıiyi

Şagird:

• canlılar quruluşu, müxtəlifliyi, vahidliyi, əhəmiyyəti və təşkili səviyyələrini şərh edir;

• canlıların kimyəvi tərkibi barədə təcrübi biliklər nümayiş etdirir.

Bioloji proseslər

Şagird:

• canlılara xas olan bioloji proses və xüsusiyyətləri, onlarda gedən funksional dəyişiklikləri izah edir;

• canlılarda baş verən həyati proseslərin fiziki və kimyəvi mahiyyətini təcrübələr və hesablamalar yolu ilə müəyyənləşdirir.

İnsan və onun sağlamlığı

Şagird:

• insanın biososial təbiəti haqqında bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir;

• sağlam həyat tərzini nümunələrlə şərh edir, təqdimatlar hazırlayır;

• xəstəliklər və zədələnmələr zamanı özünə və başqalarına ilk yardım göstərir.Canlılar və ətraf mühit

Şagird:

• canlıların bir-birilə və ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqəsini izah edir,təqdimatlar hazırlayır;

• regional ekoloji problemlər, canlılar aləminin müxtəlifliyinin qorunması ilə bağlı faktlar toplayır,təqdimatlar hazırlayır.

Tam orta təhsil səviyyəsində məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi

Şagird:

• bioloji varlıqların quruluşu, müxtəlifliyi və xüsusiyyətlərinə dair tədqiqatlar aparır və nəticələrini təqdim edir;

• canlıların kimyəvi tərkibi və orada baş veren dəyişikliklərə dair müşahidə aparir, nəticələri barədə təqdimatlar hazirlayır.

Bioloji proseslər

Şagird:

• üzvi aləmin inkişafı və təkamülü ilə bağlı prosesləri şərh edir, materiallar toplayır, təqdimatlar edir;

• bioloji proses və onlarda baş verən dəyişikliklərin mexanizmini açıqlayır, buna dair riyazi hesablamalar aparır, cədvəllər tərtib edir, diaqramlar, qrafiklər qurur.

İnsan və onun sağlamlığı

Şagird:

• insanın fərdi və tarixi inkişafını əlaqələndirir;

• insanın psixi xüsusiyyətləri və onlarda baş verən dəyişikliklərin mexanizminə dair materiallar toplayır, təqdimatlar edir;

• ailənin formalaşmasında sağlam həyat tərzinin rolunu və əhəmiyyətini izah edir, məruzə və təqdimatlar hazırlayır;

• xəstəliklər, onlardan qorunma yolları haqqında materiallar toplayır, təqdimatlar hazırlayır.

Canlılar və ətraf mühit

Şagird:

• təkamüldə ekoloji amillərin rolunu izah edir, məruzə və referatlar hazırlayır;

• regional və qlobal ekoloji problemləri əlaqələndirir, referat və təqdimatlar hazırlayır.

X sinif

X sinifin sonunda şagird:

• canlıları öyrənən elm sahələrinin (embriologiya, poleontologiya, genetika) xüsusiyyətlərinə, makrotəkamülə dair topladığı məlumatları təqdim edir;

• canlıların kimyəvi tərkibində baş verən dəyişiklikləri müasir avadanliqlardan istifadə etməklə izah edir;

• bioloji proseslərin, onda baş verən dəyişikliklərin mexanizmini şərh edir;

• insanın tarixi inkişaf mərhələlərini, insanda baş verən psixi dəyişiklikləri izah edir;

yoluxucu xəstəliklər, onlardan qorunma yolları haqqında materiallar toplayır, sağlam həyat tərzində gigiyena qaydalarının rolunu və əhəmiyyətini dəyərləndirir;

• ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasının irsi xəstəliklərin azalmasına təsirini əsaslandırır;

• qlobal ekoloji probler və onların həlli yollarını, ekoloji tarazlığın qorunmasının əhəmiyyətini şərh edir.Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar

1.Canlılarin quruluşu və müxtəlifliyi:

Şagird:

1.1. Canlıların quruluşu və müxləlifliyi haqqında biliklərə malik olduğunu nümayiş etdirir.

1.1.1. Canlıları öyrənən elm sahələrinin (embriologiya, polentologiya, genetika) xüsusiyyətlərinə dair məlumatlar toplayır, təqdimatlar hazırlayir.

1.1.2. Canlıların kimyəvi tərkibində baş verən dəyişiklikləri izah edir, təqdimatlar hazırlayır.

1.1.3. Müasir avadanlıqlardan istifadə etməklə canlıların kimyəvi tərkibində baş verən dəyişiklikləri müşahidə edir, təqdimatlar hazırlayır.

1.1.4. Makrotəkamül haqqında məlumat toplayir və təqdimat hazırlayir.2.Bioloji proseslər

Şagird:

2.1. Bioloji proseslərin tənzimlənməsinə dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.

2.1.1. Bioloji proseslərin mexanizmini şərh edir, məruzə və təqdimatlar hazirlayır.

2.1.2. Maddələr mübadiləsində baş verən dəyişikliklərin mexanizmini şərh edir, təqdimatlar hazırlayır.

2.1.3. Bioloji proseslərdə baş verən dəyişikliklərin mexanizmini müxtəlif üsullarla əsaslandırir.

3.İnsan və onun sağlamlığı

Şagird

3.1. İnsanın biososial təbiəti haqqında bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.

3.1.1. İnsanin tarixi inkişaf mərhələlərini müqayisəli şərh edir,məruzə və referatlar hazırlayır.

3.1.2. İnsanda baş verən psixi dəyişikləri faktlarla izah edir, referatlar hazirlayır.

3.2. Saglamlığın qorunmasina dair bacarıqlar nümayiş etdirir.

3.2.1. Yoluxucu xəstəliklər, onlardan qorunma yollari haqqında referat, təqdimat hazırlayır.

3.2.2. Saglam həyat tərzində gigyena qaydalarının rolunu və əhəmiyyətini dəyərləndirir, məruzə və təqdimatlar hazırlayır.

Canlılar və ətraf mühit

Şagird

4.1. Canlılar bir-biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinə dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.

4.1.1. Ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasının irsi xəstəliklərin azalmasına təsiri əsaslandirir.

4.2. Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı bacarıqlar nümayiş etdirir.

4.2.1. Qlobal ekoloji problemlər və onların həlli yolları haqqında təqdimatlar edir.

4.2.2. Təbii şəraitdə ekoloji tarazlığın qorunmasının əhəmiyyətini şərh edir, referatlar hazırlayır.XI sinif

XI sinfin sonunda şagird

• canlıları öyrənən elm sahələrinin (seleksiya, biotexnologiya, bionika, mikrobiologiya) xüsusiyyətlərini, nailiyyətlərini müasir avadanlıqlardan istifadə etməklə şərh edir;

• yer üzərində həyatın əmələ gəlməsini şərh edir, canlıların kimyəvi tərkibinə, baş verən dəyişikliklərə dair müşahidələrinin nəticələrini təqdim edir;

• bioloji proseslərin, baş verən dəyişikliklərin fərqli mexanizmlərinin xüsusiyyətlərini müqayisəli şərh edir, riyazi üsullarla əsaslandırır;

• insanın fərdi və tarixi inkişafının, psixi proseslər və orada baş verən dəyişikliklərin müqayisəli şərhinə dair təqdimatlar edir;

• insan orqanizmində baş verən xəstəliklərin hüceyrə səviyyəsində olduğunu əsaslandırır, sağlam ailənin qurulmasında sağlam həyat tərzinin rolunu dəyərləndirir;

• təbii seçməni yaşamaq uğrunda mübarizənin nəticəsi kimi əsaslandırır, regional və qlobal ekoloji problemləri əlaqələndirir.

Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar

1.Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi

Şagird:

1.1. Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi haqqında biliklərə malik olduğunu nümayiş etdirir.

1.1.1. Canlıları öyrənən elm sahələrini (seleksiya, biotexnologiya, mikrobiologiya, bionika) xüsusiyyətlərini şərh edir, təqdimatlar hazırlayır.

1.1.2. Canlıların kimyəvi tərkibi və orada baş verən dəyişikliklərə dair müsahidələr aparır, nəticələri barədə təqdimatlar edir.

1.1.3. Müasir avadanlıqlardan istifadə etməklə canlıları öyrənən elm sahələrinin nailiyyətlərinə dair məruzə və təqdimatlar hazırlayır.

1.1.4. Yer üzundə həyatın əmələ gəlməsinə dair fikirləri müqayisəli şəkildə şərh edir.Bioloji prosesler

Şagird:

2.1. Bioloji proseslərin tənzimlənməsinə dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.

2.1.1. Bioloji proseslərin mexanizminin müqayisəli şərhinə dair referat və teqdimatlar hazırlayır.

2.1.2. Maddələr mübadiləsində baş verən dəyişikliklərərin fərqli mexanizmlərini müqayisəli şəkildə şərh edir, məruzə təqdimatlar hazırlayır.

2.1.3. Bioloji prosesdə baş verən pataloji dəyişikliklərin fərqli mexanizmlərinin xüsusiyyətlərini riyazi üsularla əsaslandırır və təqdimatlar hazırlayır.

3. İnsan və onun saglamlığı

Şagird

3.1. İnsanin biososial təbiəti haqqında bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.

3.1.1. İnsanın fərdi və tarixi inkişafına dair müqayisələr aparır, təqdimatlar edir.

3.1.2. Psixi proseslər və orada baş verən dəyişiklikləri müqayisəli şərh edir və referatlar hazırlayır.

3.2. Sağlamlığın qorunmasına dair bacarıqlar nümayiş etdirir.

3.2.1. İnsan orqanizmində baş verən xəstəliklərin hüceyrə səviyyəsində olduğunu əsaslandırır, məruzə və təqdimatlar hazırlayır.

3.2.2. Sağlam ailənin qurulmasında sağlam həyat tərzinin rolunun dəyərləndirir, məruzə və təqdimatlar hazırlayır.

Canlılar və ətraf mühit

Şagird

4.1. Canlıların bir-biri ilə və ətraf mühitlə əlaqəsinə dair bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.

4.1.1. Təbii seçməni yaşamaq uğrunda mübarizənin nəticəsi kimi əsaslandırır, məruzə və refaratlar hazırlayır.

4.2. Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı bacarıqlar nümayiş etdirir.4.2.1. Ekoloji problemlərin qlobal xarakterini dəyərləndirir, məruzə və təqdimatlar hazırlayır.

4.2.2. Regional və qlobal ekoloji problemləri əlaqələndirir, referat və təqdimatlar hazirlayır.
Yüklə 37,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə