B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/ Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/18
tarix31.12.2021
ölçüsü3,66 Mb.
#81902
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
1632 azB

AXIŞ

Testlər

/1632#01#Y15#01#500qiyabi/

Baxış

T

EST

: 1632#01#Y15#01#500

QIYABI

Test


1632#01#Y15#01#500qiyabi

Fənn


1632 - Kompüter texnologiyaları və 

proqramlaşdırma – 1

Təsviri

[Təsviri]

Müəllif

Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

260 (52 %)

Suallardan

500


Bölmələr

18

Bölmələri qarışdırmaqKöçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: #01#01

Ad

#01#01Suallardan

33

Maksimal faiz33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: İnformatika nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

hesablama texnikasının köməyi ilə informasiya proseslərini və onların çevrilməsi 

üsul və metodlarını

kommunikasiya texnologiyalarını ter vəonunla bağlı məsələləri;

yeni informasiya pçevrilməsi üsul və metodlarını er texnologiyalarını ;

yeni yinformasiya texnologiyalarını

yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını.

Sual: Üçüncü nəsil EHM-lər də onların element bazası: (Çəki: 1)

Стр. 1 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
inteqral sxemli 

böyük inteqral sxemli 

yarımkeçirici tranzistorlu

tranzistorlu

hiper inteqral sxemli

Sual: ASCII NƏDİR? (Çəki: 1)

Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi

Milli kodlar cədvəli

Kodlar cədvəli

Universal kod

Milli COD

Sual: İnformasiyanın təsvir formaları hansılardır? (Çəki: 1)

şifahi və yazılı

cədvəl və qrafik.

cədvəl və rəqəm idarəetmə kodları

şifahi və qrafik.

yazılı və qrafik.

Sual: Bir bit nəyə bərabərdir? (Çəki: 1)

0 və ya 1 

 0 


1və 0 

1

 2 Sual: Takt tezliyinin ölçü vahidi (Çəki: 1)

Meqahers


takt vahidi 

Vatt


Takt siqnalı 

Kbayt 


Sual: Monitor nə üçündür? (Çəki: 1)

İnformasiyanı təsvir etmək üçün; 

İnformasiyanı emal etmək üçün;

İnformasiyanı daxil etmək üçün; 

İnformasiyanı çap etmək üçün;

İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün

Sual: F1, F2,…,F10 klavişləri necə adlanır? (Çəki: 1)

Funksional klavişlər.; 

Xidməti klavişlər; 

Стр. 2 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Əlavə klavişlər;

İdarəetmə klavişlər; 

Hərf-rəqəm klavişləri

Sual: Kompüterin sürətini xarakterizə edən göstərici hansıdır? (Çəki: 1)

Takt tezliyi; 

Mərtəbəlilik; 

Operativ yaddaşın həcmi;

Klaviatura;

Prosessor.

Sual: Hansı model Pentiumdur? (Çəki: 1)

İntel – 80586 

İntel – 80486 

İntel – 8086 

İntel – 80286 

İntel – 80386 

Sual: Printer nə üçündür? (Çəki: 1)

İnformasiyanı çap etmək üçün;; 

İnformasiyanı təsvir etmək üçün 

İnformasiyanı emal etmək üçün; 

İnformasiyanı yadda saxlamaq üçün; 

İnformasiyanı daxil etmək üçün.

Sual: Gbit nəyə bərəbərdir ? (Çəki: 1)

 10 bit

1000000 bayt

 218 bit

1000 Kbayt

2^30 bit

Sual: Ardıcıllıq düzdür? (Çəki: 1)

informasiya, istifadəçi, verilən

bilik, verilən, xəbər;

verilən, bilik, informasiya;

verilən, informasiya, bilik.

informatika istifadəçi, verilən

Sual: Beynəlxalq kodlaşdırma sistemi necə adlanır? (Çəki: 1)

ASCII

ANSI


UNICOD

Milli COD

Стр. 3 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Kodlar cədvəli

Sual: İnformasiya ......... şəklində ötürülür, ....... şəklində saxlanılır. (Çəki: 1)

Siqnal, kod

Bayt, Fayl 

Fayl, kod

Siqnal, Fayl

Bit, Siqnal

Sual: Bir hərfi kodlaşdırmaq üçün neçə bit informasiya lazımdır? (Sürət 21.12.2010 

16:32:30) (Çəki: 1)

1 bit


2 bit

16 bit 


8 bit

Sual: İnformatikanın elmi təriflərindən hansı daha doğrudur. (Sürət 21.12.2010 

16:32:41) (Çəki: 1)

informasiya texnologiyaları haqqında elmdir.

Informasiyanın emalı, axtarışı və verilməsi haqqında elmdir

 Informasiya metodları, vasitələri və texnologiyaları haqqında elmdir

 Informasiyanın yaradılmasə, mühafizəsi və axtarış metodları haqqında elmdir.

düz cavab yoxdur

Sual: Ötürmə zamanı informasiya hansı formadan hansı formaya çevrilir? (Sürət 

21.12.2010 16:32:50) (Çəki: 1)

analoq formasında diskret formaya

siqnal formasından səs formasına

rəqəm formasından simvol formasına

heç bir formaya çevrilmir

Sual: İnformasiya alınması, saxlanması, ötürülməsi, çevrilməsi və emala hansı 

ümumi anlayışla ifadə edilir? (Sürət 21.12.2010 16:35:15) (Çəki: 1)

informasiyanın işlənməsi

informasiyanın saxlanması

informasiya prosesləri

informasiyanın verilməsi 

Sual: İnformasiya uzaq məsafələrə nələrlə ötürülür? (Sürət 21.12.2010 16:35:43) 

(Çəki: 1)

kabellərlə

səslə


rabitə kanalları ilə

markerlər

Стр. 4 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: İnformasiyanın aktuallığı nədir (Sürət 21.12.2010 16:35:57) (Çəki: 1)

informasiyanın obyektivliyi və dolğunluğudur

informasiyanın axtarış və istifadə intensivliyidir.

informasiyanın carı vaxt müddətinə (anına) uyğunluq dərəcəsidir

informasiyanın məntiqi təzələnməsi və istifadə edilməsidir.

Sual: İnformasiyanın istifadə üçün açıq (ümumaçıq) olması xassəsi nəyi ifadə edur? 

(Sürət 22.12.2010 11:10:20) (Çəki: 1)

informasiyanın açıq mətbuatda dərc edilməsi və kütləvi istifadəsi

informasiyanın sensurasiz və müxtəlif informasiya kanalları ilə yayılması

informasiyanın genış şəkildə reklamlaşdırması və tiraclaşdırılması

verilənlərin açıq olması və onların istifadəsi üçün vacib informasiya metodlarının 

mövcudluğu

Sual: İnformasiyanın kəmiyyətinin ölçü vahidi nədir? (Sürət 22.12.2010 11:13:07) 

(Çəki: 1)

1 bod

1 bayt


1 bit

1 kbayt


Sual: İnformatikanın predmeti nədən ibarətdir (Sürət 22.12.2010 11:13:27) (Çəki: 1)

proqramlaşdırma

informasiya axtarışı

informasiya verilişi

informasiya texnologiyaları

Sual: İnsan üçün informasiyanın qeyri-müəyyənlik həddi necə adlanır? (Sürət 

22.12.2010 11:13:57) (Çəki: 1)

qeyri-müəyyənlik

entropiya

distropiya

kriptoqrafiya

Sual: İstifadəçi interfeysi nədir? (Sürət 22.12.2010 11:14:18) (Çəki: 1)

insanın aparat və proqram vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqə medodları və vasitələridir.

Insanla avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi arasında əlaqə mexanizmidir

Insanın aparat və proqram vasitlərini sistemləşdirilməsidir.

 İnsanla kompüter arasında əlaqələrin idarəedilməsidir

Sual: “İnformasiya texnologiyaları” sözündə neçə bayt vardır? (Sürət 22.12.2010 

11:15:02) (Çəki: 1)

24 bayt

192 bayt 

Стр. 5 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
27 bayt

25 bayt


Sual: 1 Qbayt nəyə bərabərdir? (Sürət 22.12.2010 11:15:30) (Çəki: 1)

2üstü 10Mbayt

10üstü3 Mbayt

1000 Mbayt 

1000000 Kbayt 

Sual: Aşağıda İnformatikanın təcrübi inkişaf istiqamətlərindən 2-si verilir. Onları tapın 

(Sürət 22.12.2010 11:17:26) (Çəki: 1)

sistemləşdirmə və normallaşdırma

verilənlərin mühafizəsi və emalı

proqramlaşdırma və avtomatlaşdırma

standartlaşdırma və mexanikləşdirmə

Sual: Aşağıda informasiyanın xassələrindən ikisi verilmışdir.Onları tapın. (Sürət 

22.12.2010 11:17:54) (Çəki: 1)

Obyektivlik, dolğunluq,

etibarlıq, aydınlıq

sadəlik, mürəkkəblik

idarəlik, izafilki

Sual: Bir bayt nəyə bərabərdir? (Sürət 22.12.2010 11:18:25) (Çəki: 1)

10 bitə 

10 kbayta

8 bitə 

1 boda


Sual: Fiziki (texniki) mənada verilənləri informasiyaya çevirmək üçün nələr olmalıdır? 

(Sürət 22.12.2010 11:18:47) (Çəki: 1)

eşitmə, dinləmə, hesablama metodları

görmə, oxuma, aparat metodları

hiss, qavrama, təxəyyülmetodları

kodlama, kodaçma, oxuma metodları

Sual: Informasiya nədir? (Sürət 22.12.2010 11:19:14) (Çəki: 1)

 anlayışdır

 xəbərdir

müəlumatdır

veriləndir


Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə