B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/ Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/18
tarix31.12.2021
ölçüsü3,66 Mb.
#81902
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
1632 az

B

ÖLMƏ

: #02#01 

Ad

#02#01 Suallardan

56

Maksimal faiz56

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İnformasiya nədir? (Çəki: 1)

obyekt və hadisələr haqqında əldə edilmiş məlumat, bilik, verilənlər

obyektin ölçüsü, verilən

hadisə haqqında məlumat

xəbər, obyektin xassələri

obyektin yeri və bilik

Sual: İnsan informasiyanı ən çox necə alır? (Çəki: 1)

görməklə;

eşitməklə;

oxumaqla;

hiss etməklə.

hec biri


Стр. 12 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: İnformasiyanın qeyd edilməsi və vasitələri: (Çəki: 1)

mətn-simvol, qrafika, səs, rəqəm;

kodlaşdırma və modulyasiya;

mətn-simvol, qrafika, say sistemi;

rəqəm, hərf, söz, elan

mətn- simvol, hərf, işarə

Sual: İnformasiyanın təsvir formaları hansılardır? (Çəki: 1)

yazılı və şifahi; 

mətn-simvol;

qrafiki, səs, simvol;

qeydiyyatı və yazılı olması; 

ilkin və törəmə.

Sual: Informasiyanı ölçmək üçün ən minimal informasiya vahidi? (Çəki: 1)

Bit


Bayt

Kbayt


Mbayt

Gbayt


Sual: 2^40 bayta bərabər olan məlumatın miqdar vahidi hansıdır? (Çəki: 1)

1 Tbayt


1 Qbayt

1 Kbayt


1 Mbayt

Heç biri


Sual: Bit nədir? (Çəki: 1)

İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi

İnformasiyanın saxnalılması vahidi

İnformasiyanın ötürülməsi vahidi

İnformasiyanın müqayisə vahidi

Hesablama üçün istifadə edilən vahid

Sual: Aşağıdakı cümlədə bitlərin sayını təyin edir: *WORK * IN * THE* FIRM (Çəki: 1)

 144


45

694


176

1000


Стр. 13 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: Ç.Bebbicin maşını, müasir kompüter və insan beyni arasında ümumi emal 

xassəsi nədir? (Sürət 22.12.2010 11:35:41) (Çəki: 1)

ədədi informasiyaların emalı 

mətni informasiyaların emalı

səs informasiyalarının emalı

estetik informasiyaların emalı

hec biri

Sual: Ölkəmizdə yaradılan II nəsil EHM-lərdən ən yaxşısı hansı olmuşdur? (Sürət 

22.12.2010 11:35:53) (Çəki: 1)

MİSM


Minsk-22

BESM


BESM-6

hec biri


Sual: İlk buraxılan İBM kompüterlərin markası nədir? (Sürət 22.12.2010 11:36:06) 

(Çəki: 1)

İBM PDAT 

İBM 386


İBM 286

İBM pentium 1

hec biri

Sual: İkilik say sistemini ilk dəfə kim təşklif etmişdir? (Sürət 22.12.2010 11:36:42) 

(Çəki: 1)

Blez Paskal

Q.V.Leybnis

Ç.Bebbic


J.Bul

hec biri


Sual: İlk EHM hansı ildə yaradılmışdır? (Sürət 22.12.2010 11:36:57) (Çəki: 1)

1923-cü ildə 

1946-cı ildə

1949-cu ildə

1951-ci ildə

hec biri


Sual: İlk EHM necə adlanırdı? (Sürət 22.12.2010 11:37:13) (Çəki: 1)

Minsk


BESM

 ENİAK


İBM

hec biri


Стр. 14 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: İlk hesablama maşını kim ixtira etmişdir? (Sürət 22.12.2010 11:37:30) (Çəki: 1)

Ç.Bebbic


Ç.Bul

Horbert Viner

Con fon Neyman

hec biri


Sual: İlk proqramlar EHM-lərin hansı nəsildə meydana çıxmışdır? (Sürət 22.12.2010 

11:37:44) (Çəki: 1)

I nəslində

II nəslində

III nəslində

IV nəslində

hec biri

Sual: İngilis sözü olan “kompüter” in ilkin mənası nədir? (Sürət 22.12.2010 11:38:04) 

(Çəki: 1)

teleskop növü

elektron aparat

elektron şua borusu

hesablama aparan insan

hec biri


Sual: “EHM nəsil” anlayışı nəyi ifadə edir? (Sürət 22.12.2010 11:38:25) (Çəki: 1)

bütün hesablama maşınlarını

eyni elmi və texniki prinsiplər əsasında qurulan EHM-lərin bütün növ və 

modellərini

informasiyanın emalı, mühafizəsi və verilməsi üçün istifadə edilən bütün 

maşınların məcmuunu

hər bir ölkədə yaradılan bütün kompüterlərin tip və məkanlarını

hec biri


Sual: Alqoritm nəzəriyyəsi ilk dəfə kimin işində verilmişdir? (Sürət 22.12.2010 

11:38:44) (Çəki: 1)

Ç.Bebbicin

B.Paskalin

S.A.Lebedevin

Allan Tyurinqin

hec biri

Sual: Bir neçə istifadəçinin bir EHM-də eyni vaxtda, paralel işlənməsinə imkan verən 

maşınlar hansı nəslə mənsubdur? (Sürət 22.12.2010 11:39:04) (Çəki: 1)

I nəslə


II nəslə

Стр. 15 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...IV nəslə

III nəslə

hec biri

Sual: EHM-in müasir arxitekturasını ilk dəfə kim təklif etmişdir? (Sürət 22.12.2010 

11:39:46) (Çəki: 1)

Con fon Neyman

Jorj Bul

Ada Lavleys

Norbert Viner

hec biri


Sual: Hesablama maşını üçün ilk proqramı kim yazmışdır? (Sürət 22.12.2010 

11:40:06) (Çəki: 1)

Ç.Bebbic

Ada Lavleys

Hovard Ayken

Pol Allen

hec biri

Sual: I nəsil EHM-lərin element bazası nədən ibarət olmuşdur? (Sürət 22.12.2010 

11:40:22) (Çəki: 1)

tranzistorlardan

elektron-vakuum lampalarından

dişli çarxlardan

 reledən

hec biri


Sual: II nəsil EHM-lərin elektron bazası nədən təşkil edilmişdir? (Sürət 22.12.2010 

11:40:53) (Çəki: 1)

elektron lampalardan

yarımkeçiricilərdən 

inteqral sxemlərdən

böyük inteqral sxemlərdən (BİS)

hec biri

Sual: III nəsil EHM-lərin element bazası nədir? (Sürət 22.12.2010 11:41:08) (Çəki: 1)

böyük inteqral sxemlər (BİS)

çox böyük inteqral sxemlər (SBİS)

tranzistorlar

inteqral mikrosxemlər

hec biri

Sual: IV nəsil EHM-lərin əsas element bazası nədir? (Sürət 22.12.2010 11:41:22) 

(Çəki: 1)

Стр. 16 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...böyük inteqral sxemlər (BİS)

yarımkeçiricilər

elektron lampaları

çox böyük inteqral sxemlər (ÇBİS)

hec biri

Sual: Rəqəm hesablama maşınının əsas prinsirləri kim tərəfindən işlənmişdir? (Sürət 

22.12.2010 11:41:37) (Çəki: 1)

Blez Paskal 

Q.V.Leybnis

Ç.Bebbic


Con fon Neyman

hec biri


Sual: SSRİ-də ilk EHM nə vaxt yaradılıb? (Sürət 22.12.2010 11:42:56) (Çəki: 1)

XIX əsrdə

XX əsrin 60-cı illərində

XX əsrin 1-ci yarısında

1951-ci ildə

hec biri


Sual: Yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilləri nə vaxt yaradılmışdır? (Sürət 

22.12.2010 11:43:11) (Çəki: 1)

XX əsrin birinci yarısında

XX əsrin ikinci yarısında

1946-cı ildə

1951-ci ildə

hec biri

Sual: İnformasiya... (Çəki: 1)

məqsədyönlü istifadə edilən məlumat və biliklərdir

emal edilmiş verilənlərdir

istifadə edilmək üçün saxlanmış məlumatdır

istifadə edilmək üçün əldə edilmiş bilikdir

istifadə edilmək üçün ötürülən veriləndir

Sual: İnformasiyanın xassələri hansılardır? (Çəki: 1)

gerçəklik, tamlıq, məqamlılıq, dəqiqlik və s.

faydalılıq, tamliq, həqiqilik, qiymətlilik və s.

dəqiqlik, aktuallıq, uyuşanlıq, açıqlıq və s.

müəyyənlik, strukturluluq, açıqlıq, təzəlik və s.

alqoritmlik, uyuşanlıq, açıqlıq, mənalılıq və s.

Sual: “Verilən” dedikdə, nə başa düşülür? (Çəki: 1)

Стр. 17 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
texniki vasitələrdə formal şəkildə təsvir olunan (kodlaşdırılan) məlumat

baş vermiş hadisə barədə gerçək fakt

gələcəkdə istifadə edilməsi nəzərdə tutulan məlumat

saxlanılması vacib olan məlumat

ötürülməsi tələb olunan məlumat

Sual: İnformasiyanın miqdarı nə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

bitlə

baytla


 Kilobaytla

Meqabaytla

Giqobaytla

Sual: İnformasiyanın həcmi nə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

bitlə

baytla


Kilobaytla

Meqabaytla

Giqobaytla 

Sual: İnformasiyanın miqdarı nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

ləğv edilən qeyri-müəyyənliyi

ləğv edilən naməlumluğu

ləğv edilən anlaşılmazlığı

ləğv edilən inamsızlığı

ləğv edilən tərəddüdü

Sual: İnformasiyanın həcmi nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

informasiya daşıyan simvolların sayını

informasiyanın yaddaşda tutduğu yeri

informasiya daşıyıcılarının məcmusunu

kompüter yaddaşının tutumunu

ötürmə vaxtının uzunluğunu

Sual: İnformasiya texnologiyası ilə kompüter texnologiyasının nə fərqi var? (Çəki: 1)

birinci ikincidən geniş anlayışdır

ikinci birincidən geniş anlayışdır

heç bir fərqi yoxdur

bunlar sinonim anlayışlardır

bunlar bir araya sığmayan anlayışlardır

Sual: Kompüter texnologiyası dedikdə, ... (Çəki: 1)

aparat və proqram vasitələrindən istifadə texnologiyası başa düşülür

informasiya və kommunikasiya texnologiyası başa düşülür

Стр. 18 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
konkret informasiyanın emalı texnologiyası başa düşülür

konkret informasiyanın saxlanması və emalı texnologiyası başa düşülür

konkret informasiyanın emalı və ötürülməsi texnologiyası başa düşülür

Sual: İnformasiya texnologiyası dedikdə, nə başa düşülür? (Çəki: 1)

konkret informasiyanın emalı prinsipləri, metodları və vasitələri

informasiya emalı ilə bağlı əməliyyatlar zənciri

informasiyanın saxlanması və emalı ilə bağlı əməliyyatlar zənciri

informasiyanın emalı və ötürülməsi ilə bağlı əməliyyatlar zənciri

informasiyanın emalı və istifadəsi ilə bağlı əməliyyatlar zənciri

Sual: İKT-İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları elmi nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

informasiya proseslərinin səmərəli təşkili üsullarını

informasiya emalının səmərəli metodlarını

informasiyanın səmərəli saxlanmasının təşkili prinsiplərini

informasiyanın səmərəli emalı və ötürülməsi üsullarını

informasiyanın optimal dəyişdirilməsi qaydalarını

Sual: İnformasiya texnologiyaları hansı elmi istiqamətə aiddir? (Çəki: 1)

texniki elmdir: fundamental informatikanın bölməsidir

riyazi elmdir: nəzəri informatikanın bölməsidir

humanitar elmdir: tətbiqi informatikanın bölməsidir

riyazi elmdir: tətbiqi informatikanın bölməsidir

texniki elmdir: texniki informatikanın bölməsidir

Sual: İKT elminin perspektiv tətbiqi sahələri hansılardır? (Çəki: 1)

Multimedia, qrafika, intellektual interfeyslər, neyro və korporativ şəbəkələr

Kompüter qrafikası, rahat interfeyslər və korporativ şəbəkələr

Kompüter qrafikası, geoinformasiya sistemləri və neyroşəbəkələr 

Multimedia texnologiyaları, rahat interfeyslər və korporativ şəbəkələr

Kompüter qrafikası, rahat interfeyslər və multimedia texnologiyaları

Sual: İnformatikanın əhəmiyyəti nədir? (Çəki: 1)

zehni, məntiqi təfəkkürü, mühakimə və təhliletmə bacarığını artırır

zehni fəaliyyəti intensivləşdirir 

mühakimə və dərketmə qabiliyyətlərini yüksəlddir

elmi, praktiki bilikləri genişləndirir

dünyadakı elektron informasiya resurslarını təhlil etməyi öyrədir

Sual: İnformasiya prosesləri dedikdə, nə başa düşülür? (Çəki: 1)

informasiyalar üzərində yerinə yetirilən müxtəlif proseslərin məcmusu 

informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülməsi

informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülməsi, təqdim edilməsi

informasiyanın ölçülməsi, saxlanması, emalı, ötürülməsi, təqdim edilməsi

Стр. 19 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
informasiyanın alınması, ölçülməsi, saxlanması, emalı, ötürülməsi

Sual: Məsələnin kompüterdə həllə hazırlanması mərhələlərinə nələr aiddir? (Çəki: 1)

formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülməsi, təqdim edilməsi 

informasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülməsi

informasiyalar üzərində yerinə yetirilən müxtəlif proseslərin məcmusu

informasiyanın alınması, ölçülməsi, saxlanması, emalı, ötürülməsi

Sual: Formallaşdırma mərhələsində nə iş görülür? (Çəki: 1)

tədqiqat obyektinin konseptual modeli qurulur

tədqiqat obyektinin instensional modeli qurulur

tədqiqat obyektinin ekstensional modeli qurulur

tədqiqat obyektinin infoloji modeli qurulur

tədqiqat obyektinin kanonik modeli qurulur

Sual: Konseptual model nə üçündür? (Çəki: 1)

obyektin riyazi modelini qurmaq üçün

obyektin iqtisadi modelini qurmaq üçün

obyektin iqtisadi-riyazi modelini qurmaq üçün

obyektin imitasiya modelini qurmaq üçün

obyektin funksional modelini qurmaq üçün 

Sual: Riyazi modelin reallaşdırılması üçün nə edilir? (Çəki: 1)

həll alqoritmi və proqram hazırlanır

blok-sxem tərtib edilir

blok-sxemə müvafiq proqram yazılır

verilənlər bazası yaradılır

kompüter işə qoşulur

Sual: Konseptual model... (Çəki: 1)

əvvəlcə kompüter modelinə, sonra isə informasiya modelinə çevrilir

əvvəlcə riyzi modelə, sonra isə informasiya modelinə çevrilir

əvvəlcə kompüter modelinə, sonra isə imitasiya modelinə çevrilir

əvvəlcə riyazi modelə, sonra isə imitasiya modelinə çevrilir

əvvəlcə infoloji modelə, sonra isə dataloji modelə çevrilir

Sual: Kompüter hansı iki aspektin vəhdətidir? (Çəki: 1)

aparat və proqram

qurğu və drayver

magistral və modul

elektron və elektromexaniki 

prosessor və yaddaş

Стр. 20 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...Sual: İnformatika necə elmdir? (Çəki: 1)

informasiya prosesləri haqqında fundamental elmdir

təbiətdə və cəmiyyətdə tətbiq edilən texniki elmdir

təbiətdə və cəmiyyətdə tətbiq edilən fundamental elmdir

təbiətdə və cəmiyyətdə tətbiq edilən birləşdirici elmdir

təbiətdə və cəmiyyətdə tətbiq edilən elmlərarası elmdir

Sual: Verilənlər, ümumi halda, hansı xarakteristikaları ilə təyin olunurlar? (Çəki: 1)

ad, qiymət, tip və struktur xarakteristikaları ilə

ad, qiymət, ölçü və struktur xarakteristikaları ilə

ad, qiymət, tip və ölçü xarakteristikaları ilə

ad, format, ölçü və qiymət xarakteristikaları ilə

ad, format, şablon və qiymət xarakteristikaları ilə

Sual: Verilənin adı nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

onun mənasını, məsələn, çəkisini, ölçüsünü, rəngini və s.

onun tipini, məsələn, mətn, ədəd, səs və s.

onun quruluşunu, məsələn, rekvizit, göstərici, yazı və s.

onun ranqını, məsələn, analitik, sintetik, icmal və s.

onun yaddaşdakı yuvasının nömrəsini, məsələn, 0001, 0002, 0003 və s.

Sual: Verilənin qiyməti nəyi ifadə edir?? (Çəki: 1)

verilənin özünü

verilənin kəmiyyətini

verilənin yararlılığını

verilənin faydalılığını

verilənə ehtiyacın dərəcəsini

Sual: Tipinə görə verilənlər neçə qrupa bölünür və hansılardır? (Çəki: 1)

4: hesabi, mətn, məntiqi və göstəriçi tipli verilənlər

3: hesabi, mətn və məntiqi tipli verilənlər

4: hesabi, mətn, məntiqi və sətr tipli verilənlər

4: ədədi, sətri, tam və qarışıq tipli verilənlər

3: ədədi, sətri və qarışıq tipli verilənlər

Sual: “İnformasiya” və “verilən” anlayışları hansı halda eyniləşir? (Çəki: 1)

emal zamanı

saxlama zamanı

ötürmə zamanı

təqdimetmə zamanı

istifadə zamanı
Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə