Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziİliyi baki idarəetmə VƏ texnologiya kolleciYüklə 322,13 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix19.07.2018
ölçüsü322,13 Kb.
#56604


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİİLIYİ BAKI İDARƏETMƏ VƏ  TEXNOLOGİYA  KOLLECİ 

 

  

 

  “KULTUROLOGİYA” FƏNNİNİN  İŞ PLANI 

 

(SİLLABUS) 

 

 

  

 

 Müəllim: E.İ.Əhmədova 

 

  

 

 Bakı -2018 


 

SİLLABUS AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİ 

(Orta ixtisas  təhsili müəssisəsinin adı) 

 

 

____“ KULTUROLOGİYA” 

___ 


(Fənnin adı) 

 

QRUP-412 

 

 S

illabusB İ və T K «Humanitar və iqtisadiyyat» fənn birləşməsinin iclasında   

“ 05 ” yanvar    2016 -ci ildə təsdiq olunmuş proqram əsasında  tərtib 

edilmişdir                                                  

 

  

 

  

___________ Əhmədova Ellara İbrahim 

qızı tərəfindən hazırlanıb_______ 

(müəllimin soyadı, adı, atasının adı) 

 

 

 

 

  

2018

-ci il 


 

1.Müəllim  haqqında  məlumat  

Soyadı:       _____Əhmədova__________________________________________ 

Adı:             _____ Ellara ____________________________________________ 

Atasının adı:_____İbrahim___________________________________________ 

Təhsili:         _____Ali________________________________________________ 

Elmi adı:      ____tarix üzrə fəlsəfə doktoru  _____________________________   

Vəzifəsi:       _____Müəllim___________________________________________ 

Əlaqə  rekvizitləri:___ ______________________________________________ 

Gün  ərzində  kollecdə  olduğu  vaxt:____08

30

- 17

00

_______________________ 

Təltiflər: _Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fəmanı  

Xarici dil:____rus___________________________________________________ 

 

     2.Fənn haqqında   məlumat 

 

Fənnin   kodu:

-------

____

- -

HFS -B00__________________________________ 

Fənnin növü:___________Humanitar__________________________________ 

Fənnin tədri ili:______________2017___________________________________ 

Auditoriya:____________________________№__245___________________

 

Fənnin krediti:____4 ________________________________________________ 

Fənnin   tədris  yükü (saat):____60_____________________________________ 

Fənnin  prerekviziti:_Fənnin  tədrisi  üçün  öncədən  tədrisi zəruri olan fənn 

____yoxdur.________________________________________________________ 

Fənnin  tədris  forması:__qarışıq (mühazirə; məşqələ)____________________ 

 

  


 

3.Fənnin əsas  məqsədi 

Mənəvi ehtiyaclar milli-mədəni mühütin xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşir. Hər bir xalq öz 

mənəvi  və  maddi  mədəniyyətini  dünya  mədəniyyətinin  təcrübəsi  və  nailləyyət-lərindən 

faydalanaraq,  öz  köklərindən  ayrılmadan  inkişaf  etdirməlidir.  Bu  sahədə  bilikləri 

qazanaraq  dərk  edilməsində  “mədəniyyətşünaslıq”  fənninin  tədrisi  zəruridir.    Ona  görə 

də, yetişməkdə olan gənc nəsli xalqın sosial-mənəvi mənşəyini, mədəniyyətini, mədəniy-

yət 


tarixini  öyrədilməli,  mədəni  təlabat  meyllərini  müəyyənləşdirilməlidir.

 

M“Mədəniyyətşünaslığ”ın predmetini mədəniyyət, cəmiyyətdə onun yeri və rolu, 

inkişaf istiqamətləri, hansı səviyyələrdə mövcudluğu və s. təşkil edir. Mədəniyyətin tarixi 

inkişaf  meyllərinin  xarakterini,  mərhələlərini,  mədəniyyət  və  sivilizasiyasının  daxili 

vəhdətini, qarşılıqlı əlaqə və fərqini, ona yanaşma metodlarını əks etdir.  Bəşər tarixində 

elə  bir  dövr  olmamışdır  ki,  mədəniyyət  məsələləri  orada  öz  əksini  tapmasın.  Çünki, 

mədəniyyət kainatda insanın yaranması ilə bir zamanda meydana gəlmişdir. Dəyişən hər 

bir əsr in-sanların şüur və fəaliyyətində dəyişikliklər yaratdıqca onların maddi həyat tərzi 

də  dəyişmiş,  dünyagörüşləri,  həyata  baxışları  dövrün  tələbinə  uyğun  şəkildə  inkişaf 

etmişdir.  Hər bir tarixi dövr, cəmiyyətin hər bir özünəməxsus forması bu mənada özgün 

mədə-niyyətə  malik  olmuşdur.  Mədəniyyətin  ümumbəşəri  məna  və  məzmununu  tədqiq 

edən,  onun  cəmiyyətin  bütün  sahələrində  yerini  və  rolunu  göstərən  mədəniyyətşünaslıq 

ifadəsi “kulturologiya” sözünün tərcüməsidir. Latınca “culture”, yunanca “logos” (təlim, 

elm)  sözlərinin  birləşməsindən  yaranan  “Mədəniyyətşünaslıq”  termini  “mədəniyyət 

haqqında elm” mənasını ifadə edir.   “Kultur” termininin ilk dəfə Qədim Romada işlənir. 

Termin  Roma  siyasətçiləri  və  filosoflarından  əvvəlcə  Katon,  sonralar  isə  Mark  Tullis 

Sisseron  (b.e.ə.45–ci  illər)tərəfindən  işlənmişdir.Avropada  “mədəniyyət”  termini  bəşər 

tarixinin  keçdiyi  üç  dövrün  -  vəhşilik,  barbarlıq,  sivilizasiya  -  üçüncü  mərhələsini 

bildirmək  üçün  qəbul  olunmuşdur  və  onu  bu  mənada  ilk  dəfə  1767-ci  ildə  Şotland 

filosofu A.Fergüson işlətmişdir. Sonralar görkəmli Amerika etnoqrafı, arxeoloqu, ibtidai 

icma  cəmiyyəti  üzrə  tarixçi  Lüis  Henri  Morqan  (1818  -1881)  bu  bölgünü  daha  da 

əsaslandırmışdır.  İslam  Şərqində  “mədəni”  termini  ərəblərdən  alınmış  və  aşağıdakı  l. 

şəhərli,  qəsəbəli  2.  oturaq,  yəni,  köçəri  olmayan  mənaları  ifadə  etmişdir.  Müxtəlif 

dövrlərdə  yuxarıda  qeyd  etdiyimiz  alim  və  mütəfəkkirlər  tərəfindən  işlənməsinə 

baxmayaraq  bu  termin  keçən  əsrin  əvvəllərində  Amerika  alimi  Lesli  Uayt  (1900-1975) 

tərəfindən  elm  kimi  tədqiq  olunmağa  başlanmışdır.  Öz  təlimini  “kulturologiya” 

adlandıran alim bildirdi ki, bu termin həm insan cəmiyyətini, həm də onun mədəniyyətini 

əks etdirir.   

 

  

 

MƏDƏNİYYƏT VAHİD VƏ BÖLÜNMƏZDİR 

 

MİLLİ forması

 

 BEYNƏLMİLƏL 

ÜMUMBƏŞƏRİ

 

məzmunu


 

 

 HUMANİST 

xarakteri

 

 

VARİSLİK xüsusiyyəti

 

MƏDƏNİYYƏTİN  


 

 4.Fənnin tədrisi  nəticəsində  əldə olunan  kompetensiyalar 

     Kompetensiya  -  fənnin  mənimsənilməsi  nəticəsində  əldə  olunan  bilik,  bacarıq  və 

vərdişlərin praktiki tətbiqidir. Ümumi kompetensiyalar bilik üzərində əsaslan-mış müasir 

cəmiyyətdə  peşəkar  və  şəxsi  sahədə  özünü  uğurla  reallaşdırmaq  üçün  lazım  olan  şəxsi, 

metodiki  və  sosial  kompetensiyalardır.  Fənn  kompetensiyaları  fənn  bacarıqlarının 

mənimsənilməsini təmin edən nəzəri, praktiki və ya eksperi-mental biliklər və bacarıqlar 

deməkdir. «Mədəniyyətşünaslıq» fənninin tədrisi prosesində aşağıdakı 

 

  

Mədəniyyətşünaslıq bir elm kimi ümumbəşəri və milli mədəni proseslərin obyektiv 

qanunauyğunluğu, insanların maddi və mənəvi həyatının mühüm hadisələrini öyrənməyə 

cəhd  edir.  Mədəniyyətşünaslıq  insan  nəslinin  mədəni  qayda  və  tələbatlara  yiyələnməsi 

zərurətini  araşdırır,  mədəni-mənəvi  irsin  yaranıb  formalaşdığı  mühiti  və  ilkin  şərtləri 

öyrənir.  Bu  məqsədlə  mədəniyyatşünaslıq  bir  elm  kimi  aşağıdakı  vəzifələri  öhdəsinə 

götürür:

 

  

Mədəniyyətin təkamül tariхi, tipləri, qanunauyğunluqları, strukturu və mahiyyətini araşdırmaq.                                                                                     

 Fənlərarası bilikləri əlaqələndirmək. 

  

Milli mədəniyyətlərin özgürlüyünü qorumaqla qloballaşdırılmasına imkan  yaradıl-

ması.  Mədəni cərəyan və tendensiyaların inkişaf dinamikasını izləmək və perspek-

tivlərini araşdırmaq və s.    

 

Mədəniyyətin  inkişaf mərhələləri barədə məlumat vermək;  a)  Qədim  Şərq  mədəniyyəti;b)Antik  mədəniyyət;  v)  Orta  əsrlər  mədəniyyəti;  q)  İntibah 

dövrünün  mədəniyyəti;  d)  Yeni  dövr  (burjua)  mədəniyyəti;  e)  Sosialist  mədəniyyəti;  ə) 

Müstəqillik dövrünün mədəniyyəti 

 

*Fənnin  tədrisi  gedişində  tələbələrin  mənəvi-əxlaqi  tərbiyəsi  ilə  əlaqədar  işlərlə  də məşğul  olmaq    və  onların  müstəqil  Azərbaycan  respublikasının  mədəni  hüquqi 

demokratik  və  dünyəvi  dövlət  kimi  formalaşmasında  fəal  iştirak  etməsinə  çalışmaq.                                                                                                                                  

* Mənbələrlə işləmək bacarığı aşılamaq;                                                                    * 

Öyrəniləcək mövzuya marağı artırmaq;                                                                                

*  Müasir informasiya vasitələrindən istifadə etmək;                                                * 

Mövzu  ilə  bağlı  qoyulmuş  problemlərin  həllinə  dair  tələbələrdə  öz  fikirlərini  yazılı 

şəkildə  ifadə  etmək  bacarığı  aşılamaq.  tələbələrdə  bacarığın  test,  kompüter,    referat, 

müstəqil iş formasını inkişaf etdirmək. 

       Tədris prosesi zamanı aşağıdakı tədris metodlarından istifadə edilir: 

-

 dialoq forması (nəzəri izahatlar və praktik nümunələrlə);  

 

- 

müzakirə forması (fərdi çıxışlarla bağlı disputların aparılması, məruzələrin, esselərin və 

referatların müzakirəsi);                                                        - 

BİLİK


 

BACARIQ


 

VƏRDİŞLƏR

 

ƏLDƏ EDİR 


 

- 

tələbələrin  müstəqil  işi  (tövsiyə  olunan  ədəbiyyatın  tədqiqi,  referat  yazmaq,  seminar 

məşğələlərinə məruzələr hazırlamaq) 

5.Fənnin xarakteristikası 

Fənnin  öyrənilməsinin  təqvim planı 

 

 

№ 

Mövzunun adı 

Ayrılan  

saatlar 

Tədrisin 

forması 

Mühazirə  Seminar 

Mədəniyyət  anlayışı  və  kulturalogiyanın  pred-meti. Maddi və mənəvi mədəniyyət. qarışıq 

Mədəniyyətin  strukturu,  funksiyaları  və  inkişaf qanunları. “____” 

Mədəniyyət  və  sivilizasiya.  Qərb  və  Şərq  mə-dəniyyəti. “_____” 

Mədəniyyət-təbiət, şəxsiyyətin. “_____” Elitar  və  kütləvi  mədəniyyət.  Mədəniyyət  və 

cəmiyyət. “_____” 

İdarəetmə  və  texnologiyalara  yiyələnmək  mə-dəniyyəti. İiderlik mədəniyyəti.   “_____” 

Kulturalogiya və modelləşdirmə. “_____” Mədəniyyətin etnik- milli xüsusiyyətləri.    “_____” Kulturalogiya və insan kapitalının inkişafı. “_____” 10 

İşgüzar münasibətlər mədəniyyəti. “_____” 11 

Mədəniyyət  və  dil.  Semiotika  və  işarələr  mədə-

niyyəti. “_____” 

12 


Mədəniyyət elmi bilik və dini etiqad. “_____” 

13 


Gender  mədəniyyəti.  Ailə  mədəniyyəti.Mədə-

niyyət siyasəti. “_____” 14 

Mədəniyyət və qloballaşma.Multikulturalizm. “_____” 15 

Özünüidarəetmə mədəniyyəti. “_____”  

 

 

 

 

 Cəmi 

30 

30 

 

 

  

 

 Yekun 

60 

  

  

 

 

6.Fənn üzrə  sərbəst  işlərin  mövzuları 

 

Fənn  üzrə  semestr  ərzində  10  sərbəst  iş  tapşırığı  verilir.  Hər  tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir. 

   Sərbəst işlərin mövzuları və təhvil verilmə tarixi: 

 

 

№ Mövzular 

 

Son tarix 

Mədəniyyət anlayışı.    4-cü həftə 

Kulturalogiyanınpredmeti. 5-ci həftə 

Mədəniyyət və sivilizasiya. 6-cı həftə 

Təbiət, cəmiyyət və şəxsiyyətin mədəniyyəti. 7-cı həftə 

Kulturalogiyavəinsankapitalı 8-ci həftə 

İiderlikmədəniyyəti.   9-cu həftə 

Kulturalogiya və modelləşdirmə. 10-cu həftə 

Ailə mədəniyyəti. 11-ci həftə 

Mədəniyyət və qloballaşma. 12-ci həftə 

10 


Multikulturalizm.  

13-cü həftə 

 

 

  

      Sərbəst  iş  yazılı  formada,  word  faylı  formasında,həcmi  1-2  səhifə  

(şrift 12) olmalıdır. 

     Hər bir sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu  olduğuna görə plaqiat  yol  verilməzdir. 

 

  

 

 
 

 7.Tələbənin  nailiyyətlərinin  cari və aralıq qiymətləndirilməsi 

Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi balın toplanması aşağıdakı kimi 

olacaq: 

 50   bal- imtahana qədərki  bal; 

 10  bal - dərslərə davamiyyətə görə (fənn üzrə ayrılmış auditoriya 

saatlarının 25 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fən-

dən imtahana buraxılmır); 

 10   bal - tələbənin sərbəst işinə görə; 

 30  bal - laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (fənn üzrə kurs 

işi və məşğələ dərsi nəzərdə tutulmadığı halda). 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________  

8.Təhsilalma prosesinə nəzarət və tələbələrin biliyinin yekun 

qiymətləndirilməsi 

      Tələbənin  biliyinin  yekun  qiymətləndirilməsi  imtahan  zamanı  50  bal  və  imta-

hana  qədər  50  bal  toplanan  ballar  cəmi  100  bala  bərabərdir. Yekun  bal  aşağıdakı 

kimi qiymətləndirilir: 

          A   -“Əla”                                -91-100 

                          B   -   “Çox  yaxşı”  -81-90 

                          C   -   “Yaxşı”-71-80 

 

D   -   “Kafi”  -61-70  

E   -   “Qənaətbəxş”                    -51-60 

                          F    -   “Qeyri-kafi”- 51 baldan aşağı 

 

      Yekun  qiymətləndirmə  51  bal  və  ondan  yuxarı  bal  toplayn  tələbə  fənn    üzrə    müəyyən  olunmuş  krediti  qazanır  və  müvəffəqiyyət  qazanan  tələbə,  51  baldan 

aşağı  bal  toplayan  tələbə  isə  həmin  fəndən  krediti  qazanmır  və  akademik  borcu 

olan tələbə adlanır. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________10 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 9.İstifadə olunan  ədəbiyyat 

1.

 Мирзаджанзаде Азад « о пути XXI века» Баку, 2001.

 

2. 

«Этюды о гуманитарном образовании» Баку,1993.

 

3.

 Bayramov Q. Mənəvi həyatda millilik və beynəlmiləlçilik. Bakı, 1980. 

4.

 Çərkəsov B. Beynəlmiləl tərbiyə və incəsənət. Bakı, 1986. 

5.

 Əliyev  Q.C.,  Tağıyev  Ə.M.,  Bayramov  M.İ.Mədəniyyətşünaslığın 

əsasları.Bakı,1999 

6.

 

Əliyev Ə. Mənəvi mədəniyyət və din. Bakı, Azərnəşr, 1981.   7.

 

Əhmədov Ə. Mənəviyyat, gözəllik, tərbiyə. Bakı, Maarif, 1993.   8.

 

Fərəcova F. “Mədəniyyətşünasliq”.  Bakı, 2016 

9.

 Məmmədov F. “Kulturalogiya”.  Bakı, 2008.

 

10. 

Məmmədov S. Mədəniyyətşünaslıq. Bakı, 2001. 

11.

 

Xəlilov  C.Ə.  Maddi  mədəniyyət  abidələrin  əhəmiyyəti  və  mühafizəsi. Bakı. 1961

 

12. 

Yadigar Türkel. İnsan, təbiət və cəmiyyət. Bakı, 1994.  

13.

 

Yadigar Türkel. İnsan, təbiət və cəmiyyət münasibətləri. Biososial və fəlsəfi aspektlər. Bakı, İşıq, 1998.  

14.


 

Yusifov X. Şərqdə intibah və Nizami Gəncəvi. Bakı, 1982. 

  Fənnin  bütün  movzuları  üzrə    mühazirə  mətnləri  elektron  formada  kollecin   

saytında yerləşdirilib.  

 

10.Tələbənin   nizam- intizamına qoyulan tələblər 

 Pedaqoji  işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq; 

 Təhsil  müəssisəsinin  nizamnaməsinə  uyğun  olaraq,  ictimai  asayiş  və  daxili 

intizam, davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək; 

 

Auditoriya  daxili  təlim  məşğələlərində  iştirak  etmək,  müvafiq  tədris  plan-larında  və  kursların  işçi  proqramlarında  nəzərdə  tutulmuş  bütün  növ  tapşı-

rıqları müəyyən edilmiş dövrlərdə yerinə yetirmək; 

 

Kollecin  otaqlarına,  tədris  -  laboratoriya  avadanlığına,  cihazlara,  dərs  vəsa-itlərinə,  kitablarına  və  digər  əmlakına  qayğı  və  səliqə  ilə  yanaşmaq,  onların 

korlanmasına,  zədələnməsinə  və  itməsinə  yol  verməmək,  otaqlarında  onların 

təmizliyə və səliqəyə riayət etmək. 11 

 

  

Yüklə 322,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə