Azərbaycan respublikasi iQTİsadi İNKİŞaf naziRLİYİYüklə 4,49 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix08.09.2018
ölçüsü4,49 Mb.
#67715 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİ İNKİŞAF NAZİRLİYİ 

İQTİSADİ İSLAHATLAR ELMİ-TƏDQİQAT 

İNSTİTUTU 

 

  

 

KƏLBƏCƏR-LAÇIN İQTİSADİ RAYONUNUN  PASPORTU 

 

  

 

 

BAKI-2011 

 

 

AZ-1011, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Zərdabi prospekti, 88-a 

Telefon: 430 01 70, Fax: 430 02 15, Elektron poçt: 

office@ier.az

  

İnternet səhifəsi: 

www.ier.az

  

 


 

 KƏLBƏCƏR-LAÇIN   

İQTİSADİ RAYONUNUN PASPORTU 

 

Adı – Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu 

Ərazisi – 6,4 min kmƏhalinin sayı – 231.3 min nəfər 

(01 yanvar 2011-ci il) Əhalinin sıxlığı – 1 km

2

-ə 36 nəfər 

(01 yanvar 2011-ci il) Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonuna daxildir: 

Kəlbəcər rayonu 

Laçın rayonu 

Zəngilan rayonu 

Qubadlı rayonu 

 

  


 

 MÜNDƏRİCAT 

GİRİŞ

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 1.

 

İNZİBATİ VƏ İDARƏETMƏ QURULUŞU

 ..................................................................... 5 

2.

 

İQTİSADİ RAYONUN COĞRAFİ MÖVQEYİ

 ............................................................... 6 

3. TƏBİİ EHTİYATLAR ................................................................................................... 

7

 

4.

 

SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFIN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

 ............................................ 8 

5. DEMOQRAFİYA ......................................................................................................... 

11

 

6. 

ƏMƏK BAZARI ........................................................................................................... 13 

7. SƏNAYE ........................................................................................................................ 16 

8. KƏND TƏSƏRRÜFATI ............................................................................................... 17 

9. TİKİNTİ VƏ İNVESTİSİYA ....................................................................................... 19 

10. BÜDCƏ-MALİYYƏ SEKTORU ................................................................................. 

21

 

11. SOSİAL SAHƏ .............................................................................................................. 

23

 

11.1. Səhiyyə ........................................................................................................................... 

23

 

11.2. Təhsil .............................................................................................................................. 24 

11.3. Mədəniyyət .................................................................................................................... 26 

11.4. Sosial 

təminat ................................................................................................................ 28 

11.5.

 

Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar

 ....................................................................................... 29 

 

  


 

 GİRİŞ 

İqtisadi  İslahatlar Elmi-Tədqiqat  İnstitutunda, 2011-ci ilin iş planına uyğun 

olaraq “Sahibkarlıq və regional inkişaf problemləri”  şöbəsində “Kəlbəcər-Laçın 

iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı pasportu” tədqiqat işi yerinə 

yetirilmişdir. Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi prosesində  həm inkişaf etmiş 

ölkələrin, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrin, xüsusilə Rusiya, Belarus, 

Ukrayna respublikalarının təcrübələri öyrənilmiş  və Azərbaycan  şəraiti üçün 

məqbul hesab olunan struktur müəyyən olunmuşdur. Müəyyən olunmuş struktura 

uyğun məlumatların toplanlması işi aparılmış, həmin məlumatlar emal olunmuş və 

stuktura uyğun yerləşdirilmişdir. Tədqiqat işində iqtisadi rayonun ərazisi, inzibati 

ərazi bölgüsü, coğrafi yerləşməsi, relyef, iqlimi, faydalı qazıntı ehtiyatları, iqtisadi 

potensialı, o cümlədən iqtisadi rayonun əhalisi, əmək ehtiyatları, məhsul buraxılışı, 

sənaye, kənd təsəsrrüfatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə, təhsil, elm, mədəniyyət, turizm, 

ticarət və xidmət, ekologiya sahələrinin əsas göstəriciləri müxtəlif cədvəl, diaqram 

və  şəkillərdən istifadə edilməklə verilmişdir. Həmçinin, regionun investisiya 

istiqamətləri göstərilmiş, müəssisə və təşkilatların siyahısı verilmişdir.  

Tədqiqat işi iqtisadi rayonun sosial-iqtisadi vəziyyəti haqqında informasiya 

verməklə  bərabər, mövcud potensialdan istifadə  səviyyəsini qiymətləndirmək, 

regionun iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrinə xarici və yerli investorları cəlb etmək 

üçün də mühüm əhəmiyyətə malikdir.   


 

1. 

İNZİBATİ VƏ İDARƏETMƏ QURULUŞU 

 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. İqtisadi rayonun əhalisi bu səbəbdən respublikamızın müxtəlif şəhər 

və rayonlarında yerləşdirilmişdir. 

Respublikanın digər iqtisadi rayonlarında olduğu kimi, Kəlbəcər-Laçın iqtisadi 

rayonunda da inzibati və idarəetmə quruluşu yerli icra hakimiyyəti və 

bələdiyyələrdən ibarətdir.  

Kəlbəcər-Laçıniqtisadi rayonu Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı rayonlarını 

əhatə edir. Bunlar da öz  növbəsində inzibati ərazi vahidlərinə, şəhər, qəsəbə və kənd 

yaşayış məntəqələrinə bölünürlər. İqtisadi rayonda 4 inzibati rayon, 4 şəhər, 7 qəsəbə, 

150 kənd inzibati ərazi dairəsi və 442 kənd yaşayış məntəqəsi vardır.   

Respublikamızın rayonlarında,  şəhərlərində  və  şəhər rayonlarında dövlət icra 

hakimiyyətinin yerli orqanları Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 

formalaşdırılır.  Rayon, şəhər və şəhər rayonlarının icra başçıları öz ərazilərində yer-

ləşən müvafiq kəndlərdə  və  qəsəbələrdə icra hakimiyyətinin nümayəndəliklərini 

yaradır, icra nümayəndələrinin təyinatını həyata keçirirlər.  

 

 

  


 

 2.

 

İQTİSADİ RAYONUN COĞRAFİ MÖVQEYİ  

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı inzibati 

rayonlarını  əhatə etməklə Respublikamızın cənub-qərbində yerləşir. Kəlbəcər-

Laçın iqtisadi rayonunun ümumi sahəsi 6,4 min kv.km olmaqla ölkə ərazisinin 7,5 

faizini təşkil edir. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu Ermənistan Respublikasının 

silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur.  İqtisadi rayon şimaldan Gəncə-

Qazax iqtisadi rayonu ilə, qərbdən Ermənistan ilə, cənubdan  İran,  şərqdən isə 

Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu ilə əhatə olunmuşdur. Qarabağ vulkanik yaylasını, 

Qarabağ silsiləsini və Həkəri çayının hövzəsini əhatə edir. Əsasən, dağlıq relyefə 

malik olub, Arazboyunda Yazı və Gəyan düzlərinin böyük hissəsini tutur. Burada 

soyuq kontinental iqlim mövcuddur. Fəal temperaturların cəmi 2000-3500 dərəcə 

selsi arasında tərəddüd edir. Ərazinin çox hissəsində yay qısa və sərin keçir. İyul 

ayının orta  temperaturu 17-21, mütləq maksimumları isə 33-36 dərəcə selsi təşkil 

edir.  Şaxtasız günlərin sayı 180-230 gündür. Ən soyuq ayın (yanvar) aylıq 

temperaturu 1-4 dərəcə  şaxta, mütləq minimumların orta kəmiyyəti isə 15-17 

dərəcə şaxta arasında dəyişir. Yağıntı cənubdan şimala və şərqdən qərbə tərəf 450 

mm-dən 600 mm-dək artır. Burada davamlı olaraq qar örtüyü formalaşır və 50-60 

gün ərzində qalır.  

Ərazinin mineral su yataqlı,8 yeraltı su yatağı mövcuddur. Onlardan 3,093 

min m


3

/gün həcmində ehtiyata malik olan 7 yataq Kəlbəcər rayonunun və 4,300 

min m3/gün həcminə malik olan 1yataq Laçın rayonunun ərazisində yerləşir. Bu 

yataqların hamısı hal-hazırada Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 

olunmuş ərazilərdə yerləşir. 

 

  


 

 3.

 

TƏBİİ EHTİYATLAR 

  

İqtisadi rayon ərazisində  qızıl, civə, xromit, mərmər, üzlük tikinti daşları koral, perlit və s. faydalı qazıntı ehtiyatları vardır. Burada İstisu, Minkənd, 

Tutqunçay kimi mineral bulaqlar, iqlim-balneoloji şərait, dağ meşələri vardır ki, 

kurort-rekreasiya məqsədləri üçün istifadə edilə bilər.  

 

  


 

 4.

 

SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFIN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

 

Ölkə iqtisadiyyatında həyata keçirilmiş iqtisadi islahatlar, regionların sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində aparılan tədbirlər, sahibkarlığın inkişafı sahəsində 

görülən işlər öz müsbət nəticələrini verməyə başlamışdır. Qeyd edək ki, Kəlbəcər-

Laçın rayonunun ərazisi işğal altında olduğundan bu rayonun əhalisi, idarəetmə 

orqanları  və  təsərrüfat subyektləri, digər rayon ərazilərində yerləşdirilmişdir və 

həmin  ərazilərdə  fəaliyyət göstərirlər.Bununla belə, 2003-2010-cu illərdə 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun ümumi məhsul buraxılışının həcmi 3,9 dəfə, 

adambaşına düşən ümumi məhsul buraxılışının həcmi isə 3,5 dəfə artmışdır. Lakin 

bu göstərici ölkə üzrə orta göstəricidən azdır. Qeyd edilən dövrdə ölkə üzrə ümumi 

məhsul buraxılışında artım 4,5 dəfə, adambaşına düşən ümumi məhsulun həcmində 

artım isə 4,1 dəfə olmuşdur. 2010-cu ildə iqtisadi rayonun əhalisi ölkə əhalisinin 

2,5 faizini təşkil etdiyi halda, məhsul və xidmətlərin ümumi buraxılışında xüsusi 

çəkisi 0,6 faizə, kənd təsərrüfatı  məhsulu istehsalında xüsusi çəkisi 0,6 

faizəbərabər olmuşdur. 2010-cu ildə ölkə üzrə adambaşına düşən ümumi məhsulun 

həcmi 5334,5 manat olduğu halda, iqtisadi rayonda bu göstərici 120,1manata 

bərabər olmuşdur. Bu da ölkədə neft sektoru ilə əlaqədar sahələrin üstün inkişafı 

ilə əlaqədardır. Qeyd etmək lazımdır ki, 2003-2010-cu illər ərzində Kəlbəcər rayo-

nunda ümumi məhsul buraxılışının həcmi 5,5 dəfə, Qubadlı rayonunda 3,8 dəfə, 

Laçın rayonunda 2,9 dəfə, Zəngilan rayonunda 5 dəfə artmışdır.

 

Ölkədə son illərdə iqtisadi artım yüksək olmuşdur. Bu artımın təmin olunması əsasən xam neft və  təbii qaz hasilatı, neft və qaz hasilatı ilə  əlaqədar sahələrin  

inkişafı hesabına təmin edilmişdir. Belə ki, bu sahənin ölkənin ümumi daxili 

məhsulunda payının artması və həmin sahələrin əsasən Bakı şəhərində yerləşməsi 

iqtisadiyyatda digər rayonların, o cümlədən də,Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun 

payının aşağı olmasına səbəb olmuşdur.  

Cədvəl 1 Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun ümumi iqtisadi göstəriciləri 

(faktiki qiymətlərlə, mln. manat) 

 

  

Məhsulun ümumi buraxılışı, mln. manat 

Sənaye məhsulunun həcmi, mln. manat 

Cəmi kənd təsərrüfatı məhsulu,  mln. manat 

2003 2007 2008 2009 2010 2003 2007 2008 2009 2010 2003 2007 2008 2009 2010 

Ölkə üzrə, 

cəmi 

10490 34573 45213 39578.5 47659.94934  21807 29083 22563 27978  1366  2765  3308  3565  3878 

Kəlbəcər-

Laçın iqtisadi 

rayonu 


6,8  15,3 19,9 20.9 26.4  - 

1  0,8 0.2862 

0.0905 6,5  14,2 18,9 22.5 25.676 

Kəlbəcər 

rayonu 

2,6 6,5 9,2 9.7 14.2  -  -  -  -  -  2,5 7,2 9,1 11.192 

14.216 


Laçın 

rayonu  4 

8,5  10,3  10.6  11.5  - 

0,9  0,7 0.1666 

0.0226 3,9  6,7  9,4  10.95 11.04 

Qubadlı 


rayonu 

0,08 0,2 0,3 0.2 0.3  -  0,1 0,1  -  -  0,08 0,2 0,2 0.255 

0.177 

Zəngilan rayonu 

0,08 0,1  0,1 

 

0.4 


 

0.4 


-  0.1196 0.0679 0,09  0,1  0,1  0.130 0.243 
10 

 

 
11 

 

2003-cü ildə  Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun ölkənin ümumi məhsul buraxılışında payı 0,64%-dən 2010-cu ildə 0,55%-ə düşmüşdür.  İqtisadi rayonun 

ümumi məhsul buraxılışında Kəlbəcər rayonunun payı 2003-cü ildə 38,24%, 2010-cu 

ildə 53,79%, müvafiq olaraq Laçın rayonunun payı 58,82%  və 43,56%,Qubadlı 

rayonunun payı 1,18% və 1,14%, Zəngilan rayonun payı 1,18% və 1,14% olmuşdur. 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun ümumi məhsul buraxılışında sənayenin payı 

2005-ci ildə 7,4%-ə, 2010-cu ildə 0,34%-ə, kənd təsərrüfatının payı isə müvafiq 

olaraq 76,9%-ə  və 97,2%-ə  bərabər olmuşdur. Göründüyü kimi, kənd təsərrüfatının 

payı iqtisadi rayonun iqtisadiyyatında üstünlük təşkil edir. Cədvəl 2  

Təsərrüfat subyektlərinin sayı, ilin sonuna 

 

Baxılan 2003-2010-cu illərdə regionda təsərrüfat subyektlərinin sayı artmışdır. Bu dövrdə regionda təsərrüfat fəaliyyəti ilə  məşğul olan hüquqi şəxslərin sayı 1,1 

dəfəartmışdır. Regionda hüquqi şəxslərin sayında  ən yüksək artım Zəngilan 

rayonunda 1,4 dəfə olmuşdur. Son illərdə regionda iqtisadi fəallığın artması orta aylıq 

əmək haqqının da artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, 2010-cu ildə regionda orta 

aylıq nominal əmək haqqı 2003-cü ilə nisbətən 5,6 dəfə artmışdır. Bununla yanaşı, 

regionda orta aylıq nominal əmək haqqı ölkə üzrə orta səviyyədən 2005-ci ildə 2,04 

dəfə, 2010-cu ildə isə 1,47 dəfə az olmuşdur. 

 2003 


2007 

2009 


2010 

hüquqi fiziki hüquqi fiziki hüquqi fiziki hüquqi fiziki 

Ölkə üzrə cəmi 61136 157986 86117 275006 89939 272597 93416 306933 

Kəlbəcər-

Laçıniqtisadiray

onu 


724  -  775 32 815 31 806 34 

Kəlbəcərrayonu 

147  -  148 13 152 13 159 13 

Laçınrayonu  237 - 284 9 314 9 312 13 

Zəngilanrayonu 

144 - 136 10 134 7 203 2 

Qubadlırayonu 

196 - 207 - 215 2 132 6 
12

 

 5.

 

DEMOQRAFİYA 

2011-cı il yanvarın 1-nə olan məlumata görə  Kəlbəcər-Laçın iqtisadi 

rayonunun əhalisi 231.3min nəfər və ya ölkə əhalisinin 2,5 faizini təşkil etmişdir. 

Regionun  ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunduğundan 

respublikamızın müxtəlif  şəhər və rayonlarında yerləşdirilmişlər. Regionun 

əhalisinin 34 faizi şəhərlərdə, 66 faizi isə kəndlərdə məskunlaşmışdır. Şəkil 1. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda əhalinin sayı (ilin əvvəlinə), min 

nəfər 

 

Şəkil 2. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda əhalinin kənd və şəhər əhalisi üzrə 

bölgüsü, min (nəfər) 

 

 

 


13

 

 Şəkil 3. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə doğumun, ölümün 

və təbii artımın sayı, nəfərlə 

 

Cədvəl 3 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda əhalinin yaş qrupları üzrə sayı, faizlə 

 

(2009-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatlarına əsasən)  

Cəmi 

Kişi 

Qadın 

nəfər 

faiz 


nəfər 

faiz 


nəfər 

faiz 


Cəmi 

224848 100 111899 100 112949 100 

o cümlədən: 

 

0-4 18209 

8,1 


    10215 

9,1 


    7994 

7,1 


5-9 

  18811 


8,4 

    10347 

9,2 

    8464 7,5 

10-14 

  18830 

8,4 


10073 

9,0 


    8757 

7,8 


15-19 

  22184 


9,9 

11472 


10,3 

  10712 


9,5 

20-24 

  22595 

10,0 


11140 

10,0 


  11455 

10,1 


25-29 

  19991 


8,9 

  9597 


8,6 

  10394 


9,2 

30-34 

  17223 

7,7 


 8308 

7,4 


    8915 

7,9 


35-39 

  16772 


7,5 

 8135 


7,3 

   8637 


7,6 

40-44 

  16538 

7,4 


 7792 

7,0 


   8746 

7,7 


45-49 

  15062 


6,7 

 7232 


6,5 

   7830 


6,9 

50-54 

  10725 

4,8 


 5158 

4,6 


   5567 

4,9 


55-59 

    6825 

3,0 

 3236 


2,9 

   3589 


3,2 

60-64 

    4281 

1,9 


 1956 

1,7 


   2325 

2,1 


65-69 

    4466 

2,0 

 1894 


1,7 

   2572 


2,3 

70-74 

    5774 

2,6 


 2488 

2,2 


  3286 

2,9 


75-79 

    3740 

1,7 

 1775 


1,6 

  1965 


1,7 

80-84 

    1774 

0,8 


  775 

0,7 


   999 

0,9 


85-89 

      641 

0,3 

  218 


0,2 

   423 


0,4 

90-94 

      197 

0,1 


   50 

0,0 


  147 

0,1 


95-99 

      133 

0,1 

   29 


0,0 

  104 


0,1 

100- …. 

       77 

0,0 


    9 

0.0 


   68 

0.01 14

 

  

6.

 

ƏMƏK BAZARI  

 

2010-cu ildə Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə muzdla işləyənlərin sayı 20,7 

min nəfər olmuşdur ki, bu da, 2000-ci illə müqaisədə 10,6% azdır. 

Şəkil 4. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə muzdla işləyənlərin sayı, min 

nəfər 

 

2010-cu ildə Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal  əmək haqqı 225,1 manat olmuşdur ki, bu da, 2000-ci ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə 8,7 dəfə çoxdur. Şəkil 5. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə muzdla işləyənlərin orta aylıq 

nominal əmək haqqı, manat 

 

 

 
15

 

  

Şəkil 6. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə məşğulluq xidməti 

orqanlarında işsiz stasusu alan şəxslərin sayı, nəfər 

 

Şəkil 7. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda işsizliyə görə müavinət alanların sayı, nəfər 

 

Şəkil 8. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə 2010-cu ildə açılmış yeni iş yerləri

 


16

 

 Şəkil 9. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonundaadambaşına orta aylıq 

gəlirlərin tərkibi, faizlə 

 

  

 

  

 17

 

  

7.

 

SƏNAYE 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda  2005-2006-cı illərdə üç, 2007-2010-cu 

illərdə  dörd müəssisə fəaliyyət göstərmişdir.  

Şəkil 10. Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi (müvafiq ilin 

qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, min. manat) 

 

 Şəkil 11. Sənaye məhsulunda dövlət və qeyri-dövlət sektorunun payı, 

faizlə

 


18

 

  

8. KƏND TƏSƏRRÜFATI 

 

Şəkil 12. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə 

əkin sahəsinin bölgüsü (hektar) 

 

 Şəkil 13. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda bütün təsərrüfat 

kateqoriyaları üzrə bitkiçilik məhsullarının istehsalı, min ton 

 

  

 

 

 


19

 

  

Şəkil 14. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda heyvandarlığın əsas 

göstəriciləri(mal-qaranın sayı, baş) 

 

 

 

  

Cədvəl 4 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, 

ton (təsərrüfatın bütün kateqoriyalarında) 

  

2003 2004 

2005 


2006 

2007 


2008 

2009 


2010 

Ət (kəsilmişçəkidə, min 

ton) 

2230 


2086 

2316 


2351 

2032 


2087 

2193 


2615 

Süd, minton 

16262 

16731 


10615 

15127 


17074 

19634 


20979 

27081 


Yumurta, minədəd 

3919 


4408 

3438 


3249 

3892 


4410 

4630 


4797 

Yun (fizikiçəkidə), ton 

369 

423 


459 

469 


530 

585 


609 

646 


 

 

  

 

  

 

  


20

 

  

9.TİKİNTİ VƏ İNVESTİSİYA 

 

 

Şəkil 15. Əsas kapitala investisiyalar, min manat 

 

 

 

Şəkil 16. İstifadəyə verilmiş əsas fondlar, min manat 

 

 

 

 


21

 

  

Şəkil 17. Tikinti müəssisələrinin sayı, vahidlə 

 

  

Şəkil 18. Öz gücləri ilə yerinə yetirilmiş podrat işlərinin həcmi, min manat 

 

  

 

  

 

  


22

 

  

10.BÜDCƏ-MALİYYƏ SEKTORU 

 

 

Son illərdə iqtisadi rayon üzrə büdcə  xərcləri  əhəmiyyətli  şəkildə artmışdır. Belə ki, iqtisadi rayon üzrə cəmi xərclər 2003-cü ildən 2010-cu ilə qədər 4.4 dəfə 

armışdır.  

Şəkil 19. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda büdcə xərcləri (manat) 

 

 Şəkil 20. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda büdcə gəlirləri (manat) 

 

  

 


23

 

 Şəkil 21. Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş 

xərclərdən ayrılan vəsait (manat) 

 

İşğal olunmuş iqtisadi rayon üzrə qeydiyyatda olan müəssisələrin sayı az olduğuna və büdcə gəliri mənbələri məhdud olduğuna görə illər üzrə büdcə kəsiri 

yüksək həddə olmuşdur.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  


24

 

  

11.SOSİAL SFERA 

11.1.Səhiyyə 

Şəkil 22. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda səhiyyənin əsas göstəriciləri 

 

 

 

Şəkil 23. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə səhiyyənin əsas keyfiyyət 

göstəriciləri, əhalinin hər min nəfərinə 

 

 

 


25

 

  

11.2.Təhsil 

Cədvəl 5 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda təhsilin əsas göstəriciləri                           

 

 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Məktəbəqədər 

müəssisələrinsayı 

Məktəbəqədərmüəssisə

lərdə 

uşaqlarınsayı, nəfər 

165 115 115 115 115 115 115 115 115 Gündüzümumitəhsilm

üəssisələrininsayı 

(dövlət) 

360 


347 

343 


340 

326 


324 

317 


314 

312


Günduzümumitəhsil 

müəssisələrindəşagirdl

ərin 

sayı, nəfər(dövlət) 

34917 34847 38454 37423 35881 35152 32617 31784 31 

294

 

 

Şəkil 24.Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda təhsilin əsas göstəriciləri 

 

 

 

 

 26

 

  

 

Şəkil 26. Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat 

 

 

 

 

Şəkil 27. II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi, faizlə 

 

 


27

 

  

11.3. Mədəniyyət 

 

Şəkil 28. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda mədəniyyətin əsas göstəriciləri 

 

Şəkil 29. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda kütləvi kitabxanalarda kitab 

fondu, orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə 

 

Şəkil 30. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda əhalinin hər min nəfərinə muzeyə 

gələnlərin sayı, vahid 

 


28

 

  

Cədvəl 14 

2010-cu ildə Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə mədəniyyətin göstəriciləri 

 

 

 

Parkları

n sayı 

onlardan 

Mədəniyyət 

və Turizm 

Nazirliyinə 

tabe 

olanlar 

Ölkə əhəmiyyətli yerli 

əhəmiyyətli 

 

arxeoloji bağ-park, 

monumental 

və xatirə 

abidələri 

 

memarlıq


 

arxeoloji 

bağ-park, 

monumental 

və xatirə 

abidələri 

dekorativ, 

tətbiqi 


sənət 

abidələri 2 27  -  97 9  7  16  


29

 

 11.4.Sosial təminat 

2009-cu ildə Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə 7067 nəfərə sosial müavinət 

təyin olunmuşdur. 

Şəkil 31. 2010-cu ildə Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda təyin olunmuş sosial 

müavinətlər 

 

2010-cu ilin əvvəlinə  Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə 26227 nəfər 

pensiyaçıya orta aylıq 107.29  manat təqaüd təyin olunmuşdur. Bu pensiyaçılardan 

8.3 %-i işləyir. Şəkil 32. 2010-cu il və 2011-ci ilin əvvəlinə Kəlbəcər-Laçın iqtisadi 

rayonunda pensiyaçıların sayı, nəfər 

 

Qeyd edək ki, bir nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı sosial yardımın məbləği 

20,18 manat olmaqla  4564 ailə üzvünə verilmişdir. 

 30

 

  

11.5.Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 

Şəkil 33. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə qeydə alınmış cinayət hadisələri 

 


31

 

  

TƏDQİQAT QRUPU 

 

Məsul icraçı: Nurəddin Eynullayev 

İcraçılar:       Mətanət Rəsulova 

                       Elnur Ələkbərov 

                       Fuad Məmmədov 

                       Pərvin Hüseynova 

                       Gülnar Nuhiyeva 

  Yüklə 4,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə