Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya və jurnalistika fakültəsindəYüklə 21,27 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü21,27 Kb.
#42876

Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya və jurnalistika fakültəsində

Dilçiliyə giriş” fənni üzrə dövlət imtahanSualları

 1. “Dilçiliyə giriş” fənninin obyekti, predmeti, məqsəd və vəzifələri

 2. Fənnin əsas tədqiqat metodları (müqayisəli, müqayisəli-tarixi, tipoloji, deksriptiv, riyazi-statistik və s.)

 3. Dilçiliyin başqa elmlərlə (fəlsəfə, ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, fiziologiya, informasiya nəzəriyyəsi, riyaziyyat, semiotika, psixologiya, sosiologiya və s.) əlaqəsi

 4. Dilçiliyin sahə və ya şöbələri

 5. Dilin təbiəti və mahiyyəti haqqında

 6. Dilin funksiyaları: kommunikativ, koqnitiv (idrakı), nominativ, ekspressiv-emotiv və s.

 7. Dilin mənşəyinə dair nəzəriyyələr: səs təqlidi, nida, sosial razılaşma, əmək nəzəriyyəsi və s.

 8. Qədim dilçilik məktəbləri: Hind-çin, yunan-roma və ərəb dilçilikləri

 9. Por-Royal qrammatikası (K.Lanslo, A.Arno)

 10. Tarixi-müqayisəli dilçilik məktəbi (H.Paul, F.Bopp, Y.Qrimm, R.Rask, A.X.Vostokov, M.Kaşğari).

 11. Sosioloji dilçilik (F. de Sössür)

 12. Strukturalizm cərəyanı və əsas struktur dilçilik məktəbləri: Praqa funksional dilçiliyi, Danimarka qlossematikası və Amerika deskriptivizmi

 13. Dil işarələr sistemi kimi

 14. Sistem-struktur anlayışları haqqında

 15. F. de Sössürün dixotomiyası: dil-nitq (danışıq), daxili-xarici dilçilik, diaxron-sinxron dilçilik, dil vahidləri arasında sintaqmatik-paradiqmatik münasibətlər

 16. Dil səviyyələri (fonoloji, morfoloji, leksik, sintaktik) və səviyyələrarası əlaqələrin xarakteri

 17. Fonetika və fonologiya. Fonologiya fonetikanın tərkib hissəsi kimi

 18. Fonem nəzəriyyəsinin tarixinə dair

 19. Sinharmonizm (ahəng qanunu)

 20. Morfem nəzəriyyəsi. Morfem elementar mənalı dil vahidi kimi

 21. Morfonologiya

 22. Sinonimlik, antonimlik və çoxmənalılıq (polisemiya)

 23. Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsinin mənbə və yolları

 24. Frazeologiya. Frazemlərin növləri: frazeoloji birləşmələr, frazeoloji uyuşmalar, frazeoloji qovuşmalar və frazeoloji ifadələr

 25. Söz birləşməsi və cümlə (cümlə-söyləm münasibətləri)

 26. Sintaqm anlayışı: cümlənin sintaqmatik üzvlənməsi

 27. Dillərarası əlaqələr: divergensiya və konvergensiya

 28. Linqvistik tipologiya: dil universaliləri

 29. Dillərin genealoji təsnifi

 30. Dillərin tipoloji (morfoloji) təsnifi

 31. Dillərin areal və funksional (sosioloji) təsnifatı

 32. Dil ailələri və dil tiplər

 33. Bilinqvizm məsələləri

 34. Yazı, inkişaf mərhələləri və onun əsas növləri

 35. Əlifba və onun növləri

 36. Orfoqrafiya. Orfoqrafiya prinsipləri

 37. Təbii və süni dillər

 38. Əsas və köməkçi sözlər

 39. Arxaizm və tarixizmlər

 40. Neologizmlər və internasionalizmlər (beynəlmiləl)

 41. Qrammatik kateqoriyalar və qrammatik vasitələr

 42. Konversiya və onun söz yaradıcılığında rolu

 43. Picin və kreol dillər

 44. Beynəlxalq və regional dillər

 45. Omonim, omofon, omoqraf və omoformalar

 46. Tətbiqi dilçiliyin sahələri: dilöyrətmə, tərcümə, lüğətçilik, əlifba, kompüter dilçiliyi

 47. Dillərin morfoloji tipləri: kök, aqqlütinativ, flektiv və inkorporlaşan dillər

 48. Leksikoqrafiya (lüğətçilik). Lüğətlərin növləri

 49. Cümlənin (söyləmin) kommunikativ tipləri (nəqli, sual, əmr)

 50. Ədəbi dil və dialekt. Ədəbi dil və milli dil variantları

Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri f.e.d., prof. A.Y.Məmmədov
Yüklə 21,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə