Azctm mövzu: Aşağıdakı ifadələrə uyğun gələn sıranı müəyyənləşdirin. I. Kurikulum II. Standart III. HədəflərYüklə 0,51 Mb.
səhifə1/6
tarix14.10.2017
ölçüsü0,51 Mb.
#4625
  1   2   3   4   5   6

AzCTM

1. Mövzu:

1. Aşağıdakı ifadələrə uyğun gələn sıranı müəyyənləşdirin.

I. Kurikulum

II. Standart

III. Hədəflər

1 - Təlim nəticələri

2 - Sənədlər toplusu

3 - Məkan

A) I - 2, II - 3, III - 1

B) III - 2, I - 3, II - 1

C) II - 3, III - 2, I - 1

D) III - 1, I - 3, II - 2

E) II - 1, III - 3, I - 2

2. Məktəb coğrafiyasının müasir problemlərini aid olan ifadələri seçin.

1 - müəllim problemi

2 - məzmun problemi

3 - təlim vasitəsi problemi

4 - meydança problemi

5 - sinif problemi

6 - İKT problemi

A) 2, 3, 6

B) 1, 2, 5

C) 2, 5, 6

D) 1, 4, 3

E) 6, 5, 4

3. “Əsas standart” və ! Alt - standart”a aid olan sözlərin ardıcıl sırasını müəyyən edin.

1 - Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır

2 - Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

3 - Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir

4 - Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir

5 - Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır

6 - Təhsilin məzmun komponentlərinin bir - biri ilə və həyatla sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir

A) 3, 4 və 1, 5

B) 3, 5 və 1, 4

C) 2, 1 və 5, 6

D) 4, 6 və 2, 3

E) 6, 1 və , 5, 2

4. Fəal təlimin prinsiplərinə aid olan ifadələri seçin.

1 - Müəllimə yönəldilmiş təlim

2 - Şagirdə yönəldilmiş təlim

3 - Təhsilə yönələn təlim

4 - İnkişafetdirici təlim

5 - Qarşılıqlı yardım

6 - Əməkdaşlıq

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 4, 5, 6

D) 1, 5, 6

E) 2, 3, 4

5. Diaqnostik qiymətləndirmə nə zaman aparıla bilər? Uyğun gələn ifadələri seçin.

1 - bölmənin sonunda

2 - tədris vahidinin əvvəlində

3 - tədris ilinin sonunda

4 - şagird məktəbi dəyişdikdə

5 - dərs ilinin əvvəlində

6 - rübün sonunda

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 5

C) 1, 3, 6

D) 2, 5, 6

E) 4, 3, 2

6. Fəal təlimin iş formaları hansılardır:

A) fərdi, cütlərlə, qruplarla

B) bütün siniflə, qruplarla

C) dərs, ekskursiya, dərnək

D) kabinetdə, meydançada, məktəbdə

E) fərdi, qrup, dəstə

7. Fərdi təlimdə qrup ilə işin mahiyyəti ibarətdir:

A) bütün qrupların eyni vaxtda eyni tədris materialı üzərində işləməsi

B) qrupda hər bir şagird müxtəlif iş görür

C) qrup daxilində müxtəlif mövzu və suallar qoyulur

D) qruplar müxtəlif biliyə malik şagirdlərdən təşkil olunur

E) qruplar müxtəlif sinif şagirdlərindən təşkil olunur

8. Fərdi təlimdə qrup ilə işin mahiyyəti ibarətdir:

A) bütün qruplar ümumi mövzu ətrafında müxtəlif tədris materialları ilə işləyirlər

B) qrupda hər bir şagird müxtəlif iş görür

C) qrup daxilində müxtəlif mövzu və suallar qoyulur

D) qruplar müxtəlif biliyə malik şagirdlərdən təşkil olunur

E) qruplar müxtəlif sinif şagirdlərindən təşkil olunur

9. Fəal təlimdə qrup ilə işin mahiyyəti ibarətdir:

A) eyni material üzərində qruplar növbə ilə işləyirlər

B) qrupda hər bir şagird müxtəlif iş görür

C) qrup daxilində müxtəlif mövzu və suallar qoyulur

D) qruplar müxtəlif biliyə malik şagirdlərdən təşkil olunur

E) qruplar müxtəlif sinif şagirdlərindən təşkil olunur

10. Təlim prosesinin induktiv yolu imkan vermir:

A) coğrafiya təlimində qanunauyğunluq, səbəb nəticə əlaqələrinin öyrənilməsinə

B) təlim prosesinin fərdiləşdirilməsinə və differensiyasına

C) coğrafiya təlimində diyarşünaslıq materialının geniş tətbiqinə

D) təlim prosesində müsahibə metodunun tətbiqinə

E) təlim prosesində əyani vəsaitlərin tətbiqinə

11. Təlimin deduktiv yoluna müvafiq gəlir:

A) şagirdlər coğrafi anlayışla tanış olur, sonra onun xüsusiyyətlərini aşkar edirlər.

B) şagirdlər məhəldəki coğrafi obyektlərlə tanış olub sonra coğrafi anlayışlar

formalaşdırılırC) şagirdlərin fərdi və qrup halında çalışmaları

D) şagirdlərin riyazi hesablamalar aparması

E) şagirlər coğrafi adların mənşəyini müəyyən edirlər

12. Təlimin induktiv yoluna müvafiq gəlir:

A) şagirdlər məhəldəki coğrafi obyektlərlə tanış olduqdan sonra coğrafi anlayışlar formalaşdırılır

B) şagirdlər coğrafi anlayışlarla tanış olub, sonra onun xüsusiyyətlərini aşkar edirlər

C) şagirdlər coğrafi qanunauyğunluqları, səbəb nəticə əlaqələrini riyazi hesablamalarla sübut edirlər

D) müşahidə və təcrübələrin aparılması

E) evrestik və katexizis müsahibəsinin aparılması

13. Təlimin induktiv yolu üçün xarakterikdir:

A) obyekt və hadisələrin bilavasitə müşahidə edilməsi və öyrənilməsi

B) obyekt və hadisələrin xəritədə göstərilməsi

C) coğrafi anlayışlarla tanış olub, sonra onun xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

D) evrestik və katexizis müsahibəsinin aparılması

E) ümumi anlayışlardan xüsusi anlayışlara gedən yol

14. Təlim metodlarının təsnifatı aparılır:

1 - Bilik mənbələrinə görə

2 - Praktik və müstəqil işlərin növünə görə

3 - Xəritə və atlasda aparılan işlərə görə

4 - Şagirdlərin dərketmə qabiliyyətlərinə görə

5 - Dərs tipləri və ekskursiyalara görə

A) 1, 4

B) 2, 5

C) 3, 5

D) 1, 2

E) 2, 4

15. Xəzər ətrafı ölkələrə aiddir.

A) Azərbaycan, Qazaxstan, İran

B) RF, Turkmənistan, Tacikistan

C) RF, İran, İraq

D) Azərbaycan, Özbəkistan, RF

E) Qazaxstan, İran, Türkiyə

16. İzahlı əyanı, repreduktiv metodlar hansı təlim metodları qrupuna aiddir:

A) dərketmə qabiliyyətinə görə

B) bilik mənbələrinə görə

C) tədqiqat aparılmasına görə

D) xəritə, atlas və əyani vəsaitlərlə işə görə

E) müstəqillik və fəallığın təşkilinə görə

17. İzahlı əyani təlim metodunun mahiyyəti ibarətdir:

A) şagirdlərin biliklərin hazır şəkildə mənimsəmələrindən

B) şagirdlərin bilik və bacarıqlarını nümunə əsasında yeni tədris situasiyasına tətbiq etmələrinə

C) şagirdlərə problemin həlli yollarını nümunə əsasında öyrədilməsindən

D) şagirdlərin tədricən yaradıcı fəaliyyətə qoşulmasından

E) evrestik və katexizis müsahibəsinin təşkilindən

18. Şagirdlərin bilikləri hazır şəkildə mənimsəmələri hansı təlim metodunun

tətbiqini tələb edir:

A) izahlı - əyani

B) repreduktiv

C) qismən axtarış

D) tədqiqat

E) müsahibə

19. Şagirdlərin bilik və bacarıqlarını nümunə əsasında yeni tədris situasiyasına

tətbiq etmələri hansı təlim metodunun tətbiqini tələb edir:

A) repreduktiv

B) izahlı - əyani

C) qismən axtarış

D) problemli şərh

E) tədqiqat

20. Repreduktiv təlim metodunun mahiyyəti ibarətdir:

A) şagirdlərin bilik və bacarıqlarını nümunə əsasında yeni tədris situasiyasına tətbiq olunmasından

B) şagirdlərin bilikləri hazır şəkildə mənimsəmələrindən

C) şagirdlərə problemin həlli yollarının nümunə əsasında öyrədilməsindən

D) şagirdlərin tədricən yaradıcı fəaliyyətə cəlb edilməsindən

E) əyani vəsaitlərlə işin təşkili və praktik işlərin aparılmasından

2. Mövzu:

1. Aşağıdakı ifadələrə aid olan sözləri seçin.

I - Kurikulum

II - Dərs

III - Standart

1 - İbrət almaq

2 - Bilik

3 - Sənədlər toplusu

A) I - 3, II - 1, III - 2

B) I - 2, II - 3, III - 1

C) II - 2, I - 1, III - 3

D) III - 1, I - 2, II - 3

E) II - 3, III - 1, II - 2

2. CTM - in cavab verməli olduğu sualları seçin.

1 - kimi öyrətmək?

2 - nəyi öyrətmək?

3 - necə öyrətmək?

4 - harda öyrətmək?

5 - nə vaxt öyrətmək?

A) 2, 3

B) 1, 3

C) 4, 2

D) 5, 3

E) 3, 4

3. Fəal təlimin prinsiplərinə aid olan ifadələri seçin.

1 - İnkişafetdirici təlim

2 - Qabaqcıl təlim

3 - Əməkdaşlıq təlimi

4 - Qrup təlimi

5 - Sinif təlimi

6 - Məktəb təlimi

A) 1, 2, 4

B) 3, 2, 5

C) 4, 5, 6

D) 4, 1, 3

E) 2, 3, 6

4. Müasir müəllimə lazım gələn əsas xarakterik xüsusiyyətləri seçin.

1 - dil qabiliyyəti

2 - mədəniyyət

3 - metodiki bacarıq

4 - elmi səviyyə

5 - sosial vəziyyət

6 - pedaqoji bacarıq

A) 3, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 1, 5, 6

D) 2, 4, 3

E) 4, 5, 6

5. Şagirdlərə problemin həlli yollarını nümunə əsasında öyrənilməsi hansı təlim

metoduna uyğun gəlir:

A) problemli şərh

B) repreduktiv

C) izahlı əyani

D) tədqiqat

E) müşahidə və təcrübələr

6. Şagirdlərin tədricən yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulması hansı təlim metoduna

uyğun gəlir:

A) qismən axtarış

B) tədqiqat

C) repreduktiv

D) izahlı - əyani

E) izah

7. Natural əyani vəsaitlərinə aiddir:

1 - faydalı qazıntıların kolleksiyası

2 - modellər

3 - herbarilər

4 - suxur və mineralların kolleksiyası

5 - şəkillər

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 3, 4, 5

8. Coğrafi obyekt və hadisələrin təsviri verilən əyani vəsaitlərə aiddir.

1 - modellər

2 - kolleksiyalar

3 - herbarilər

4 - diafilm və kinofilmlər

5 - şəkil

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 4

9. Obyekt və hadisələrin şərti işarələr və simvollarla təsvir edildiyi əyani vəsaitlərə aiddir:

1 - dərslik

2 - iş dəftəri

3 - şəkil və fotolar

4 - qrafik və diaqramlar

5 - modellər

6 - kartoqrafik vasitələr

7 – herbarilər

A) 1, 2, 4, 6

B) 3, 5, 6, 7

C) 1, 2, 3, 5

D) 2, 4, 5, 7

E) 1, 4. 5, 6

10. Obyekt və hadisələrin təhlili, ölçülməsi və müşahidəsi məqsədi istifadə

edilən əyani vəsaitlərə aiddir:

1 - nivelir

2 - xəritə, atlas

3 - barometr

4 - modellər

5 - herbari

A) 1, 3

B) 2, 4

C) 3, 5

D) 2, 5

E) 1, 4

11. Natural əyani vəsaitlərə aiddir:

A) kolleksiyalar, herbarilər

B) modellər, xəritələr

C) qrafiklər, diaqramlar

D) xəritə, maketlər

E) kolleksiyalar, atlaslar

12. Natural coğrafi obyekt və hadisələrin təsviri verilən əyani vəsaitlərə aiddir

A) modellər, şəkillər, kinofilmlər

B) fotoşəkillər, herbarilər, xəritələr

C) kolleksiyalar, herbarilər, xəritələr

D) kinofilmlər, herbarilər, maketlər

E) cədvəllər, xəritələr, dərsliklər

13. Obyekt və hadisələrin şərti işarə və simvollarla təsvir edildiyi əyani vəsaitlərə aiddir:

A) dərslik, xəritə, qrafik və diaqramlar

B) atlas, modellər, maketlər

C) iş dəftəri, cədvəllər, herbarilər

D) texniki vəsaitlər, qlobus

E) xəritə, qlobus, modellər

14. Kolleksiya və herbarilər hansı əyani vəsaitlər qrupuna aiddirlər?

A) natural obyektlər

B) şərti işarə və simvollarla təsvir edildiyi

C) natural obyekt və hadisələrin təsvirinin verildiyi

D) tematik

E) statistik

15. Modellər, şəkil və kinofilmlər hansı əyani vəsaitlər qrupuna aid edilir:

A) natural obyekt və hadisələrin təsvirinin verildiyi

B) natural obyektlər

C) obyekt və hadisələrin şərti işarə və simvollarla təsvir edildiyi

D) obyekt və hadisələrin təhlili və ölçülməsi üçün istifadə edilən

E) statistik və dinamik

16. Dərslik, xəritə, diaqramm və qrafiklər hansı əyani vəsaitlər qrupuna aid edilir:

A) obyekt və hadisələrin şərti işarə və simvollarla təsvir edildiyi

B) natural əyani vəsaitlər

C) obyekt və hadisələrin təsvirinin verildiyi

D) obyekt və hadisələrin təhlili və ölçülməsi üçün istifadə edilən

E) texniki və statistik

17. Model və kolleksiya müvafiq olaraq hansı əyani vəsaitlər qrupuna daxildirlər:

A) natural obyektə və hadisələrin təsvirinin verildiyi

B) natural obyekt və hadisələrin təsvirinin verildiyi

C) natural obyekt və hadisələrin şərti işarə və simvollarla verildiyi

D) obyekt və hadisələrin təsvirinin verildiyi tematik

E) tematik və statistik

18. Xəritəni «başa düşmək» nə deməkdir?

A) şərti işarələri bilərək ondan istifadə etmək

B) xəritənin köməyi ilə ərazinin coğrafi xüsusiyyətləri haqda nəticə çıxarmaq

C) xəritədəki coğrafi obyektləri yadda saxlayıb təsəvvür etmək

D) müxtəlif məzmunlu xəritələrin əsasında yeni biliklər əldə etmək

E) xəritə əsasında coğrafi qanunauyğunluqları başa düşmək

19. «Xəritəni oxumaq» nə deməkdir?

A) xəritənin köməyi ilə ərazinin coğrafi xüsusiyyətləri haqqında nəticələr çıxartmaq

B) şərti işarələri bilərək onlardan istifadə etmək

C) xəritədəki coğrafi obyektləri yadda saxlayıb təsəvvür etmək

D) müxtəlif məzmunlu xəritələr əsasında yeni biliklər almaq

E) xəritədəki coğrafi obyektlərin koordinatların təyini

20. «Xəritəni bilmək» nə deməkdir?

A) xəritədəki coğrafi obyektləri yadda saxlayıb, təsəvvür etmək

B) şərti işarələri bilərək ondan istifadə etmək

C) xəritənin köməyi ilə ərazinin coğrafi xüsusiyyətləri haqda nəticələr çıxartmaq

D) müxtəlif əzmunlu xəritələr əsasında yeni biliklər almaq

E) coğrafi obyektlərin yerlərinin bilinməsi

3. Mövzu:

1.Aşağıdakı ifadələrə aid olan sözləri seçin.

I - Standart

II - Dərs

1 - bilik

2 - ibrət

3 - fəaliyyət

4 - cəza

A) I - 1, 3, II - 2, 4

B) I - 1, 2, II - 4, 3

C) I - 2, 3, II - 4, 3

D) I - 2, 4, II - 1, 3

E) I - 1, 4, II - 1, 3

2. CTM elminin həll etməli olduğu müasir problemlərini seçin.

1 - ixtisaslı kadr çatışmamazlığı

2 - yeni coğrafiya dərsliyi yazmaq

3 - öyrətməyi öyrənməyin müasir üsulunu tapmaq

4 - dünya təcrübəsinin öyrənilməsi

5 - təhsildə islahat aparmaq

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 4, 5, 1

D) 4, 2, 1

E) 1, 2, 3

3. Fəal təlimin həyata keçirilməsi üsullarıını seçin.

1 - Şagird əməkdaşlığının yaradılması

2 - Sinfin qruplara bölünməsi

3 - Problemli vəziyyətin yaradılması

4 - Dialoq və əməkdaşlıq şəraiti

5 - Psixoloji dəstək, hörmət və etibar

6 - Qruplara tapşırığın verilməsi

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 6

D) 2, 4, 5

E) 6, 2, 3

4. Şərti işarələri bilərək xəritədən istifadə etmək xəritə haqqında biliklərin hansı

səviyyəsidir?

A) xəritəni «başa düşmək»

B) xəritəni oxumaq

C) xəritəni bilmək

D) xəritəni tutuşdurmaq

E) xəritəni tərtib etmək

5. Xəritənin müqayisəsi (tutuşdurulması) nə deməkdir

A) müxtəlif məzmunlu xəritələr əsasında yeni nəticələr əldə edilməsi

B) müxtəlif məzmunlu eyni miqyaslı xəritələrin oxunması

C) eyni məzmunlu və eyni miqyaslı xəritələrin müqayisəsi

D) eyni məzmunlu və müxtəlif miqyaslı xəritələrin şərti işarələrinin öyrənilməsi

E) eyni məzmunlu xəritələrin əsasında obyektlərin yerləşməsinin təyini

6. Atlasda hansı tematik xəritələr areal üsulu ilə təsvir edilmişdir?

1 - torpaq xəritələri

2 - nəqliyyat xəritəsi

3 - zoocoğrafi xəritələr

4 - fiziki xəritə

5 - maroqrafik xəritə

A) 1, 3

B) 2, 5

C) 1, 5

D) 3, 4

E) 2, 4

7. Xəritənin köməyi ilə ərazinin coğrafi xüsusiyyətləri haqqında nəticələr

çıxarılması xəritə haqqında hansı biliklər səviyyəsidir?

A) «xəritəni oxumaq»

B) xəritəni bilmək

C) xəritəni başa düşmək

D) xəritəni tutuşdurmaq

E) xəritəni tərtib etmək

8. Xəritədəki coğrafi obyektləri yadda saxlayıb təsəvvür etmək xəritə haqqında

hansı biliklər səviyyəsini göstərir?

A) xəritəni bilmək

B) «xəritəni oxumaq»

C) xəritəni başa düşmək

D) xəritəni tutuşdurmaq

E) xəritəni tərtib etmək

9. Atlasın hansı xəritələrində izoxətlər üsulu öz əksini tapmışdır?

A) iqlim xəritəsində

B) kompleks xəritədə

C) geoloji xəritədə

D) nəqliyyat xəritəsində

E) siyasi xəritədə

38. Eyni temperaturlar, təzyiq və yağıntıya malik nöqtələri birləşdirən xətlər

tematik xəritələrdə hansı üsulla təsvir edilmişdir?

A) izoxətlər

B) areal

C) keyfiyyət fonu

D) nöqtələr

E) hərəkət xətləri

10. İzoxətlər üsulu isə təsvir olunan coğrafi hadisə və proseslər hansılardır?

1 - dəniz cərəyanları

2 - izotermlər

3 - yük daşınmaları

4 - küləklərin istiqaməti

5 - nöqtələrin okeandan uzaqlığının göstərilməsi

A) 2, 5

B) 1, 3

C) 3, 4

D) 2, 4

E) 1, 5

11. Mətn xəritələri hansı tədris fuksiyasını yerinə yetirir?

A) məhdud mövzuya həsr olunur, mətndəki materialları tamamlayır

B) yalnız mətndə verilən obyektlər təsvir olunur

C) mətndən əvvəlki bilikləri yada salır

D) mətndən sonrakı biliklərə həsr olunur

E) mətnlə heç bir əlaqəsi olmur

12. Hərəkət xətləri üsulu ilə xəritədə hansı coğrafi hadisələr təsvir olunur?

1 - dəniz cərəyanları

2 - izotermlər

3 - küləklərin istiqaməti

4 - yük daşınmaları

5 - horizontallar

A) 1. 3. 4

B) 2. 3. 5

C) 1. 2. 4

D) 1. 3. 5

E) 2. 4. 5

13. Dəniz cərəyanları, küləklərin istiqaməti tematik xəritələrdə hansı üsulla təsvir


Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə