Avropa surasi avropa müqavilələr seriyası №108Yüklə 74,97 Kb.
tarix22.11.2017
ölçüsü74,97 Kb.
#11362


AVROPA SURASI

Avropa müqavilələr seriyası - № 108
FƏRDİ MƏLUMATLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ QAYDADA İŞLƏNMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR ŞƏXSLƏRİN QORUNMASI HAQQINDA KONVENSİYA

Strasburq, 28.1.1981
Preambula
Bu sənədi imzalayan Avropa Şurasının üzvü olan Dövlətlər,

Avropa Şurasının məqsədinin, onun üzvləri arasında, xüsusilə qanunun aliliyi prinsipinə, habelə insan hüquqları və əsas azadlıqlara hörmətlə yanaşılmasına əsaslanan daha böyük birliyə nail olmaq olduğunu nəzərə alaraq;

Hər bir kəsin hüquq və əsas azadlıqlarının, və xüsusilə də avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən fərdi məlumatların sərhədlər arasında artan axınını nəzərə alaraq şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququnun qorunmasının gücləndirilməsinin məqsədəuyğun olduğunu nəzərə alaraq;

Eyni zamanda sərhədlərdən asılı olmayaraq məlumat azadlığı üzrə öhdəliklərini bir daha təsdiq edərək;

Şəxsi həyatın toxunulmazlığına hörmət və insanlar arasında məlumatın azad yayılması kimi əsas dəyərlərin uzlaşdırılmasının zəruri olduğunu etiraf edərək,

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:


I Fəsil - Ümumi müddəalar

Maddə 1 - Məqsəd
Bu Konvensiyanın məqsədi vətəndaşlığından, yaxud yaşadığı yerdən asılı olmayaraq, hər bir Tərəfin ərazisində hər bir şəxsin hüquq və əsas azadlıqlarına, xüsusilə fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar olaraq şəxsi həyatın toxunulmazlığı ("məlumatların qorunması") hüququna hörmət edilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
Maddə 2 – Anlayışlar
Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün:

a "fərdi məlumat" müəyyən edilən və ya müəyyən edilə bilən fərdə aid istənilən məlumatı bildirir ("məlumat subyekti");

b "avtomatlaşdırılmış məlumat faylı" avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən istənilən məlumat toplusunu bildirir;

c "avtomatlaşdırılmış işlənmə" tam və ya qismən avtomatlaşdırılmış vasitələrlə həyata keçirilən aşağıdakı əməliyyatları əhatə edir: məlumatların saxlanması, bu məlumatlar üzərində məntiqi və/və ya riyazi əməliyyatların aparılması, onların dəyişdirilməsi, pozulması, axtarılması və yaxud yayılması;

d "faylın nəzarətçisi" milli qanunvericiliyə əsasən avtomatlaşdırılmış məlumat faylının məqsədi, fərdi məlumatların hansı kateqoriyalarının saxlanması və onlar üzərində hansı əməliyyatların aparılması barədə qərar vermək səlahiyyətində olan fiziki və ya hüquqi şəxsi, dövlət orqanını, agentlik və ya digər orqanı bildirir.
Maddə 3 - Tətbiq dairəsi
1 Tərəflər bu Konvensiyanın dövlət və özəl sektorda avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarına və fərdi məlumatın avtomatlaşdırılmış işlənməsinə tətbiq edilməsini öz üzərilərinə götürürlər.

2 Hər bir dövlət imzalama zamanı və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədləri saxlanca verərkən, və yaxud sonrakı istənilən vaxt Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış bəyanat vasitəsilə aşağıdakılar barədə bildiriş verə bilər:

a avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının siyahısı təqdim olunacaq müəyyən kateqoriyalarına bu Konvensiyanı tətbiq etməyəcək. Bu siyahıya dövlətdaxili qanunvericiliyə müvafiq olaraq məlumatın qorunması müddəalarına aid olan avtomatlaşdırılmış məlumat fayllarının kateqoriyaları daxil edilmir. Bu səbəbdən, avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının əlavə kateqoriyaları dövlətdaxili qanunvericiliyə müvafiq olaraq məlumatın qorunması müddəalarına aid edildikdə Tərəf yeni bəyanatla bu siyahıya düzəlişlər edir;

b bu Konvensiyanı hüquq subyektliliyinə malik olub-olmamasından asılı olmayaraq şəxslər qrupuna, assosiasiyalara, qurumlara, şirkətlərə, korporasiyalara, bilavasitə və ya dolayısı fərdlərdən ibarət olan hər hansı bir başqa orqanlara aid məlumata tətbiq edəcək;

c bu Konvensiyanı avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməyən fərdi məlumat fayllarına da tətbiq edəcək.

3 Yuxarıda göstərilən 2.b və c yarımbəndlərində nəzərdə tutulan bəyanatlardan hər hansı biri ilə Konvensiyanın tətbiq dairəsini genişləndirmiş istənilən Dövlət qeyd edilən bəyanatda belə genişlənmənin siyahısı təqdim olunacaq fərdi məlumat fayllarının müəyyən kateqoriyalarına tətbiq olunacağı haqqında bildiriş verə bilər.

4 Avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının müəyyən kateqoriyalarını yuxarıda göstərilən 2.a yarımbəndində nəzərdə tutulan bəyanatla istisna edən istənilən Tərəf, Konvensiyanın fərdi məlumat fayllarının bu kateqoriyalarına tətbiqini onları istisna etməyən Tərəfdən tələb edə bilməz.

5 Bundan əlavə, yuxarıda göstərilən 2 b və c yarımbəndlərində nəzərdə tutulan genişləndirmələrdən bu və ya digərini etməyən Tərəf, belə genişləndirmələri edən Tərəfə münasibətdə Konvensiyanın bu məsələlərdə tətbiqini tələb edə bilməz.

6 Bu maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan bəyanatlar, imzalama zamanı və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma haqqında sənədi saxlanca verərkən belə bəyanatları edən Dövlətə münasibətdə Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi andan etibarən və ya belə bəyanatlar istənilən digər vaxtda edilibsə Avropa Şurasının Baş Katibinin bu bəyanatları almasından üç ay sonra qüvvəyə minir. Bu bəyanatlar Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış bildirişlə tam və ya qismən geri götürülə bilər. Geri götürmə belə bildirişin alındığı tarixdən üç ay sonra qüvvəyə minir.
II Fəsil Fərdi məlumatların qorunması üzrə əsas prinsiplər

Maddə 4 - Tərəflərin öhdəlikləri
1 Tərəflərdən hər biri bu fəsildə müəyyən edilən fərdi məlumatların qorunması üzrə əsas prinsipləri həyata keçirmək üçün öz daxili qanunvericiliklərində zəruri tədbirlər görürlər.

2 Bu tədbirlər ən son müddət kimi bu Konvensiyanın həmin Tərəfə münasibətdə qüvvəyə mindiyi vaxtda görülməlidir.


Maddə 5 - Məlumatların keyfiyyəti
Avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən fərdi məlumatlar:

a ədalətli və qanuni qaydada əldə olunur və işlənir;

b müəyyən olunmuş və qanuni məqsədlər üçün saxlanılır və həmin məqsədlərə uyğun olmayan şəkildə istifadə olunmur;

c adekvat, müvafiq olmalı və onların saxlanma məqsədlərindən başqa məqsədlər üçün istifadə olunmur;

d düzgün olur və zəruri olduğu halda yeniləşdirilir;

e məlumatların saxlanma məqsədləri üçün tələb olunan vaxtdan çox olmayaraq məlumat subyektlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verən formada qorunub saxlanılır.


Maddə 6 - Xüsusi məlumat kateqoriyaları
İrqi mənsubiyyəti, siyasi baxışları və ya dini, yaxud digər etiqadları aşkar edən, eləcə də sağlamlıq və cinsi həyatla əlaqədar fərdi məlumatlar yalnız dövlətdaxili qanunvericilik müvafiq təminat verdikdə avtomatlaşdırılmış qaydada işlənə bilər. Bu həmçinin cinayət məsuliyyəti ilə əlaqədar olan fərdi məlumatlara da şamil edilir.
Maddə 7 - Məlumatların təhlükəsizliyi
Avtomatlaşdırılmış məlumat fayllarında saxlanılan fərdi məlumatları təsadüfi və ya icazəsiz məhvdən və ya gözlənilməyən itkidən, eləcə də icazəsiz istifadə, dəyişdirmə və yaxud yayılmadan qorumaq üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülür.
Maddə 8 - Məlumat subyekti üçün əlavə təminat
İstənilən şəxsə aşağıdakı hüquqlar verilir:

a avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat faylının mövcudluğunu, onun əsas məqsədlərini, eləcə də məlumat faylının nəzarətçisi, onun daimi yaşayış yeri və ya iş ünvanı haqqında məlumatı müəyyənləşdirmək;

b müəyyən vaxt ərzində və əlavə vaxt itkisi və ya vəsait xərcinə yol vermədən ona aid fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış məlumat faylında saxlanıb-saxlanmadığının təsdiqini və belə məlumatlar barədə aydın formada məlumat almaq;

c belə məlumatlar bu Konvensiyanın 5 və 6-cı maddələrində müəyyən edilən əsas prinsiplərin qüvvəyə minməsinə imkan verən dövlətdaxili qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olmadan işləndikdə vəziyyətdən asılı olaraq onların düzəldilməsinə və ya silinməsinə nail olmaq;

d bu maddənin b və c bəndlərində qeyd edilən təsdiq və ya, vəziyyətdən asılı olaraq, məlumat, düzəliş və ya silinmə haqqında müraciət yerinə yetirilmədikdə hüquqi müdafiə vasitələrindən istifadə etmək.
Maddə 9 - İstisna və məhdudiyyətlər
1 Bu maddədə müəyyən edilənlərdən başqa bu Konvensiyanın 5, 6 və 8-ci maddələrinin müddəalarından heç bir istisnaya yol verilmir.

2 Bu Konvensiyanın 5, 6 və 8-ci maddələrinin müddəalarından qismən çəkilməyə, Tərəfin qanunlarında belə ləğv etmə nəzərdə tutulduğu və demokratik cəmiyyətdə aşağıdakı maraqlar naminə zərurət yaratdıqda icazə verilir:

a Dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, dövlətin maliyyə maraqlarının qorunması və yaxud cinayətlərin qarşısının alınması;

b məlumat subyektinin və ya başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması.

3 Məlumat subyektlərinin şəxsi həyatının toxunulmazlığı hüququnun pozulması üçün aşkar təhlükə olmadıqda statistika və elmi tədqiqat məqsədləri üçün istifadə olunan avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarına münasibətdə 8-ci Maddənin b, c və d bəndlərində göstərilən hüquqların həyata keçirilməsinə qanunla məhdudiyyətlər qoyula bilər.
Maddə 10 - Sanksiyalar və hüquqi müdafiə vasitələri
Hər bir Tərəf bu fəsildə müəyyən edilən məlumatların qorunması üzrə əsas prinsipləri həyata keçirən dövlətdaxili hüququn müddəalarının pozulması hallarında müvafiq sanksiyalar və hüquqi müdafiə vasitələrini müəyyən etməyi öz üzərinə götürür.
Maddə 11 - Genişləndirilmiş müdafiə
Bu fəslin heç bir müddəası Tərəfin məlumat subyektlərini bu Konvensiyada müəyyən olunduğundan daha geniş şəkildə müdafiə etmək imkanının məhdudlaşdırılması və ya digər şəkildə ona təsir etməsi kimi şərh edilmir.
III Fəsil - Transsərhəd məlumat axınları

Maddə 12 - Transsərhəd fərdi məlumatlar axınları və dövlətdaxili qanunvericilik
1 Aşağıdakı müddəalar vasitələrdən asılı olmayaraq avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən və ya avtomatlaşdırılmış işlənmə üçün nəzərdə tutulan fərdi məlumatların dövlət sərhədlərindən ötürülməsinə münasibətdə tətbiq ediləcək.

2 Yalnız şəxsi həyatın qorunması məqsədilə Tərəf digər Tərəfin ərazisinə gedən transsərhəd fərdi məlumatlar axınlarını qadağan etməyəcək və yaxud buna xüsusi icazə verilməsini tətbiq etməyəcək.

3 Buna baxmayaraq hər bir Tərəf 2-ci bəndin müddəalarının dayandırılması hüququna aşağıdakı hallarda malikdir:

a Digər Tərəfin qaydaları bərabər müdafiəni təmin edən hallar istisna olmaqla, Tərəfin qanunvericiliyi fərdi məlumatların və ya avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat fayllarının xüsusiyyətindən irəli gələrək belə məlumat və faylların müəyyən kateqoriyaları üzrə xüsusi qaydaları əhatə etdikdə;

b Ötürmə onun ərazisindən Konvensiyanın tərəfi olmayan dövlətin ərazisinə, bu bəndin əvvəlində göstərilən Tərəfin qanunvericiliyindən yayınmaqla nəticələnən belə ötürmələrin qarşısını almaq məqsədilə, digər bir Tərəfin ərazisi vasitəsilə həyata keçirildikdə.
IV Fəsil - Qarşılıqlı Yardım

Maddə 13 - Tərəflər arasında əməkdaşlıq
1 Tərəflər bu Konvensiyanın həyata keçirilməsi üçün bir-birinə qarşılıqlı yardımın göstərilməsi barədə razılığa gəlirlər.

2 Bu məqsədlə:

a Tərəflərdən hər biri bir və ya bir neçə orqan təyin edir və onların adı və ünvanı haqqında Avropa Şurasının Baş Katibinə məlumat verir;

b bir orqandan daha çox orqan təyin edən Tərəflər yuxarıdakı yarımbənddə adı çəkilən məlumatda hər bir orqanın səlahiyyətini dəqiqləşdirir.

3 Tərəfin təyin etdiyi orqan digər Tərəfin təyin etdiyi orqanın müraciətinə əsasən aşağıdakıları yerinə yetirir:

a məlumatın qorunması sahəsində özünün qanunları və inzibati təcrübəsi haqqında məlumat verir;

b dövlətdaxili qanunlara müvafiq olaraq və yalnız şəxsi həyatın toxunulmazlığının qorunması məqsədilə avtomatlaşdırılmış qaydada işlənən fərdi məlumatlar istisna olmaqla, ərazisində həyata keçirilən xüsusi avtomatlaşdırılmış işlənmə ilə bağlı faktiki məlumatların verilməsi üçün müvafiq tədbirlər görür.
Maddə 14 - Xaricdə yaşayan məlumat subyektlərinə yardım
1 Hər bir Tərəf xaricdə yaşayan istənilən şəxsin, bu Konvensiyanın 8-ci maddəsində müəyyən edüən prinsiplərin həyata keçirilməsinə yönəlmiş dövlətdaxili qanunvericiliyi ilə verilən hüquqlardan istifadə etməsinə yardım edir.

2 Belə şəxsin digər Tərəfin ərazisində yaşadığı halda, ona həmin Tərəfin təyin etdiyi orqan vasitəsilə öz müraciətini təqdim etmək imkanı verilir.

3 Yardım haqqında müraciətdə bütün zəruri rekvizitlər olmalıdır. Bunlara həmçinin aşağıdakılar da aiddir:

a müraciət edən şəxsin adı, ünvanı və onun şəxsiyyətini müəyyən etməyə imkan verən digər müvafiq təfərrüatlar;

b müraciətin aid olduğu avtomatlaşdırılmış fərdi məlumat faylı və ya onun nəzarətçisi;

c müraciətin məqsədi.


Maddə 15 - Təyin edilmiş orqan tərəfindən göstərilən yardımla bağlı təminat

Digər Tərəfin təyin etdiyi orqandan məlumat alan Tərəfin təyin etdiyi orqan bu yardım haqqında müraciəti müşayiət edən və ya özünün yardım haqqında müraciətinə cavab olaraq aldığı məlumatı yardım haqqında müraciətdə müəyyən olunan məqsədlərdən başqa digər məqsədlər üçün istifadə etmir.

2 Hər bir Tərəf təyin edilmiş orqana mənsub olan və ya onun adından fəaliyyət göstərən şəxslərin belə məlumatın məxfilik və konfidensiallığı ilə bağlı öhdəlik götürməsinə nəzarət edir.

3 Heç bir halda Təyin olunmuş orqana öz iradəsilə və əlaqədar şəxsin birbaşa razılığı olmadan 14-cü maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan xaricdə yaşayan məlumat subyektinin adından müraciət etməyə icazə verilmir.


Maddə 16 - Yardım haqqında müraciətin rəddi
Bu Konvensiyanın 13 və 14-cü maddələrinə müvafiq olaraq yardım haqqında müraciət ünvanlanan təyin edilmiş orqan aşağıdakı hallardan başqa digər hallarda müraciətin icrasından imtina edə bilməz:

a müraciət cavab vermək üçün məsul orqanın məlumatın müdafiəsi sahəsində səlahiyyətlərinə uyğun olmadıqda;

b müraciət bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun olmadıqda;

c müraciətə uyğunluq, təyin edildiyi tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və ya ictimai qaydasına (ordre public) və yaxud bu Tərəfin yurisdiksiyasında olan şəxslərin hüquq və fundamental azadlıqlarına uyğun gəlmədikdə.


Maddə 17 - Yardım göstərilməsi ilə əlaqədar xərclər və prosedurlar
1 Tərəflərin 13-cü maddəyə əsasən bir-birinə göstərdiyi qarşılıqlı yardım və 14-cü maddəyə əsasən xaricdə olan məlumat subyektlərinə göstərdiyi yardım ekspertlər və tərcüməçilər üçün ayrılan xərclər və ödənişlərin qarşılanmasından başqa digər xərc və ödənişlərin ödənilməsini nəzərdə tutmur. Belə xərcləri və ödənişləri yardım üçün müraciət edən orqanı təyin etmiş Tərəf ödəyir.

2 Məlumat subyektindən digər Tərəfin ərizəsində onun adından həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı, həmin Tərəfin sakinləri üçün qanunla nəzərdə tutulmuş xərc və ödənişlərdən başqa xərc və ödənişlərin ödənilməsi tələb edilə bilməz.

3 Yardımla bağlı, xüsusilə istifadə olunacaq forma və prosedurlar, eləcə də dillə bağlı təfərrüatlar əlaqədar Tərəflər arasında birbaşa olaraq müəyyən edilir.
V Fəsil - Məşvərətçi Komitə

Maddə 18 - Komitənin tərkibi
1 Məşvərətçi Komitə bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra yaradılır.

2 Tərəflərin hər biri komitəyə öz nümayəndəsini və onun müavinini təyin edir. Konvensiyanın iştirakçısı olmayan Avropa Şurasının üzvü olan istənilən dövlət komitədə müşahidəçi qismində təmsil olunmaq hüququna malikdir.

3 Məşvərətçi Komitə yekdil qərarla Konvensiyanın iştirakçısı və Avropa Şurasının üzvü olmayan istənilən dövləti ayrı-ayrı iclaslarda müşahidəçi qismində təmsil olunmağa dəvət edə bilər.
Maddə 19 - Komitənin funksiyaları
Məşvərətçi Komitə:

a bu Konvensiyanın tətbiqini asanlaşdırmaq və təkmilləşdirmək üçün təkliflər irəli sürə bilər;

b 21-ci maddəyə uyğun olaraq bu Konvensiyaya düzəlişlər edilməsi barədə təkliflər irəli sürə bilər;

c 21-ci maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq bu Konvensiyaya düzəlişlə əlaqədar hər hansı bir təklif barədə özünün rəyini formalaşdırır;

d Tərəfin müraciəti ilə bu Konvensiyanın tətbiqi ilə əlaqədar hər hansı bir məsələ üzrə öz rəyini bildirə bilər.
Maddə 20 – Prosedur
1 Məşvərətçi Komitə Avropa Şurasının Baş Katibi tərəfindən çağırılır. Komitənin birinci iclası bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra 12 ay müddətində keçirilir. Daha sonra isə Komitə hər iki ildə ən azı bir dəfə və Tərəflərin nümayəndələrinin 1/3 hissəsinin Komitənin iclasını keçirməsini sorğu etdikdə çağırılır.

2 Tərəflərin nümayəndələrinin çoxluğu Məşvərətçi Komitənin iclasının keçirilməsi üçün yetərsay təşkil edir.

3 Hər iclasdan sonra, Məşvərətçi Komitə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə öz işi və Konvensiyanın yerinə yetirilməsi haqqında məruzə təqdim edir.

4 Məşvərətçi Komitə bu Konvensiyanın müddəalarından çıxış etməklə öz Prosedur Qaydalarını tərtib edir.


VI Fəsil - Düzəlişlər

Maddə 21- Düzəlişlər
1 Tərəf, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və ya Məşvərətçi Komitə bu Konvensiyaya düzəlişlərin edilməsini təklif edə bilər.

2 Avropa Şurasının Baş Katibi düzəliş barədə istənilən təklif haqqında Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə, eləcə də Avropa Şurasının üzvü olmayan və 23-cü maddənin müddəalarına əsasən bu Konvensiyaya qoşulan və yaxud qoşulmaq barədə təklif alan istənilən dövlətə məlumat verir.

3 Bundan əlavə, Tərəfin və ya Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin təklif etdiyi istənilən düzəliş Məşvərətçi Komitəyə göndərilir. Məşvərətçi Komitə təklif edilən düzəlişlə bağlı öz rəyini Nazirlər Komitəsinə təqdim edir.

4 Nazirlər Komitəsi təklif edilən düzəlişi və Məşvərətçi Komitə tərəfindən təqdim edilən rəyi nəzərdən keçirir və düzəlişi təsdiq edə bilər.

5 Bu Maddənin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq Nazirlər Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş hər hansı düzəlişin mətni qəbul edilmək üçün Tərəflərə göndərilir.

6 Bu Maddənin 4-cü bəndinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş istənilən düzəliş, bütün Tərəflərin onun qəbul edilməsi haqqında Baş Katibə məlumat verməsindən sonra gələn otuzuncu gün qüvvəyə minir.


VII Fəsil - Yekun müddəalar

Maddə 22 - Qüvvəyə minmə
1 Bu Konvensiya Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıqdır. Konvensiya ratifikasiya, qəbul və ya təsdiq edilməlidir. Ratifikasiya, qəbuletmə və ya təsdiqetmə haqqında sənədlər Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanca verilir.

2 Bu Konvensiya əvvəlki bəndin müddəalarına əsasən Avropa Şurasının üzvü olan beş dövlətin Konvensiyanın məcburiliyinə razılığını ifadə etdiyi tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.

3 Sonradan Konvensiyanın məcburiliyinə razılığını ifadə edən Avropa Şurasının üzvü olan dövlətilərə münasibətdə Konvensiya ratifikasiya, qəbuletmə və təsdiqetmə haqqında sənədin saxlanca verildiyi tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.
Maddə 23 - Avropa Şurasının üzvü olmayan dövlətlərin qoşulması
1 Bu Konvensiya qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Avropa Şurasının üzvü olmayan istənilən dövləti Avropa Şurasının Nizamnaməsinin 20-ci maddəsinin d bəndində nəzərdə tutulan səs çoxluğu və Komitədə təmsil olunan razılığa gələn Tərəflərin nümayəndələrinin yekdil səsi ilə qəbul olunan qərar əsasında Konvensiyaya qoşulmağa dəvət edə bilər.

2 Hər hansı qoşulan dövlətə münasibətdə Konvensiya qoşulma haqqında sənədin Avropa Şurasının Baş Katibinə saxlanca verildiyi tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.


Maddə 24 - Ərazi ilə bağlı müddəalar
1 İstənilən Dövlət imzalama zamanı və ya ratifikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və qoşulma haqqında sənədi saxlanca verərkən, bu Konvensiyanın tətbiq ediləcəyi ərazi və ya əraziləri müəyyən edə bilər.

2 İstənilən Dövlət istənilən sonrakı tarixdə Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış bəyanatla bu Konvensiyanın tətbiqini həmin bəyanatda qeyd olunan istənilən əraziyə genişləndirə bilər. Belə əraziyə münasibətdə Konvensiya Baş Katibin belə bəyanatı aldığı tarixdən hesablanan üç aylıq müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.

3 Əvvəlki iki bəndə əsasən edilən hər hansı bəyanat, həmin bəyanatda qeyd olunan istənilən əraziyə münasibətdə, Baş Katibə bildiriş ünvanlanması ilə geri götürülə bilər. Geri götürmə baş katibin belə bildirişi aldığı tarixdən hesablanan altı aylıq müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvə minir.
Maddə 25 - Qeyd-şərtlər
Bu Konvensiyanın müddəalarına münasibətdə heç bir qeyd-şərt edilə bilməz.
Maddə 26 – Denonsasiya
1 İstənilən Tərəf Avropa Şurasının Baş Katibinə ünvanlanmış bildiriş vasitəsilə bu Konvensiyanı istənilən vaxt denonsasiya edə bilər.

2 Belə denonsasiya Baş Katibin bildirişi aldığı tarixdən hesablanan altı aylıq müddətin başa çatmasından sonra gələn ayın birinci günü qüvvəyə minir.


Maddə 27 - Bildirişlər
Avropa Şurasının Baş Katibi Avropa Şurasının üzvü olan dövlətləri və bu Konvensiyaya qoşulan istənilən dövləti aşağıdakılar haqqında xəbərdar edir:

a hər hansı imzalama;

b ratifikasiya, təsdiqetmə, qəbuletmə və ya qoşulma haqqında sənədin saxlanca verilməsi;

c 22, 23 və 24-cü maddələrə müvafiq olaraq bu Konvensiyanın qüvvəyə mindiyi hər hansı tarix;

d bu Konvensiyaya aid olan istənilən digər akt, bildiriş və ya məlumatlar.

Bunun təsdiqi olaraq, aşağıda imzaları qeyd edilmiş, müvafiq qaydada səlahiyyətləndirilmiş şəxslər bu Konvensiyanı imzalamışlar.Strasburq şəhərində 1981-ci il yanvarın 28-də ingilis və fransız dillərində bir nüsxədə imzalanmışdır, hər iki mətn bərabər autentikdir və Avropa Şurasının arxivinə saxlanca verilir. Avropa Şurasının Baş Katibi təsdiq olunmuş surətləri Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə və bu Konvensiyaya qoşulmağa dəvət olunmuş istənilən Dövlətə göndərir.
Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "a" yarımbəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "a" yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət sirrinə aid edilən, fiziki şəxslər tərəfindən müstəsna olaraq şəxsi və ailə ehtiyacları üçün emal olunan fərdi məlumatlar kateqoriyalarına Konvensiyanın müddəaları tətbiq olunmayacaqdır.


Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "c" yarımbəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 3-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "c" yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq, avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməyən fərdi məlumatlara Konvensiyanın müddəaları tətbiq olunacaqdır.

Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiyanın 13-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "a" yarımbəndi üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Konvensiyanın 13-cü maddəsinin 2-ci bəndinin "a" yarımbəndinin müddəalarına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında fərdi məlumatların qorunması sahəsində qanunvericilik və inzibati təcrübə haqqında məlumatın verilməsi, faktiki informasiyanın təqdim edilməsi üzrə səlahiyyətli orqan qismində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi müəyyən olunur (Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin ünvanı: AZ1073, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti, 1).
Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiya üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində Konvensiyanın müddəalarının həyata keçirilməsinə həmin ərazilər işğaldan azad olunanadək və işğalın nəticələri tam aradan qaldırılanadək təminat vermək iqtidarında deyildir.

Azərbaycan Respublikasının "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında" Konvensiya üzrə
BƏYANATI
Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən bu Konvensiyanın müddəalarından irəli gələn hüquq və öhdəliklər Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir.

Yüklə 74,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə