Allah tarafından gönderilir. Allah tarafından gönderilirYüklə 2,04 Mb.
tarix30.10.2018
ölçüsü2,04 Mb.
#76392

Allah tarafından gönderilir.

 • Allah tarafından gönderilir.

 • Peygamberler yoluyla açıklanır.

 • İnsanların her iki dünyada mutluluğunu amaçlar.

 • Akıllı insanları sorumlu tutar.

 • Uyulması gereken kurallar ve öğütler içerir.

 • Temel ve doğru bilgi kaynaklarına sahiptir.Son dindir.

 • Son dindir.

 • Kıyamete kadar korunacaktır.

 • Kitabı Kur’an’dır ve temel kaynaktır.

 • Peygamberi Hz.Muhammed’dir ve son Peygamberdir.

 • Akıl ve ilim dinidir.

 • Şu an yeryüzünün tek geçerli dinidir.Dinimizin yazılı 2 tane temel kaynağı vardır. Biz İslam Dinini bu temel kaynaklara bakarak anlarız. Dini sorularımızı bu 2 temel kaynak ile çözümlemeye çalışırız. Bunlar:

 • Dinimizin yazılı 2 tane temel kaynağı vardır. Biz İslam Dinini bu temel kaynaklara bakarak anlarız. Dini sorularımızı bu 2 temel kaynak ile çözümlemeye çalışırız. Bunlar:

 • Allah’ın Kitabı Kur’an ve

 • Hz.Muhammed’in hayatı ve sözleri.

 • Biz bu 2 kaynağa kısaca Kur’an ve Sünnet diyoruz.Peygamberimiz hayatta iken herhangi bir konuda açıklama isteyen, sorusu olan insanlar direk olarak ona soruyorlar ve kesin cevaplar alabiliyorlardı.

 • Peygamberimiz hayatta iken herhangi bir konuda açıklama isteyen, sorusu olan insanlar direk olarak ona soruyorlar ve kesin cevaplar alabiliyorlardı.

 • Peygamberimizin vefatından sonra ise; İslam’ın geniş coğrafyaya ve çeşitli kültür ortamlarına yayılması sonucu bazı yeni meseleler hakkında Müslüman bilginler, bulundukları ortamlardan ve konumlardan etkilenerek farklı dini görüşler ortaya koymaya başlamışlardır.

İnsanların bilgi ve anlama

 • İnsanların bilgi ve anlama

 • düzeylerindeki farklılıklar

 • Psikolojik şartlar

 • Sosyal şartlar

 • Ekonomik şartlar

 • Kültür farklılığı

 • Toplumların eski inanç

 • ve yaşayışlarının yeni din üzerindeki etkileriÇünkü İslam dini insan düşüncesini donuklaştırmamış, bir çok konuda değişik yöntemlerle kendi meselelerini çözmeleri konusunda insana yetki ve özgürlük alanı vermiştir.

 • Çünkü İslam dini insan düşüncesini donuklaştırmamış, bir çok konuda değişik yöntemlerle kendi meselelerini çözmeleri konusunda insana yetki ve özgürlük alanı vermiştir.

 • Kur’an ve Sünnete apaçık aykırı olmaması kaydıyla yeni fikir, çözüm ve anlayışlar dini hayatın gelişimine ve zenginleşmesine de katkı sağlayacaktır.Farklı insanların ve toplumların içinde bulundukları farklılıklar nedeniyle sahip oldukları değişik din anlayışlarına saygı duymak gerekir. Değişik yorumlara uygun olan konularda dini herkesin bizim gibi anlamasını bekleyemeyiz.

 • Farklı insanların ve toplumların içinde bulundukları farklılıklar nedeniyle sahip oldukları değişik din anlayışlarına saygı duymak gerekir. Değişik yorumlara uygun olan konularda dini herkesin bizim gibi anlamasını bekleyemeyiz.

 • Ancak şu var ki din anlayışındaki farklılıklar dinin son derece açık ve kolay anlaşılır gerçekleriyle çelişmemelidir.

 • İnsanlar din anlayışlarını birbirleriyle konuşarak karşılaştırıp en doğru din anlayışına ve inancına sahip olma konusunda gayret göstermelidirler.İnsanların din anlayışları dinin bizzat kendisi değildir.

 • İnsanların din anlayışları dinin bizzat kendisi değildir.

 • Din orjinaldir ve dosdoğrudur. Onu yanlış anlamak ve değerlendirmek dinden kaynaklanan bir sorun olamaz.

 • İnsanların din anlayışları ise yanlış ya da eksik olabilir. Bu durum insana ait bir sorumluluktur.

 • Dinde ölçü belli bir zümrenin yaşam biçimine endekslenemez. Ölçü her zaman Kur’an ve Sünnettir. • “Ümmetimin görüş farklılığında rahmet (iyilik) vardır.”

 • Lütfen bu hadisi konumuz açısından değerlendiriniz. • "Müslümanların güzel gördüğü bir şey, Allah yanında da güzeldir,"

 • Bu hadisten 2 sonuç çıkarılabilir:

 • Allah ve Rasulü Müslümanların ortak kabullerine değer vermektedirler.

 • Ortak akıl ve sağduyu, insanları doğru din anlayışına götürür. Din anlayışlarındaki farklılıkları zaman zaman yeniden değerlendirmek ve ortak aklın ve sağduyunun sesine de kulak vermek gerekir. Çünkü iyi insanlar, fenalık ve yanlış üzerinde ortak fikir sahibi olmazlar."Ümmetim yanlışlık üzerinde birlik olmaz.“

 • "Ümmetim yanlışlık üzerinde birlik olmaz.“

 • HadisPeygamberimiz kendisine gelen ve “Cennete nasıl girebilirim?” diyen bir kişiye

 • Peygamberimiz kendisine gelen ve “Cennete nasıl girebilirim?” diyen bir kişiye

 • - “Namaz kıl” demiş,

 • aynı soruyu soran bir başkasına ise:

 • -”Sadaka ver” cevabını vermiştir.

 • Siz Peygamberimizin bu tavrını nasıl yorumluyorsunuz? Bu olaydan nasıl bir sonuç çıkarılabilir?Herhangi bir dini konuda sahip olduğunuz bir fikrin ve inancın zaman içinde değiştiğine tanık oldunuz mu? Değiştiyse bunu neye bağlıyorsunuz?

 • Herhangi bir dini konuda sahip olduğunuz bir fikrin ve inancın zaman içinde değiştiğine tanık oldunuz mu? Değiştiyse bunu neye bağlıyorsunuz?

 • Herhangi bir öğretmenimizin ya da din görevlisinin dini bir mesele hakkında bize kişisel görüşünü (kendi din anlayışını) bildirmesi bizi bağlar mı? Niçin?

 • İslam dininde oldukça net olarak bilinen; “Ramazan ayında bir ay için oruç tutma”nın kendi din anlayışına uymadığını söyleyen bir kişinin bu ifadesi hakkında ne dersiniz?

İslam’ın geniş coğrafyaya yayılması

 • İslam’ın geniş coğrafyaya yayılması

 • Hz.Muhammed’in vefatı ve ortaya çıkan yeni sorunlar

 • Bilginlerin ilim, akıl ve anlayış seviyelerindeki farklılıklar

 • İslam’ın ana kaynakları konusundaki fikir ayrılıkları

 • Kur’an ve sünnette bulunmayan meselelerde Kur’an ve sünnetin ana ilkelerine ters düşmeyen kişisel akıl yürütmelerde ki farklılıklar

 • Kültür farklılığı, ortamın psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve siyasi yönlerden farklı oluşuDüşünce zenginliğidir.

 • Düşünce zenginliğidir.

 • Akla ve iradeye verilen değerin işaretidir.

 • İslam’ın akıl dışı dogmalardan oluşmadığının ve her şeyin dinen düşünülerek bir açıklamasının yapılabildiğinin kanıtıdır.

 • Kişisel özgürlük ve sahiplenilen sorumluluktur.Din; bir insan topluluğunun sahip olduğu inançlar, ibadetler ve ahlâk kurallarının bütünüdür.

 • Din; bir insan topluluğunun sahip olduğu inançlar, ibadetler ve ahlâk kurallarının bütünüdür.

 • Bu sebeple dini oluşturan her üç alanda da farklı din anlayışları ve ekoller (mezhepler) oluşmuştur.

İslam dininin temelini inanç oluşturur. Biz inanca “iman” adı da veririz. Dinimizde imanın şartları;

 • İslam dininin temelini inanç oluşturur. Biz inanca “iman” adı da veririz. Dinimizde imanın şartları;

 • Allah’ın varlığına ve birliğine

 • Meleklerine

 • Kitaplarına

 • Peygamberlerine

 • Ahiret gününe

 • Kader ve kazaya inanmak olarak kabul edilir.Sonradan Müslüman olan toplumların önceki dinlerinden inanç yönünden ne kadar etkilendiklerini

 • Sonradan Müslüman olan toplumların önceki dinlerinden inanç yönünden ne kadar etkilendiklerini

 • Ortam ve kültür farklılığının dini inanışlara ne kadar yansıdığını

 • Başka dinlerin mevcut din üzerindeki inanç etkilerini

 • Ayet ve hadislerdeki inançla ilgili konuların kimler tarafından ne şekillerde anlaşıldığını inceler.

 • Kur’an ve sünnetten deliller getirerek en doğru dini inanç esaslarını ortaya koymaya çalışır.Maturidilik

 • Maturidilik

 • Eş’arilik

 • Mutezile

 • gibi inanç akımları ortaya çıkmıştır.

 • Bu akımlar genellikle kurucularının adıyla anılırlar.

 • Bu farklı yorumlar temelde İnanç esaslarını Kur’an, sünnet ve akıl yoluyla tesbit ederek şüpheyi ortadan kaldırıp net bir inanç esası ortaya koymaya çalışırlar.İslam’ın ibadet ve uygulamalarıyla ilgilenen ilim dalına “fıkıh” denir. İbadetlerle ilgili açıklamaların bulunduğu kitaplara da “ilmihal” adı verilir.

 • İslam’ın ibadet ve uygulamalarıyla ilgilenen ilim dalına “fıkıh” denir. İbadetlerle ilgili açıklamaların bulunduğu kitaplara da “ilmihal” adı verilir.

 • Namazın kılınışı, oruç, nikah, cenaze işleri, zekatın ölçüleri, abdesti bozan şeyler gibi konular fıkıh ilminin konularıdır.

 • İbadet alanında da yorum farklılıkları oluşmuş ve bunun sonucunda Hanefilik, Şafiilik, Hanbelilik, Malikilik ve Caferilik gibi fıkıh mezhepleri kurulmuştur.Hanefilik: İmam-ı Azam Ebu Hanife (Türkiye’de yaygın olan mezheptir. Suriye, Irak, Pakistan, Balkanlar, Kafkasya..)

 • Hanefilik: İmam-ı Azam Ebu Hanife (Türkiye’de yaygın olan mezheptir. Suriye, Irak, Pakistan, Balkanlar, Kafkasya..)

 • Şafiilik: İmam Şafii ( Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bu mezhebe uyanlar vardır. Mısır, Endonezya, Malezya, Güney Arabistan

 • Malikilik: İmam-ı Malik (Kuzey Afrika)

 • Hanbelilik: Ahmed b. Hanbel (Arabistan)

 • Caferilik: İmam Cafer-i Sadık (İran, Pakistan, Irak)İslam’ın temel ilkelerine uyarak ahlâkı güzelleştirmek, içtenlikle Allah’a kul olmak ve O’na yakınlaşmak için ortaya çıkan yorumlara “tasavvufi yorum” adı verilir. Tasavvuf kelime anlamıyla “ahlaken temizlenmek, saf hale gelmek” demektir.

 • İslam’ın temel ilkelerine uyarak ahlâkı güzelleştirmek, içtenlikle Allah’a kul olmak ve O’na yakınlaşmak için ortaya çıkan yorumlara “tasavvufi yorum” adı verilir. Tasavvuf kelime anlamıyla “ahlaken temizlenmek, saf hale gelmek” demektir.

 • Tasavvufun gayesi; kalp temizliği ve güzel ahlâk sahibi olarak Allah’a yakınlaşmaktır.

 • Bunun için; Allah sevgisi ve korkusunu kalbe yerleştirmek; dürüstlük, sevgi, hoşgörü, tevbe, bağışlama, zikir, fikir, yardımlaşmak ve çalışmak gibi erdemleri kazanmak gerekir.

Yesevilik: Hoca Ahmed Yesevi

 • Yesevilik: Hoca Ahmed Yesevi

 • Bektaşilik: Hacı Bektaş-ı Veli

 • Mevlevilik: Mevlana Celaleddin Rumi

 • Nakşibendilik: M. Bahauddin Nakşibendi

 • Kadirilik: Abdulkadir-i Geylani

 • Rufailik: Ahmed Er-Rufai

 • Ahilik: Ahi EvranAnadolu’da kurulmuş olan ve temeli tasavvuf olan “Esnaf Dayanışma Teşkilatı”

 • Anadolu’da kurulmuş olan ve temeli tasavvuf olan “Esnaf Dayanışma Teşkilatı”

 • İbadet mezhepleri içerisinde Türkiye’ye çokça yayılmış olan fıkhi mezhep

 • Mevlevilik anlayışının kurucusu

 • Yunus Emre’nin hocasının adı

 • “Eline, beline, diline sahip ol” diyen bir Türk tasavvuf büyüğü

 • Yetiştirdiği Horasan erenleriyle Anadolu’nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlayan ünlü Türk tasavvuf öncüsü“Benim mezhebe ihtiyacım yok. Kendi inanç ve ibadetimi kendim belirlerim” diyen bir kişi hangi yanlışlıklara düşebilir?

 • “Benim mezhebe ihtiyacım yok. Kendi inanç ve ibadetimi kendim belirlerim” diyen bir kişi hangi yanlışlıklara düşebilir?

 • Siz inanç ve ibadette mezhebinizi biliyor musunuz? Sizce mezhep doğuştan mı gelir yoksa sonradan da seçilebilir mi?

 • Tarih boyunca ibadet mezhepleri (fıkhi mezhepler) arasında ciddi bir kavganın çıkmamış olmasını neye bağlayabiliriz?

 • “Ben namaz kılmaya inanmıyorum ve benim İslam’daki mezhebim de şudur” diyen bir kişinin bahsettiği mezhebi hakkında bir müslüman olarak ne söylersiniz?

 • “Selçuklu ve Osmanlı zamanında Tasavvufi oluşumlar, zamanı gelince devlete ve orduya da büyük katkı sağlamışlardır”. Bu nasıl mümkün olabilir? Bir örnek veriniz.


Yüklə 2,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə