Ahlak; ahlak felsefesi disiplini olmadan da vardı. Çünkü en ilkel toplumların bile kendine göre bir ahlakı vardırYüklə 445 b.
tarix20.09.2017
ölçüsü445 b.
#684 • Ahlak ; ahlak felsefesi disiplini olmadan da vardı.

 • Çünkü en ilkel toplumların bile kendine göre bir ahlakı vardır.

 • Aristoteles ; iyi , erdem , özgürlük , mutluluk gibi kavramları sorgulayıp tanımladığı için “Ahlak Felsefesi” disiplinin kurucusu sayılır.İnsan davranışlarını kabaca içgüdüye dayalı ve irade ile yapılan davranışlar olarak sınıflandırmak mümkündür.

 • İnsan davranışlarını kabaca içgüdüye dayalı ve irade ile yapılan davranışlar olarak sınıflandırmak mümkündür.

 • İnsanın irade ile yaptığı davranışlarını da sadece düşünmesi ve bilmesi yeterli değildir.

 • Düşündüklerini ve bildiklerini davranışlarına da yansıtmak zorundadır.

 • Çünkü bilmek başka yapmak başka bir şeydir.

 • ÖRNEK

   • Hırsızlık yapmanın ya da yalan söylemenin kötü olduğunu bilmek yeterli değildir. Bunun davranışlara da yansıması gerekir.


 • Günlük dildeki ahlaktan kastedilen ; insanlar arası ilişkilerde kişilerin uyması beklenen davranışlardır.

  • Yapılması / yapılmaması istenen davranışlar,
  • İzin verilen / verilmeyen davranışlar ,
  • Onaylanan / onaylanmayan davranışlar ,
  • İYİ ve KÖTÜ olarak değerlendirilen davranışlardır.


 • Belli bir dönemde , belli bir toplumun benimsemiş olduğu , bireylerin birbirleri ile ilişkilerini düzenleyen davranış kurallarının , yasaların , ilkelerin toplamıdır.

 • İnsanın özgür iradesiyle ortaya koyduğu yapıp etmelerdir.

 • Bir toplumdaki kişiler arası ilişkilerde davranışlara ilişkin değer yargıları toplamıdır. Bu değer yargıları , kişilerin başkaları ile ilişkilerinde yaptıklarının değerini yargılamak için kullanılır.

 • İyi ile kötünün ne olduğu üzerine bir bilinçtir. • Değer yargıları ; toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi , aynı toplum içinde bölgeden bölgeye ve zamandan zamana da farklılık gösterir.

 • Belirli bir toplumun ahlakından sözedilebileceği gibi ; meslek ahlakı , siyasal ahlak , evlilik ahlakı vb. ahlaklardan da sözetmek mümkündür. • Ahlaklar üzerinde bilgi ortaya koymaya çalışan bir etkinliktir.

 • Bu kimi zaman bir ahlakın değerlendirilmesi şeklinde olabileceği gibi kimi zaman da tek tek ahlakların üzerinde genel bir ahlak ortaya koyma çabasıdır.AHLAK FELSEFESİNİN KONUSU

 • İnsanın yapıp etmelerini özel bir problem alanı olarak ele alır.

 • Bu alanı yöneten ilkeleri inceler.

 • Ahlaksallığın ne olduğunu inceler.

 • Ahlakın özünü ve temellerini araştırır.

 • İnsanın yapıp etmelerinde özgür olup olmadığını araştırır.

 • Yapılması gereken davranışları ortaya koyar.

 • İyi , mutluluk , erdem , özgürlük vb. Kavramları irdeler. • Genellikle ahlak felsefesi ile eş anlamlı tutulan bir kavram olmasına rağmen ondan farklıdır.

 • Kısaca “EYLEM”in felsefi bilgisidir.İYİ : Yapılması gereken

 • İYİ : Yapılması gereken

 • KÖTÜ : Yapılmaması gereken

 • ÖZGÜRLÜK : İrade ile birinden birini isteme

 • SORUMLULUK : Seçtiğimiz seçeneğin getireceği sonucu üstlenme

 • ERDEM : İyi olana yöneliş

 • VİCDAN : İyi olana yönelten içsel güç

 • AHLAK YASASI : Herkesin davranışını düzenlemesi beklenen yasa

 • AHLAKİ KARAR : Sözkonusu yasaya özgürce uyma

 • AHLAKİ EYLEM : Bu yasaya uygun hareketi yapma • Ahlaki eylemin amacı nedir ?

 • insan ahlaki eylemlerinde özgür müdür ?

 • Ahlak yargılarının niteliği nedir ?

 • Kişi vicdanı karşısında evrensel bir ahlak yasası var mıdır ?Ahlaki eylemin amacı nedir ?

 • Ahlaki eylemin amacı nedir ?

   • Mutluluktur
   • Hazdır
   • Faydadır
   • Ödevdir
 • İnsan ahlaki eylemlerinde özgür müdür ?

   • DETERMİNİZM ÖZGÜR DEĞİLDİR
   • İNDETERMİNİZM ÖZGÜRDÜR
 • Kişi vicdanı karşısında evrensel bir ahlak yasası var mıdır ?

   • Evrensel ahlak yasası yoktur
   • Evrensel ahlak yasası vardır
EVRENSEL AHLAK YASASINI REDDEDEN YAKLAŞIMLAR

 • HAZ AHLAKI

 • ( HEDONİZM )

 • Kurucusu Aristippos’tur.

 • “Haz” veren şey iyi,“acı” veren şey kötüdür.

 • Haz ile iyi aynı şeydir.

 • Burada kastedilen haz anlık hazlardır.

 • İnsan sadece kendi hazzını bilebilir

 • Geçmiş haz artık yoktur gelecekteki de

 • gelmemiştir.

 • Haz değişken olduğundan hazza bağlı olan ahlak

 • yasası da değişken olacaktır.

 • Kişiden kişiye göre değişen bir ahlak yasası vardır , evrensel ahlak yasası yoktur.FAYDA AHLAKI

 • FAYDA AHLAKI

 • ( UTİLİTARİZM )

 • Bireye fayda sağlayan hareket iyi sağlamayan kötüdür.

 • Her türlü davranış bireye fayda sağladığı oranda istenmeye layıktır.

 • Bireye fayda sağlayan davranışlar kişiden kişiye göre değiştiği için evrensel ahlak yasası yoktur.BENCİLİK

 • BENCİLİK

 • ( EGOİZM )

 • İnsanın tüm eylemlerinin “ben” sevgisi” ile belirlendiğini ileri süren yaklaşımdır.

 • İnsanın kendisine uygun olan şey iyinin ölçütüdür.

 • İnsanda kendini sevme ve kendini koruma içgüdüsü vardır.

 • İnsanın doğa nimetlerinden yararlanma isteği onun diğer insanlarla çatışmasına yol açmıştır.

 • “Ahlak” insanın kendini koruma içgüdüsüne ters düşen bu anlaşmazlık sonucunda ortaya çıkmış bir sözleşmedir.

 • İnsanın kendisini korumasını sağlayan iyi ve kötü toplumlara ve kişilere göre değiştiği için evrensel bir ahlak yasası yoktur.

 • “İnsan insanın kurdudur.” Thomas HOBBESANARŞİZM

 • ANARŞİZM

 • İnsanlara egemen güçlerin hükmetmesine karşı çıkan bir öğretidir.

 • İnsanların “kişi” olmasını engelleyen her türlü üst siyasi kurumu ortadan kaldırmayı savunurlar.

 • Kişi üzerinde siyasi , dinsel , ahlaki hiç bir otoritenin baskı unsuru oluşturmaması gerektiğini savunurlar.

 • Bu kurumlar bireyin özgürleşmesini engeller. Çünkü bunlar insanları sınırlandırır.

 • Anarşizme göre evrensel bir ahlak yasası yoktur.NİETZSCHE

 • NİETZSCHE

 • “Değerleri hep yeniden değerlendir.” şeklinde bir ahlak anlayışı vardır.

 • Evrensel bir ahlak yasası yoktur TÜM DEĞERLERİ kökten reddeder.SARTRE

 • SARTRE

 • Varoluş özden önce gelir.

 • İnsan dünyaya atılmış bir varlıktır.

 • Tanrının varlığını kabul etmez.

 • İnsan kendi kendini belirlemelidir.

 • İnsanı yaratan bir varlık olmadığına göre insana yol gösterecek iyi ve kötü gibi kavramlar yoktur.

 • İnsan kendini nasıl yaparsa öyledir.

 • Özgürlük insanın biricik amacı olmalıdır.EVRENSEL AHLAK YASASINI KABUL EDEN YAKLAŞIMLAR

 • Evrensel bir ahlak yasası vardır.

 • Bu yasa insana dışarıdan empoze edilmemiştir.

 • Evrensel ahlak yasası insanın kendi iç dünyasından kaynaklanır.

 • İnsanın kendi iç dünyasından kaynaklanan yasa onun neyi yapıp yapmayacağına dair bir buyruk haline gelir.Jeremy BENTHAM

 • Jeremy BENTHAM

 • Bütün canlı varlıklar doğası gereği acıdan kaçar hazza yönelir.

 • Dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş insanlar bile bunu diğer dünyada elde edeceği haz için yapar.

 • Hazzı istemek erdemliliktir ve mutluluğu getirir.

 • Önemli olan geçici değil sürekli olan hazdır.

 • “HER EYLEMDE OLABİLDİĞİNCE ÇOK İNSANIN OLABİLDİĞİNCE ÇOK MUTLULUĞUNU SAĞLAMAK”MİLL

 • MİLL

 • İyiyi kötüden ayırdetmek için yararlı olup olmadığına bakmak gerekir.

 • Her insanın özel yararını genel yararla uyuşturmak gerekir.

 • Herkes kendi mutluluğu ile başkalarının mutluluğu arasında uyum sağlamalıdır.

 • “ YALNIZ TEK İNSAN İÇİN DEĞİL , HER İNSAN İÇİN YARARLI OLANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK.”

 • BERGSON

 • İyinin ve kötünün ölçütü sezgidir.

 • “ KENDİ SEZGİNE UY Kİ ; HEM KENDİN HEM DE BAŞKALARI İÇİN İYİ OLANI YAPMIŞ OLASIN.”EVRENSEL AHLAK YASASINI KABUL EDEN YAKLAŞIMLAR

 • Evrensel ahlak yasası vardır.

 • Bu yasa varlığını insana dışarıdan empoze eder.

 • Yasa varlığını insanın kendi içinden değil , dışındaki bir kayaktan alır.PLATON

 • PLATON

 • Evrensel ahlak yasasının temellendirilişi bilgi kuramı ile yakından ilişkilidir.

 • En yüksek iyi mutluluktur.

 • İyi ve mutluluk birer İDEA’dırlar.

 • İyinin ideasına ulaşmış kişi iyinin kendisine de ulaşmış olur.

 • İyinin hem tek kişide hem de toplumda gerçekleşmesi gerekir.

 • Amaç devletin mutluluğudur.

 • Platon’un ahlak anlayışı devlet anlayışı ile bütünleşir.

 • Devletin son amacı yurttaşlarına erdemli bir yaşam sağlamaktır.SPİNOZA

 • SPİNOZA

 • Evrensel ahlak yasasını insanın bilincine vardığı Tanrı kavramı ile açıklar.

 • Tanrı ve evren bir ve aynı şeydir.

 • Doğa yasası ve ahlak yasası aynı şeydir.

 • Doğada rastlantı diye bir şey yoktur.

 • Her şey belli bir yasaya göre olur.

 • İnsan kibirinden kurtulduğu zaman Tanrının bilgisine ulaşmış olur.

 • Bu bilgiyi elde eden kişi erdemlidir.FARABİ

 • FARABİ

 • Bilgi erdemlerin en üstünüdür.

 • İnsana mutluluğu sağlayan bilgi tanrının bilgisidir.

 • İki türlü iyi vardır :

 • Başka bir amacı gerçekleştirmek için istenen iyilik

 • Sırf iyi olduğu için istenen iyilik

 • “SIRF İYİ OLDUĞU İÇİN İSTENEN ŞEYİ İSTE VE ONA UYGUN YAŞA.”Kant’a kadar “ahlaki eylemin amacı ne olmalıdır?” sorusuna verilen cevap MUTLULUK olmalıdır şeklindedir.

 • Kant’a kadar “ahlaki eylemin amacı ne olmalıdır?” sorusuna verilen cevap MUTLULUK olmalıdır şeklindedir.

 • Kant ise mutluluğun kişiden kişiye göre değişen subjektif bir kavram olmasından dolayı evrensel ahlak yasasının temeli olamayacağını savunmuştur.

 • Kant’a göre ahlaki eylemin amacı “ÖDEV”dir.

 • Ödev kişiden kişiye göre değişen bir kavram değildir.

 • Ödev “İYİYİ İSTEME”dir.

 • Bir eylemin ahlaki değeri sonucunda değil , eyleme neden olan düşüncededir.

 • Vicdan hem ahlak yasasını belirler hem de ona uymaya zorlar.

 • “ÖYLE HAREKET ET Kİ SENİN HAREKETLERİN BAŞKALARI İÇİN DE İLKE VE YASA OLSUN”Kant’ın evrensel ahlak yasasının birleştirici bir özelliği vardır.

 • Kant’ın evrensel ahlak yasasının birleştirici bir özelliği vardır.

 • Yasayı öznel temelde açıklayanlar ve nesnel temelde açıklayanların fikirlerini uzlaştırmıştır.

 • İnsan aklı hem yasayı koyar hem de ona uymaya zorlar.

 • Kişi eyleminde özgür olduğu için subjektiftir , evrensel olduğu için objektiftir.

 • Yasayı koyan insan aklı olduğu için özneldir , ancak bu aklın işleyişi her insanda aynı olduğu için yasa kendini tüm insanlara kabul ettirdiğinden nesneldir. • Evrensel ahlak yasasının dinlere göre temellendirilişi genelde aynıdır.

 • İnsan yaratılmış varlıktır.

 • Yaratıcı insana neyin iyi neyin kötü olduğunu vermiştir. Yani uyacağı ahlak yasasını belirlemiştir.

 • Bu yasa peygamberlere vahiy aracılığıyla bildirilmiştir.

 • “YARATICININ HOŞNUTLUĞUNU KAZANDIRAN EYLEM İYİ , KAZANDIRMAYAN KÖTÜDÜR.”YUNUS EMRE

 • YUNUS EMRE

 • Düşüncesinin temeli “SEVGİ”ye dayanır.

 • İnsanlar birbirlerini sevmek yolu ile Tanrıyı sevmek için bu dünyaya gelmişlerdir.

 • Ahlak yasasının temelinde de “TANRI SEVGİSİ” vardır.

 • Yaratıcı kendi dışındakilere , varlıklara sevgisi nedeniyle varlık vermiştir.

 • Yaratıcıyı aramak , tanımak ve sevmek insan için en yüce erdemdir.

 • İnsan yaratıcıyı bilerek kendini bilir.

 • Kendini bilen her varlığa gönül gözü ile bakar ve bütün varlıklara sevgi ile yaklaşır.

 • “YARATILMIŞ HER VARLIĞI SEVMEK İYİ SEVMEMEK KÖTÜDÜR.”

 • “YARATILANI SEV YARADANDAN ÖTÜRÜ.”MEVLANA

 • MEVLANA

 • Evrende bütün yaratılmışların içinde yalnızca insan varlığın özünü , mutlak güzellik ve iyiliği anlayabilir.

 • İnsan varlıkların en yücesidir.

 • Tanrı insanları bu şekilde yaratırken ona bir takım görev ve sorumluluklar yüklemiştir.

 • İnsanın görevi , Tanrıyı tanımak , bilmek ve sevmektir.

 • İnsan kendi benliğine yaklaştıkça Tanrıya yaklaşır.

 • Böylece Tanrıyı tanıma ve bilme seviyesine ulaşır.

 • “ YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN , YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL!”HACI BEKTAŞİ VELİ

 • HACI BEKTAŞİ VELİ

 • Tanrıya erişme üç aşamalı bir çabayı gerektirir :

 • VAHDET – İ ŞUHUD : İnsan çevresinde gördüğü her şeyin varlığını TANRI ile açıklar.

 • VAHDET – İ KUSUD : Nesneleri maddesel tözde birleştirir. Bu aşamada maddesel olan evren ile ruhsal olan Tanrı ikiliği devam etmektedir.

 • VAHDET – İ VÜCUD : Kendisinin tek varlık olan Tanrının insan biçimindeki görüntüsü olduğunun bilincine varır.

 • Bu aşamaya ulaşmış olan insan KAMİL insandır.

 • Kamil insan yaratan ile yaratılanı birbirinden ayrı görmez.

 • “ BÜTÜN VARLIKLARI SEVEREK HAREKET ET Kİ , İYİ OLANI YAPMIŞ OLASIN.”Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə