Affa association of Football Federations of Azerbaijan Sizinle birlikde yeni maqsadlara nail olaq Elxan Memmedov uefa icraiyye Komitesinin OzvIOyOne namizadlik bro�Oro innovasYüklə 18,1 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.02.2018
ölçüsü18,1 Kb.
#26293


AFFA 

Association of Football 

Federations of Azerbaijan 

Sizinle birlikde yeni 

maqsadlara nail olaq 

Elxan Memmedov 

UEFA icraiyye Komitesinin OzvIOyOne 

namizadlik bro�OrO 


INNOVASİYA 

Namizadliyimin asaslanndan birincisi lnnovasiyad1r. 

Suratla dayi�an dunyam1zda, biz kreativ, harakatli va dayi�ikanliya hazir olmahy1q. 

Yeni texnologiyalar biza movcud va yeni futbol auditoriyalan ila alaqa va takrar alaqa yaratmaga 

imkan yarad1r. 

Biz futbolu daha da calbedici etmak u9Qn innovasiyadan istifada eda bilarik; daha 9ox bax1mh 

futbol tacrubasi yaratmaqla azarke�larin maraq va aylancalarini art1raq.  Bizim mahsul futboldur 

futbol hami�a birinci yerda olmahd1r - lakin �axalanmalidir, bizim i�imiz aylanca olmahd1r.

inaniram ki, galacak nasillarin rifah1 namina futbolu layihalandirib taqdim edanda - arenada, 

ekranda, klublarda va ya kommersiya alaqalari vasitasila - daha da novator ala bilarik. Bizim mehsul futboldur - futbol hemi�e 

birinci yerde olmal1d1r - lakin �axelenmelidir, 

bizim i�imiz eylence olmal1d1r. 


PRAQMATIZM 

Azarbaycanda futbolun inkii;,af1ndak1 rolum praqmatik, praktik tacrubama 

asaslarnr. 

Man 

oyunun inkiaf1 u�un �ahian, inkiiaf Ozv Assosiyasiyalarm 

qari;,1lai;,d1g1 praktiki 

problemlarin halli yollanyla bagll ilkin manba biliklarina malikam. Manim komandam hamc;:inin 

UEFA-rnn Hattrick, Tahsil va KOtlavi Futbol proqramlanrnn Ozv assosiasiyalann inki;,af imkanlanrn 

neca art1rd1g1rnn va inkii;,af1 stimullai;,d1rd1g1rnn i;,ahidi olmui;,, o cOmladan UEFA Grow 2020 

Strategiyas1 kimi yeni layihalarin hayata kec;:irilmasinda tai;,abbOs gostarmii;,, AFFA milli saviyyada 

bu tai;,abbOsO hayata kec;;iran ilk Ozv assosiasiyalardan biri olmui;,dur. 

Man hamc;:inin bu yax1nlarda Avropa idman idaraetma (European Sport Governance 

(MESGO)) proqram1m Executive Master 

daracasinda bitirmii;,am. UEFA taqaOdO qazanaraq 

yiyalandiyim bu rasmi idman idaraetmasi daracasi mane 

Avropa kontekstinda idman 

idaraetmasinda uzlaian problemlarin ala izahm1 

verdi. Qazand1g1m bu yeni idman idaraetma 

biliklarini Avropa futbolunun xeyrina tatbiq etmak istayiram. 

Yax,

_

1 idaraetmaya 

asaslanan praqmatik yanai;,mam nisbatan q1sa zamanda aide etdiyim 

ai;,ag1dak1 asas nailiyyatlarin daxil oldugu ugurlu naticalara sabab olub: 

• B0t0n saviyyalarda taraqqi va ugura aparan, Azarbaycanda futbolun inkii;,af1na nazarati tamin

eden yeni idaraetma, lisenziyalai;,dirma va maliyya strukturunun yaradllmas1

• FIFA U-17 qad1nlararas1 dOnya c;:empionat1 Azarbaycan 2012-nin ugurlu lai;,kilina asaslanaraq

maqsadli kOtlavi futbol faaliyyati ila yanai;,I, bir c;;ox yeni qad1n oyunc;:u futbola calb edilmii;, va 

onlardan 10.000-dan c;:ox qad1n va q12 art1q qeydiyyatdan kec;:mii;, va mOntazam futbol oynay1r

• Ac;:1l1i;, marasiminda 33.000 azarkei;,la bir rekorda imza at1lan 2016 UEFA U-17 Avropa

�empionat1na ev sahibliyi etmak turnirin bu marhalasinda ilk data c;:1x1i;, eden Azarbaycarnn

U-17 komandas1na dastak oldu

• UEFA EURO 2020-nin 4 qrup va 1 dorddabir final oyunlanrnn Azarbaycanda kec;:irilmasi Oc;:On

namizaliyini irali sOrOlmasi ila bagll qrupa rahbarlik etmak

Komandam1n nailiyyatlari ila faxr ediram va man nisbatan az inkii;,af etmii;, futbol olkasinin bir 

Ozv assosiasiyas1ndandak1 tacrObamdan qaynaqlanan praktiki ideyalar va qararlarla yanai;,I 

UEFA-dak1 yeni roluma maqsadyonlu yanaima 

gatiracayam. intrastruktur va Ui;,aq futbolu 

sahahlarinin kifayat qadar maliyyalai;,masini tamin etmakla biz oyun standastlanrn ham daxili 

liqalarda, ham de UEFA klub yani;,lannda yOksalda bilarik. Azarbaycanda son iki ii arzinda Avropa 

Liqas1rnn qrup marhalalarinda Azarbaycarn tamsil etmii;, apanc1 klublar "Qarabag" va "Qabala" 

art1q bunu sObut edib. 

Manim Avropa futbolunun galacayi Oc;;On maqsadlarim 

oyunda raqabati art1rmaq, �arqi Avropa 

olkalarinin uz1a,diyi 

stabil maliyya kimi masalalari gundama gatirmak, 

hamc;:inin darni;,1lm1i;, 

oyunlar probleminin asas maqamlanrn hall etmakla 

toxunulmazhgm va etimadhhgm barpasm1 

tamin etmakdir va bunlar da oyunlann galacayi Oc;:On fundamental asasd1r. Sizinla birlikda biz Avropa futbolunun uzlaidiyi ganclarin calb edilmasi, kommersiya 

inki,af1, azarkei tacrubasi va uzv assosiasiyalarm huquq va salahiyyatlarinin artmlmas1 

kimi �ag1r1,1ara va yeni imkanlara yol a�a bilarik. 

Document Outline

  • Scanned document13
  • Scanned document11
  • Scanned document10
  • Scanned document8
  • Scanned document6
  • Scanned from a Xerox Multifunction Printer5
  • Scanned document4
  • Scanned document3
  • Scanned from a Xerox Multifunction Printer10
  • Scanned document1


Yüklə 18,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə