A: o dem?k di kiYüklə 23,86 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix24.12.2017
ölçüsü23,86 Kb.
#17840


CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu 

Investment in People: Past and Future 

 

Azerbaijani transcript:  

A: O demək di ki... o Avropa, Amerika dövlətləri bizim Azərbaycana üçüncü dünya 

dövləti kimi... 

 

B: Üçüncü baxsa iyidir. Bizim elə aqibətimiz bəlli deyil. Azərbaycan dövlətçiliyi qoraya biləcək, goraya bilmiyəcək. Yəni, deyək ki, Rusiya  mperiya zamanı, 19-cı yüz illiyin 

sonunda, 20-ci yüz illiyin... hələ Azərbaycan heç yox idi. Ancaq Bakı quberniyası, Gəncə 

quberniyası, Elizavet quberniyası, sonra Naxçıvan quberniyası, böylə idi. Erevan 

quberniyası. Bu şəkildə torpağlar paylanmışdılar. Ona baxmayaram mən... Nobel kimi, 

Rodşidt kimi millionçular Bakıya gələndə və paranı инвестиция eləyəndə, o para, o pul 

Azərbaycan, Bakı əhalisinə çatırdı. Nə şəkildə? Bakının ağsakkalları var idi, deyək ki, 

Hacı Zeynalabdin Tağıyev, deyək ki Musa Nağıyev, sonra, Murtuza Muxtarov və 

başqaları. Bunlar Dumada məcbur eləyirdilər o zaman Bakının başında bir dövlət 

Duması, Rus  mperiyasına bağlı bir kişi otururdu, onları məcbur eləyirdi ki, bu paradan 

bir hissəsi Bakı memarlığına, Bakı insanların oxumağına hərclənsin və insanları... o 

savadsız insanlar, deyək ki, Hacıdır, Musa Nağıyevdı, Murtuza Muxtarovdı, yəni çox 

yüksək oxumuş insanlar deyil di, amma onlar o paranı onlardan ala bilmiş bir hissəsini 

insanları oxutmuş  taliyada, Fransada, Sorbonnada, ən böyük universitetlərdə, sonra 

bulvarın memarlığı, bütün əski bu gün Bakıda gözəl memarlığlar varsa, o zaman 

yapılmışdır, deyək ki, Səadət Sarayı, Murtuza Muxtarovın evi, ya bu günki əski 

akademiya binası,  smailliyə binası, bütün əski binalar o zaman yapılmışdır. Deməli o 

инвестиция o bağlı deyil, o insanlara bağlıdır. Bax görürsüz, yəni tam kapitalizm... yəni 

feodal Rusiya  mperiyasında o para bizə daha çox çalışırdı, nə inki bu gün müstəqil 

Azərbaycanda o para gəlir və millət onu görmür. Millət çox arzulayırdı ki o para... binalar 

yapılır, amma qara millət elə necə gecə gonguda olurdu, elə də olur.  nsanların beş dənə, 

on dənə binası var, mənzili yox, binası, amma qara camaatın heç bir dənə dahmasıda 

yoxdur.  nsanlar Qaradağ rayonunda sıraya dururlar, yarım zavod çörəyi alırlar və orada 

dəftərə yazırlar bunlar ki, bunlar pensiya alanda o iki şirvanı verə bilsin. Yəni durum bu 

fərq o qədər yüksəlib ki, yəni Sovetlərin bir bu şeyi var idi ki, çox zənginlə, çox fakirlının 

arası az idi. Yəni zənqin nə idir, başqa mebel alırdı, bir dənə maşını var idi, Жигули, bir 

dənə təzə kostyum ala bilirdi, importnı, o idi, fakir

 

isə gedirdi Bakıda kostyum alırdı, maşını yox idi, velosipedı var idi, amma eyni tükandan çörək alırdılar, eyni bazardan ət 

alırdılar, maqazinə gedirdilər eyni, eyni sinemaya gedirdilər, eyni teartra gedirdilər, və bir 

blokda olurdular, qonşudular, qapı qapı. Bu gün fərq o gədər böyükdür ki, orta təbədə 

məhv olub. Otra təbədə məhv olan dövlətlərdə inkişaf olmaz. Yəni bu gün doktor, yəni 

həkim, mühəndiz, müəllim, çox aşağı səviyyədir. Onlar orta təbədədir. Onlar millətin orta 

təbədəsi, orta təbədə, yəni özünü dolandıra bilən, inkişaf elə bilən, ailəsini dolandıra 

bilən, böyle ixtisaslı adamlar Azərbaycanda məhv olur və onların dirçəlməyi üçün heç bir 

şey yapılmır.       

 

 

 
 

English translation: 

 

A: It means that... European, American countries, look at our Azerbaijan as a third world... 

 

B: It would be good if they looked as a third. Our future is not so clear. Could Azerbaijan defend it’s statehood, or could it not? Meaning, let’s say, during the Russian Empire, at 

the end of 19th century, 20th century... there was no Azerbaijan yet. There were only 

Baki province, Gandja province, Elizabeth province, then Nakchivan province. That’s 

how it was. Erevan province. The lands were distributed in this way. Regardless to that, 

I... millionaires like Nobel, Rodshidt, when they came to Baki and invested the money, 

that money, that money reached Azerbaijan, population of Baki. In what way? There 

were aghsakkals

1

 of Baki, Hadji Zeynalabdin Tagiyev, Musa Nagiyev, then Murtuza Mukhtarov and others. In the Duma, at the time they forced... the head of Baki at the time 

there was a man, who was linked to the Russian Empire, they forced them, for part of his 

money to be alocated to Baki architecture, education expeses of the people in Baki and 

people... those uneducated people, Hadji, Musa Nagiyev, Murtuza Muxtarov. I mean they 

weren’t highly educated people, but they were able to take that money from them and 

educate the people in Italy, France, Sorbonne, in the biggest universities. Then, the 

architecture of the boulevard, all those beautiful old architectual buildings in Baki, they 

were made at that time. Let’s say, the Saadat Palace, Murtuza Mukhtarov’s house, or 

today’s old Academy building, the Ismailliya building, all the old buildings were made 

back then. Meaning it doesn’t depend on the investments, it depends on the people. You 

see, meaning complete capitalism... in feudal Russian Empire that money worked more 

for us than in today’s independent Azerbaijan, where the money comes and the people 

don’t see it. The people dreamed a lot for that money... buildings are getting built, but 

poor people are the same as they were before. Some people have five, ten buildings, not 

apartments, buildings, but poor people don’t even have _____. People in the region of 

Garadagh wait in line, get a half piece of factory bread and write in the notebook there 

that, when they get a pension they could give those two shirvans

2

. Meaning, the inequality has increased so much that, Soviets had this one thing that between very rich 

and very poor person, the difference was very small. What did it mean to be rich, that 

person bought different furniture, had one car, Jiguli, he could buy one new suit

imported, it was that, instead the poor person bought the suit in Baki, didn’t have a car, 

had a bicycle, but they both bought bread from the same store, bought meat from the 

same bazaar, went to the same store, went to the same cinema, went to the same theater, 

and lived on the same block, door to door. Today, the difference is so big that the middle 

class has been destroyed. There could not be development in a country with a destroyed 

middle class. That is to say, today, doctor, engineer, teacher, it’s a very low level. They 

are middle class. They are the middle class of the population, meaning people who can 

support themsleves, who can develop, who can support their family, people with these 

professions are getting destroyed in Azerbaijan and nothing is being done for their 

rejuvenation.   

                                                 

1

 aghsakkal = well-respected wise elderly male, who is looked at for guidance. 2

 shirvan = 1 shirvan is 10, 000 manat. 
 

 

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture 

with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in 

CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to 

express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. 

Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College 

Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: 

Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of 

Massachusetts at Amherst.   

© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated  


Yüklə 23,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə