3. Pokažite zaokruživanjem koje su tvrdnje točneYüklə 16,91 Kb.
tarix26.08.2018
ölçüsü16,91 Kb.
#64891

3. Pokažite zaokruživanjem koje su tvrdnje točne.

Ktetici su posvojne zamjenice. DA / NE

Egzonimi su leksemi karakteristični za neku zemlju. DA / NE

Oronimi su prezimena nastala od očevog imena. DA / NE

Prezime Posavec nastalo je prema zanimanju. DA / NE

Nadimci su se razvili poslije imena, a prije prezimena. DA / NE

Ekonimi su imena voda. DA / NE

Leksem Riječanin jest etnonim. DA / NE

2.) Zadaci primjene novih jezičnih sadržaja

1. Koliko je punoznačnih leksema u pojedinoj rečenici? Broj takvih

leksema upišite na praznu crtu.

• Knjigom o knjigu i u knjizi – najlakši put do znanja. _________

• Možda mu trebamo pomoći, ali on kreće odmah. _________

• Tražim i tražiš i traži, i svi traže, no ne nalazimo rješenja. _________

2. Upišite u tablicu tražene oblike.

supodređenica nadređenica

miš

stablo


računalo

jabuka


automobil

3. Podijelite navedene antonime prema podrijetlu.

rano – kasno _____________________________________________

ulaziti – izlaziti _____________________________________________

dobro – loše _____________________________________________

iznad – ispod _____________________________________________

lijevo – desno ___________________________________________

1. Narav jezičnoga znaka čine:

a) glas, slog, riječ

b) riječ, sintagma, rečenica

c) izraz, sadržaj

d) leksem, leksik, leksikologija

e) glas, slovo, riječ.

2. što je leksikologija?

a) grana jezikoslovlja koja proučava i opisuje leksik

b) grana jezikoslovlja koja proučava kako se riječi slažu u rečenice

c) grana jezikoslovlja koja proučava oblike riječi

d) grana jezikoslovlja koja proučava i opisuje glasove

e) grana jezikoslovlja koja proučava i opisuje tvorbu riječi.

3. Zaokružite slovo ispred točne tvrdnje.

a) Metonimija je preneseno značenje prema asocijativnom dodirivanju ili

povezanosti stvari i pojava u prostoru i vremenu.

b) Leksik je izbor iz leksema nekog jezika.

c) Označenik je isto što i izraz jezičnog znaka.

d) Metonimija, metafora i epifora su načini postanka prenesenog

značenja.

e) Metonimija je preneseno značenje na temelju neke zajedničke osobine.

4. Dva leksema suprotnih značenja čine:

a) sinonimski par

b) antonimski par

c) homonimski par

d) sinonimski niz

e) homografski niz

5. Zaokružite slovo ispred točne tvrdnje.

a) Konverzija (preobrazba) je pomoćni tvorbeni način.

b) Antonimi su riječi istoga ili sličnog značenja.

c) Homografi su riječi koje isto zvuče, ali se različito pišu.

d) Leksikografija se bavi eponimima.

e) Dunav, Sava i Odra su antroponimi.

6. Zaokružite slovo ispred točne tvrdnje.

a) Homografi se jednako pišu, a različito izgovaraju.

b) Nesamostalni su rečenični dijelovi atribut i pridjev.

c) Sintaksa se bavi pručavanjem funkcije glasova u jeziku.

d) Izravni objekt uvijek je u akuzativu.

e) Priložna oznaka uvodi se prema rekciji glagola.

DODATAK MODELIMA: LEKSIKOLOGIJA (KVIZ)224

7. Arhaizmi su riječi koje su iz aktivnoga leksika prešle u pasivni leksik:

a) iz unutarjezičnih razloga

b) iz izvanjezičnih razloga

c) iz frazeoloških razloga

d) iz leksikografskih razloga

e) iz sintaktičkih razloga

8. Galicizmi su:

a) posuđenice iz grčkoga jezika

b) posuđenice iz francuskoga jezika

c) posuđenice iz njemačkoga jezika

d) posuđenice iz portugalskoga jezika

e) posuđenice iz mađarskoga jezika.

9. Eponimi su:

a) leksemi nastali od nekog imena (ili prezimena)

b) leksemi nastali doslovnim prevođenjem neke strane riječi

c) leksemi koji označavaju različite posebnosti nekih naroda

d) leksemi koji nisu prošli fonološku prilagodbu

e) leksemi koji nisu prošli morfološku prilagodbu

10. Apelativi su:

a) opisni pridjevi

b) gradivni pridjevi

c) posvojni pridjevi

d) opće imenice

e) vlastite imenice

11. Zaokružite slovo ispred hidronima:

a) Dunav


b) Splićani

c) splitski

d) Marko Marulić

e) Marulićev

12. Zaokružite slovo ispred naziva znanosti koja proučava imena:

a) semantika

b) semiologija

c) onomastika

d) prozodija

e) fonologija.225

13. Zaokružite slovo ispred niza riječi koje su nastale prefiksalnom tvorbom.

a) ovelik, supijan, nagluh

b) orač, rukometaš, natjecatelj

c) neveselo, sadašnji, sjedokos

d) maštati, podmazati, prepisivati

e) uljepšavatelj, presretan, nebitan

14. Zaokružite slovo ispred niza riječi koje su nastaale slaganjem.

a) dugokos, spomen-ploča, neistina

b) romanopisac, parobrod, samonikao

c) neveselo, sadašnji, sjedokos

d) maštati, podmazati, prepisivati

e) predškolski, nesretan, nebitan

15. Zaokružite slovo ispred niza riječi koje su nastale sufiksalnom tvorbom.

a) sjedokos, lovor-vijenac, neistina

b) basnopisac, parobrod, samonikao

c) neveselo, sadašnji, nogomet

d) igraonica, školski, obalni

e) izvanškolski, presretan, rođendanski

16. Zaokružite slovo ispred rečenice koja definira konverziju (preobrazbu).

a) Konverzija (preobrazba) je prelazak riječi iz jedne vrste u drugu.

b) Konverzija (preobrazba) je promjena korijenskog samoglasnika.

c) Konverzija (preobrazba) je vrsta sklapanja kojim nastaje zavisno složena

rečenica.

d) Konverzija (preobrazba) je podvrsta složeno-sufiksalne tvorbe.

e) Konverzija (preobrazba) je podvrsta jotacije

17. Zaokružite slovo ispred antonimskog para.

a) ljekarna – apoteka

b) nesretan – žalostan

c) star – nov

d) mršav kao kost – suh kao bakalar

e) dobar – bolji – najbolji

18. Zaokružite slovo ispred sinonimskog para.

a) biblioteka – knjižnica

b) moderan – star

c) star – nov

d) živjeti kao bubreg u loju – živjeti na kruhu i vodi

e) visok – osrednji – nizak

225226


19. Zaokružite slovo ispred homofona.

a) Dunja – dunja

b) nesretan – žalostan

c) bor (vrsta četinjače) – bor (kemijski element)

d) visok – nizak

e) generacija – naraštaj

20. Zaokružite slovo ispred niza arhaizama.

a) djed, otac, unuk

b) nesretan, tužan, žalostan

c) generacija, pokoljenje, naraštaj

d) mršav, osrednji, debeo

e) kraljski, sarce, podoknica

21. Zaokružite slovo ispred niza historizama.

a) krinolina, filir, preparandija

b) surka, kraljski, čarobija

c) čislo, cakljiv, sarce

d) ljesit, kmet, horugva

e) stožer, časnik, ljepost

22. Zaokružite slovo ispred niza poetizama.

a) vrutak, krin, bozi

b) izvor, ljiljan, bogovi

c) sarce, vještica, polza

d) viza, valcer, demokracija

e) vodopad, neboder, kolodvor

23. Zaokružite slovo ispred niza internacionalizama.

a) neboder, sarce, čislo

b) mozaik, demokracija, stil

c) ljiljan, krin, cvijet

d) sarma, kišobran, votka

e) manirizam, petrakizam, polusvijet

24. Zaokružite slovo ispred eponima.

a) metaksa

b) balerina

c) gongorizam

d) dalekovidnica

e) vikendica

226227

25. Zaokružite slovo ispred riječi koja nije izvedeniica.a) sestrin

b) čistoća

c) pravopis

d) morski

e) pjevati

26. Zaokružite pogrešno napisanu riječ.

a) verterizam

b) hacienda

c) benđo

d) pončo


e) džihad

27. Zaokružite pogrešno napisanu riječ.

a) boršč

b) četri


c) donkihotizam

d) tinejdžer

e) bjelovarski

28. Zaokružite pogrešno napisanu riječ.

a) Hrvatski narodni preporod

b) Ličanka

c) Zagorkin

d) renesansa

e) krugovaši

29. Zaokružite pogrešno napisan izraz.

a) Moslavačka gora

b) Ivan Grozni

c) Sveti Petar u šumi

d) Sveti martin pod Okićem

e) bjelovarski

30. Zaokružite pravilno napisanu riječ.

a) kafkin

b) Kafkijanski

c) Ekspresionizam

d) Ekspresionistički

e) futuristički

227228


31. Zaokružite pravilno napisanu riječ.

a) Krležijanski

b) krležin

c) Postmodernistički

d) simbolizam

e) kineski zid (građevina)

32. Zaokružite pravilno napisani toponim.

a) Sjedinjene američke države

b) talijan

c) Korana

d) Gorski Kotar

e) Trg Bana Josipa Jelačića

33. Zaokružite pravilno napisani toponim.

a) kraljevina Danska

b) hrvat

c) hrvatski

d) Batina Gornja

e) hrvatsko zagorje

34. Zaokružite pravilno napisani toponim.

a) jadransko more

b) skradinski Buk

c) ]akovec

d) Slunjćica

e) Dugo Selo

35. Zaokružite pogrešno napisani toponim.

a) hrvatska Kostajnica

b) Slavonija

c) Istra


d) Palmotićeva ulica

e) Trg senjskih uskoka

36. Zaokružite pogrešno napisani etnonim.

a) Zemlja Izlazećeg Sunca

b) Pipin Mali

c) kralj Tomislav

d) splićanka

e) Splićanin

228229

37. Zaokružite među navedenim iimenima gradova egzonim.a) Makarska

b) Jakin


c) Tisno

d) Karlovac

e) Torino

38. Među navedenim hidronimima zaokružite onaj koji je pogrešno napisan.

a) Atlantski ocean

b) Babin Potok

c) Kraljičin zdenac

d) Skradinski buk

e) Jadransko more

39. Zaokružite pogrešno napisani hidronim.

a) Ohridsko jezero

b) Crveni potok

c) Starigradski zaljev

d) zadarski kanal

e) Magellanov prolaz

40.


ime se bavi leksikografija?

a) proučavanjem podrijetla i razvoja pojedinih riječi

b) uočavanjem glasovnih promjena na granicama morfema

c) umijećem sastavljanja i pisanja rječnika

d) funkcijom i funkcionalnim ograničenjima leksema

e) proučavanjem funkcije glasova

41. Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje.

a) Prvi hrvatski rječnik sastavio je Faust Vrančić, a tiskan je 1595. godine.

b) Prvi hrvatski rječnik sastavio je Antun Vrančić, a tiskan je 1595. godine.

c) Prvi hrvatski rječnik sastavio je Faust Vrančić, a tiskan je 1501. godine.

d) Prvi hrvatski rječnik sastavio je Ivan Belostenec, a tiskan je 1595. godine.

e) Prvi hrvatski rječnik sastavio je Faust Vrančić, a tiskan je 1832. godine.

42. Zaokruži slovo ispred točne tvrdnje.

a) Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika objavljena je 1830. godine.

b) Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika objavljena je 1914. godine.

c) Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika objavljena je 1967. godine.

d) Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika objavljena je 1971. godine.

e) Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika objavljena je 1848. godine

Juraj Habdelić bio je:

a) leksikograf kajkavac

b) leksikograf čakavac

c) leksikograf štokavac

d) pisac prve štokavske gramatike

e) pisac prve čakavske gramatike

44. Zaokružite slovo ispred naziva pojma koji ne pripada područno raslojenom

leksiku.


a) lokalizam

b) dijalektizam

c) pomodnica

d) regionalizam

e) čakavizam

45. Zaokružite slovo ispred riječi koja je nastala prefiksalnom tvorbom.

a) nesebičan

b) natjecatelj

c) sjedokos

d) maštati

e) uljepšavatelj

46. Zaokružite slovo ispred riječi koja je nastala slaganjem.

a) nečistoća

b) brodovlasnik

c) sadašnji

d) razgovarati

e) predškolski

47. Zaokružite slovo ispred riječi koja je nastala sufiksalnom tvorbom.

a) neistina

b) samonikao

c) nogomet

d) igralište

e) presretan

48. Riječ spomen-ploča je:

a) polusloženica

b) složenica

c) izvedenica

d) eponim

e) ktetik

230231


49. Zaokružite slovo ispred sinonimskog para.

a) ljekarna – apoteka

b) sretan – nesretan

c) star – nov

d) Višnja – višnja

e) dobar – bolji – najbolji

50. Zaokružite slovo ispred antonimskog para.

a) biblioteka – knjižnica

b) moderan – suvremen

c) star – nov

d) generacija – naraštaj

e) visok – sretan

10. Uspravnom crtom označite tvorbeni šav i kraticom napišite o kojem je tvorbenom

načinu riječ. (Kratice: suf., pref., pref.-suf., čisto slag., slož.-suf., srast., preobr.)

supijan – __________________, pomorski – __________________________ ,

psihologinja – ______________, mnogopoštovani – ____________________ ,

Babogredac – ______________, plesati – _____________________________ ,

zimus – ____________________, podnožje – __________________________ ,

nevidljiv– __________________, blatobran – __________________________ ,

Njemačka – ________________, trojka – ______________________________ ,

tjelovježba – _______________, plamen – ____________________________ ,

dovratak – _________________, dopredsjednik – ______________________ ,naglas – ___________________, uoči – _______________________________ ,

desnoruk – ________________, dušobrižnik – ________________________ .

Yüklə 16,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə