11. Sınıf Fizik Öğretim Programında Yer Alan Konuların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara ve Yeni Öğretim Programına YönelikYüklə 332,42 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix25.07.2018
ölçüsü332,42 Kb.
#58978
  1   2   3   4   5   6   7


 

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 30(3): 16-30 [Temmuz 2015]  

11. Sınıf Fizik Öğretim Programında Yer Alan Konuların Öğretiminde 

Karşılaşılan Sorunlara ve Yeni Öğretim Programına Yönelik 

Öğretmen Görüşleri

*

 

 

Teacher Opinions on the Latest Curriculum and the Problems 

Experienced in Teaching Grade 11 Physics Curriculum Topics 

 

Celal BAYRAK **

, Sevim BEZEN 

***

, Işıl AYKUTLU****

 

 ÖZ:    Bu  araştırmada  fizik  öğretmenlerinin  11.  sınıf  fizik  öğretim  programında  yer  alan  konularının 

öğretiminde karşılaştıkları sorunların ve 2013-2014 öğretim yılında uygulanacak yeni fizik öğretim programı ile ilgili 

görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen araştırma, 2012-2013 

öğretim yılı bahar döneminde Ankara’nın Çankaya İlçesinde bulunan 10 farklı Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta ve 

11. sınıf fizik derslerine girmekte olan 20 fizik öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırmacılar 

tarafından hazırlanmış olan ve içerisinde 10 adet açık uçlu sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formundan 

yararlanılmıştır.  Elde  edilen  veriler  betimsel  analiz  tekniği  kullanılarak  analiz  edilmiştir.  Araştırma  sonucunda, 

öğretmenler mevcut 11. sınıf fizik öğretim programında yer alan konuların öğretiminde en çok “Kuvvet ve Hareket” 

ve “Modern Fizik” ünitelerinin öğretiminde, öğrencilerin işlem yeteneğindeki zayıflıklarından, konuların öğretimi için 

gerekli  zamanın  yetersizliğinden  ve  özellikle  “Modern  Fizik”  konusunun  soyut  kavramlar  içermesinden  kaynaklı 

sorunlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan fizik öğretmenleri, 2013-2014 öğretim yılından itibaren 

uygulanacak olan fizik öğretim programında konuların içeriklerindeki yoğunluğun azaltıldığı ve 11. ve 12. sınıf ders 

saatlerinin  artmasının  olumlu  bir  gelişme  olduğunu  belirtirken,  programda  çok  fazla  eksikliklerin  olduğunu  ve  bu 

eksikliklerin de sorunlar oluşturacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Çalışmanın verilerinden elde edilen sonuçlara 

uygun olarak, öğretmenlere programa uyum sürecinde yeni fizik öğretim programı ile ilgili hizmet içi eğitimlerin ve 

seminerlerin verilmesi önerilmektedir.  Anahtar sözcükler: Fizik öğretim programı, öğretmen görüşleri, fizik eğitimi. 

 

ABSTRACT: This study aims to determine the opinions of physics teachers on the problems experienced in 

teaching Grade 11 Physics curriculum topics and the latest physics curriculum to be implemented in the 2013–2014 

academic  year.  Qualitative  research  methods  were  used  in  the  study  participated  by  20  physics  teachers  teaching 

Grade 11 Physics at 10 different Anatolian High Schools in Çankaya, Ankara during the 2012-2013 academic year. A 

semi-structured  teacher  interview  form  with  10  open-ended  questions  was  also  used.  Data  obtained  during  the 

interviews were applied the descriptive analysis technique. At the end of the study, teachers indicated the weakness in 

students’ mathematical operation skills and the lack of time allocated with respect to the Grade 11 physics topics of 

“Force  and  Movement”  and  “Modern  Physics”  and  that  they  had  difficulties  in  teaching  the  abstract  concepts 

particularly in “Modern Physics”. Teachers mentioned as a positive improvement that the intensity of physics topics 

were reduced in the latest physics curriculum to be implemented in the 2013–2014 academic year and the number of 

Physics classes per week in Grades 11 and 12 have been increased. However, they stated that the curriculum lacked 

certain topics, which would cause certain issues in the future according to their point of view. It is recommended that 

in-service  training  activities  or  seminars  on  the  latest  curriculum  would  be  useful  for  teachers  to  facilitate  their 

adaptation to the program.  

Keywords: Physics Curriculum, teacher opinions, physics education.

 

                                                       

 

* Bu çalışma 12-14 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşen UFEK2013’de

 

sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

 

**

 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakütesi, OFMA Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi ABD, Ankara-Türkiye, e-posta: cbayrak@hacettepe.edu.tr  

***


 Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakütesi, OFMA Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi ABD, Ankara-Türkiye, 

e-posta: sevimbezen@hacettepe.edu.tr  

****

  Yrd.  Doç.  Dr.,  Hacettepe  Üniversitesi,  Eğitim  Fakütesi,  OFMA  Eğitimi  Bölümü,  Fizik  Eğitimi  ABD,  Ankara-Türkiye, e-posta: aykutlu@hacettepe.edu.tr 

 11. Sınıf Fizik Öğretim Programında Yer Alan Konuların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara ve Yeni Öğretim 

 

Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri 17 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde,  tüm  dünya  bilgi  ve  teknoloji  çağında  yaşamaktadır.  Bilgi  ve  teknolojideki 

gelişmelerin asıl nedeni olan fen bilimlerindeki değişim ve gelişimler ile fen bilimleri son 20-30 

yılın  ilgi  odağı  haline  gelmiştir.  Fen  bilimi,  bilgilerin  nasıl  elde  edilebileceğinin  düşünüldüğü, 

var olan bilgilerin yorumlanabildiği ve yeni bilgilerin üretildiği bir süreçten oluşmaktadır (Çepni 

ve  diğerleri,  1997).  Fen  bilimlerindeki  ilerleme  sonucunda fen  bilimleri  öğretimi  gün  geçtikçe 

önem kazanmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler fen bilimi ve fen bilimi öğretimindeki 

bu  gelişmelere  uygun  elemanlar  yetiştirerek,  bu  alanda  birçok  araştırmalara,  gelişmelere  ve 

ilerlemelere olanak sağlamışlardır (Yılmaz, Eryılmaz ve Geban, 2002).   

  Fen  eğitiminin  temel  amaçları,  öğrencilerin  fen  alanındaki  öğrenme  zorluklarının 

giderilmesi,  başarı  elde  etmelerinin  sağlanması,  fen  okur-yazarlıklarının  gelişmesi  ve  bilgi  ve 

teknolojinin  süratle  ilerlediği  zamana  ayak  uydurarak  kendilerini  sürekli  geliştirebilmeleridir 

(Köseoğlu  ve  diğerleri,  2002).  İnsanlar  fen  bilimlerinin  soyut,  karmaşık  bilgiler  içerdiğini  ve 

günlük  hayatta  çok  fazla  kullanılmadığını  düşünmektedirler.  Bunların  aksine,  fen  bilimleri 

özellikle  fizik  bilimi  ile  bağlantılı  olup,  insanların  nefes  alması,  yürümesi,  konuşması  gibi 

etkinlikler  (Çopur,  2008)  ve  teknolojinin  çok  hızla  gelişmekte  olduğu  günümüzde  de  günlük 

hayatımızda kullandığımız ve karşılaştığımız birçok olay fizik bilimi ile açıklanmaktadır (Güzel, 

Oral  ve  Yıldırım,  2009).  Fizik;  yaşanan,  bilinen  ve  bilinmeyen  olayları  bizlere  keşfettirerek, 

sürekli  farklı  durumlar  karşımıza  çıkardığından  (Nuhoğlu  ve  Yalçın,  2004)  ve  öğrencileri 

bilimsel  düşünmeye,  araştırmaya  yönlendirmesinden  dolayı  yaşamımızda  önemli  yere  sahiptir 

(Sarı,  2013).  Bilim  ve  teknolojideki  hızlı  gelişmeleri  takip  edebilmek,  temel  bilimlere  sahip 

bireyler,  araştırmacılar  ve  bilim  insanları  yetiştirebilmek  için,  fizik  eğitimindeki  eksikliklerin 

çözümlenmesi  gerekmektedir.  Ayrıca,  bir  ülkenin  bilimsel  geleceği  açısından  da  öğrencilerin 

fizik  eğitimi  alması  ve  fizik  dersi  öğretiminin  ve  öğreniminin  en  iyi  şekilde  gerçekleşmesi 

gerekmektedir (Aycan ve diğerleri, 2000). Fizik öğretiminin bazı amaçları; araştıran, sorgulayan, 

bilimsel  düşünen,  kazandığı  becerileri  kullanabilen,  fiziğin  diğer  alanlar  ile  bağlantısını 

kurabilen  ve  ortaya  çıkan  sorunlara  bilimsel  yöntemler  kullanarak  çözüm  arayan  bireylerin 

yetiştirilmesidir  (Güzel,  Oral  ve  Yıldırım,  2009).  İlgili  alanyazına  bakıldığında,  uluslararası 

düzeyde  fizik  öğretiminin  en  iyi  şekilde  gerçekleşebilmesi  için  birçok  yöntem,  teknik  ve 

stratejilerin geliştirildiği göze çarpmaktadır. Bunlar, örneğin tartışma yöntemi, analojiler, kavram 

haritaları,  model  kullanımı,  buluş  ve  araştırma  yoluyla  öğrenme  stratejileridir  (Berber  ve  Sarı, 

2010;  Sarı,  2013;  Yağbasan  ve  Gülçiçek,  2003).  Ülkemizde  de  etkili  bir  öğretim  modeli 

gerçekleştirebilmek için çeşitli girişimlerin yapıldığı tespit edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

da  bu  bağlamda  yapılandırmacı  öğrenme  kuramını  esas  alan  öğretim  programları  üzerinde 

çalıştığı  ve  öğretim  programlarının  uygulamaya  konulduğu  görülmektedir  (Ergin,  İngeç  ve 

Şafak,  2011).  Akademik  ve  pedagojik  amaçlara  ulaşabilmek  için  yapılandırılan  dersleri  içeren 

öğretim  programları,  istenilen  bireysel  özellikleri  gerçekleştirmede  etkilidir  (Çomak  ve 

Güncegörü, 2012). Bu bağlamda, güncellenen fizik dersi öğretim programında da yapılandırmacı 

öğrenme kuramı esas alınmış olup, fizik bilimi ile ilgili, sorgulayan, fiziği hayatın her alanında 

görebilen,  bilimsel  süreç  becerilerinden  yararlanarak  bilimsel  bilgi  üretebilen,  problem  çözme 

yeteneğine sahip olan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 

2013). 2013 yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak olan yeni fizik öğretim programına 

yönelik  Yiğit  (2013)’in  yapmış  olduğu  araştırmada,  programdaki  kazanım  sayısının  azaltıldığı 

ve  öğretmenlerin  belirli  model  ya  da  yöntemleri  sırası  ile  uygulayarak  öğretimi 

gerçekleştirmeleri  istenmeden  konuların  öğretiminde  daha  serbest  bırakıldıkları  ve  programın 

öğretmenler  için  daha  anlaşılır  olabilecek  düzeye  indirgendiği  tespit  edilmiştir.  Ayrıca 

araştırmada  önceki  programda  yer  alan  sarmal  yapıdan  da  vazgeçildiği  ve  böylece 

karmaşıklıkların  ortadan  kaldırılacağını  belirtilmiştir.  Önceki  programa  yönelik  öğretmen 

görüşleri  doğrultusunda  gerçekleştirilen  araştırmalarda  da,  konuların  öğrenci  seviyesinin 

üzerinde  olduğu,  programda  çok  fazla  etkinliğin  olmasının  öğrencilerin  dikkatini  dağıttığı  ve 
Yüklə 332,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə